تحقیق درباره زنجیره تامین، استان اصفهان، ارتقای عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

يافته است. به دنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يكي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را تشكيل داده است. جمعيت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخيراً روان‌شناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريه‌ها و تحقيقات زيادي را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مديريت به كار گرفته‌اند. با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني به‌عنوان يكي از مؤثرترين عوامل پيشرفت در سازمانها شناخته شده است. به‌طوري‌كه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه يکي از دلايل موفقيت ژاپن در صنعت و مديريت توجه آنها به فرهنگ سازماني است.
فرهنگ سازماني به‌عنوان مجموعه‌اي از باورها و ارزشهاي مشترك بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي‌گذارد و مي‌توان نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد. فرهنگ سازماني از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در سازمان است نظر به اينكه برنامه‌هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازماني نگاه مي‌كند از اين‌رو هدف اين برنامه‌ها تغيير و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زيربنا به بستر تحول است.
فرهنگ واژه‌اي است كه علماي علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسي آن را به كار مي‌برند و اين واژه از گسترش وسيعي برخوردار است و آن‌چنان مفيد واقع شده كه آن را در ساير علوم اجتماعي نيز به كار مي‌برند.کاربرد علمي كلمه فرهنگ در اواخر قرن مذكور توسط تايلر (1917ـ1832) مردم‌شناس انگليسي صورت گرفت.به ‌صورت خيلي كلي مفهوم فرهنگ عبارت است از، كيفيت زندگي گروهي از افراد بشر كه از يك نسل به نسل ديگر انتقال پيدا مي‌كند. به عقيده ادگار شاين فرهنگ را مي‌توان به‌عنوان يك پديده كه در تمام مدت اطراف ما را احاطه كرده است مورد تجزيه و تحليل قرار داد. تغییر جزء ضروریات مترتب بر هر زنجیره تامین است و کیفیت مواجهه زنجیره تامین با تغییرات بیرونی و احیانا تغییرات تحمیل شده از طرف محیط و رویکرد انفعالی یا فعالانه در مقابل این تغییرات بخشی از فرهنگ سازمان است . چیزی که نسبت به سایر اجزای سازمان دیرتر دستخوش تغییرات می شود.
در این تحقیق چهار شاخص برای اصلاح فرهنگ در نظر گرفته شده است:
آگاهی و گرایش به روشهای نوین تولید و انبارش و توزیع
آگاهی و گرایش به بیمه در زنجیره تامین
گرایش به بذرهای اصلاح شده
گرایش به شغل کشاورزی بین جوانان تحصیل کرده
6-6-2- انعطاف پذيري زنجيره تأمين
انعطاف پذيري زنجيره تأمين، به توانايي سيستم در هماهنگي با نوسانات در زمان و حجم سفارش از سوي عرضه كننده، توليد كننده و مشتريان اشاره دارد. در حقيقت، انعطاف پذيري براي موفقيت زنجيره تامين ضروري است، چراكه عدم اطمينان در هر محيطي وجود دارد و براي پاسخگويي به عدم اطمينان محيطي بايد زنجيره تأمين انعطاف پذيري لازم را داشته باشد. اسلک78 دو نوع انعطاف پذيري را تعريف نموده است: انعطاف پذيري محدوده و انعطاف پذيري واكنش. انعطاف پذيري محدوده نشان مي دهد كه عمليات را تا چه حد مي توان تغيير داد. انعطاف پذيري واكنش نشان مي دهد كه كداميك از عملياتها را راحت تر مي توان تغيير داد.انعطاف پذيري نقش بسيار مهمي در عملكرد زنجيره تامين دارد. بنابراين، انعطاف پذيري زنجيره تأمين، شاخص خوبي براي قابليتهاي زنجيره تأمين است. [5]
