تحقیق درباره زنان سرپرست، توانمندی زنان، جامعه پذیری جنسیتی، جامعه پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

علامت زده اند. در مورد گویه پرداخت هزینه دارو، اکثریت پاسخگویان 6/38درصد گزینه زیاد را علامت زده اند. در مورد وام استفاده از وام کارگشایی 52 درصد به این گویه جواب نداده اند یعنی از این نوع حمایت استفاده نکرده اند و 1/35درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه کمک هزینه تحصیلی 9/33درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی موافقم را علامت زده اند. در مورد وام خرید یا تعمیر مسکن 9/16درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی موافقم را علامت زده اند و 52درصد پاسخگویان از این نوع حمایت استفاده نکرده اند. در مورد کمک های بخش اکرام ایتام 2/38 درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی موافقم را علامت زده اند و 7/31درصد پاسخگویان از این نوع حمایت استفاده نکرده اند. در مورد گویه کلاسهای آموزش کارآفرینی یه هر نوع کلاس آموزشی،بیشتر پاسخگویان 32درصد گزینه موافقم را علامت زده اند. در مورد گویه کمک های غیر نقدی، بیشتر پاسخگویان 2/33درصد پاسخگویان گزینه موافقم را علامت زده اند.

جدول 14-4- آمار توصیفی متغیر میزان برخورداری از حمایت اجتماعی
انحراف استاندارد کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
ابعاد متغیر حمایت اجتماعی
27/0
13/0
82/0
77/0-
11/1
89/5
046/0
09/4
میزان برخورداری از حمایت اجتماعی کلی
27/0
13/0
75/0
5/0-
1
6
81/0
4
میزان برخورداری از حمایت اقتصادی
27/0
13/0
94/0
96/0-
1
75/5
97/0
2/4
میزان برخورداری از حمایت های غیر اقتصادی

جدول (14-4-) آمار توصیفی متغیر میزان برخوداری از حمایت اجتماعی را نشان می دهد که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 39-28) میانگین برای این متغیر 09/4 می باشد و ماکزیمم آن 89/5و مینیمم آن 11/1 می باشد. همچنین جدول بالا نشان می دهد که میزان برخورداری از حمایت اجتماعی (09/4) در میان آزمودنیها در سطح بالا می باشد. میانگین میزان برخورداری از حمایت های اقتصادی که از جمع زدن گویه های (مستمری ماهانه، وامهای خوداشتغالی، کمک هزینه خرید لوازم خانگی، پرداخت هزینه دارو، وام کارگشایی، هزینه تحصیلی فرزندان، وام خرید مسکن و کمک های بخش اکرام ایتام) 4 می باشد و میانگین میزان برخورداری از حمایت های غیر اقتصادی که از جمع زدن گویه های (مشاوره های خانوادگی ، خدمات بیمه تامین اجتماعی، کلاسهای کارآفرینی و کمک های غیر نقدی)2/4 می باشد.

13-1-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار

گویه ها
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملا مخالم

درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درآمد خوب داشتن
9/1
9/1
9/22
4/40
5/35
4/9
تهیه مواد غذایی
3/1
3/6
4/25
1/36
9/21
1/9
پس انداز کردن
6/1
4/4
2/18
8/28
7/31
4/15
تامین هزینه تحصیلی فرزندان
1/3
6/6
3/16
31
3/27
7/15
تصمیم گیری در مورد بودجه خانواده
1/14
1/25
4/36
3/10
7/9
4/4
حساب کردن روی قولهای اعضای خانواده
5/12
27
43
2/7
6/6
4/3
نظر اصلی در بین اعضای خانواده
8/18
9/21
6/43
6
2/7
5/2
پیش رفتن زندگی طبق برنامه قبلی
4/9
5/23
9/42
15
6/5
4/3
کمک به اعضای خانواده برای مستقل شدن
9/12
2/29
1/45
2/7
8/3
9/1
فردی موثر بودن
16
6/27
42
7/9
1/4
6/0
نان آور خوب بودن
8/13
9/22
6/43
15
8/2
9/1
ایمان داشتن به توانایی های خود
4/15
5/34
9/37
2/8
8/2
3/1
کار کردن فرصتی برای رشد خود
4/15
2/33
7/36
1/9
8/3
9/1
احساس استقلال کردن
7/14
8/29
6/38
9/11
8/2
2/2
دستور ندادن به من
1/9
8/28
9/37
5/13
6
7/4
اختیار نداشتن بر منابع مالی
2/7
8/8
7/14
8/28
31
4/9
جریان داشتن زندگی بر خلاف تمایل شخصی
4/15
6
6/27
3/26
9/11
9/12

