تحقیق درباره ريشه، سديم، .998**، .984**

دانلود پایان نامه ارشد

شوري

t46
t47
t48
t49
t50
t51
t52
t53
t54
t55
t56
t57
t58
t59
t60
t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

t15

t16

t17

t18

t19

t20

t21

t22

t23

t24

t25

t26

t27

t28

t29

t30

t31

t32

t33

t34

t35

t36

t37

t38

t39

t40

t41

t42

t43

t44

t45

t46
1

t47
.987**
1

t48
-.970**
-.985**
1

t49
0.48
0.612
-0.631
1

t50
-.958*
-.906*
.906*
-0.248
1

t51
-.987**
-.950*
.946*
-0.362
.984**
1

t52
-.946*
-.957*
.942*
-0.529
.911*
.910*
1

t53
-.978**
-.931*
.917*
-0.297
.985**
.997**
.890*
1

t54
-0.84
-0.74
0.72
0.065
.934*
.905*
0.723
.933*
1

t55
-0.351
-0.205
0.136
0.63
0.524
0.446
0.237
0.516
0.775
1

t56
.997**
.975**
-.951*
0.421
-.969**
-.989**
-.946*
-.985**
-0.868
-0.414
1

t57
0.688
0.794
-0.768
.940*
-0.464
-0.572
-0.714
-0.526
-0.195
0.349
0.647
1

t58
.993**
.966**
-.938*
0.388
-.971**
-.988**
-.940*
-.987**
-.883*
-0.45
.999**
0.624
1

t59
.985**
.950*
-.914*
0.34
-.970**
-.983**
-.925*
-.987**
-.901*
-0.5
.995**
0.59
.998**
1

t60
1.000**
.984**
-.967**
0.466
-.961**
-.988**
-.947*
-.980**
-0.847
-0.366
.998**
0.678
.995**
.987**
1
t61
.961**
.993**
-.977**
0.698
-0.851
-.908*
-.943*
-.882*
-0.657
-0.1
.943*
0.86
.930*
.910*
.957*
t62
.978**
.999**
-.983**
0.648
-.886*
-.935*
-.954*
-.912*
-0.708
-0.162
.964**
0.822
.953*
.935*
.975**
t63
.930*
.971**
-.982**
0.758
-0.815
-.882*
-.902*
-0.845
-0.598
0.015
.901*
0.868
.882*
0.853
.924*
t64
-0.855
-0.763
0.721
0.035
.926*
.905*
0.746
.936*
.991**
0.783
-.887*
-0.251
-.903*
-.924*
-0.863
t65
-.969**
-.983**
.998**
-0.618
.913*
.945*
.958*
.916*
0.722
0.145
-.953*
-0.758
-.940*
-.917*
-.966**
t66
-0.846
-.918*
.888*
-0.845
0.664
0.758
0.837
0.723
0.436
-0.12
-0.817
-.967**
-0.799
-0.773
-0.839
t67
0.754
0.639
-0.646
-0.175
-.891*
-0.845
-0.631
-0.872
-.979**
-0.781
0.782
0.046
0.796
0.814
0.761
t68
-0.85
-.922*
.899*
-0.854
0.672
0.763
0.845
0.726
0.436
-0.134
-0.818
-.967**
-0.8
-0.772
-0.843
t69
0.726
0.609
-0.562
-0.218
-0.821
-0.799
-0.565
-0.845
-.967**
-0.876
0.763
0.068
0.786
0.816
0.735
t70
.992**
.992**
-.960**
0.528
-.926*
-.962**
-.955*
-.952*
-0.793
-0.314
.990**
0.745
.986**
.978**
.992**
t71
.970**
.995**
-.992**
0.674
-.879*
-.929*
-.948*
-.902*
-0.687
-0.115
.952*
0.827
.939*
.917*
.966**
t72
.994**
.998**
-.984**
0.566
-.930*
-.966**
-.963**
-.949*
-0.777
-0.255
.986**
0.756
.978**
.964**
.992**
t73
.977**
.998**
-.980**
0.65
-.881*
-.932*
-.952*
-.910*
-0.705
-0.163
.963**
0.826
.952*
.935*
.974**
t74
.959*
.992**
-.975**
0.704
-0.846
-.905*
-.940*
-.879*
-0.652
-0.094
.940*
0.864
.928*
.907*
.955*
* و ** بهترتيب معنيدار در سطح 5% و 1%
ادامه جدول 3-20-همبستگي بين صفات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و غلظت عناصر غذايي در برگ و ريشه ژنوتيپهاي پيوند شده روي پايه GF677 پس از اعمال تنش شوري

t61
t62
t63
t64
t65
t66
t67
t68
t69
t70
t71
t72
t73
t74
t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

