تحقیق درباره ثبات مرکزی، تمرینات ثبات مرکزی، رشد حرکتی، فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

به رشد مهارتهای حرکتی بنیادی در سنین مدرسه بوده باشند. از طرف دیگر، ارتباط بین ثبات مرکزی و اجرا هنوز بطور آشکار مشخص نشده است (2, 3) و پژوهش ها کمی وجود دارد که به بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر اجرای جسمانی پرداخته باشند (18). اگرچه برخی پژوهشگران قویا اظهار کرده اند که یک مرکز قوی اجرا را بهبود می بخشد(19-22) اما اغلب این اظهارات در جوامع غیر ورزشی صورت گرفته، جایی که تقاضاهای عملکردی منعکس کننده نیازهای ورزشی نبوده است. این درحالی است اغلب رخدادهای ورزشی در انتقال نیرو از اندام تحتانی به اندام فوقانی بصورت پویا عمل می کنند (23). همچنین، اکثر مطالعاتی که تاکنون به بررسی تاثیر ثبات مرکزی روی اجرای جسمانی پرداخته اند به نتایجی متناقض دست یافته اند. بعنوان مثال، مطالعات جیماشیلینگ و همکاران (2012) (24)، تسی و همکاران (2005) (25)، نسر و همکاران (2008) (26)، پدرسن و همکاران (2006) (27) و سیلر و همکاران (2006) (28) برخی از این مواردند. نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه، پژوهش های که تاکنون به بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر اجرا پرداخته اند، بیشتر روی جوانان (23-25, 27, 29) و یا افراد سالمند (28) صورت گرفته اند و در زمینه اثرگذاری این نوع تمرینات بر اجرای کودکان تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است. بنابراین، با توجه به اهمیت مهارتهای حرکتی بنیادی و نقش محوری آن بعنوان یکی از پیش بینی کننده های قوی فعالیت جسمانی آتی (7) و همچنین به دلیل اهمیت ناحیه مرکزی بدن بعنوان یک حلقه مفقود شده در برنامه های تمرینی (2)، در اینجا این سوال مطرح می شود که گنجاندن این نوع تمرینات در برنامههای تمرینی کودکان دارای تاخیر در رشد FMS، چه تاثیری بر مهارتهای جابجایی و کنترل شی آنها میگذارد؟
1-3) اهمیت و ضروت پژوهش
اخیراً یک مدل مفهومی توسط استودن و همکاران (2008) تدوین یافته که اهمیت FMS در شرکت در فعالیت جسمانی مادام العمر را مورد تاكيد قرار داده است، بر اساس این مدل:
1. سطوح بالای شایستگی حرکتی، گنجیینه حرکتی بیشتر و احتمال مشارکت در فعالیت جسمانی، ورزش ها و بازیهای بیشتری را فراهم می کند.
2. کودکان ماهرتر احتمالا خود را شایسته درک می کنند و خشنودی درونی را از شرکت در ورزشها و بازیها بدست می اورند.
3. كودكاني كه تجارب حركتي لذت بخشي داشته باشند احتمالاً در سنين نوجواني و بزرگسالی مشاركت بیشتري را در فعاليتهاي ورزشي خواهند داشت (7).
همچنين تمرینات ثبات مرکزی به راحتی درکلیه اماکن ورزشی ( از جمله مدارس و باشگاهها) قابل اجرا می باشند، بنابراین در صورت موثر واقع شدن این تمرینات مربیان و معلمان می توانند از این تمرینات در جهت کمک به رشد عملکردی کودکان سود ببرند.
