تحقیق درباره ترک فعل، مواد مخدر، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

از بين بردن روح و توانايي و عواطف کودک ميباشد. هم چنين بنتوسيم 1987 آزار عاطفي را يکي از شديدترين آزارها دانسته و بيان کرده است که ميتواند زمينه ساز آزار جسمي باشد و به عنوان ويران کردن منظم احساس لياقت کودک (لياقت به عنوان توانايي کارکرد در زمينههاي اجتماعي تعريف شده است) مثلاً سپر بلا کردن، طرد يا انکار منظم تجارب اجتماعي وي ميباشد.
آزار عاطفي انواع مختلفي دارد که ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
تحقير کردن، بيارزش شمردن، مسخره کردن، تهديد کردن، جدا کردن کودک، داشتن خواستههاي دو گانه و نامشخص از کودک، اعمال فشار روي کودک جهت بکارگيري رفتارهاي ضد اجتماعي مانند خريد و فروش مواد مخدر و سرقت در معرض خشونتهاي خانوادگي قرار دادن، مانند کتک خوردن مادر توسط پدر در منزل، حضور کودک در زمان تهاجمات کلامي والدين نسبت به هم.
(براساس تعريف ارائه شده در کنفرانس بينالمللي “آزار عاطفي و رواني کودکان و نوجوانان” در سال 1983 هر نوع رفتاري که با توجه به معيارهاي اجتماعي و روان شناختي براي کودک مخرب شناخته شود، آزار رواني محسوب ميگردد. به عبارت ديگر هر قسم از رفتار که منجر به ايراد آسيب به رشد رفتاري، شناختي، عاطفي و جسمي شود آزار عاطفي و رواني ناميده ميشود).27
براساس عقيده برخي از متخصصان، آزار عاطفي کودکان به دو نوع آزار فعال (فعل) و آزار غيرفعال (ترک فعل) طبقهبندي ميشود. آزار فعال ميتواند به شکل آسيب کلامي، رفتار تهديد آميز، شکنجه رواني عمدي، القاي عمدي ترس، خشم و اضطراب در ذهن کودک به طرز شفاهي و با اهدافي نظير تحقير و پست نمودن کودک صورت گيرد. شکل غير فعال، ترک فعل آزار عاطفي متداولتر از نوع فعال آن ميباشد. اين نوع آزار شامل محروميت از عشق والدين، محروميت از تحصيل و تمام اشکال محروميتهاي عاطفي است.

4- آزار ناشي از غفلت و مسامحه
آزار ناشي از غفلت يا مسامحه عبارت است از توجه نکردن به نيازهاي اساسي کودک مانند تغذيه،بهداشت،پوشاک عبارت است از عدم مراقبت و علاقمندي به کودک شامل محروميت از نيازهاي اساسي همانند غذا پوشاک و محروميت از اقداماتي که جهت رشد طبيعي و نمو کودک نياز هست ويا کودک را در معرض خطر قرار دادن ميباشد. مسامحه يا غفلت به صورت عدم مراقبت کافي جسماني و بهداشتي عدم تامين نيازهاي روحي هيجاني و آموزشي کودک، ترک طفل و بحال خود رها کردن کودک، فقدان محبت کافي، صحبت نکردن با کودک، عدم رسيدگي به وضعييت تحصيلي و بي توجهي به ترک مدرسه و نيز کودک را در معرض خطراتي چون سرما و گرما قرار دادن ميباشد.28 سوء رفتار و مسامحه در مورد کودک در بين دختران و پسران در سنين مختلف و در تمام گروههاي قومي و تمام سطوح اجتماعي و اقتصادي مشاهده ميشود. و ميزان آن به طرز نگران کننده اي روبه افزايش است.
