تحقیق درباره زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست، سلامت زنان، جامعه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

فراوانی
شاغل
107
5/33
غیرشاغل
212
5/66

6-1-4- آمار توصیفی وضعیت تاهل پاسخگویان
جدول 5-4- نشان می دهد که که از مجموع 319 نفر زن سرپرست پاسخگو، 11 نفر(4/ 3 درصد) دختر ازدواج نکرده، 95 نفر زن سرپرست مطلقه(8/ 29 درصد)، 203 نفر(6/63درصد) از زنان سرپرست خانوار همسرانشان فوت نموده، 6 نفر (9/1درصد ) همسر مرد زندانی و4 نفر( 3/1درصد) همسر مرد معتاد بوده اند.
جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
دختر ازدواج نکرده
11
4/3
مطلقه
95
8/29
همسر مرده
203
6/63
همسر مرد زندانی
6
9/1
همسر مرد معتاد
4
3/1

7-1-4- آمار توصیفی مربوط به نوع مسکن پاسخگویان
جدول 6-4- نشان می دهد که 157نفر(2/49) از زنان سرپرست خانوار پاسخگو دارای مسکن شخصی، 127 نفر(8/39 درصد) دارای مسکن استیجاری و 35 نفر(11 درصد) از زنان سرپرست خانوار پاسخگو در مسکن ورثه ای سکونت داشته اند.

جدول 6-4- آمار توصیفی مربوط به نوع مسکن زنان سرپرست خانوار
نوع مسکن
فراوانی
درصد فراوانی
شخصی
157
2/49
استیجاری
127
8/39
ورثه ای
35
11

8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی
9-1-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی

گویه ها
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملا مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
مرد، نان آور خانواده بودن
7/10
7/14
2/29
5/18
6/21
3/5
مدیریت منابع مالی در درست مردان
5
8/13
4/20
2/23
5/28
1/9
فعالیت زنان در کارهای کم درآمد
5/2
7/9
6/11
3/21
8/39
15
اجازه گرفتن زنان برای بیرون رفتن از خانه
5/13
9/21
6/22
4/15
1/20
6/6
عدم فعالیت زنان در محیط مردانه
6/5
5/13
26
9/17
5/28
5/8
صحبت نکردن زنان با نامحرمان
2/8
7/10
5/24
4/14
9/32
4/9
انتخاب مردان برای کارهای مهم
9/6
5/8
1/20
7/20
7/31
2/12
ممنوعیت انجام کارهای مردانه برای زنان
3/6
1/9
1/24
3/21
4/25
8/13
مادری وخانه داری کار اصلی زنان
9/18
7/15
6/27
8/13
21
10
بهتر انجام دادن کارها توسط مردان نسبت به زنان
3/5
2/12
4/19
1/25
2/28
7/9
شرکت در فعالیتهای اقتصادی
5/13
1/41
7/25
4/9
3/6
1/4
جدول 7-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی

جدول بالایی نشان می دهد که پاسخگویان با گویه 1 یعنی با اینکه مرد باید همیشه نان آور خانواده باشد،بیشتر پاسخگویان 2/29 درصد با این گویه تا حدودی موافق بوده اند. در مورد گویه 2 اینکه مدیریت منابع مالی در دست مردان باشد بیشتر پاسخگویان 5/28 درصد با این گویه مخالف بوده اند. در مورد گویه 3 (فعالیت زنان در کارهای کم درآمد) 8 بیشتر پاسخگویان/39درصد با این گویه مخالفبوده اند. در مورد گویه 4(اجازه گرفتن زنان برای بیرون رفتن ازخانه)بیشتر پاسخگویان 6/22درصد با این گویه تا حدودی موافق بوده اند. در مورد گویه 5 (فعالیت نکردن زنان در محیط مردانه) بیشتر پاسخگویان 5/28درصد با این گویه مخالف بوده اند. در مورد گویه 6 اینکه زنان نباید با نامحرمان صحبت کنند بیشتر پاسخگویان 9/32درصد با آن مخالف بوده اند. در مورد گویه 7 (انتخاب مردان برای انجام کارهای مهم) بیشتر پاسخگویان 7/31 درصد با آن مخالف بوده اند. در مورد گویه 8 (حق نداشتن زنان برای انجام کارهای مردانه) 4/25درصد پاسخگویان با آن مخالف بوده اند. در مورد گویه 9 (خانه داری و مادری کار اصلی زنان بودن) 6/27درصد پاسخگویان با آن تا حدودی موافق بوده اند.در مورد گویه 10 (انجام بهتر کارها توسط مردان نسبت به زنان) بیشتر پاسخگویان 2/28 درصد با آن مخالف بوده اند و در مورد گویه 11 (زنان نیز می توانند مثل مردان در فعالیت اقتصادی شرکت کنند) بیشتر پاسخگویان 7/25درصد تا حدودی با آن موافق بوده اند.
8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی
میانگین
مینیمم
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
انحراف استاندارد کشیدگی
1/35
12
87
49/0
9/0
13/0
27/0

