تحقیق درباره دعوای اصلی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

شود.
بهتر است قواعد جلب ثالث درهردوحالت آن رعایت شودزیرادعوای جلب ثالث خودیک دعوای کامل می باشدوباشهادت ماهیتی بسیار متفاوت دارد. لذاشایسته است قانونگذار صریحاً جایگاه مجلوب ثالث تقویتی را در دعاوی مشخص نماید چون علاوه برتقسیم این عنوان در کتب حقوقی،رویه قضایی هم به این تقسیم بندی پایدار است. زمانی که جایگاه شخصی دردعوامشخص ومعین باشد،فرد مذکور از حقوق و تکالیفش آگاه می شود ودیگراصحاب دعوا درانتخاب راه حل دفاعی، بهتر عمل می نمایند. طبق آنچه گذشت وطبق رویه قضایی مجلوب ثالث تقویتی،خوانده محسوب نمی شوداماچون مقنن به طورکلی آن راخوانده دانسته، نمی توان وی راشاهد،مطلع دانست ومطابق با این عناوین با مجلوب ثالث تقویتی برخورد نمود.

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290
برای نخستین بار9ماده درمبحث سوم ازفصل دهم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1290 هجری شمسی به بیان جلب ثالث پرداخته بود. دراین قانون مهلت اقامه ی دعوای جلب ثالث در دو ماده 408و409 برای خواهان وخوانده جداگانه پیش بینی شده بود. یکی ازموارد متفاوت این قانون با قوانین بعدازخود این است که دادگاه درصورت عدم حضور مجلوب، بادرخواست خواهان جلب، مکلف به صدور قرار تامین مدعی به نسبت به شخص ثالث بود. وازوجه تشابه این قانون باقوانین بعداز خود می توان به عدم تقسیم بندی جلب ثالث به اصلی وتقویتی اشاره نمود.

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318درمواد 274 تا 283، جلب ثالث، تشریفات وشرایط آن را ذکرکرده بود.به موجب قانون مردادماه 1334مواد275 280و281و282اصلاح شد ودرآبان1349ماده277 ملغی شد.28بدین ترتیب از سال 1349مقررات راجع به تجویز جلب ثالث درمرحله واخواهی ملغی شد. دراین قانون مهلت اقامه دعوای جلب ثالث در دادرسی عادی واختصاری تفکیک شده بود. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318با اصلاحات 1334و1349تا اوائل سال1379حاکم بودتا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال21/1/1379به تصویب رسید.

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی
بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
دراین قانون مبحث جلب ثالث باتفاوتهایی نسبت به قوانین قبل اعاده شد. مقررات ماده277ق.آ.د.م 1318با اصلاحاتی وارداین قانون شد وبه محکوم علیه غیابی و طرف او اجازه ی جلب ثالث داده شد، این مطلب درماده136قانون آیین دادرسی مدنی1379تصریح شده است.به هرحال باتحول قوانین، درحال حاضرقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب1379حاکم بردعاوی جلب ثالث می باشد.

بند دوم : سایر قوانین
علاوه بر وجود دعوای جلب ثالث در محاکم حقوقی، این دعوا در قوانین دیگری هم پیش بینی شده است که به بیان بعضی ازآنها می پردازیم.

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387
شورای حل اختلاف مرجعی غیرقضایی است که به منظوررفع اختلافات محلی ونیزحل وفصل اموری که ازماهیت قضایی کمتری برخوردارمی باشند،پیش بینی شده است.این مرجع دربعضی موارداز قانون آیین دادرسی مدنی پیروی می کند. سوال موردبحث این است که آیادراین نهاد،می توان دعوای جلب ثالث اقامه نمود؟ درصورت تجویزدعوای جلب ثالث دراین نهاد، اقامه این دعواتابع قانون آیین دادرسی مدنی است یاقانون شورای حل اختلاف؟به نظرمی رسدکه هرگاه دعوایی دراین مرجع اقامه شود، طرفین دعوای اصلی می تواننداقدام به جلب ثالث نمایند.این امردرماده22قانون مذکور چنین بیان شده است:«درمواردی که دعوای طاری یامرتبط بادعوای اصلی ازصلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هردو دعوا درمرجع قضایی صالح به عمل می آید.» برطبق مفهوم مخالف این ماده، چنانچه دعوای طاری درصلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف باشد، رسیدگی به هردو دعوای اصلی و طاری به صورت توأم نزد شورای حل اختلاف به عمل خواهدآمد. لذا، مفهوم مخالف ماده22 قانون مزبور، جلب ثالث درنزدشوراهای حل اختلاف راتجویز می نماید. درزمینه ترتیبات اقامه دعوای جلب درقانون شورا حرفی به میان نیامده است، به همین دلیل باید طبق مواد 18و19 قانون شورا که دادخواست وشرایط آن رابیان نموده است، عمل نمود.
ماده26آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف مصوب16/1/88 دعاوی طاری موضوع ماده22 قانون شورا را تعریف نموده است: «دعوای طاری موضوع ماده22، به دعاویی گفته می شود که ازامور اتفاقی است ودر جریان رسیدگی، ازسوی یکی ازاصحاب دعوا یاشخص ثالث بافرض وحدت منشا و موضوع وارتباط کامل بادعوای اصلی مطرح وتوامان موردرسیدگی قرارمی گیرد.مانندورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث ودعوای متقابل.» همانطورکه مشاهده می شود؛ نحوه ارتباط دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی درقانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون شورای حل اختلاف مقداری متفاوت است.قانون اخیر قید”ارتباط کامل” رابه کاربرده است درحالیکه ماده17ق.آ.د.م فقط لفظ”ارتباط” را بیان نموده است. در فصل دوم به تفصیل تفاوت این دو شرط بیان شد.

ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
درقانون دیوان عدالت اداری مصوب1360ماده ای که طرح دعوای جلب ثالث را ممکن می سازد وجود نداشت. امادر ماده29قانون دیوان عدالت اداری1385به امکان طرح این دعوا دردیوان تصریح شده بود. در قانون مذکور شرایط اقامه دعوای جلب ثالث طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی پیش بینی شده بود. امادرقانون دیوان عدالت اداری مصوب1392 ماده مستقلی (ماده54 قانون مذکور) جهت اقامه دعوای جلب ثالث درنظر گرفته شده است و شرایط اقامه آن در همان ماده بیان شده است.

فصل دوم

مبانی، شرایط وتشریفات اقامه دعوای جلب ثالث

دراین فصل سعی براین شده است که فلسفه وجودی جلب شخص ثالث تحلیل شود وجایگاه دعوای جلب ثالث درقانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود.درادامه فصل به بیان شرایط عمومی و اختصاصی اقامه دعوای جلب ثالث در مراحل مختلف پرداخته شده است.

مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث

دعوای جلب ثالث می تواندبه صورت مستقل هم اقامه شود. اماازآنجا که هدف قانونگذاراز وضع قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تلاش در سروسامان دادن به وضعیت دادرسی و برقراری نظم و ترتیب در امر رسیدگی به دعاوی می باشد، درهمین راستا اقامه این دعوا را ضمن رسیدگی به دعوای اصلی پیش بینی نموده است تا دعاوی مرتبط توأمان رسیدگی شود. رسیدگی توأمان دعوای جلب ثالث واصلی نتایجی درپی دارد که هرکدام به اختصار بررسی می شود.

گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض
مقنن اقامه دعوای جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی پیش بینی نموده است تا دعاوی مرتبط به هم یکجا رسیدگی شودونهایتاً آرای مستحکم وصحیح صادر شود. زمانی که دویاچند دعوا در دادگاه یا شعب مختلف طرح شده باشند وبین این دعاوی ارتباط وجود داشته باشد، احتمال اینکه رأی صادره توسط یکی ازاین شعب، معارض با رأی صادر شده ازدادگاه یاشعب دیگر باشد، وجود دارد. به همین دلیل بهتراست، دعوایی که با دعوای اصلی مرتبط می باشد و عنوان جلب ثالث برآن صدق می کند، درقالب جلب ثالث، اقامه نمود.
«اصل براستقلال دعاوی از یکدیگر است. برپایه این اصل به دعاوی متعددکه مبنا ومنشا آنها مختلف است نمی توان یکجا رسیدگی نمود، مگر آنکه رابطه این دعاوی وتاثیر آنها بریکدیگر به نحوی باشد که اجرای صحیح دادگستری و عدالت، رسیدگی توامانشان را ایجاب کند. بنابراین هنگامی که امکان صدوراحکام متعارض وجود دارد اصل استقلال دعاوی به نفع هدف دادگستری شایسته کنارمی رود.»29 اگرچه دعوای جلب ثالث را می توان به طور مستقل مطرح نمود اما ممکن است نتیجه مطلوبی که از رسیدگی توأم حاصل می شود، ازاقامه دعوابه طورمستقل به دست نیاید. به همین دلیل است که قانونگذارعلاوه بررسیدگی توامان دعاوی طاری، رسیدگی به دعاوی که ارتباط کامل بین آنها می باشد رادرماده103ق.آ.د.م تجویزنموده است.برای مثال معامله فضولی صورت می گیرد.مالک علیه مشتری به خواسته مطالبه مبیع اقامه دعوا می نمایدومبیع رادریافت می نماید. خوانده جهت دریافت ثمن وخسارات، ضمن دعوای اصلی اقدام به جلب بایع می نماید.دراین حالت انتظار می رود که باصدور حکم علیه خوانده مبنی براستردادمبیع در دعوای اصلی، رأی برمحکومیت مجلوب نسبت به جالب هم صادر شود. اما اگر دعوای جلب ثالث به طورمستقل اقامه شود، ممکن است دردعوای اصلی به ردمبیع حکم داده شود، اما دردعوای جلب ثالث حکم به استرداد ثمن داده نشود. ازاینرو بهتر است دعوای دوم راباعنوان جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه نمود تاازصدور احکام متعارض جلوگیری نمود.