سوء رفتار و مسامحه در مورد کودک با طيف وسيعي از مشکلات هيجاني و نشانههاي روانپزشکي همراه است. کودکاني که کتک خورده يا سوزانده ميشوند، يا بهطور مکرر مورد تهاجم جنسي قرار ميگيرند و يا از غذا و پوشاک و سرپناه محروم ميشوند ممکن است تلف شوند و يا زنده بمانند و با پيامدهاي آن جدال کنند. در اکثر موارد در زناي با محارم، کودکان مورد سوء استفاده جنسي تهديد ميشوند که اگر اسرار خانواده را برملا سازند مورد سوء رفتار بيشتر و ترک شدن قرار خواهند گرفت، چنين رفتاري آنها را در موقعيت لاينحل تحمل سوء رفتار مداوم، سکوت خاموشي و يا خطر از دست دادن کامل خانواده رها ميسازد. در کودکاني که مورد سوءرفتار جسمي يا جنسي قرار گرفتهاند، بسياري از اختلالات روانپزشکي از جمله اضطراب، رفتار پرخاشگرانه، انديشهپردازي پارانوئيد، اختلال استرس پس آسيبي (P.T.S.D)، اختلالات افسردگي و افزايش خطر رفتار انتحاري مشاهده ميشود.29
هر ساله در ايالات متحده سوء رفتار و مسامحه با کودکان منجر به 1100 مورد مرگ ميشود. تقريباً از هر سه يا چهار دختر و از هر هفت تا هشت پسر يک نفر تا سن 18 سالگي مورد تهاجم جنسي واقع ميشود. ميزان بروز واقعي احتمالاً بالاتر از اين تخمينها است، زيرا بسياري از کودکان قرباني بدرفتاري شناسايي نميشوند و بسياري ديگر تمايلي به گزارش سوء رفتار ندارند.30
عوامل زيادي در بروز سوء رفتار و مسامحه در مورد کودکان نقش دارد. والدين آزار دهنده اغلب خود قرباني سوء رفتار جنسي و جسمي بوده و در خانواده خود مدتها در معرض خشونت و درد و عذاب بودهاند که اين عوامل در پيدايش پرخاشگري نقش زيادي دارد. بنابراين والديني که خود آماج تنبيه بدني و رفتارهاي خشونت بار و بيرحمانه بوده اند ممکن است بدرفتاري را با کودکان ادامه دهند، عدهاي معتقدند که روش آنها راه معقولي براي آموزش انضباط است در مواردي ديگر والدين در مورد روشهاي تربيتي توأم با سوء رفتار خود مردد هستند ولي بدليل فقدان مکانيسمهاي سازگارا، ناگزير به تقليد رفتار پدر و مادر خود متوسل ميشوند.31
اعمال بيتوجهي ميتواند شامل مورد زير باشد:
بي کفايتي والدين در ايفاي نقش خود،قطع مراقبت مادري،محروميت عاطفي و اجتماعي، جدايي والدين،بي تفاوتي،تحريک بيشتر يا کمتر از حد و عدم توفيق در درک يا پيش بيني نيازهاي کودک در مراحل مختلف رشد باشد.32

5- آزار تجاري
5-1- به منظوراعمال منافي عفت
اطفال به صورت مختلف موردسوء استفاده قرار ميگيرند تجاوز جنسي. به حقوق کودک به صورت مشاهده بچه، ارتباط جنسي در وسايل سمعي و بصري، تلويزيون، اينترنت و سينما داراي اشکال مختلف ميباشند. زود رس شدن بلوغ و تمايلات جنسي، رابطه نا مشروع با محارم، بيماري روحي و اختلالات رواني ثمره تحميل اين شرايط بر اطفال بهويژه دختران نوجوان ميباشد، برخي از اعمال پيش گفته از قديم الايام وجود داشته است ولي مشکل جديدي از استثمار و بردگي جنسي نسبت به نوجوانان به ويژه دختران در سالهاي اخير بوجود آمده است که نگراني شديد جوامع بينالمللي را بر انگيخته است. امروزه قاچاق زنان و کودکان براي فحشاء و خود فروشي يکي از سودآورترين تجارت بعد از قاچاق مواد مخدر ميباشد.