تحقیق درباره دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار کلسيم، منيزيم، فسفر، مس و آهن ريشه نيز در تيمار شوري 8/4 گرم بر ليتر، مشاهده شد.
به‌طورکلي، نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که هم‌پايه و هم نوع ژنوتيپ پيوندي بر درجه تحمل در برابر تنش شوري نقش دارند. پايههاي GF677 که پيوندي روي آنها انجام نشده بود، توانستند تيمار شوري 4/2 گرم در ليتر (با هدايت الکتريکي 9/4 دسي زيمنس بر متر) را به خوبي تحمل کنند ولي با افزايش غلظت نمک، بهشدت دچار تنش شدند. نوع ژنوتيپ پيوندي نيز در افزايش تحمل به تنش شوري نقش بسزايي داشت. در مجموع صفات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف بررسي شده در اين تحقيق رقم شاهرود 12، به عنوان متحملترين رقم به تنش شوري انتخاب شد. اين رقم توانست به خوبي شوري تا 6/3 گرم در ليتر (3/7 دسي زيمنس بر متر) و تا حدودي نيز شوري 8/4 گرم در ليتر (8/9 دسي زيمنس بر متر)، را تحمل نمايد. در نقطه مقابل، رقم سهند و ژنوتيپ 16-1، به عنوان حساسترين ژنوتيپها، نسبت به تنش شوري تشخيص داده شدند. اين ژنوتيپها همانند پايههاي شاهد (پيوند نشده)، تنها توانستند، شوري تا 9/4 دسي زيمنس بر متر)، را تحمل نمايند.
3-7-پيشنهادات
1-بررسي اثر تنش شوري بر خصوصيات زايشي و کمي و کيفي ميوه در 4 ژنوتيپ انتخابي شاهرود 12، شکوفه، A200 و ژنوتيپ 25-1، بمنظور پي بردن اثر شوري بر ميزان عملکرد و خصوصيات کمي و کيفي ميوه ژنوتيپهاي انتخابي.
2-از آنجايي که تنشهاي خشکي و شوري در اغلب مناطق کشور با يکديگر همراه ميباشند، تحمل ژنوتيپهاي انتخابي به تنش خشکي نيز، بررسي شوند.
3- ارزيابي تحمل به شوري ساير ارقام ديرگل و مقاوم به خشکي پيوند شده روي پايه .GF677
4-ارزيابي تحمل به شوري نتاج حاصل از رقمهاي انتخابي شاهرود 12، شکوفه، A200 و ژنوتيپ 25-1، جهت دستيابي به پايههاي متحملتر به شوري.
4-در پايان پيشنهاد ميشود، چنانچه در آزمايشات تکميلي نيز، کاهشي در ميزان عملکرد ارقام انتخابي شاهرود 12، شکوفه، A200 و ژنوتيپ 25-1، تحت شرايط تنش شوري مشاهده نشد و از آنجايي که يکي از مشکلات مهم ديگر مناطق بادام کاري ايران، سرمازدگي ديررس بهاره ميباشد و از طرفي ارقام انتخابي شاهرود 12، شکوفه و A200جزء ارقام خيلي ديرگل تا ديرگل ميباشند، اين ارقام در مناطقي که داراي مشکل شوري آب، خاک و سرمازدگي ديررس بهاره ميباشند، قابل توصيه ميباشند.

4-منابع علمي
امامي، ع. 1375. روشهاي تجزيه گياه. انتشارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي. موسسه خاک و آب. 130 صفحه
اورعي، م.، ج. طباطبايي، ا. فلاحي و ع. ايماني. 1388. اثرات تنش شوري و پايه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذايي و سديم درخت بادام. نشريه علوم باغباني. جلد 23، شماره 2، صفحات 140-131.
ايماني، ع.، د. حسني، و س. حسين آوا. 1388. برنامه راهبردي ميوه هاي خشک. انتشارات مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر. 150 صفحه.
بابالار، م و م. پيرمراديان. 1387. تغذيه درختان ميوه. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه تهران. 301 صفحه.
باي بوردي، ا. 1392. ارزيابي تحمل ارقام ديرگل بادام به شوري. مجله توليد و فرآوري محصولات باغي و زراعي. جلد 3، شماره 3، صفحات 225-217.
جليلي مرندي، ر.، پ. دوستعلي و ع. حسني. 1388. بررسي تحمل دو پايه سيب به غلظتهاي مختلف کلرورسديم در شرايط درون شيشهاي. مجله علوم باغباني ايران. جلد 40، شماره 2. صفحات 36-29.