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها
مسلم است زمانی که دو دعوا مرتبط یا ناشی ازیک منشا باشند رسیدگی به آن برای دادگاه بسیار راحت تر است زیرا دادگاه بااشراف کامل برموضوع هردودعوا می تواند حکمی صحیح صادر نمایدوکلیه اختلافات هرچه سریعتر ریشه کن شود. به عبارت دیگر«دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید،بهتر وسریعتر می تواند به متفرعات آن رسیدگی نماید.»30
دعوای جلب ثالث هم به خاطروحدت منشایا ارتباطش بادعوای اصلی،می تواندضمن دعوای مذکور اقامه شود که دراین صورت از متفرعات دعوای اصلی محسوب می شود و دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی به دلیل اشرافش بردعوای اخیر می تواند رسیدگی بهتر وسریعتری نسبت به دادگاهی که دعوای جلب ثالث به طورمستقل درآن اقامه می شود، داشته باشد. زمانی که به چنددعوای مرتبط به صورت یکجا ودریک شعبه دادگاه رسیدگی شود، مسلماً وقت کمتری از آنچه که جهت رسیدگی به هریک ازپرونده هالازم است از اصحاب دعوا و دادگاه گرفته می شود. جلسات رسیدگی به پرونده های مرتبط دریک زمان واحدتشکیل می شود؛تشریفات مربوط به تشکیل جلسه رسیدگی مثل ابلاغ اوراق، انتشار اگهی، زمان تعیین شده جهت ارائه دلایل و مدارک و … کمتر می شود؛ حجم پرونده ها کاهش می یابد، تعدادجلسات و صورت جلسات کمترمی شود. همچنین چون قاضی برهمه ابعاد پرونده اصلی و متفرعات آن اشراف و آگاهی دارد با تسلط و آرامش و یقین کامل می تواند رای صادر نماید.
جهت روشن شدن اهمیت و فوائد دعوای جلب ثالث مثالی بیان می نمایم: شخصی ملزم به انجام کارهای تاسیساتی یک ساختمان بوده است. به دلیل عدم انجام کار به طور صحیح، صاحب کار علیه شخص مذکور اقامه ی دعوا می کند. وی ادعا می کند که انجام مورد تعهد را طی قراردادی به شخص دوم واگذارنموده است. صاحب کار نسبت به قرارداد اظهار تردید می نمایدو در نهایت حکم محکومیت شخص اول صادر می شود. حال محکوم علیه برای اینکه بتواند خسارتی که به آن محکوم شده است را از شخص دوم مطالبه کند، باید در یک فرآیند زمانی جدید بعد از قطعی شدن حکم محکومیت خودش، علیه شخص دوم اقامه ی دعوا نماید. علاوه بر اینکه محکوم علیه زمان زیادی از دست داده است ممکن است شخص دوم طی این مدت اموال خود را از دسترس خارج نماید. اما اگر ضمن همان دعوای اصلی اقدام به جلب شخص دوم نموده بود، شخص دوم در مقابل شخص اول محکوم می شد و در وقت و هزینه ی اصحاب دعوا و دادگاه صرفه جویی می شد و با قطعیت حکم در مورد محکومیت شخص اول، حکم محکومیت شخص دوم در مقابل وی هم قطعی می شد.
مثال فوق از زاویه ای دیگر هم قابل بررسی است. فرض کنید صاحب کار علیه شخص الف دعوایی اقامه نموده مبنی براینکه وی تعهدات خود را انجام نداده است. الف بیان می نماید که انجام تعهد منوط به مهیا نمودن وسایل توسط صاحب کار بوده ولی او وسایل را آماده نکرده است.صاحب کار ادعا می نماید که شخص”ج “وسایل را آماده و به موجب رسیدی به الف تحویل داده است. الف نسبت به رسید مذکور اظهار تردید می نماید و در نهایت حکم به بی حقی صاحب کار صادر می شود.صاحب کارجهت مطالبه خسارت خود باید دعوایی جدید علیه”ج”مطرح نماید. اما اگر ضمن دعوای اصلی ج را به دادرسی جلب نموده بود می توانست در همان دعوا او را محکوم نماید. پس با اقامه دعوای جلب می توان ازتجدید دعاوی جلوگیری

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، تامین خواسته، تجارتخانه Next Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، دعوای طاری، قانون مدنی