در اين تحقيق، چهار شاخص براي اندازه گيري انعطاف پذيري زنجيره تأمين درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
قدرت و سرعت تطبیق روشهای تولید با تغییرات جوی
قدرت و سرعت تطبیق روشهای مبارزه با آفات با تغییرات بیماری ها و آفات
قدرت و سرعت تطبیق روشهای تامین کود و بذر و سم با محدودیت های کشاورزان
قدرت و سرعت تطبیق تجار با بازار
7-6-2- کارايي زنجيره تأمين
در طي سالهاي اخير، کسب و کار با کاهش هزينه ها در بيشنر صنايع مواجه شده است! و انتظار مي رود تا اين روند ادامه دار باشد. بويژه در بازارهاي رکودي، کاهش هزينه ها حتي تنها راه افزايش سود شرکتها به شمار مي رود. بنابراين، براي باقي ماندن زنجيره تأمين در صحنه رقابت، محدود کردن هزينه ها و کارايي در عين توجه به ارضاي خواسته هاي مشتريان ضروري است. شرکتهاي در سطح جهاني نيز برنامه هايي براي کاهش هزينه ها در طي زنجيره تأمين توسعه داده و اجرا نموده اند. چنانچه هزينه هاي زنجيره تأمين براي شرکتهاي داراي زنجيره تأمين ضعيف 20 درصد باشد و براي شرکتي 10 درصد باشد، آن شرکت داراي مزيت رقابتي قابل توجهي است. ترونیک79. برنامه هاي کاهش هزينه بطور عمده شامل کاهش هزينه هاي خريد، برون سپاري، و کاهش موجودي ها در بين شرکاي زنجيره تأمين است.
چاپرا و میندل80 مقصود از کارايي زنجيره تأمين، را بهره وری در هزينه توليد و تحويل محصول به مشتري می دانند. در مبحث کارايي زنجيره تأمين، کاهش مستمر هزينه هاي خريد مواد، توليد و … براي تمامي شرکاي زنجيره تأمين مطرح است. به عبارت ديگر، هر يک از اعضاي زنجيره تأمين به جاي توليد محصولي با قيمت تمام شده بالا و فروش به قيمت بالاتر به ديگر اعضاي زنجيره تأمين، سعي مي کند تا قيمت تمام شده خود را کاهش دهد. اين امر موجب مي شود تا بهاي تمام شده محصول اين نوع زنجيره تأمين کاهش يابد و عملکرد شرکت نيز ارتقا يابد. [5]
در اين تحقيق، چهار شاخص براي اندازه گيري کارايي زنجيره تأمين درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
میزان بهینه سازی مصرف کود و سموم وعلف کش ها
میزان بهینه سازی هزینه آبیاری از طریق روشهای جدید آبیاری
میزان کاهش تلفات حین برداشت و بسته بندی و حمل و انبارش
میزان به کارگیری روشهای گردش کشت و افزایش حاصلخیزی زمین
8-6-2- عملکرد زنجيره تأمين
ارزيابي عملکرد زنجيره تأمين از ديرباز مورد چالش محققان در اين حوزه بوده است. در يک تقسيم بندي کلي، روشهاي اندازه گيري زنجيره تأمين را مي توان در پنج طبقه روشهاي ارزيابي عملکرد سنتي، سيستم هاي ارزيابي عملکرد در سطح جهاني، مدل کارت امتياز متوازن، مدل اسکور، مدلهاي خاص هر زنجيره تأمين طبقه بندي نمود. چنانچه تحقيق بصورت کلي و بر روي انواع زنجيره هاي تأمين انجام مي شود، مي توان از مدلهاي چهارطبقه اول استفاده نمود ولي براي تحقيقاتي که بر روي زنجيره هاي تأمين خاص انجام مي شود.