جدول بالا نشان می دهد که میانگین متغیر جامعه پذیری جنسیتی که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 11-1) برای این متغیر 1/35 میباشد و ماکزییمم آن 87 و مینیمم آن 12 میباشد پیوستار مربوطه نشان میدهد که وضعیت شیوه جامعه پذیری جنسیتی (1/35) در میان آزمودنی ها در سطح پایین می باشد. همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی و همچنین انحراف استانداردهایشان نشان می دهد که توزیع به نرمال بودن نزدیک است.
10-1-4-آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان
جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان

گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی زیاد
تا حدودی کم
کم
خیلی کم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
شرکت در تصمیم گیریهای محله
6/0
10
7/14
6/26
32
16
شرکت در انجمن های مختلف
6/4
4/15
4/19
9/22
3/27
7/10
بازدید از نمایشگاههای مختلف
5/2
1/9
2/17
2/23
8/28
1/19
شرکت در مراسم عزاداری، جشن ها
9/11
1/19
7/36
7/19
2/7
3/5
شرکت در کارهای گروهی مختلف
8/2
4/14
7/25
7/25
3/21
10

جدول فراوانی گویه های مشارکت فعال زنان نشان می دهد که در مورد گویه 1 (شرکت در تصمیم گیریهای محله) بیشتر پاسخگویان مشارکتشان در حد کم بوده است . در مورد گویه 2 (شرکت در انجمن های مختلف مثل انجمن اولیاء) بیشتر پاسخگویان مشارکتشان در حد کم بوده است. در مورد گویه 3 (بازدید از نمایشگاههای مختلف) بیشتر پاسخگویان 8/28 درصد مشارکتشان در حد کم بوده است. در مورد گویه شرکت در مراسم عزاداری و جشن ها 7/36 درصد پاسخگویان مشارکتشان در حد خیلی زیاد بوده است و در مورد گویه شرکت در کارهای گروهی و ارتباط با اعضای فامیل 7/25 درصد از پاسخگویان مشارکتشان در حد تا حدودی زیاد و 7/25درصد پاسخگویان مشارکتشان تا حدودی کم بوده است.

جدول (10-4- ): آمار توصیفی مشارکت فعال زنان
انحراف استاندارد کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
27/0
13/0
4/0-
2/0
5
30
7/4
7/15
جدول بالا آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان را نشان می دهد از طریق عمل (جمع زدن گویه های16-12) میانگین برای این متغیر 7/15 می باشد و ماکزییمم آن 30 و مینیمم آن 5 می باشد. همچنین پیوستار مربوطه نشان می دهد که وضعیت میزان مشارکت فعال زنان سرپرست خانوار (7/15) در میان آزمودنی ها در سطح پایین می باشد. همچنین میزان چولگی و انحراف استاندارد آن و همچنین کشیدگی و انحراف استاندارد آن نشان می دهد که توزیع تا حدی به نرمال نزدیک است.
11-1-4-آمار توصیفی مربوط به سطح سلامت زنان
11-4- جدول فراوانی مربوط به گویه های متغیر سلامت زنان
گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی زیاد
تا حدودی کم
کم
خیلی کم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
آسایش کامل جسمانی
5/2
2/13
2/39
6/27
7/10
9/6
بیماری خاص
6
3/10
8/7
8/34
26
15
توقف کارها به خاطر بیماری
6/5
5/8
7/10
7/36
8/28
7/9
سردرد
5/8
5/12
3/22
8/34
7/14
2/7
احساس ضعف
7/4
9/16
8/23
5/29
6/22
5/2
لذت بردن از فعالیتهای روزانه
3/6
8/18
1/25
8/28
15
6
استرس کشیدن
4/3
9/11
21
2/39
5/18
6
احساس هیجان
4/4
5/13
4/25
6/32
4/20
8/3
ارزشمند بودن زندگی
9/11
32
8/34
6/18
3/5
4/4
هدفدار بودن زندگی
5/2
4/4
8/7
7/20
3/37
3/27
رضایت از انجام اعمال دینی
4/46
32
15
8/2
8/2
9/0
جدول فراوانی گویه های متغیر میزان سلامت زنان نشان می دهد در مورد گویه 1 آسایش کامل جسمانی بیشتر پاسخگویان 2/39 درصد تا حدودی زیاد در آسایش کامل جسمانی قرار داشته اند. در مورد گویه 2 داشتن بیماری خاص اکثریت پاسخگویان 8/34 درصد تا حدودی کم بیماری خاص داشته اند.
در مورد گویه 3 متوقف کردن کارها به خاطر بیماری بیشتر پاسخگویان 7/36 درصد تا حدودی کم کارشان را متوقف کرده اند. در مورد گویه 4 داشتن سردرد بیشتر پاسخگویان 8/34درصد تا حدودی کم دچار سردرد بوده اند. در مورد گویه 5 احساس ضعف داشتن، بیشتر پاسخگویان 5/29 درصد تا حدودی کم احساس ضعف داشته اند. در مورد گویه 6 لذت بردن از فعالیتهای روزانه، اکثریت پاسخگویان 8/28درصد تا حدودی کم از فعالتهای روزانه لذت میبرند. در مورد گویه استرس داشتن، بیشتر پاسخگویان 2/39درصد تا حدودی کم استرس داشته اند. در مورد گویه 8 احساس هیجان و نشاط کردن، بیشتر پاسخگویان 6/32 درصد تا حدودی کم احساس هیجان و نشاط داشته اند. در مورد گویه ارزشمند بودن زندگی، بیشتر پاسخگویان 8/34درصد تا حدودی زیاد زندگی را ارزشمند دانسته اند. در مورد هدفمند بودن در زندگی اکثریت پاسخگویان 3/37 درصد پاسخگویان اعتقاد کمی به نقش داشتن جامعه در پیشرفتشان داشتند. در مورد گویه رضایت از انجام اعمال دینی بیشتر پاسخگویان 4/46درصد آرامش خیلی زیادی از انجام فرایض دینی داشته اند.

