تحقیق درباره دانشگاه تهران، قیمت تمام شده، کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

تنش‌های طولانی مدت وارد شده به آنها در شیکر، در روزهای انتهایی فرایند، میزان تولید محصول کاهش یافته است.

5-6) برآورد هزینه‌ها
همانطور که گفته شد، مرحله تخمیر یکی از پرهزینه ترین مراحل تولید یک آنتی‌بیوتیک است در نتیجه پیدا کردن راههایی برای کاهش هزینه تولید، باعث صرفه‌جویی اقتصادی خواهد شد که یکی از این راهکارها، جایگزین کردن مواد اولیه با مواد ارزان قیمت‌تر است.
در بخش هدف، سوال دیگری نیز در این پژوهش مطرح شد به این شرح که افزودن اوره به عنوان منبع نیتروژنی در مقایسه با منبع سویا تا چه میزان موجب صرفه‌جویی اقتصادی است؟
چنانچه قبلا ذکر شد، منبع نیتروژنی مورد استفاده در صنعت برای تولید اریترومایسین، سویا است که به مقدار 30 گرم در هر لیتر محیط کشت تخمیر استفاده می‌شود. پس در ابتدا میزان تولید اریترومایسین توسط این منبع و قیمت تمام شده آن را در یک Batch صنعتی محاسبه کرده و سپس این محاسبات را برای غلظت بهینه که در این پژوهش غلظت 40% اوره است انجام می‌دهیم.

5-6-1) محاسبه میزان اریترومایسین تولیدی و قیمت تمام شده منبع نیتروژنی سویا در یک Batch صنعتی
– قیمت هر کیلوگرم سویا 14000 ریال و قیمت هر کیلوگرم اوره 8000 ریال می‌باشد که هر کیلوگرم کنجاله سویا 75/1 برابر بیشتر از اوره است.
– در صنعت، فرمانتور مورد استفاده برای مرحله تخمیر به طور متوسط 750 لیتر می‌باشد که برای حجم 500 لیتر محیط کشت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به موارد ذکر شده، پارامترهای مورد نظر را محاسبه می کنیم.

5-6-1-1) استفاده از 30 گرم در لیتر کنجاله سویا در محیط تخمیر
از آنجا که 30 گرم سویا در یک لیتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، در یک فرمانتور 750 لیتری، 15000=500×30 گرم یا به عبارتی 15 کیلوگرم از این ماده در یک Batch صنعتی استفاده می‌شود که قیمت تمام شده آن عبارت است از :
21000= 14000× 15 = قیمت سویا به کار رفته در یک Batch صنعتی (ریال)
اگر میزان تولید اریترومایسین در این حجم را با نتایج به دست آمده از این پژوهش تخمین بزنیم عبارت است از :

62255 = 500 × 51/124 = میزان اریترومایسین تولیدی با استفاده از سویا
در یک Batch صنعتی(میلی گرم در 500 لیتر محیط)

5-6-1-2) استفاده از غلظت بهینه 40% اوره در محیط تخمیر
چنانچه قبلا ذکر شد، غلظت بهینه 40% عبارت است از 12 گرم اوره و 18 گرم سویا. در نتیجه میزان مورد نیاز از آنها برای 500 لیتر عبارت است از :
Kg 6 =gr 6000 = 500 × 12 = مقدار اوره مورد نیاز برای 500 لیتر
Kg 9 =gr 9000 = 500 × 18 = مقدار سویا مورد نیاز برای 500 لیتر
با توجه به مقادیر محاسبه شده، قیمت تمام شده آن به صورت زیر محاسبه می‌شود:
174000 = (14000 × 9 ) + ( 8000 × 6 ) = قیمت تمام شده مخلوط اوره و سویا(ریال)

اگر میزان تولید اریترومایسین را با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش برای این حجم تخمین بزنیم خواهیم داشت :
59025 = 500 × 05/118 = میزان اریترومایسین تولیدی با استفاده از مخلوط اوره و سویا
در یک Batch صنعتی( میلی گرم در 500 لیتر)

با مقایسه مقدار تولید میزان اریترومایسین تولید شده توسط منبع سویا و اوره خواهیم داشت:
3230 = 59025 – 62255 = کاهش مقدار تولید اریترومایسین در مقایسه با منبع سویا
در یک Batch صنعتی( میلی گرم در 500 لیتر)
اگر قیمت منبع نیتروژنی اوره و میزان اریترومایسین تولید شده را با نمونه شاهد و میزان تولید اریترومایسین تولید شده توسط آن مقایسه کنیم، خواهیم داشت :
36000 = 17400 – 21000 = کاهش قیمت در صورت استفاده از منبع اوره
در یک Batch صنعتی( میلی گرم در 500 لیتر)
با توجه به مقادیر به دست آمده می توان نتیجه گرفت:
3373 ریال = قیمت سویا لازم برای تولید 1 گرم اریترومایسین
2947 ریال = قیمت اوره لازم برای تولید 1 گرم اریترومایسین
از مقادیر بالا می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه مقدار تولید اریترومایسین در حضور منبع اوره نسبت به منبع سویا کاهش داشته است اما بدلیل ارزانتر بودن قیمت اوره، ما شاهد 426 ریال کاهش قیمت در تولید یک گرم اریترومایسین و به عبارت دیگر 426000 ریال در تولید یک کیلوگرم اریترومایسین خواهیم بود.
از آنجا که حداقل مقدار مصرف اریترومایسین در ایران سالیانه چیزی حدود 40 تن است و برای تولید این میزان دارو حجم زیادی از محیط کشت تخمیر و منابع نیتروژنی نیاز است، بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان شاهد کاهش چشمگیری در قیمت تمام شده تولید این دارو بود که اهمیت بسیار زیادی از نظر اقتصادی به همراه خواهد داشت.

5-7) پیشنهادها
1- استفاده از منابع نیتروژنی مختلف در محیط کشت تخمیر و بررسی اثر آن‌ها در میزان تولید اریترومایسین
2-استفاده از اوره در محیط پیش کشت و بررسی اثر آن در میزان تولید اریترومایسین
3-تغییر شرایط تخمیر از جمله دور شیکر یا دمای انکوباتور و بررسی اثر آنها در تولید اریترومایسین
4-مدلسازی فرایند تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea در تخمیر ناپیوسته

