تحقیق درباره زنان سرپرست، جامعه پذیری، زنان سرپرست خانوار، کمیته امداد

دانلود پایان نامه ارشد

به نقل از هومین فر،1382 :93).
جامعه پذیری فرآیندی دامنه دار است که طی آن عناصر اجتماعی و فرهنگی درونی می شوند. مطالعات بسیاری نشان می دهد که در اکثر جوامع امروزی با ارجحیت دانستن جنس مذکر، جامعه پذیری بر اساس جنس افراد شکل می گیرد(بتیس31 و پلاگ32 به نقل از همین فر،94). جامعه پذیری نقش های جنسیتی، که خود نوعی از جامعه پذیری است، بدین معناست که چگونه دختران و پسران امتیازهای و رفتارهای مناسب از نظر جنسی را که بر نگرش جنسیتی آنها اثر می گذارند را فرا می گیرند(ویتاکر33، 1992، به نقل از همین فر:94). جامعه پذیری جنسیتی از خانواده شروع می شود و با عوامل دیگری چون نظام آموزشی، رسانه ها و گروه همسالان بسط می یابد.
نحوه برخورد والدین با فرزندان باعث می شود ویژگی هایی چون پرخاشگری، موفقیت، رقابت، اتکای به نفس و استقلال بیشتر از پسرها مورد انتظار باشد. همچنین بیشتر به آنها توصیه می شود که برای احقاق حق خود ایستادگی کنند. در عوض از دخترها انتظار می رود که سازش کنند، مهربان و مراقبت کننده باشد. مردها با هدف توسعه ی مهارت ها و استعدادها اقتصادی و رقابتی شان در محل کار تربیت می شوند، آنها می آموزند که در مقابل سلطه جویی دیگران مقاومت کنند(کای34، 2002، به نقل از همین فر،1382، 94). خانواده با محدود کردن نقش های جنسیتی دختران نه تنها باعث پذیرش جنس دوم بودن دختران می شوند بلکه با محدود کردن خلاقیت ها، عرصه ها و ابعاد زندگی، عملا شکل گیری شخصیت دختران را با الگوهای مطابق با الگوهای مورد نظر طراحی می کند. در این پژوهش با استفاده از معرف هایی چون اجازه شوهر برای بیرون رفتن، نرفتن به محیط کار مردانه، صحبت نکردن با مرد نامحرم، تفکیک قائل شدن بین کار مردانه وزنانه، نقش اصلی زن بیشتر مادری است تا کار، تفاوت در نگرش به زنان و مردان در خانواده، القاء تفکر عدم کارایی زن در جامعه از سوی خانواده ها، تعریف می شود.
مشارکت و حضور فعال در جامعه: در این تحقیق براساس معرف هایی چون شرکت در انجمن های مختلف، شرکت در تصمیم گیری های محله، تعاملات اجتماعی تعریف می شود که مجموع نمرات تک تک گویه ها شاخص مشارکت را شکل می دهند.
سطح سلامت زنان:سلامت عبارت است از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری نقص عضو است(لست،1997 به نقل از سام آرام و همکارش،151:1388) که شامل ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است سلامت جسمی حالتی است که تمامی قسمت های بدن فعالیتهای خود را به درستی انجام می دهند، به عبارتی دیگر سلامت جسمانی عبارت است از عدم وجود بیماری، عدم وجود نشانه های بیماری (بیگ محمدلو به نقل از سام آرام و همکارش،157:1388) این متغیر با معرف هایی چون (ضعف و سردرد، داشتن بیماریهای خاص ، داشتن آسایش کامل جسمانی) عملیاتی شده است.
سلامتی روانی به عواطف و احوال، یعنی به احساسات و افکار ما اطلاق می شود، سلامت روانی به توانایی کنار آمدن با مشکلات و موانع استرس زای روزانه است (سجادی و همکارش به نقل از سام آرام و همکارش،1388: 138) و با شاخصهایی چون لذت بردن از فعالیتهای روزمره، داشتن استرس، داشتن هیجان اندازه گیری خواهد شد. سلامت معنوی، ایمان، هدف دار بودن زندگی، پایبندی اخلاقی، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی باعث کاهش اضطراب و تزلزل روحی و عوارض ناشی از ان می شود(سید نوزادی به نقل از سجادی و همکارش،1388 : 137).
حمایت های اجتماعی: این متغیر نیز بر اساس معرف هایی چون میزان کمک رسانی مؤسساتی چون کمیته امداد در زمینه اعطای وام های مختلف مثل وام کارگشایی، وام خرید و تعمیر مسکن، کمک هزینه تحصیلی فرزندان، کمک های غیر نقدی، آموزش های مختلف در زمینه کارآفرینی، آموزش مشاغل خانگی، مشاوره های خانوادگی، مورد آزمون قرار می گیرد.
6-2- مدل تحلیلی تحقیق
متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار به عنوان متغیر وابسته می باشد که خود به دو بعد میزان توانمندی اقتصادی و توانمندی روانی تقسیم شده است و از متغیرهای میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی (حمایت های اقتصادی و حمایت های غیر اقتصادی)، متغیرهای جامعه پذیری جنسیتی، میزان مشارکت فعال زنان، سطح سلامت زنان که به ابعاد سلامت جسمانی، روانی و معنوی تقسیم بندی شده است و متغیرهای زمینه ای سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و نوع مسکن تاثیر می پذیرد.