بر آوردها حاکي است که سالانه هفت ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق 4 ميليون نفر زنان و اطفال در جهان ميباشد. روش قاچاق گاهي به صورت آدم ربايي، گاهي تهديد والدين دختران، و بعضاً با خريد آنان از والدين ميباشد. سن اين بردگان نوين دنياي مدرنيسم بين 12تا 18 سال در نوسان است. طبق آمار سازمان امنيت و همکاري اروپا در حال حاضر 100 هزار نفر اوکرايني در مراکز فحشاي اروپاي غربي کار ميکنند و سالانه بين 700 هزار تا دو ميليون نفر زن و کودک قرباني برده داري دنياي امروز ميباشند. به هر کيفيت فقدان کار مناسب در کشور، ناکافي بودن در آمد، پايين بودن در آمد سرانه، اعتياد والدين از عوامل بروز و ظهور اين تجارت سياه و بردهداري نوين گرديده که قربانيان سيه روز آن را دختران و کودکان بي پناه تشکيل ميدهند.33
قاچاق کودکان يکي از معضلات امروز است که همه کشورها به نوعي درگير آن هستند. کشور ايران معمولاً به عنوان کشور مبداءو ترانزيت محسوب ميشود که البته در مورد آن آمار رسمي وجود ندارد وي در مورد بروز قاچاق اطفال اظهار ميدارد فقر يکي از دلايل آن است که افراد به منظور دست يافتن به آينده بهتر و موقعيت شغلي بهتر از اطفال سوءاستفاده ميکنند و همچنين نبود سر پرست به دليل جدايي والدين يا فوت آنها کودکان را به عنوان طعمه مطرح ميکنند.34
يکي از ويژگيهاي قاچاق انسان بينالمللي بودن آن ميباشد به طوري که جهاني شدن اقتصاد، امکان ايجاد شبکههاي جهاني براي ارتکاب جرم را فراهم ساخته است. در عصر فناوري اطلاعات، مجرمين بينالمللي به راحتي با يکديگر ارتباط بر قرار ميکنند.
چنانچه اينترنت و سرويس گپ زني (چت) بهترين وسيله براي ارتباط شنيداري و حتي ديداري چندين مجرم از نقاط مختلف جهان در آن واحد است همين امر منجر به تسهيل جرم قاچاق اشخاص به قصد بهره کشي جنسي گرديده است. مطالعات نشان ميدهد که دلالان نخست قربانيان را بعنوان پرستار بچه، پيش خدمت يا هر فرصت کاري مناسبي که در خارج پيش مي آيد وارد گروه مي کنند، بعد از گرفتار شدن آنها قربانيان خود را از طريق ضبط اوراق هويت و گذرنامه، تهديد خانوادگي، بدهکار ساختن، خشونت و شکنجه کنترل مي کنند.35

5-2- به قصد تجارت اعضاي بدن
موضوع کودک آزاري از نظر پزشکي زماني مطرح ميشود که مسائل بهداشتي يا درماني بدون کنترل و مراقبت صحيح انجام مي شود.موضوع کودک آزاري ناشي از مراقبتهاي پزشکي بسيار داغ و پر سر و صدا است که تبعات قانوني زيادي را در بر دارد. فراهم نياوردن يا اجازه ندادن والدين به انجام درمانهاي طبي لازم بر پايه عقايد مذهبي يکي از اين مواردي است که اين امر بر درک غلط يا بيمبالاتي استوار است. کودک آزاري پزشکي به صورتهاي مختلف ظاهر ميشود. قاچاق اعضاي بدن کودکان و امتحان داروهاي جديد پزشکي روي کودکان
بيسرپرست شبانه روزيها از جمله مواردي است که خبرگزاريها هر از چند گاهي اخباري را در اين زمينه مخابره ميکند. بر پايه يک خبر که در ماه مه 1997 به نقل از يک خبرگزاري غربي در روزنامهها منتشر شد پژوهشگران غربي با مردم فقير کشورهاي آفريقايي مانند موشهاي آزمايشگاهي رفتار ميکنند و داروهاي تاييد نشده بيماري ايدز را روي زنان باردار فاقد ويروس ايدز آزمايش ميکنند. بهدليل کارا نبودن اين قبيل داروها، ويروس ايدز از مادر به نوزاد انتقال يافته است وصدها کودک آفريقايي به همين دليل جان خود را از دست خواهند داد. کودکان از سنين نوزادي تا جواني موضوع جرايم گوناگون قرار دارند. سرقت نوزادان و فروش آنها و ربودن اطفال براي فروش اعضاي مختلف بدن آنان مانند کليه، قلب وغيره از جرايمي هستند که در کودکان معصوم، قربانيان آن به شمار ميروند و متاسفانه اين شرايط در کشورهاي عقب مانده و جهان سوم به نسبت از ممالک پيشرفته که درآن قوانين جهت حمايت از کودکان و بهره کشي از آنان به حداقل ممکن مي رسد اسف بارتر است.36

مبحث دوم: مسئوليت مدني
همه هم و غم حقوقدانان اين است که چگونه روابط موجود در جامعه را به نحوي با هم جمع کند که هيچ کس سبب رنج و ضرر ديگري نشود، ولو در اعمال حق: به عبارتي يک مهندسي اجتماعي که در آن حداکثر حقوق و خواستها با حداقل اصطکاک تعديل يافته و تضمين گردد.37 در خصوص ضررهاي وارده به افراد حقوقدانان قواعدي را مبناي کار خود قرار داده و بيان داشتهاند که ضرر جبران نشده نبايد در اجتماع وجود داشته باشد و براي تضمين عدم اضرار ضمانت اجراهايي را مقرر نمودهاند. همانطور که مسئوليت اخلاقي يا کيفري ضمانت اجراي مهمي در امور اخلاقي يا جنايي است، در حقوق خصوصي نيز مسئوليت مدني به عنوان يک ضمانت اجراي حقوق فردي از اهميت شاياني برخوردار است که نقش عظيمي را در تنظيم حقوق افراد و تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي مردم ايفا ميکند. بدون مسئوليت، حقوق فاقد جنب? عيني خواهد بود و جنب? ذهني دارد. چيزي که به حق بالقوه، حالت فعليت ميبخشد و آن را به طور ملموس در نزد صاحب آن قرار ميدهد، چيزي نيست، جز مسئوليت مدني.

مسئوليت و اقسام آن
1-1-تعريف مسئوليت
تعريف لغوي : مسئوليت در لغت به معني پرسش،مورد سوال واقع شدن و به مفهوم تفکيک وظيفه آمده است.
در فرهنگ معين نيز مسئوليت بدين معنا آمده است : مسئوليت بر وزن مفعوليه،واژه اي است عربي و از نظر دستوري مصدر جعلي بوده و مشتق از سأل،يسال مي باشد. و در لغت به معناي موأخذه و باز خواست آمده است و مسئول کسي است که از آن چه بر عهده دارد و مکلف به آن مي باشد،مورد باز خواست قرار مي گيرد.
مسئوليت در معناي لاتين مترادف عبارتresponsibility قرار مي گيرد که از معناي پاسخگو بودن (response ) مشتق مي شود. در معناي حقوق مدني عبارت است از تکليف قانوني شخص در عدم وارد نمودن ضرر به ديگري به صورت مستقيم و يا غير مستقيم.
مسئوليت در معناي فقهي: در معناي فقهي و شرعي نيز مسئوليت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسي را که مسئوليت بر ذمه و عهده او قرار مي گيرد مسئول يا ضامن مينامد.
تعريف اصطلاحي مسئوليت : عبارت است از تعهد قانوني شخص به رفع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ضرب و جرح، حقوق کودک، ترک فعل Next Entries تحقیق درباره قاعده لاضرر، جبران خسارت، منابع حقوق