تحقیق درباره تمثیل حیوانات، کتاب درسی، شخصیت پردازی، کتاب درسی فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

گوستاو فلوبر دربارۀ لَه فونتِن گفته ‌است که او تنها شاعر فرانسوی پیش از ویکتور هوگو است که ساختار زبان فرانسه را به خوبی درک کرده ‌است. (سعیدی، 1359: 3)
در سال ۱۹۹۵ کشور فرانسه، تمبرهایی را برای بزرگداشت لافونتِن و حکایت‌های او چاپ کرد. وی در ۱۳ آوریــل ۱۶۹۵ درگذشت و در گورستان پر لاشز، پاریـس به خاک سپرده شد. (همان)
4-2- آثار لافونتن
آثار لافونتن عبارتند از:
حکایات، اروس و پسوخه، جـام جم، حکایت‌های لافونتن، در رثـای پریان قصر وو، رؤیـای وو، فلورانسی، عشق‌های پسیشه، کوپیدون و افسانه‌های لافونتن. (سعیدی، 1359: 3)
«افسانه‌های لافونتن» در ایران نیز با سه ترجمه متفاوت عرضه شده است. «عبدالله توکل»، «احمد نفیسی» و نیز«سعیدی» از مترجمانی هستند که در ایران به ترجمه ی آثار نثر و منظوم این نویسنده فرانسوی پرداخته‌اند. درس «روباه و زاغ» کتاب درسی فارسی در واقع ترجمه منظوم حبیب یغمایی است از شعر شاعر فرانسوی قرن هفدهم یعنی «ژان دو لافونتن»، که در کتاب درسی به نام شاعر اصلی آن اشاره‌ای نشده است.
4-3- معرفی افسانه های لافونتن
افسانه هاي لافونتن مهم ترین اثر دولافونتن است که به واسطه ی حکایات تمثیلی اش از قرن هفدهم تاکنون مورد توجه و استقبال جدی در سر تا سر جهان واقع شده است. در ایران هم زمان با موج گسـترده ی آشنـايي ايرانيان با ادبيات فرانسه، این کتاب نیز بي نصيب نماند و در جريان ترجمه ی آثار فاخر اروپايى ها، افسانه هاي لافونتن نيز به فارسي برگردانده شد. چنین مى نمايد كه پيشينه ی ترجمة افسانه هاي لافونتن به فارسي، به زمان قاجاريه برسد. در اين دوره است كه، به فرمان ناصرالدّين شاه « سلطان حسین» نامی که احتمالاً از صاحب منصبان نظامي بوده، حدود دو سال، از جمادي الثاني 1264 تا ربيع الاوّل 1266، بســياري از افســانه هاي لافونتن را به فارسـي ترجمه مي كند. برگردان فارسي اين حكايت ها همچنان چاپ نشده، به خطّي خوش در حواشي يك نسخة نفيــس از افــسانه هاي لافونتن به شــمارة 7102 در مخزن كتــاب هاي فرانسة كتابخانة ملّي موجود است. (طراوتی، 1372: 243)
با وجودي كه برگردان فارسي افسانه هاي لافونتن ديگر آن جاذبه ها و جنبه هاي شعري را نداشت، روح تعليمي و درون ماية حكمي آنها كه آميخته به قصّه هايي نغز و اغلب هم به شيوة فابل و از زبان حيوانات بيـان مي شد، كافي بود تا اين افســانه ها را حتّي با وجود فراموش شــدن و ناشناخته شدن نويسنده شان تا امروز آشـناي ايرانيان بدارد؛ به ويژه آنها كه سـال هاي گريزپاي نوجوانى شان را مخاطب اين افسانه ها بوده اند.
افسـانه هاي ديگري از لافونتن نيز هست كه بارها در ايران ترجمه و منتشر شده است؛ به قالب كتاب هاي مصــوّر كودكان درآمده است؛ در خاطرها و خاطره ها مانده است و هنوز هم بر سـبيل تمثيل در لابه لاي گفت و گوهاي روزمره گنجانده مي شوند. افسانه هايي چون: روباه و لك لك (كتاب اول/ افسانة هجدهم)؛ انعقاد شوراي موشان (كتاب دوم/ افسانة دوم)؛ گرگ و بز مادينه و بزغاله (كتاب چهارم/ افسانة پانزدهم)؛ هيز م شكن و پيك خدايان (كتاب پنجم/ افسانة نخست)؛ روباهي كه دمش بريده شده بود (كتاب پنجم/ افسانة پنجم)؛ برزگر و فرزندانش (كتاب پنجم/ افسانة نهم)؛ مرغ زرّين تخم (كتاب پنجم/ افسانة سيزدهم)؛ خر در پوست شير (كتاب پنجم/ افسانة بيست ويكم)؛ خورشيد و شمال (كتاب ششم/ افسانة سوم)؛ خرگوش و سنگ پشت (كتاب ششم/ افسانة دهم)؛ گرگ و روباه (كتاب يازدهم/ افسانة ششم).
علاوه بر نخستین ترجمه که در بالا درباره اش سخن گفته شد، «افسانه‌های لافونتن» در ایران نیز با سه ترجمه متفاوت عرضه شده است. «عبدالله توکل»، «احمد نفیسی» و نیر «سعیدی» از مترجمانی هستند که در ایران به آثار نثر و منظوم این نویسنده فرانسوی پرداخته‌اند. در این پایان نامه از ترجمه عبدالله توکل که نسبت به سایر ترجمه ها از جامعیت و تحشیه نویسی دقیق تری برخوردار است استفاده شده است.