جدول 15-4 آمار توصیفی متغیر میزان توانمندی زنان را نشان می دهد که گویه های 1 تا 5 میزان توانمندی اقتصادی زنان را نشان می دهد که برای گویه 1 درآمد خوب داشتن بیشترین پاسخگویان 4/40درصد تا حدودی مخالف را علامت زده اند. در مورد گویه 2 تهیه مواد غذایی اکثریت پاسخگویان 1/36درصد تا حدودی مخالف را علامت زده اند در مورد گویه 3 پس انداز کردن بیشتر پاسخگویان 7/31درصد گزینه مخالف را علامت زده اند. در مورد گویه 4 تامین هزینه تحصیلی فرزندان، اکثریت پاسخگویان 3/27درصد گزینه مخالف را علامت زده اند.
و گویه های بعد از تامین هزینه تحصیلی فرزندان میزان توانمندی روانی زنان را نشان می دهدکه در مورد گویه تصمیم گیری در مورد مصرف بودجه خانواده، بیشتر پاسخگویان 4/36درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند در مورد حساب کردن روی قولهای اعضای خانواده، اکثریت پاسخگویان 43درصد تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد اینکه نظر اصلی در خانواده همان نظر زن سرپرست خانوار است، اکثریت پاسخگویان 6/43درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه پیش رفتن جریان زندگی بر اساس برنامه ریزی، بیشتر پاسخگویان 9/42 گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد کمک کردن به اعضای خانواده برای مستقل شدن، اکثریت پاسخگویان 1/45درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه موثر بودن، بیشتر پاسخگویان 42درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد نان اور خوب بودن برای خانواده، بیشتر پاسخگویان 6/43درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد ایمان داشتن به توانایی های خود، اکثریت پاسخگویان 9/37درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه کار کردن فرصتی برای رشد است، بیشتر پاسخگویان 7/36درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد احساس استقلال کردن، بیشتر پاسخگویان 6/38درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه اینکه اعضای خانواده نمی توانند برای زن سرپرست خانواده دستور بدهند، بیشتر اعضای خانواده 9/37درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند. در مورد گویه اختیار نداشتن بر منابع مالی، بیشتر پاسخگویان گزینه تا حدودی مخالف را علامت زده اند. در مورد گویه وادار شدن به انجام بعضی کارها علیرغم میل باطنی بیشتر پاسخگویان 6/27درصد گزینه تا حدودی موافق را علامت زده اند.
جدول (16-4-) آمار توصیفی متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار را نشان می دهد که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 56-40) میانگین برای این متغیر 65 می باشد و ماکزییمم آن 94 و مینیمم آن 20 می باشد. همچنین پیوستار مربوطه نشان می دهد که میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار (65) در سطح بالا می باشد. همچنین میانگین میزان توانمندی اقتصادی زنان 41/11 و میانگین میزان توانمندی روانی زنان 4/54 می باشد.
جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
انحراف استاندارد کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
متغیر وابسته
27/0
13/0
27/1
55/0-
20
94
09/1
65
میزان توانمندی کل
27/0
13/0
16/0-
98/0-
4
21
35/3
41/11
میزان توانمندی اقتصادی
27/0
13/0
23/1
45/0-
16
78
19/9
4/54
میزان توانمندی روانی

2-4-آزمون فرضیه های تحقیق
1-2-4- رابطهی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
برای بررسی رابطه ی بین دو متغیر جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار بدلیل فاصلهای بودن سطوح سنجش دو متغیر یاد شده از rپیرسون استفاده شد، نتایج نشان داد:
الف) بین متغیرهای جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده نشد.
ب) بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی اقتصادی رابطه معنی دار مشاهده شد. به طوری که شدت رابطه ضعیف و جهت آن مستقیم است.
ج) بین متغیر جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی روانی زنان سرپرست خانوار رابطه معنی دار مشاهده نشد.
جدول(17-4): ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و متغیر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
نوع رابطه
شدت همبستگی
نتایج آزمون
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
متغیر وابسته
متغیر مستقل


رد
319
11/0
83/0
میزان توانمندی کل
جامعه پذیری جنسیتی
مستقیم
ضعیف
قبول
319
14/0
010/0
میزان توانمندی اقتصادی
جامعه پذیری جنسیتی


رد
319
03/0-
48/0
میزان توانمندی روانی
جامعه پذیری جنسیتی

2-2-4-رابطه بین مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن
برای بررسی رابطهی بین دو متغیر میزا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست، سلامت زنان، جامعه پذیری Next Entries پایان نامه درباره آزمون همبستگی اسپیرمن، کتابخانه عمومی، کتابداران، استفاده از کتابخان