1-3- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از لحاظ شیوه های گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده می شود.
2-3- جامعه آماری
در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كلیه زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تبریز می باشد که طبق آمار مرکز آمار و برنامه ریزی کمیته امداد امام خمینی ره شهر تبریز11190 نفر می باشد (قابل ذکر است کلیه افراد تحت پوشش این کمیته در تبریز 17972 نفر می باشند که از این تعداد 11190 نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند). واحد تحلیل در این تحقیق نیز هر یک از زنان سرپرست خانوار شهر تبریز است.
3-3- نمونه و روش نمونه گیری
در این تحقیق تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام شده است این فرمول:

(1190×〖(1/96)〗^(2 )×0/26)/(1190×〖(0/05)〗^2+〖1/96〗^2+0/26)=341

=N جامعه آماری که در حدود 11190 نفر است
=t در حدود 96/1
=S واریانس صفت مورد بررسی 26/0
=d میزان خطای آماری مورد قبول که در حدود 05/0 در نظر گرفته می شود.
بدیهی است که اطلاعات مربوط به S در فرمول کوکران با استفاده از مطالعه مقدماتی برآورد می شود که موکول به مراحل ابتدایی جمع آوری اطلاعات می باشد.
لازم به ذکر است کمیته امداد شهر تبریز بر اساس ویژگی های جغرافیایی 4 منطقه مشخص در شهر تبریز .در نظر گرفته شده که آمار زنان سرپرست خانوار بر اساس این مناطق به تفکیک در اختیار پژوهشگر قرار گرفته است.
جدول 1-3- توزیع زنان سرپرست خانوار بر اساس منطقه بندی 4 گانه کمیته امداد امام خمینی (ره)
منطقه سکونت
تعدادزنان سرپرست هرمنطقه
روش تخصیص نمونه
نمونه متناسب با هر منطقه
منطقه 1
2731
11190÷341×2731
83
منطقه 2
2391
11190÷341×2391
73
منطقه 3
2660
11190÷341×2660
81
منطقه 4
3407
11190 ÷341×3407
104
جمع کل
11190

341

4-3- اعتبار35 و پایایی36
در این تحقیق برای سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبار محتوایی( از نوع اعتبار صوری) استفاده شده به این نحو که کلیه سؤالات پرسش نامه در اختیار متخصصین قرار گرفت و نظرات اصلاحی آنها مورد توجه واقع شد.
به منظور سنجش پایایی نیز از روش مطالعه مقدماتی استفاده خواهد شد به این نحو که قبل از اجرا، پرسشنامه در اختیار حدود 30 نفر از افراد نمونه که معرف جامعه باشند پخش می شوند و در ادامه ارزیابی مقدماتی از پایایی گویه ها با استفاده از همبستگی درونی گویه ها( آلفای کرونباخ) انجام و تعدیلهای لازم در پرسشنامه انجام گرفته است.

جدول 2-3- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی
سازه ها
تعداد گویه ها
ضریب پایایی
جامعه پذیری جنسیتی
11
87/0
سطح سلامت زنان
12
74/0
سطح سلامت جسمانی
5
70/0
سطح سلامت روانی
3
42/0
سطح سلامت معنوی
4
67/0
میزان برخورداری از برخورداری از حمایت اجتماعی
12
86/0
حمایت های اقتصادی
9
87/0
حمایت های غیر اقتصادی
3
67/0
میزان توانمندی کل
17
85/0
میزان توانمندی اقتصادی
4
72/0
میزان توانمندی روانی
13
85/0

5-3-روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق با توجه به سطوح سنجش متغیرهای مورد بررسی یعنی فاصله ای، اسمی و رتبهای بودن پس از جمع آوری داده ها و تکمیل پرسشنامه، دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید. روش تجزیه و تحلیل هم به این صورت بوده است که سوالات و گویه ها کدگذاری شده و کدها در نرم افزار SPSSقرار داده شدند و با توجه به سطوح اندازه گیری متغیرها در نرم افزار SPSS توسط محقق تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری بر روی آن ها انجام گرفته شد. در بخش آمار توصیفی جداول فراوانی و آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی استفادهگردید مانند درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون های مقایسه میانگین (F، t) و r پیرسون و برای انجام تحلیلهای چند متغیره از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