4-4- تحلیل حکایت های تمثیلی در افسانه های لافونتن
4-4-1-گوساله و بز ماده و میش و مصاحبت شیر
شاکله:
این حکایت، افسانه ششم از کتاب اول افسانه های لافونتن است و می تواند در طبقه ی تمثیل حیوانات قرار بگیرد.
پیرنگ:
گویند که گوساله ی ماده و بز ماده و خواهرشان میش،
به روزگار گذشته، با شیری شرزه، خداوندگار حول و حوش،
همدم و انباز شدند
و سود و زیان شرکه در میان نهادند
گوزنی در دام بز ماده گرفتار آمد،
همان دم به سوی شرکای خویش پیغام فرستاد.
همین که شرکاء آمدند، شیر چنگال هایش را برای حساب سرانگشتی به کار زد و گفت:
«ما برای تقسیم طعمه چهار تنیم».
سپس گوزن را چهار شقه کرد،
شقه ی نخست به نام سلطان منطقه برای خویشتن بر گرفت و
گفت: این شقه باید مال من باشد، و دلیل آن این است که نامم شیر است،
این امر جای هیچ ایراد و اعتراضی ندارد،
شقه ی دوم نیز، به موجب حق باید به من برسد.
و این حق، چنانکه می دانید، حق کسی است که زورمندتر است.
و به نام دلیل ترین شریک خواستار شقه ی سومم.
اگر یکی از میان تان دست به شقه چهارم بزند
در دم گلویش می فشارم.
(لافونتن، 1380: 32-33)
درونمایه:
معاشرت و شراکت با دیکتاتورهای زورمند بیهوده است.
زاویه دید:
زاویه دید در این حکایت زاویه دید بیرونی و از نوع دانای کل است.
شخصیت پردازی:
شخصیت های این حکایت در سه جدول زیر بر مبنای میزان و نوع نقش طبقه بندی شده اند:

جدول شماره 1 :
طبقه بندی شخصیت ها ( بر مبنای اصلی و فرعی)
شیر
اصلی
گوساله، بز ماده، میش
فرعی
جدول شماره2 :
طبقه بندی شخصیت ها بر مبنای ایستایی و پویایی
شیر
پویا
گوساله، بز ماده، میش
ایستا
جدول شماره3 :
طبقه بندی شخصیت ها بر اساس واكنش های محیطی ( درون گرا یا برون گرا)

درون گرا
گوساله، بز ماده، میش
برون گرا
کشمکش های حکایت:
کشمکش فیزیکی:
حمله شیر به گوزن و شکار وی
تقسیم کردن لاشه گوزن به چهار قسمت
کشمکش ذهنی:
استدلال شیر در تقسیم چهار قسمت گوزن
تحلیل:
این تمثیل نشان می دهد که گفت و گو با دیکتاتوری که ذاتا قدرت نامحدودی دارد بیهوده است. از منابع این تمثیــل می توان به ازوپ، شیر و گورخر اشاره کرد «چنین می نماید که لافونتن عنوان افسانه را از افسانه ی وی برگرفته است. اندیشه ی انتخاب گوزن به عنوان «شکار» – طعمه- از وی الهام گرفته شده است. از این رو افسانه ی فدر را باید منبع حقیقی این افسانه دانست». (لافونتن، 1380: 33)
4-4-2- زاغ کبود آراسته به پرهای طاووس
شاکله:
این حکایت، افسـانه نهم از کتاب چهارم افســانه های لافونتن است و می تـواند در طبقه ی داستان های تمثیل حیوانات قرار بگیرد.
پیرنگ:
طاوسی پر می ریخت، زاغ کبودی پرهای وی برگرفت،
سپس پیکر خویش به آن پرها بیاراست.
و آن گاه به کبر و غرور و خرامان خرامان در میان طاوس های دیگر به راه افتاد،
به این گمان که زیبا موجودی شده است.
یکی باز شناختش: گرفتار طعنه و استهزاء، بدرفتاری و سر به سرگذاری، و مسخره گشت و لعبه و سخره شد،
و بال و پرش به دستِ حضراتِ طاوس ها بیدادگرانه کنده شد.
و حتی، چون به سوی همتایانش پناه برد،
به دست همتایان نیز بیرون انداخته شد.
خودپسندانِ دو پایِ بسیاری هم به مانند این زاغ کبود پیدا می شوند،
که اغلب خودشان را به پوست دیگران می آرایند،
و دزد اندیشه ها و گفته ها و نوشته ها خوانده می شوند.
درباره شان خاموش می مانم، و هیچ ملال خاطری نمی خواهم برایشان بار آورم.
این کارها ربطی به من ندارد.
(لافونتن، 1380: 218)
درونمایه:
مذمت فخر از طریق دارایی های دیگران
زاویه دید:
زاویه دید در این حکایت زاویه دید بیرونی و از نوع دانای کل است .
شخصیت پردازی:
شخصیت های این حکایت در سه جدول زیر بر مبنای میزان و نوع نقش طبقه بندی شده اند:
جدول شماره 1 :
طبقه بندی شخصیت ها ( بر مبنای اصلی و فرعی)
زاغ
اصلی
طاوس
فرعی
جدول شماره2 :
طبقه بندی شخصیت ها بر مبنای ایستایی و پویایی

پویا
طاوس و زاغ
ایستا
جدول شماره3 :
طبقه بندی شخصیت ها بر اساس واكنش های محیطی ( درون گرا یا برون گرا)
زاغ
درون گرا
طاوس
برون گرا

کشمکش های حکایت:
کشمکش فیزیکی:
تمسخر زاغ از سوی حیوانات
کشمکش ذهنی:
چالش ذهنی زاغ درباره ی زیبا شدن به هنگام پوشیدن پرهای طاوس
تحلیل:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شخصیت پردازی، شمس تبریزی، پورنامداریان، تمثیل حیوانات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ولایت قهری، وکالت مطلق، اسناد تجاری، کارشناسی ارشد