حبيبي، ف و ا. اميري. 1392. بررسي فعاليت آنزيمي و واكنشهاي بيوشيميايي دو پاية مركبات به تنش شوري درون شيشه اي. مجله به زراعي کشاورزي دانشگاه تهران. جلد 15، شماره 4، صفحات 177-165.
حق نيا، غ. 1371. راهنماي تحمل گياهان نسبت به شوري. انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 210 صفحه.
حكم‏آبادي، ح.، ك. ارزاني، ي. دهقاني شوركي و ب. پناهي. 1382. پاسخ پايه‏هاي درختان پسته بادامي زرند سرخس و قزويني به زيادي بر و سديم كلرايد در آب آبياري. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، جلد 7، شماره4، صفحات 42-36.
حيدري شريف آباد، ح. 1380. گياه و شوري. انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. 76 صفحه.
حيدري، م و ع. تفظلي. 1384. تاثير کلريد سديم بر فعاليت آنزيم ليپوکسيژناز، ميزان پراکسيد هيدروژن و پراکسيداسيون چربي در دانهالهاي سه پايه پسته. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي. جلد 9، شماره 2، صفحات 49-41.
دژمپور، ج.، ن. علي اصغرزاده، و. گريگوريان و 1. مجيدي هروان. 1391. ارزيابي تحمل به شوري چند دورگه بين گونه اي جنس Prunus. مجله به نژادي نهال و بذر. جلد 28، شماره 1، صفحات 351-339.
رضايي، م.، ح. لساني، م. بابالار و ع، طلايي. 1385. اثر تنش سديم کلريد بر شاخص هاي رشد و ميزان عناصر پنج رقم زيتون مجله علوم کشاورزي ايران. جلد 37، شماره 2، صفحات 301-293.
رهنمون، ح. 1389. تاثير کلريد سديم روي برخي از پاسخ هاي فيزيولوژيکي بادام. مجله پژوهش در علوم زراعي. جلد 1، شماره 2. صفحات 91-101.
رهنمون، ح.، ف. شكاري، ج. دژم پور و م.ب. خورشيدي. 1392. تأثير سطوح مختلف شوري روي برخي تغييرات مورفولوژيكي و بيوشيميايي بادام(Prunus dulcis Mill.) . مجله به زراعي کشاورزي دانشگاه تهران. جلد 15، شماره 2، صفحات 192-179.
زارعي، م و ز. پيمانه. 1392. اثر گلوموس موسه و تنش کم آبي بر رشد و تغييرات آنزيمهاي آنتي اکسيدان ريشه مرکبات. مجله تحقيقات آب و خاک ايران. جلد 44، شماره 2، صفحات 220-213.
ضرابي، م. م.، ع. طلائي، ع. سليماني و ر. حداد. 1389. نقش فيزيولوژيكي و تغييرات بيوشيميائي شش رقم زيتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشكي. مجله علوم باغباني مشهد. جلد 24، شماره 2، صفحات 244-234.
طلايي، ع.، ن. قادري، ع. عبادي و ح. لساني. 1390. پاسخهاي بيوشيميايي دو رقم انگور شاهاني و بيدانه سفيد به تغييرات پتانسيل آب خاک. مجله علوم باغباني ايران. جلد 42، شماره 3، صفحات 308-301.
علايي، ش و ع. تفضلي. 1382. اثرهاي شوري کلريد سديم, کينتين و سايکوسل بر تجمع برخي از عناصر در زيتون (Olea europea L.) رقم دزفول. مجله علوم و فنون باغباني ايران. جلد 4، شمارههاي 1 و 2، صفحات 10-1.
غلامي، م و م، راحمي. 1389. بررسي اثرات تنش شوري کلريد سديم بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي پايه رويشي هيبريد هلو- بادام ( .(GF677مجله فناوري توليدات گياهي. جلد 2، شماره 1، صفحات 31-21.
کافي، م.، ب. کامکار و ع.م. مهدوي دامغاني. 1378. واکنش‌هاي گياهان زراعي به محيط رشد. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. 350 صفحه.
کمالي، ک. 1374. تعيين مناسب‌ترين محيط كشت و شرايط رشد جهت ريزازديادي پايه‌هاي رويشي )هيبريد هلو × بادام GF677). پايان نامه كارشناسي‌ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 99 صفحه.
گريگوريان، و.، ص. جوادي، ر. کسرائي، ع. مطلبي آذر و ج، دژم پور. 1381. تعيين تحمل به شوري کلرور سديمي در دانهالهاي چند رقم بادام. مجله علوم و فنون باغباني ايران. جلد 3، شمارههاي 1 و 2، صفحات 14-1.