جدول 3-3- نحوهی تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها.
متغیر وابسته تحقیق (توانمندسازی) در سطح فاصله ای اندازه گیری شده است، همچنین بعضی متغیرها در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز آورده شده است.
متغیرهای مستقل
سطح سنجش متغیرها
نوع آزمون
جامعه پذیری جنسیتی
فاصله ای
پیرسون
میزان مشارکت فعال زنان
فاصله ای
پیرسون
سطح سلامت زنان
فاصله ای
پیرسون
حمایت اجتماعی
فاصله ای
پیرسون
سن
فاصله ای
پیرسون
سطح تحصیلات
اسمی چند حالته
تحلیل واریانس یکطرفه
درآمد
رتبه ای
تحلیل واریانس یکطرفه
شغل
اسمی دو حالته
آزمون t
وضعیت تاهل
اسمی چند حالته
تحلیل واریانس یکطرفه
نوع مسکن
اسمی چند حالته
تحلیل واریانس یکطرفه

1-4-توصیف متغیرها:
در این فصل ازپژوهش، یافته های تحقیق ارائه می شود این فصل شامل دو بخش می باشد که در بخش اول آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای (سن ومیزان تحصیلات و…) و متغیر های اصلی تحقیق و در بخش دوم یافته ها و نتایج مربوط به آزمون فرضیههای محقق در قالب نتایج تحلیل استنباطی دو متغیرها است.
در این قسمت با توجه به سطوح اندازه گیری هر متغیر، آماره های توصیفی مربوط به آن متغیر مانند فراوانی، میانگین، انحراف معیار، چولگی گزارش شده است.
1- 4- توصیف متغیرهای زمینه ای
2-1-4- آمار توصیفی وضعیت سنی پاسخگویان
همانطور که جدول 1-4 نشان می دهد میانگین سنی پاسخگویان 33/40 می باشد. حداقل سن پاسخگویان 20 و حداکثر آن 73 می باشد. مقادیرچولگی و کشیدگی و انحراف استاندارد مربوط به آنها نشان می دهد که توزیع مقادیر این متغیرتا حدی نزدیک به یک توزیع نرمال است.
جدول 1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان
میانگین
انحراف معیار
مینمم
ماکزیمم
چولگی
کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
انحراف استاندارد کشیدگی
33/40
26/9
20
73
4/0
7/0
13/0
27/0

3-1-4- آمار توصیفی میزان تحصیلات پاسخگویان
همانطور که در جدول 2-4 آمده است 22 نفر(9/6 درصد ) از زنان پاسخگو بیسواد، 91نفر (5/28 درصد) دارای تحصیلات ابتدایی، 120 نفر (6/37 درصد) سیکل، 79 نفر(8/24 درصد) دیپلم، 6 نفر(9/1) فوق دیپلم و 1 نفر(3/0 درصد) از زنان پاسخگو لیسانس بوده است.
جدول 2-4- آمار توصیفی تحصیلات پاسخگویان
تحصیلات

فراوانی
درصد فراوانی
بیسواد
22
9/6
ابتدایی
91
5/28
سیکل
120
6/37
دیپلم
79
8/24
فوق دیپلم و لیسانس
7
2/2

4-1-4- آمار توصیفی وضعیت درآمد پاسخگویان
جدول 4-4 نشان می دهد که 111 نفر (8/34 درصد) از پاسخگویان درآمدشان ماهیانه کمتر از 200 می باشد، 114 نفر (7/35 درصد) درآمد ماهیانه شان بین 201 تا 400، 74 نفر (2/23 درصد)، 17 نفر (3/5 درصد) درآمد ماهیانه شان بین 501 تا 600، 3 نفر(9/ 0 درصد ) درآمد ماهیانه شان بین 601 تا 700 می باشد.
جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد
درآمد
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 200
111
8/34
201 تا 400
114
7/35
401 تا 500
74
2/23
501 تا 600
17
3/5
601 تا 700
3
9/0

5-1-4- آمار توصیفی وضعیت شغلی زنان سرپرست خانوار
جدول 4-4- نشان می دهد که 212 نفر(5/66 درصد) از زنان سرپرست خانوار پاسخگو بیکار بوده و 107 نفر (5/33درصد) شاغل بوده اند.
جدول 4-4 – توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن

فراوانی
درصد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره توانمندسازی، دارایی ها، عزت نفس، رویکرد شناختی Next Entries تحقیق درباره زنان سرپرست، توانمندی زنان، جامعه پذیری جنسیتی، جامعه پذیری