جدول (12-4-): آمار توصیفی سطح سلامت زنان
انحراف استاندارد چولگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین

27/0
13/0
06/2
1/0
20
82
4/7
5/43
سلامت کلی
27/0
13/0
84/0
6/0-
5
29
27/4
74/18
سلامت جسمانی

27/0
13/0
81/0
85/0-
3
12
8/1
3/9
سلامت روانی
27/0
13/0
81/0
04/1-
1
6
22/1
67/4
سلامت معنوی

جدول بالا آمار توصیفی متغیر میزان سلامت زنان را نشان می دهد از طریق عمل (جمع زدن گویه های27-17) میانگین برای این متغیر 5/43 می باشد و ماکزییمم آن82 و مینیمم آن 20 می باشد. همچنین جدول بالا نشان می دهد که وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار (5/43) در میان آزمودنی ها در سطح پایین می باشد. مقادیر چولگی و انحراف استاندارد آن و کشیدگی و انحراف استاندارد آن نشان می دهد که توزیع تا حدودی نرمال است.

12-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی
13-4- جدول فراوانی متغیر حمایت اجتماعی

گویه ها
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی زیاد
تاحدودی کم
کم
خیلی کم

کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملا مخالفم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
جواب نداده

مستمری ماهانه
3/10
1/20
4/19
1/25
7/19
3/5
0
مشاوره های خانوادگی
6/11
4/20
1/19
7/19
6/17
9/6
7/4
وامهای خوداشتغالی
5/7
5/28
2/29
1/14
4/3
7/4
5/12
کمک هزینه خرید لوازم خانگی
8/8
5/23
1/24
6/16
4/9
6/5
9/11
خدمات بیمه تامین اجتماعی
8/18
9/42
4/20
8/7
7/4
1/4
3/1
پرداخت هزینه دارو یا عمل
15
6/38
27
8/8
4/3
1/3
1/4
وام کارگشایی یا موردی
3/6
1/25
1/35
2/8
1/3
6
3/16
هزینه تحصیلی
8/7
6/37
9/33
2/7
5/2
3/1
7/9
وام خرید یا تعمیر مسکن
1/4
5/13
9/16
6/5
3/6
6/1
52
کمک های بخش اکرام ایتام
5/2
2/18
2/38
3/5
1/3
9/0
7/31
کلاسهای کارآفرینی یا آموزشی
5/13
32
1/30
1/9
5
6/1
8/8
کمک های غیر نقدی
2/7
2/33
5/28
15
6
5
5

جدول فراوانی متغیر حمایت اجتماعی نشان می دهد که در مورد گویه 1 یعنی مفید بودن مستمری ماهانه، بیشتر پاسخگویان 1/25درصد گزینه تا حدودی کم را علامت زده اند. در مورد گویه استفاده از مشاوره خانوادگی، بیشتر پاسخگویان 4/20درصد گزینه زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه مفید بودن وام خود اشتغالی، بیشتر پاسخگویان گزینه تا حدود زیادی را علامت زده اند. در مورد گویه کمک حال بودن کمک هزینه خرید لوازم خانگی، بیشتر پاسخگویان 1/24درصد گزینه تا حدودی زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه خدمات بیمه تامین اجتماعی، بیشتر پاسخگویان 9/42درصد گزینه زیاد را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره توانمندسازی، دارایی ها، عزت نفس، رویکرد شناختی Next Entries تحقیق درباره زنان سرپرست، توانمندی زنان، جامعه پذیری جنسیتی، جامعه پذیری