کمبود مطالعات مداخلهای با هدف بهبود مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان یکی از مهمترین ضرورتهای پژوهش حاضر به شمار میرود. در زمینهی بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد جسمانی نیز پژوهش ها اندکی وجود دارد، در واقع تمرینات ثبات مرکزی یک مفهوم جدید در دنیای آمادگی جسمانی و عملکرد حرکتی است (19، 1). همچنین در پژوهش های که تاکنون به بررسی نقش ثبات ناحیه مرکزی بدن بر عملکرد جسمانی پرداختهاند تناقضهای بسیاری به چشم میخورد اگرچه برخی مطالعات بهبود عملکرد جسمانی را در نتیجهی تمرینات ثبات مرکزی نشان داده اند (23, 27) در مقابل برخی دیگر نتوانستهاند چنین بهبودهایی را نشان دهند (25). نکتهی دیگر اینکه پژوهشی یافت نشد که تاثیر تمرینات ثبات مرکزی را روی کودکان بررسی کرده باشد، سایر پژوهش ها اثر تمرینات ثبات مرکزی را بر عمکرد نوجوانان (36)، بزرگسالان (27،28،30،35،37) و یا سالمندان (31) مورد توجه قرار دادهاند.
1-4) اهداف پژوهش:
1-4-1) هدف کلی:
تعیین تاثیر 8 هفته برنامه تمرینات ثبات مرکزی بر مهارتهای بنیادی کودکان دارای تاخیر در رشد FMS.
1-4-2) اهداف اختصاصی:
تعیین تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر مهارتهای جابجایی کودکان دارای تاخیر.
تعیین تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر مهارتهای کنترل شی کودکان کودکان دارای تاخیر.
تعیین تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر نمرهی کل مهارتهای حرکتی بنیادی.
1-5) فرضيه های پژوهش:
1-5-1) فرض کلی:
8 هفته تمرین ثبات مرکزی بر اجرای مهارتهای حرکتی بنیادی کودکان تاثیر میگذارد.
1-5-2) فرضيات اختصاصی:
8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نمرهی مهارتهای جابجایی کودکان تاثیر میگذارد.
8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نمرهی مهارتهای کنترل شی کودکان تاثیر میگذارند.
8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نمرهی کل مهارتهای حرکتی بنیادی تاثیر میگذارند.
1-6) پیش فرضهای پژوهش
1- آزمودنیها انگیزه لازم برای شرکت در آزمون را دارند.
2- آزمودنی دستورالعمل اجرای کار را درک کرده و در خلال آزمایش آنرا رعایت میکنند.
1-7) محدودیتهای پژوهش
محدودیتهای قابل کنترل
این مطالعه محدود به پسران کلاس اول تا چهارم دبستان (7 تا 10) سال بود.
کلیه پسرانی که از نظر پزشکی قادر به شرکت در کلاسهای تربیت بدنی نبودند از مطالعه حذف شدند.
این مطالعه تنها به یکی از مدارس شهر شیراز محدود بوده است.
1-7-2) محدودیتهای غیرقابل کنترل
اغلب کودکان در اجرای مهارتهای حرکتی بنیادی ثبات ندارند. چراکه عملکرد آنها ممکن است از عواملی چون سطح انگیزش، احساس خستگی یا کسالت، و دامنه توجه تاثیر پذیرد. همچنین در این پژوهش چگونگی وضعیت تغذیه کودکان قابل کنترل نبود.
1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی واژهها
دوران کودکی
دامنه سنی 2 تا 10سال دوران کودکی محسوب می شود. این دوران به کودکی اولیه (2 تا5 سال) و میانی-پایانی (6 تا 10 سال) تقسیم می شود (8). در این پژوهش پسران 7 تا 10 سال مورد مطالعه قرار گرفتند.
1-9) ناحیه مرکزی بدن
قسمتی از بدن که شامل مجموعه عضلات و مفاصل شکمی، کمری، لگنی و رانی است، این ناحیه مسئول حفظ پایداری (ثبات) کمر و لگن برای تولید و انتقال نیرو از قسمتهای بزرگ به قسمتهای کوچک بدن در بسیاری از فعالیتهای ورزشی می باشد. عضلات این ناحیه دارای وظایف دوگانه هستند. نقش اول، تثبیت3 ستون فقرات و نقش دوم، تولید و انتقال نیرو (3). در این پژوهش منظور از ناحیه مرکزی بدن کلیه عضلات موجود در ناحیه شکمی، کمری، لگنی و رانی است از طریق تمرین مورد تقویت قرار خواهند گرفت.
1-10) ثبات مرکزی
ثبات مرکزی بعنوان توانایی جهت کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن، بمنظور تولید، انتقال و کنترل مطلوب نیرو و حرکت به بخش انتهایی در فعالیتهای منسجم ورزشی (یا زنجیره حرکتی) تعریف می شود. (2, 3). در این پژوهش تمرینات به مدت 8 هفته و در سه سطح ارائه خواهد شدکه از سطح 1 شروع شده و به تدریج به تمرینات سطح 3 پیشرفت خواهد کرد. تمرینات سطح 1 شامل انقباضات ایستا در یک وضعیت با ثبات خواهد بود. تمرینات سطح 2 حرکات پویا در یک محیط باثبات را شامل می شود و تمرینات سطح 3 که شامل حرکات پویا در یک محیط بی ثبات خواهند بود (30).
1-11) مهارتهای حرکتی بنیادی
ترکیبی از مهارتهای جابجایی و مهارتهای کنترل شی است. مهارتهای جابجایی شامل مهارتهایی مانند دویدن، یورتمه رفتن، پریدن ، لی لی کردن، سر خوردن و جهیدن می شوند. مهارتهای کنترل شی شامل دستکاری و پرتاب شئ مانند پرتاب کردن، گرفتن، ضربه زدن با پا، ضربه زدن با دست و غلتاندن می باشند (9). مهارتهای حرکتی بنیادی پژوهش حاضر شامل 6 مهارت جابجایی و 6 مهارت کنترل شی خواهد بود. مهارتهای جابجایی شامل دویدن، پریدن، لی لی کردن، سرخوردن، یورتمه رفتن و جهیدن خواهند بود. مهارتهای کنترل شی عبارت خواهند بود از پرتاب کردن، گرفتن، ضربه با پا، ضربه از پهلو ، دریافت کردن و دریبل درجا.
1-12) تاخیر در مهارتهای حرکتی بنیادی
عدم دستیابی به سطوح تبحر در مهارتهای حرکتی بنیادی به منظور استفاده از این مهارتها در ورزشها و بازیهای دوران کودکی و نوجوانی (12). به منظور غربالگری افراد از آزمون رشد مهارتهای حرکتی درشت (الریخ 1985) استفاده شد. 30 نفر از کودکانی که کمترین نمرات را در این آزمون بدست آورند به منظور شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1) مقدمه
این بخش به ترتیب در دو قسمت مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه میگردد. ابتدا مبانی نظری در زمینهی مهارتهای حرکتی بنیادی، سیستم عضلانی ناحیه مرکزی، ارزیابی مهارتهای حرکتی بنیادی و ابزارهای اندازه گیری ارائه خواهد شد. سپس در بخش ادبیات پژوهش پژوهش های مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2-2) بخش اول: مبانی نظری
2-2-1) روشهاي ارزیابی رشد حرکتی
ارزیابی مهارت های حرکتی به منظور برنامه ریزی موثر و کارآمد، و تشخیص نقاط ضعف و قوت این برنامه ها برای کودکان ضروری به نظر می رسد. روشهای اندازه گیری درکودکان باید متناسب با نیازها و سطح رشدی کودک باشد، با استفاده از این روشها می توان تاثیر برنامه های مداخله و عوامل اثر گذار بر آنها را مورد بررسی قرار داد. راه های متفاوتی برای اندازه گیری عملکرد مهارت های بنیادی در کودکان وجود دارد که در ادامه ی مباحث به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
2-2-2) فرایند و نتیجه حرکت
رشد حرکتی تغییرات پیشرونده و پسرونده دررفتار حرکتی در طول عمراست که ممکن است مطالعات آن فرایند مدار و یا نتیجه مدار باشد. در رویکرد نتیجه، یا تکلیف محور (پیو، 1970، 1974) برای اندازه گیری حرکت، بر محصول یا نتیجه و پیامد حرکت تأکید می شود. ولی رویکرد فرایند محور به خود حرکت توجه می شود. در برخی موارد، محصول و فرایند حرکت یکسان هستند. هرچند فرایند یا محصول در حرکتی مانند ضربه زدن به آسانی قابل تشخیص می باشند، فرایند در بسیاري از حرکتهاي مربوط به ژیمناستیک نتیجه و محصول حرکت نیز می باشد (31).
معمولا فرایند و نتیجه عملکرد حرکتی، به طور مثبت به هم بستگی دارند. اجراکننده هایی که دارای نتیجه خوبی می باشند، در فرایند حرکت نیز داراي تبحر می باشند و برعکس. از قرار معلوم، همانطور که فرایند ها در طول نمو و بالیدگی طبیعی، یا از طریق آموزش و تمرین پیشرفت می کند، نتیجه عملکرد نیز بهبود می یابد.
درسالهای اخیر، فرایند محوري، عمومی تر و رایج تر شده است. زیرا محققان معتقدند این رویکرد در مقایسه با صرف نتیجه فرایندهاي زیرساختی اطلاعات بیشتری را آشکار میسازد و از این حیث برای درك حرکت انسانی ضروري است. با این وجود نتیجه محوري، که به علت فقدان توجه به فرایند هاي زیرساختی مورد انتقاد قرار میگیرد، در پژوهش های حرکتی براي اهداف آموزشی، ارزشمند است (32)، برای مثال، پژوهش های زیادی برای تعیین عواملی که بر نتیجه مهارتهای حرکتی خاصی تأثیر دارند، صورت گرفته است. موفقیت کودکان در پیامد حرکتی عموما به عنوان یک عامل مهم در حفظ انگیزه و علاقه کودکان به فعالیت بدنی پذیرفته شده است، بنابراین به عواملی که رشد مهارتهای بنیادی در کودکان را تحت تاثیر قرار می دهند باید توجه شود. برنامه های آموزشی که قابلیت اندازه گیری فرایند و محصول حرکت را با هم داشته باشند می تواند تعیین کننده متغیر های موثر بر رشد حرکتی کودکان، و راهی جهت کمک به رشد الگوهای پایه با توجه به سطح رشدی و ویژگیهای شخصی کودکان باشد (33).
ارزیابی کمی در مقابل ارزیابی کیفی رشد حرکتی
در مطالعه الگوهای حرکتی بنیادی، میتوان رشد کیفی را از طریق فرایند، و رشد کمی را توسط نتیجه ارزیابی کرد. همچنین میتوان اجرا کننده مهارت را بر اساس مراحل رشدی طبقه بندی، و فاصله پرش یا سرعت پرتاب او را اندازه گیري کرد. استفاده از هرکدام از این روشها به فرد مورد ارزیابی، و علت ارزیابی بستگی دارد. اگر هدف طرح تجربیات آموزشی براي کودکان کم سن و سال است، ارزیابی کیفی روش بهتری است.
ارزیابی کیفی به ویژه به عنوان یک روش ارزیابی تکوینی مفید است، زیرا به مربیان کمک می کند تا بتوانند تجربیات مناسب را برای هر یک از کودکان تحت تعلیم مشخص کنند، براي مثال، با استفاده از این روش ارزیابی، مربی می بیند که کودك د

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ثبات مرکزی، انحراف معیار، رشد حرکتی، آزمون فرضیه Next Entries تحقیق درباره مهارت حرکتی، فعالیت بدنی، دوران کودکی، رشد حرکتی