ملکوتي، م. ج و س. ج. طباطبايي. 1384. تغذيه صحيح درختان ميوه در خاک هاي آهکي ايران. انتشارات سنا. 304 صفحه.
موسوي، س. ا.، م. تاتاري، و. محنت کش و ف. حقيقي، 1388. پاسخ رشد رويشي دانهالهاي جوان پنج رقم بادام به تنش كم آبي. مجله به نژادي نهال و بذر، جلد 25، شماره 1، صفحات 567-551.
مومني، ع. 1389. پراکنش جغرافيايي و سطوح شوري منابع خاک ايران. پژوهشهاي خاک، جلد 24، شماره 3 ، صفحات 203-216.
مير محمدي ميبدي، س ع و ب. قره ياضي. 1381. جنبههاي فيزيولوژيک و بهنژادي تنش شوري گياهان. انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان. 274 صفحه.
همائي، م. 1381. واکنش گياهان به شوري. انتشارات کميته ملي آبياري و زهکشي ايران. 97 صفحه.
Alpaslan M., A. Inal, A. Gunes, Y. Cikili and H. Ozcan. 1999. Effect of zinc treatment on the alleviation of sodium and chloride injury in tomato (Lycopersicum esculentum L. Mill, c.v lale) grown under salinity. Turk. Bot. 23: 1-6.
Arnon, D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplast polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.
Asada, K. 1999. The water-water cycle in chloroplast: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. Ann Rev Plant Physiol. 50: 601-639.
Ashraf , M and P.J.C Harris. 2004. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 3-16.
Ashraf, M and M. R. Foolad. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environ. Exp. Bot. 59: 206-216.
Ashraf, M and P. J. C. Harris. 2003. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 3-16.
Aziz, A and F. Larher. 1998. Osmotic stress induced changes in lipid composition and peroxidation in leaf discs of Brassica napus. J. Plant Physiol. 153: 754-762.
Baek, K. H and D. Z. Skinner. 2003. Alteration of antioxidant enzyme gene expression during cold acclimation of near -isogenic wheat lines. Plant Sci. 165: 1221-1227.
Baker, N.R and E. Rosenqvist. 2004. Applications of chlorophyll fluorescence Can improve crop production strategies: an examination of future possibilities. J. Exp Bot. 55: 607-1621.
Bakhshi, D and O. Arakawa. 2006. Effect of UV-B irradiation on phenolic compounds accumulation and their antioxidant activity in ‘Jonathan’ apple. J. Food, Agric. Environ. 4 (1): 75-79.
Banuls, J. and E. Primo. 1995. Effect of salinity on some citrus scion-rootstock combination. Ann. Bot. 76: 97-102
Bartles, D. and R. Sunkar. 2005. Drought and salt tolerance in plants:a review. Plant Sci. 24: 23-58.
Bartoli, C.G., M. Simontacchi, E. Tambussi, J. Beltrano, E. Montaldi and S. Puntarulo. 1999. Drought and watering-dependent oxidative stress: effect on antioxidant content in Triticum aestivum L. leaves. J. Exp Bot. 50: 375-383.
Basalar, E. A., D. L. Santos, J. M. Moutinho-Pereira, B. C. Goncalves, H. F. Ferreira and C. M. Correia. 2006. Immediate responses and adaptive strategies of three olive cultivars under contrasting water availability regimes: change on structure and chemical composition of foliage and oxidative damage. Plant Sci. 170: 596-605.
Bates, LS., R.P. Waldren and L.D. Teare. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil. 39: 205-208.
Ben hassaini, H., A. Fetati, A.K. Hocine and M. Belkhodja. 2012. Effect of salt stress on growth and accumulation of proline and soluble sugars on plantlets of Pistacia atlantica Desf. Subsp. atlantica used as rootstocks. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 16 (2): 159- 165.
Ben-Asher, J., I. Tsuyuki, B. A. Bravdo and M. Sagih. 2006. Irrigation of grapevines with saline water, I. leaf area index, stomatal conductance, transpiration and photosynthesis. Agric. Manage. Water. 83: 13-21.
Bernstein, L. 1956. Salt tolerance of field crops. In 1956 United States Salinity Laboratory Report to Collaborators, Riverside, CA. Pp: 33-34.
Blokhina, O., E. Virolainen and K. Fagersted. 2003. Antioxidant, oxidative damage and oxygen deprivation stress. Ann. Bot. 91:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سديم، ريشه، همبستگي، افزايش Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، برنامه درسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی