تحقیق درباره حقوق کودک، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيلة اشتغال به شغلي وسائل معيشتِ خود را فراهم نمايد”.
استحقاقِ نفقه خويشاوند منوط به وجود دو شرط از ناحيه وي ميباشد: اول آنكه ندار باشد لذا در صورتي كه شخص واجد اموال و دارايي باشد نفقه به وي تعلق نميگيرد. اما بايد توجه داشت كه محاكم نبايد به صرفِ بيبضاعت بودنِ شخص، متهم به ترك انفاق را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامي محكوم نمايند. بلكه بايد وجود شرط بعدي را هم احراز نمايند، دوم اينكه خويشاوند نتواند به وسيلهي اشتغال به شغلي، وسائل معيشت خود را فراهم نمايد. لذا فقهاي عظام اين مسأله را مطمح نظر قرار دادهاند؛ علامه حلي (ره) در تبصره المتعلمين در خصوص نفقة اقارب معتقدند كه نفقه بشرط فقر و عجز از تكسب واجب ميشود.210

4- ضمانت اجراهاي حقوقي ترك انفاق
اگر شخصي از تأديه نفقهي اشخاص واجبالنفقهاش امتناع نمايد ممكن است در معرض برخي واكنشهاي مدني قرار ميگيرد. ضمانت اجراهاي مورد نظر را ذيلاً مورد بررسي قرار
ميدهيم

4-1- الزام به پرداخت نفقه
بر اساس ماده 1205ق.م. الزام پدر به تأديه نفقه اولاد از طريق قضايي قابليت اعمال دارد، مقنن امكان الزام به انفاق اشخاص را درمورد خويشاوندان واجبالنفقهي آنها به صورت ضمني پذيرفته است.

4-2- اقدام تأميني قضايي جهت دفع نفقه
مادهي 1205 قانون مدني مقرر ميدارد در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهدهي اوست ممكن نباشد دادگاه ميتواند با مطالبة افراد واجبالنفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه ميتواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
برخي از حقوقدانان در اين زمينه اظهار نمودهاند كه با توجه به كلمه الزام كه در ماده 1205 بكار رفته است و با استفاده از ملاك مواد 1111 و 1112 ق.م ميتوان گفت دادگاه بايد بدواً حكم به الزام منفق به پرداخت نفقه صادر كند و در صورت عدم اجراي حكم مزبور دادگاه ميتواند از اموال منفق به مقدار نفقه در اختيار واجبالنفقه قرار دهد. ولي مشخص نشده است دادگاه نفقه آينده زوجه و اقارب را براي چه مدت بايد محاسبه نموده، معادل آن از اموال مستنكف يا غايب در اختيار واجبالنفقه قرار دهد. ميتوان گفت اختيار اين امر با دادگاه است كه با توجه به اوضاع و احوال تصميم خواهد گرفت.

5- نفقات گذشته و آينده اولاد
آنچه در اين جا مطرح است، آيا نفقه گذشته کودک قابل مطالبه است يا نه؟ در اين باره محقق در شرايع ميگويد: (نفقه اقارب بر ذمه مستمر نميشود و بيشتر نفقه آينده توجه مي شود.
طبق ماده 1206 قانون مدني (اقارب فقط نسبت به آتيه مي تواند مطالبه نفقه نمايند) اين قاعده مبتني بر فقه اسلامي است و خلافي در اين مساله بين فقهاي اماميه ديده نشده بلكه ادعاي اجماع بر آن شده است و فلسفه اش اين است كه نفقه اقارب براي رفع احتياج است و هرگاه احتياج به نحوي رفع شده باشد ديگري تكليفي براي منفق نخواهد بود.211
در اين ماده تكليف به پرداخت نفقه را به گذشته تجويز نميكند و اما در موارد ديگر به حمايت گيرنده پرداخته است. در خصوص نفقه گذشته کودک بايد متذکر شد، وقتي كه زمان آن گذشت قابل جبران نيست مگر آن كه قاضي مقدار آن را مشخص نموده باشد در نتيجه مطالبه نفقه ناظر به آينده مي باشد و بابت نفقه گذشته نمي توان اقامه دعوي كرد.

6-اثرات ناشي از ترک نفقه اولاد
حقوق کودکان در تمام موارد بايد در اولويت قرار گيرد تا ضرر و آسيب کمتري به آنها وارد شود. کودکان بدليل آسيب پذير ي ذاتي، از لحاظ جسمي، روحي، و تربيتي نياز دارند تا هميشه تحت حمايت بزرگتر ها باشند. در مواردي متعددي کودکان شاهد صحنه هاي درد ناک و آزار دهنده از حضور والدين در دادگاه ها بوده اند و چنين صحنه هايي تأثير هاي نامطلوبي بر شخصيت و رو حيه کودکان وارد کرده است. دراکثر موارد بيشترين لطمه اي که از در گيري ميان پدر و مادر ايجاد مي گردد، متوجه فرزندان آنها مي شود و اين فرزندان از نظر مادي و معنوي در زندگي دچار مشکلات فراواني خواهند شد. وقتي ميان پدر و مادري اختلافي به هر صورت پيش بيايد هيچ کدام از طرفين حق ندارند اين اختلاف را به زندگي فرزندان خود سرايت دهند ؛ زيرا اين کودکان در سايه چنين اختلاف هايي در آينده اي نه چندان دور به افرادي هنجار شکن تبديل مي شوند که براي جامعه مشکلات فراواني ايجاد مي کنند و اين مشکلات در کوتاه مدت گريبانگير خود پدر و مادر هم مي شوند. به همين دليل در باره مسائل مالي نيز هر کدام که توانايي مالي دارند بايد به گونه اي به فرزند خود کمک کنند، که اين مشکلات کوچک اختلال بزرگي در زندگي فرد ايجاد خواهد کرد.
از نظر قانوني پدر مسئول تأمين هزينه هاي مادي و معنوي زندگي فرد است. و علاوه بر مواردي که قانون مشخص کرده، او مسئول تعليم و تربيت فرزندش است.زماني که فرزندي براي تأمين مخارج تحصيل تقاضاي نفقه مي کند، اين مساله به معناي نياز مالي او به پول است و نشان مي دهد او در شرايطي قرار گرفته که وادار به طرح چنين شکايتي شده است. متأسفانه در دادگاه ها نبز راه حل اجرايي مناسبي براي پرداخت فوري نفقه فرزند وجود ندارد. و با وجود آن که در کنوانسيون حقوق کودک اشاره هاي خوبي به مسئله نفقه کودک شده اين نکات مورد توجه دادگاه ها قرار نمي گيرد. از آن جايي که صدور حکم نفقه فرزند طبق تشريفات معمول دادگاه ها تا هشت ماه طول مي کشد و اين تشريفات باعث مي شود کودک به حقوق واقعي خود نرسد،در چنين شرايطي اگر فرزند ي از نظر مادي تحت فشار باشد، هيچ تضميني وجود ندارد که او نفقه خود را به سرعت دريافت کند و يا پدر و مادر وادار به پرداخت سريع نفقه فرزند شود.در چنين حالي ممکن است کودک براي برآورده شدن نيازهاي اوليه مجبور به تن دادن به کارهايي از قبيل پيوستن به گروه هاي خلاف کار، تکدي، قاچاق،فحشا، دست بزنند. در صورتي که و ضعيت کودک به گونه اي است که بايد نيازهاي آنها به سرعت برطرف شود و بايد قوانيني تصويب و اجرا شود که در صورت خودداري از پرداخت نفقه فرزند، اين مبلغ از سوي دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوي پدر اين مبلغ در صندوق جايگزين شود.212

مبحث دوم:خسارات مازاد بر ديه در کودک آزاري
گفتار اول : ديه و ماهيت حقوقي آن
ديه کلمه است عربي که معادل فارسي آن خون بهاء ناميده ميشود.213
فقهاي اماميه ديه را چنين تعريف کردهاند: ديه مالي است که به سبب جنايت214 بر نفس يا عضو واجب ميشود.215
فقهاي ساير مذاهب اسلامي من جمله فقهاي حنفي و شافعي نيز تعريف مشابهي از ديه ارائه نمودهاند216 تنها تفاوتي که وجود دارد آن است که فقهاي حنفي قتل نفس را مستوجب ديه و جنايت بر اعضاء را مستوجب ارش ميدانند. و ديه نفس و اعضاء را متفاوت دانستهاند. عبدالقادر عوده با کيفر تلقي نمودن ديه آن را چنين تعريف کرده است: “ديه کيفر بدلي اوليه است براي قصاص. پس هرگاه که قصاص که کيفر اصلي است به هر سببي مم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مجازات، رابطه نامشروع، منابع معتبر Next Entries تحقیق با موضوع امام خمینی، حق تصرف، نوع مالکیت