1. احسانی، ا. ه.، حسینی م س.، لاجوردی م س.، 1386، ماکرولیدها در درماتولوژی، فصلنامه بیماریهای پوست، دوره 10، شماره 2، ص. 156-142.
2. ايگوروف، ن. س.، زاهدي موحد، ا.ح.، 1372، آنتی بیوتیک ها یک دیدگاه علمی، قم: ناشر اميرحسين زاهدي موحد، ص17-195 .
3. حامدی، ج.، 1381، بررسی اثر روغن های مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین ، پایان نامه دکتری رشته میکروبیولوژی، دانشگاه تهران ، دانشکده علوم ، ص. 56-1.
4. حامدی، ج.، ملک زاده، ف.، 1381، اثرروغن كوسه ماهي چانه سفيد ( Carcharhinus dussumieri) بر رشد Saccharopolyspora erythraea NUR001 و توليد اريترومايسين ، مجله علوم دانشگاه تهران، دوره 28، شماره 2، ص. 234-225 .
5. ذوالفقاری، س.، 1383، ارزیابی اقتصادی تولید چند قلم از داروهای ضروری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده علوم ، ص.32 .
6. راسل، آ. د.، کپرا، ا.، کسری کرمانشاهی، ر. ، بخشتی مال، ک.، 1375، عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها، انتشارات دانشگاه اصفهان، ص. 49-5 .
7. راینز، ر.، شفیعی، ع. ، قنبر پور، ع.، 1363، مبادی آنتی بیوتیک ها، انتشارات دانشگاه تهران، ص.15-1.
8. رستم زا، م.، 1384، بررسی اثر منابع کربن و نیتروژن محیط پیش کشت در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین ، پایان نامه دکتری رشته میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم، ص. 51-6.
9. شجاع الساداتی، س. ع.، اسد الهی م ع.، 1387، بیوتکنولوژی صنعتی، انتشارات آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ص.188 -185.
10. شیمی، الف.، یوسفی، ر.، 1375، میکروبیولوژی عمومی، انتشارات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، ص. 111.
11. علیجانیها، ف.، 1379، جداسازی، تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی بیوتیک حاصل از میکروارگانیسم های جدا شده از خاک، پایان نامه دکتری رشته داروسازی، دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، ص. 5-53.
12. قجاوند، ح.، 1382، بررسی ارتباط مورفولوژی ، رئولوژی و تولید اریترومایسین با استفاده از باکتری Saccharopolyspora erythraea ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی شیمی، ص. 30 -2.
13. قمری، ک.، 1386، بانک اطلاعات ژنریک ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ص. 533.
14. کاتزونگ-ترور، ترجمه جهانگیری، ب.، علیاری، ن.، 2005 ، فارماکولوژی، انتشارات فرهنگ فردا، ص. 198-194 .
15. کاظمی ویسری، ا.، 1372، میکروبیولوژی صنعتی، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، ص. 237.
16. کتابچی، م.، 1384، شبیه سازی فرآیند تولید آنتی بیوتیک، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، ص. 93-4.
17. کروگر، و.، کروگر، آ.، مرتضوی، س. ع.، کریمی، م.، کدخدایی، ر.، رحیمی یزدی، س.، 1390، میکروبیولوژی صنعتی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صص. 103-193 و 413-497 .
18. لبیکی، غ.، 1387، بررسی اثر آرد سویا و آرد کلزا در تولید اریترومایسین توسط باکتری Saccharopolyspora erythraea ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده فنی، ص. 49-5.
19. محرابیان، ص.، 1389، میکروب شناسی کاربردی، کرمانشاه: انتشارات نورپردازان، ص. 3-1 .
20. محمدی، م.، رکن آبادی، ا.، 1381، مباحث علمی میکروبیولوژی عمومی، انتشارات دانشگاه زنجان، ص. 44-42.
21. معاضد، م. ت.، ]وهمکاران[.، 1382، کتاب مهندسی شیمی ، اصفهان: انتشارات ارکان، ص. 438-423.
22. مک کین، ل.، کاندل، ج.، سپهر، ش.، مبشری، ف.، علوی، م.، زکیخانی، م.، 1381، میکروب شناسی، مبانی و کاربردها، انتشارات دانشگاه تهران، ص. 446-405.
23. ملک زاده، ف.، ملک زاده، ش.، 1375، آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل آنها، تهران، انتشارات عقیق، ص. 38-26.
24. ملک زاده، ف.، شهامت، م.، 1373، میکروبیولوژی عمومی برای دانشجویان رشته میکروبیولوژی، زیست شناسی، پزشکی و رشته های وابسته، انتشارات شهرآب، ص. 37-34 .
25. مورگان، ن.، هیگتون، گ.، ترجمه مرتضوی، س. ع.، کوچکی، آ.، 1386، مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی، انتشارات دانشگاه تهران، ص. 196-169.
26. نوروزی، ج.، 1390، کلیات باکتری شناسی ، انتشارات جعفری، ص.251.
27. وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، 1382، دارونامه رسمی ایران، انتشارات دانشگاه علوم و پزشکی ایران، ص. 790.
28. هوگو، و.ب،آ.د راسل ، فضلی بزاز، ص.، 1383، میکروب شناسی دارویی، انتشارات دانشگاه علوم دارویی مشهد، ص. 43.
29. Bandyopadhyay, A., Rana, M.P., Chakraborti, M., Mal, D., Mandal, S.K., 1990, Role of carbon sources on the formation of erythromycin by Streptomyces erythreus, Indian J. Pharmaceutical sci., vol. 52, No. 1, p. 88.
30. Alvarez-Elcoro, S., Enzler, MJ., 1999, The macrolides: erythromycin, clarithromycin, and azithromycin, Mayo Clin Proc, vol. 74, p. 34-613.
31. Bader, F.G., 1986, Physiology and Fermentation Development, In The Bacteria. A treatise on structure and function, Antibiotic producting streptomycetes, Queener, S.W., Day, L.E., Eds., Orlando: Academic press, p. 281.
32. Barry, A.L., Jones. R.N., Thornsberry, C., 1988, In vitro activities of azithromycin (CP62,993), clarithromycin (A-56268; TE-031), erythromycin, roxithromycin and clindamycin, Antimicrob Agents Chemother, vol. 32, p. 54-75.
33. Bushell, M,.E., Goodfellow, M., Williams, S.T., Mordarski, M., 1988, Growth, Product formation and fermentation technology, In: Actinomycetes in biotechnology, London: Academic press, p. 185-217.
34. Charles, M., 1998, Technical aspects of rheological properties of microbial cultures, Eng., Adv. Biochem, vol. 8, p. 1-62.
35. Cui, Y.Q., Van Der Lans, R.G., Luben. K.C., 1997, Effect of agitation intensities on fungal morphology of submerged fermentation, Netherlands: Biotechnology and Bioengineering, Department of Biochemical Engineering, Vol. 55, No. 5, p.715-726.
36. Fatile, IA., 1985, Morphology and productivity of filamentous fungi, Appl Microbiol Biotechnol, vol. 21, p. 60-64.
37. Hamedi, J., Khodagholi, F., Hassani-Nasab, A., 2005, Increased erythromycin production by alginate as a medium ingredient or immobilization support in cultures of Saccharopolyspora erythraea, Biotechnol Lett, vol, 27, p. 661–664.
38. Hamedi, J., Makhdoumi Kakhki, A., Darabi,

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مورفولوژی، مواد غذایی، فیزیولوژی، مصرف مواد Next Entries تحقیق درباره of، p.، and، erythromycin