تحقیق درباره جانشيني، موجودي‌هاي، توليد، زماني

دانلود پایان نامه ارشد

ه کرد:
Y=F(A.L,S_KE )=[ξ ̃_(S_i ) (A.L)^(σ ̃_(S_KLE ) )+ξ ̃_(S_KE ) S_KE^(σ ̃_(S_KLE ) ) ]^(1/σ ̃_(S_KLE ) ) ; (3-17)

with S_KE (S_A,S_B ) =[∑_(i=A,B)▒〖ξ ̃_(S_i ) S_i^(σ ̃_(S_KE ) ) 〗 ]^(1/σ ̃_(S_KE ) ) ; (2-18)
with S_i (K_i^M,E_ij )=[ξ ̃_(K,i),〖K^M〗_i^(〖σ ̃_S〗_i )+∑_(j=1,2)▒〖ξ ̃_(E,ij) E_ij^(σ ̃_(S_i ) ) ]^(1/σ ̃_(S_i ) ) , for i=A,B 〗(3-19)
در معادلات بالا ξ و σ ̃ به ترتيب نشان دهنده پارامترهايي براي توزيع و جانشيني هستند، همانطور که آنها در توابع توليد با کشش جانشيني ثابت مشترک مي‌باشند. تعريف σ=(σ ̃-1)^(-1) بصورت مشترک براي کشش جانشيني استفاده شده است پارامتر A عاملي است که نشان دهنده ميزان کارآي نيروي کار است و اين پارامتر با زمان افزايش مي‌يابد.
براي هر دو نوع استفاده نهايي انرژي Ej معادلات تعادلي زير بايد تامين شود:
E_j=∑_(i=A,B)▒〖E_ij, for j=1,2〗 (3-20)
مدل هنوز کامل نيست. اين فقدان ارتباط نقشه مسيرهاي زماني E_j,with j=1,2 ، با مسيرهاي زماني EE است. اين ارتباط به روش اتصالي که با الگو سيستم انرژي ارتباط دارد، بستگي دارد. موجودي‌هاي سرمايه غير‌قابل‌جمع‌پذير بکار‌رفته در شاخه تابع توليد با کشش جانشيني ثابت در اين الگو استفاده شده در اين زمينه جديد هستند. اگرچه موجودي‌هاي سرمايه با واحدهاي يکساني اندازه‌گير

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره اقتصاد باز، مدت استفاده، کشش تقاضا Next Entries پایان نامه با کلید واژه های هیئت مدیره، عملکرد شرکت، حاکمیت شرکتی، راهبری شرکتی