هوانگ و دیگران81، از مدل مرجع عمليات زنجيره تأمين، براي ارزيابي عملکرد زنجيره تأمين و پيکر بندي زنجيره تأمين بر مبناي کامپيوتر استفاده نموده است. بدين منظور، پنج بعد قابليت اطمينان حمل، پاسخگويي، انعطاف پذيري، بهاي تمام شده، و داراييها را انتخاب نموده است.[5]
در اين تحقيق، چهار شاخص براي اندازه گيري عملکرد زنجيره تأمين درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
درامد کشاورزان
میزان تولید کشاورزی ملی
میزان نیاز به واردات محصولات و میزان صادرات محصولات
کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی

فصل سوم:

روش شناسي تحقيق

مقدمه:

علم دانشي است كلي و نظامدار كه از روي آن قضاياي معيني هماهنگ با اصول كلي استنتاج مي شود. پژوهش علمي نيز اصولا تلاشي است نظام دار براي پاسخ به پرسشهاي خاصي كه حل شدني باشند، اما نتوان فوري و با سرعت بدانها جواب داد. با آنكه همه شاخه هاي علوم از يكديگر متفاوتند و فنون پژوهش علمي نيز ممكن است از يك علم به علم ديگر، به گونه قابل ملاحظه اي متفاوت باشد، ساختار همه آنها متكي بر يك نظام منطقي است و در همه آنها يك فلسفه مشترك به نام «روش علمي» وجود دارد. ويژگي و جنبه كلي همين روش علمي است كه جستجو و كاوش براي قوانين كلي حاكم بر رفتار را در بر مي گيرد.
در اين فصل، روش شناسي تحقيق شامل روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش جمع آوري اطلاعات، و روش تجزيه و تحليل اطلاعات ارايه شده است.
1-3- روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد.
الف) هدف تحقيق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است. هدف تحقيقات کاربردي توسعة دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي‌شود.
ب) نحوة گردآوري داده‌ها: اين تحقيق از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و همبستگي است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد. تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
تحقيق پيمايشي.82
تحقيق همبستگي.83
اقدام پژوهشي.84
بررسي موردي.85
تحقيق پس – رويدادي86 (بازرگان، سرمد، حجازي،1380: 82).
مساله پژوهش موقعي از نوع همبستگي است كه پژوهشگر با استفاده از يك گروه آزمودني دست‫كم درباره دو متغير، بدون آنكه هيچ يك از آنها دستكاري يا كنترل شود، اطلاعاتي بدست آورد. اين گونه مطالعات را مي توان براي بررسي اين مطلب بكار برد كه آيا متغير هاي مورد مطالعه با يكديگر ارتباط دارد؟ و درصورتي كه رابطه كشف شود آيا ارتباط مثبت يا منفي است، و شدت و قدرت آن چه اندازه است؟ مطالعه همبستگي مي تواند ذاتا توصيفي يا استنباطي باشد، و هريك از مشخصه هاي آماري حاصل از آنها (كه ممكن است بر حسب نوع متغيرهاي مورد مطالعه، نوعي ضريب همبستگي يا درجه همخواني باشد) شاخصي عددي بدست مي دهد كه نشان دهنده قدرت ارتباط بين متغيرهاي اندازه گيري شده در مجموع هاي معيني از داده هاست.(هومن، 1386: 252)
با توجه به اينكه هدف از اين تحقيق، طراحي الگوي ارتقای عملکرد زنجيره تأمين کشاورزی با استفاده از مديريت اطلاعات است، روش تحقيق توصيفي انتخاب شده است تا روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه را در مدل مفهومي بررسي نماید. در اين تحقيق، پژوهشگر دخالتي در موقعيت، وضعيت و نقش متغيرها ندارد و صرفاً آنچه را كه وجود دارد مطالعه كرده و به توصيف و تشريح آن مي پردازد. همچنين از آنجا كه هدف تحقيق، طراحی الگوی ارتقای عملکرد زنجيره تأمين کشاورزی با استفاده از مديريت اطلاعات است، كه در آن قابليتهاي زنجيره تأمين بعنوان متغير ميانجي، مديريت اطلاعات به عنوان متغير مستقل و عملکرد زنجيره تأمين کشاورزی به عنوان متغير هاي وابسته از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار مي گيرند و شناخت شاخصهاي هريك از متغيرهاي فوق الذكر از طريق مراجعه مستقيم به سازمانها و مصاحبه با صاحبنظران، مديران، و كارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ترویج و سازمان تعاون روستایی و مشاوره با اساتید رشته اقتصاد کشاورزی صورت خواهد گرفت. بنابراين اين تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي يا زمينه يابي خواهد بود. براي بررسي توزيع ويژگيهاي يك جامعه آماري روش تحقيق پيمايشي بكار مي رود.
2-3- جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل مديران و کارشناسان مرتبط با زنجيره تأمين کشاورزی در وزارت کشاورزی و کشاورزان استان اصفهان است. جامعه آماري با توجه به هدف بررسي و نوع واحد مورد مشاهده مي تواند به گونه هاي مختلف تعريف شود. با توجه به تعريف جامعه آماري مشخص مي شود كه قلمرو مكاني اين تحقیق وزارت کشاورزی و کشاورزان استان اصفهان و کارشناسان ترویج شهرستان مراغه و همچنين قلمرو زماني ‬آن سال 1390 است.
3-3- نمونه آماري
این نمونه مربوط به وضعيت موجود کشاورزی است که با استفاده از روشهاي آماري تحليل خواهند شد. بنابراين نيازمند رعايت قوانين آماري براي تعيين تعداد نمونه است. كاربرد نمونه هاي كوچك مي تواند موجب عدم حصول همگرايي (يعني نرم افزار نمي تواند به جوابهاي رضايتبخش دست يابد)، به دست آمدن جوابهاي نامناسب (مانند برآوردهاي منفي واريانس خطا براي متغيرهاي اندازه گيري شده)، و يا دقت پايين برآورد پارامترها و به ويژه خطاهاي استاندارد شود. خطاي استاندارد برنامه SEM بر پايه مفروضه نمونه هاي بزرگ محاسبه مي شود. زماني كه توزيع دادها نرمال نبوده و كجي داشته باشد، گروههاي نمونه با حجم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان Next Entries تحقیق درباره اعتبار سازه، طرح پژوهش