t15

t16

t17

t18

t19

t20

t21

t22

t23

t24

t25

t26

t27

t28

t29

t30

t31

t32

t33

t34

t35

t36

t37

t38

t39

t40

t41

t42

t43

t44

t45

t46

t47

t48

t49

t50

t51

t52

t53

t54

t55

t56

t57

t58

t59

t60

t61
1

t62
.998**
1

t63
.984**
.978**
1

t64
-0.686
-0.733
-0.609
1

t65
-.974**
-.982**
-.975**
0.723
1

t66
-.957*
-.935*
-.949*
0.486
.879*
1

t67
0.544
0.601
0.506
-.944*
-0.649
-0.295
1

t68
-.961**
-.939*
-.958*
0.481
.891*
.999**
-0.3
1

t69
0.52
0.573
0.442
-.971**
-0.559
-0.314
.941*
-0.305
1

t70
.976**
.987**
.934*
-0.825
-.960**
-.887*
0.686
-.887*
0.685
1

t71
.996**
.997**
.989**
-0.704
-.990**
-.934*
0.59
-.941*
0.541
.975**
1

t72
.984**
.994**
.959**
-0.796
-.984**
-.892*
0.682
-.896*
0.647
.994**
.990**
1

t73
.998**
1.000**
.976**
-0.732
-.978**
-.939*
0.595
-.942*
0.574
.988**
.996**
.993**
1

t74
1.000**
.997**
.984**
-0.681
-.972**
-.960**
0.538
-.963**
0.516
.975**
.995**
.983**
.997**
1
* و ** بهترتيب معنيدار در سطح 5% و 1%
جدول 3-21-توضيحات مربوط به کدهاي داده شده در جدول (3-20) براي هر صفت
کد
توضيحات
کد
توضيحات
کد

t51
محتواي منيزيم برگ
t26
کلروفيل a
t1
قطر پيوندک
t52
محتواي فسفر برگ
t27
کلروفيل b
t2
ارتفاع پيوندک
t53
محتواي روي برگ
t28
کارتنوئيد
t3
تعداد برگ
t54
محتواي مس برگ
t29
کلروفيل کل
t4
درصد برگهاي سبز
t55
محتواي آهن برگ
t30
فلورسانس حداقل
t5
درصد برگهاي نکروزه (کمتر ار 50%)
t56
نسبت سديم به پتاسيم برگ
t31
فلورسانس حداکثر
t6
درصد برگهاي نکروزه (50 تا 100%)
t57
نسبت کلر به سديم برگ
t32
فلورسانس متغير
t7
درصد برگهاي ريزش يافته
t58
نسبت سديم به کلسيم برگ
t33
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر
t8
تراکم برگ
t59
نسبت سديم به منيزيم برگ
t34
محتواي پرولين
t9
وزن تر برگ
t60
نسبت سدبم به فسفر برگ
t35
محتواي فنل کل
t10
وزن خشک برگ
t61
محتواي سديم ريشه
t36
ظرفيت آنتي اکسيدانتي
t11
سطح برگ
t62
محتواي کلر ريشه
t37
محتواي قندهاي محلول
t12
نسبت سطح برگ
t63
محتواي نيتروژن ريشه
t38
محتواي قندهاي نامحلول
t13
وزن تر شاخه
t64
محتواي پتاسيم ريشه
t39
محتواي ساير آلدئيدها
t14
وزن خشک شاخه
t65
محتواي کلسيم ريشه
t40
محتواي مالون دي آلدئيد
t15
وزن تر اندام هوايي
t66
محتواي منيزيم ريشه
t41
محتواي پروتئينهاي محلول
t16
وزن خشک اندام هوايي
t67
محتواي روي ريشه
t42
فعاليت آنزيم کاتالاز
t17
وزن تر ريشه
t68
محتواي مس ريشه
t43
فعاليت آنزيم گاياکول پراکسيداز
t18
وزن خشک ريشه
t69
محتواي آهن ريشه
t44
فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز
t19
وزن تر ريشه به وزن تر اندام هوايي
t70
نسبت سدبم به پتاسيم ريشه
t45
محتواي پراکسيد هيدروژن
t20
وزن خشک ريشه به وزن خشک اندام هوايي
t71
نسبت کلر به سديم ريشه
t46
محتواي سديم برگ
t21
محتواي رطوبت نسبي برگ
t72
نسبت سدبم به کلسيم ريشه
t47
محتواي کلر برگ
t22
درصد نشت يوني نسبي برگ
t73
نسبت سديم به منيزيم ريشه
t48
محتواي نيتروژن برگ
t23
درصد آسيب ديدگي غشاء سلولي برگ
t74
نسبت سدبم به فسفر ريشه
t49
محتواي پتاسيم برگ
t24
شاخص کلروفيل

t50
محتواي کلسيم برگ
t25
شاخص کلروفيل

University of Guilan
Faculty of Agriculture
Thesis
For the degree of (Ph.D) In Horticulture
(Fruit physiology and breeding)

Title
Effect of salinity stress on the growth characteristics of selected almond (Prunus dulcis) genotypes budded on GF677 rootstock

BY
A.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، برنامه درسی Next Entries تحقیق درباره ، Dr.، Imani، Bakhshi