تحقیق درباره حسابداران، بورس اوراق بهادار، انتقال اطلاعات، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

(ايزدي نيا و رسائيان ، 1388: 33).
اهرم مالي: نسبت بدهي ها به دارايي ها بعنوان معياري براي تعيين ساختار سرمايه در شركت ها استفاده مي‏شود. اين معيار كه به آن اهرم مالي گفته مي شود، شاخصي براي ريسك مالي شركت و توانايي پرداخت بدهي ها نيز محسوب مي شود (ايزدي نيا و رسائيان ، 1388: 33).

1-13- ساختار کلي تحقيق
فصل اول: در اين فصل مساله و پرسش هاي مورد نظر تحقيق بيان شد و ضمن بيان اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع، اهداف تحقيق تشريح گرديد. سپس متغيرها و فرضيه هاي تحقيق ارائه گرديد و شرح خلاصه اي از روش اجراي اين تحقيق و تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي ارائه شد.
فصل دوم: در اين فصل با نگاهي فشرده به مباني نظري پشتوانه انجام اين تحقيق و با اشاره به تحقيقات تجربي پيرامون اين موضوع و متغيرهاي مورد استفاده در آن تحقيقات، پشتوانه نظري تحقيق حاضر تقويت خواهد شد.
فصل سوم: در اين فصل روش اجراي تحقيق به تفصيل بيان مي شود. فرضيه هاي تحقيق، تعريف عملياتي متغيرها، جامعه آماري، روش پردازش داده ها، مدل مورد استفاده و روش تجزيه و تحليل داده ها تشريح مي ‏‏گردد.
فصل چهارم: در اين فصل، يافته ها و اطلاعات تجزيه و تحليل مي گردند، مدل هاي رگرسيون مورد بررسي قرار مي گيرند و نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها ارائه مي گردد.
فصل پنجم: در اين فصل نتايج و يافته هاي تحقيق بيان شده و پس از نتيجه‏گيري، محدوديت‏هاي احتمالي در تعميم نتايج و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ارائه مي گردد.

1-14- خلاصه فصل
در اين فصل مساله و پرسش هاي مورد نظر تحقيق بيان شد و ضمن بيان اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع، اهداف تحقيق تشريح گرديد. سپس متغيرها و فرضيه هاي تحقيق ارائه گرديد و شرح خلاصه اي از روش اجراي اين تحقيق و تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي ارائه شد.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه
اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پيش بيني و همچنين اعمال روش‏هايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي‏توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مديران از وضعيت شركت، انتظار مي رود به گونه اي اطلاعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلي نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و غيره، مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت هاي مالي مغايرت داشته و رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ داده است. از سويي ديگر دنياي تجاري و حرفه اي امروز دستخوش تغيير و تحولات سياسي گرديده و انقلاب اطلاعات تأثير بسزايي در نحوه کار داشته است.
هر تحقيق علمي نياز به مطالعه کارهاي پيشينيان و بررسي نتايج و دستاوردهاي آنان و مباني تئوريک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقيق به اين مرحله بررسي ادبيات تحقيق مي‏گويند. اين فصل به بررسي ادبيات و پيشينه تحقيقات انجام شده مي پردازد که شامل دو بخش مي باشد. بخش اول مربوط به ادبيات موضوع است که به تفصيل اطلاعاتي درباره تعريف، انواع، انگيزه ها، روش ها يا ابزارها و مطالبي ديگر در ارتباط با مديريت سود و همچنين تعريف، مباني، اهداف، طبقه بندي و ساير موارد مرتبط با سياست تقسيم سود ارائه مي شود. بخش دوم مربوط به پيشينه تحقيق مي باشد. در اين پايان نامه تلاش شده تا کليه پايان نامه ها و تحقيقات داخلي در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود به طور دقيق مورد مطالعه قرار گيرد که قطعاً در غناي پايان نامه بي تاثير نخواهد بود. لذا به طور کلي در اين فصل ابتدا مجموعه اي از اصول و مباني تئوريک مديريت سود و سياست تقسيم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسي و انگليسي تهيه شده اند ارائه مي گردد، سپس چکيده‏اي از تحقيقات و پايان نامه هاي انجام شده در اين مورد ذکر مي شود.

2-2- بخش اول: مديريت سود
2-2-1- مفاهيم مختلف سود
قبل از پرداختن به مديريت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگري آن، استفاده سود براي استفاده کنندگان پيش بيني سود و فوايد آن براي سرمايه گذاران مطالبي ارايه شود تا اهميت آن براي خوانندگان مشخص شود.

2-2-1-1- سود
در ابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات وي بوده است. با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است، به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه مالكيت شروع شد. بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد. در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است و به دنبال آن تئوري هاي بنگاه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند، كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري بنگاه واحد تجاري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي‏كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه تاسيس بنگاه ها نيست بلكه معتقدند كه بنگاه ها با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند. البته در كنار نظريه اقتصاددانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قرباني، 1389: 12).

2-2-1-2- اهداف گزارشگري سود
شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورت هاي مالي اساسي تهيه نمايند. يكي از اين صورت‏هاي مالي صورت سود و زيان است كه آخرين رقم آن سود خالص واحد تجاري است. در واقع سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليت هاي واحد اقتصادي است (ثقفي و آقايي ، 1373: 5). با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است:
سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است.
سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه بر اساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود.
سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود.
سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد.
معمولاً چنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي‏كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمايه گذاران به دنبال سهام شرکت هايي هستند که از توان سودآوري بالايي برخوردارند و حاضرند سهام اين شرکت‏ها را به قيمت بالاتري خريداري کنند (هشي و ديگران ، 1388: 37). البته با توجه به درجه قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پيش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است، به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است:
“يكي از هدف هاي صورت‏هاي مالي اين است كه در مورد قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند، اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد”. گزارشگري
سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت بر اساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد.

2-2-1-3- پيش بيني سود و استفاده كنندگان سود
پيش بيني عنصر كليدي در تصميمات اقتصادي است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديريت و ساير اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي خود متكي به پيش بيني ها و انتظارات هستند. براي مثال يك سرمايه گذار در تصميماتي همچون خريد، فروش يا نگهداري سهام، مايل است از زمان و ميزان سودهاي تقسيمي و ريسك آنها مطلع باشد. براي آگاهي از اين گونه خصوصيات سودهاي تقسيمي آتي كه از قبل و با دقت كامل ميسر نيست، به ناچار بايد به پيش بيني روي آورد. اعتباردهندگان نيز به سود آتي شركت علاقه‏مند هستند. هر قدر ميزان سود پيش بيني شده شركت بيشتر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه اعتباردهندگان اصل و بهره اعتبار اعطايي را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند. مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شركت ها در فواصل زماني معين است. البته براي اعتباردهندگان اين امكان وجود دارد كه براي بررسي اعتبار شركت ها و يا طبق قراردادهايي كه با شركت منعقد مي كنند، اطلاعات خاصي را از شركت بگيرند. ولي مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط مديريت شرکت ها در فواصل زماني معين است. پيش بيني سود بايد اطلاعاتي فراهم کند که منطقي و به موقع باشد تا بتواند نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان را به نحو مناسبي بر طرف نمايد. انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از كشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه پيش بيني هاي مالي هستند. در سال 1972 در تحقيقي كه توسط انجمن حسابداران خبره کانادا انجام شد، اسكينر14 هدف حسابداري را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيان كرد. در سال 1973 نيز يك گروه تحقيقاتي از انجمن حسابداران رسمي امريكا به سرپرستي رابرت ام تروبلاد15 اظهار داشتند كه هدف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است. در سال 1975 كميته نظارت بر استانداردهاي حسابداري انگليس بيان داشت: به عنوان يك ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت ها بايد تا حد امكان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را برآورد سازد. در همه اين بيانيه ها اهداف گزارشگري مالي شامل اركان معيني است. همگي آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه اطلاعات سودمند و مربوط تاكيد دارند تا در جهت تخصيص كارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصميمات و قضاوت در مورد عملكرد مديريت مفيد واقع شوند. اين گروه از تحقيقات همچنين به طور غير مستقيم به استفاده كنندگان اطلاعات اشاره مي كنند. البته نظر هر يك از گروه هاي استفاده كننده با توجه به نيازهاي اطلاعاتي آنها نسبت به مسئله پيش بيني سود مي تواند متفاوت باشد. اين استفاده كنندگان در يكي از سه گروه ذيل قرار مي گيرند:
گروه استفاده كنندگان داراي امتياز، از قبيل اداره مالياتي، سازمان هاي نظارت و بازرسي، دولت، بانك ها
گروه سهامداران، اعم از سهامداران گذشته، حال، آينده و مشاوران آنها
گروه ذينفعان ويژه مثل رقبا، اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان اقتصادي كه تحت تاثير افشاي اطلاعات قرار دارند (قرباني ، 1389: 12).

2-2-1-4- فوايد سود براي سرمايه گذاران
ارزيابي براي سرمايه گذاران انگيزه اصلي براي پژوهش هاي حسابداري است. بهبودهاي اخير در نظريه سرمايه، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن سود را فراهم نموده است. تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه 1960 محسوس است، زيرا مساله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب در راس دستور كار تحقيقات حسابداري بود. واضح است كه توانايي استنباط ما در مورد مفيد بودن اطلاعات مالي به شواهد بازار سرمايه محدود است. ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست. هر چند كه اين مشكلات اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام Next Entries تحقیق درباره اوراق قرضه، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام