تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه گذاري تاييد شد.
مهراني (1383) در تحقيقي تحت عنوان رابطه بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي رابطه بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شرکت ها پرداخته است. سوال اصلي اين تحقيق عبارت بود از، چه رابطه اي ميان سود تقسيمي، سود هر سهم و سرمايه گذاري وجود دارد؟ جهت پاسخ به اين سوال هفت فرضيه طراحي شد. فرضيات هفت‏گانه منجر به طراحي مدل‏هاي مختلفي جهت تعيين رابطه بين سود تقسيمي، سود هر سهم و سرمايه گذاري گرديد. تحليل فوق در دو سطح تحليل شرکتي و داده هاي ترکيبي (تمام شرکت هاي مورد مطالعه) انجام گرديده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي اطلاعاتي دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکت‏هاي انتخابي از سال 1370 تا 1380 اخذ و تحليل ها در دو سطح فوق از طريق مدل هاي رگرسيوني انجام پذيرفت. در بررسي شرکتي رابطه سود تقسيمي، سود هر سهم و سود پيش بيني شده مورد تاييد قرار گرفت و در دادهاي ترکيبي نيز رابطه سود، سود تقسيمي و سرمايه گذاري تأييد شد.
چالاکي (1384) در پايان نامه خود با عنوان رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت ها پرداخته است. در اين تحقيق ابتدا نظريه هاي تقسيم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل، عامل ماليات، نابرابري اطلاعاتي و رفتاري مطرح شده، سپس رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي مورد بررسي قرار مي‏گيرد. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، داده هاي مربوط به سود عملياتي، سود هر سهم و جريانات نقدي عملياتي به عنوان معيارهاي ارزيابي عملکرد و سود تقسيمي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق، با استفاده از تحليل همبستگي از طريق رگرسيون نشان مي دهد بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در کليه شرکت هاي مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتي که به آن تعلق دارند رابطه معني دار وجود دارد.
پورياني گيلاني (1384) جهت بررسي پايان نامه خود با عنوان ارزيابي نقش سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به طرح دو فرضيه اصلي زير نمود.
بين نسبت سود هر سهم به قيمت آن E/P و رشد قيمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد.
بين درصد DPS و رشد قيمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد.
وي سپس براي بررسي فرضيه هاي فوق هر فرضيه اصلي را به دو فرضيه فرعي به شرح ذيل تفکيک نمود.
بينE/P و تغييرات قيمت افزايشي رابطه معناداري وجود دارد.
بين E/P و تغييرات قيمت کل (افزايشي و کاهشي) ارتباط معناداري وجود دارد.
2-1- بين درصد DPS و تغييرات قيمت افزايشي رابطه معناداري وجود دارد.
2-2- بين درصد DPS و تغييرات قيمت کل (افزايشي و کاهشي) رابطه معناداري وجود دارد.
وي دوره زماني 1378 تا 1382 را براي انتخاب نمونه خود جهت آزمون فرضيات در نظر گرفت و پس از آزمون فرضيات خود، به طور کلي نتيجه گيري کرد که در قلمرو زماني مربوطه بين متغيرهاي مالي E/P و DPS با قيمت سهام، با سطح اطمينان 95 درصد، ارتباط معناداري وجود دارد. و در هريک از اين چهار فرضيه فوق اين ارتباط ضعيف بوده و درصد بسيار بزرگي از تغييرات قيمت با توجه به عکس ضريب تعيين (1-R2) توسط E/P و DPS نشان داده نمي شود و شايد بتوان علت اين امر را در وجود عواملي چون سفته‏بازي، دسترسي افراد به اطلاعات داخلي شرکت‏ها و در يک کلام کارآيي ضعيف بازار سرمايه مشاهده کرد.
علوي طبري و جليلي (1385) در پژوهشي به بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود پرداختند. هدف اصلي اين مقاله بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود عملياتي است. چهار متغير بنيادي (مستقل) ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام، سود تقسيمي و سود عملياتي، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملياتي سال آتي طي دوره زماني 1378 تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. براي آزمون فرضيه ها از فنون آماري رگرسيون چند متغيره و داده هاي پانلي (ترکيبي) بهره گرفته شد. نتايج بدست آمده بيان‏گر آن است كه به غير از سود تقسيمي بقيه متغيرهاي مستقل با رشد سود عملياتي رابطه معني داري دارند.
فلاح (1385) در تحقيق خود با عنوان بررسي مقايسه اي رابطه بين سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، اينگونه نتيجه گيري کرد که نسبت سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم، مرتبط با بازده سهام يک شرکت هستند که از شاخص هاي مهم تصميم‏گيري مي باشند اما هميشه در بورس تهران سرمايه گذاران براي تصميم گيري در تعيين پرتفوي سرمايه گذاري مي‏بايست سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم را در کنار ساير عوامل مالي و غير مالي مانند عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار دهند سپس اقدام به تصميم گيري نمايند، تنها در صورت استفاده از مجموعه عوامل موثر و داشتن اطلاعات مالي موثر بر ارزش شرکت، مي‏توان تصميم گيري بهينه نموده و به بازده بالاتر از پرتفوي سرمايه گذاري دست يافت.
حاجيان (1385) به بررسي تأثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران پرداخته است. با توجه به اينكه واكنش سرمايه‏گذاران به صورت تصميمات خريد، فروش و نگهداشت سهام، نهايتا در حجم معاملات
سهام منعكس مي شود. حجم معاملات را به عنوان معيار رفتار سرمايه گذاران در نظر گرفته و در فرضيه اول
تاثير افزايش سود تقسيمي را بر حجم معاملات، با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين با مقدار ثابت بررسي كرده و در فرضيه دوم رابطه درصد افزايش سود و درصد تغييرات حجم معاملات را با استفاده از آزمون همبستگي مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتي حجم معاملات سهام پس از اعلام افزايش تقسيم سود افزايش مي‏يابد.
خواجوي (1386) به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود خالص بر قيمت تمام شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسي ت‍أثير ارزش دفتري و سود تقسيمي بر قيمت سهام در مقايسه با تأثير ارزش دفتري و سود بر قيمت سهام مي پردازد. هدف اصلي اين مطالعه آن است كه نشان دهد توان توضيح دهندگي كدام يك از متغيرهاي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود بيشتر است. از اين رو تعداد 98 شركت در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون مقطعي استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه متغيرهاي ارزش دفتري و سود تقسيمي تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با متغيرهاي ارزش دفتري و سودهاي گزارش شده دارند. ارزش دفتري قدرت توضيح دهندگي كمتري نسبت به دو متغير ديگر دارد. در شركت هايي كه سود نقدي پرداخت كرده اند، سود قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به ارزش دفتري و سود تقسيمي داشته ولي تركيب ارزش دفتري و سود تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با تركيب ارزش دفتري و سود تقسيمي دارند. در بين شركت هايي كه سودهاي موقتي دارند، سود تقسيمي قدرت توضيح دهندگي بالاتري دارند.
افلاطوني (1386) به بررسي ارتباط ميان سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود سهام با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. وي دوره زماني 1375 الي 1383 را براي تحقيق خود انتخاب کرده و اين طور نتيجه مي گيرد که، بين هر يک از متغيرهاي ارزش دفتري هر سهم و سود تقسيمي هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنين متغير سود تقسيمي هر سهم داراي محتوي اطلاعاتي زيادي است و با ارزش بازار سهام رابطه زيادي دارد. نتايج اين تحقيق، نقش ناديده گرفته شده سودهاي تقسيمي را در فرآيندهاي پيش بيني و ارزش گذاري قيمت سهام پر رنگ‏تر مي نمايد.
علوي طبري (1388) رابطه كيفيت سود و سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داد. براي اندازه گيري كيفيت سود، چهار معيار اقلام تعهدي مطرح شده در مدل ديچو و دايچو (2002) وجود اقلام استثنائي، تجديد ارائه به صورت سود و زيان و همبستگي پيرسون بين درآمد عملياتي جاري و آتي به عنوان متغيرهاي مستقل و سود تقسيمي،‌ نسبت سود تقسيمي به ارزش بازار هر سهم در تاريخ مجمع و تغييرات سود تقسيمي به عنوان متغيرهاي وابسته انتخاب و سه فرضيه طراحي شد. نمونه هاي آماري تحقيق شامل 85 شركت براي دوره پنج ساله 1385-1381 مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد با معيار تجديد ارائه صورت سود و زيان، شركت هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي را در زمان مقرر پرداخت نمي‏كنند، با معيار وجود اقلام استثنائي، شركت‏هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي بيشتري پرداخت مي كنند. هيچ كدام از چهار معيار كيفيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.
پورحيدري و ديگران (1388) به بررسي پايداري سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتيجه پژوهش آن ها نشان داد که شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سياست تقسيم سود پايداري برخوردار نيستند و هم چنين روند تقسيم سود در سال هاي گذشته تاثير چنداني بر تقسيم سود سال هاي آتي ندارد.
سياح رزياني (1388) ارتباط ميان کيفيت سود و سياست تقسيم سود نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق، پاسخ به اين سؤال است که آيا ميتوان با توجه به کيفيت سود، سياست تقسيم سود نقدي را مورد ارزيابي قرار داد. بدين منظور تعداد 97 شرکت طي دوره زماني 1386-1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه اول از رگرسيون چند متغيره و براي آزمون فرضيههاي دوم و سوم از رگرسيون لاجيت100 استفاده شده و کيفيت سود از طريق دو متغير جايگزين (نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي و تغيير در اقلام تعهدي اختياري) اندازهگيري شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد در صورت سنجش کيفيت سود بر مبناي تغيير در اقلام تعهدي اختياري، ارتباط معکوس و معنادار ضعيفي ميان کيفيت سود و پرداخت مبالغ بيشتر سود نقدي وجود دارد. همچنين در صورتي که کيفيت سود بر مبناي نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي سنجيده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوي ميان کيفيت سود و احتمال افزايش سود نقدي مشاهده ميشود. نتيجه به دست آمده حاکي از آن است که تغيير در کيفيت سود شرکت، حاوي اطلاعاتي در خصوص احتمال تغيير در سود نقدي است.
هاشمي و اخلاقي (1389) با بررسي 92 شرکت توليدي عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 1380 تا 1387 رابطه مثبت و معناداري بين اهرم مالي، سياست تقسيم سود با ارزش شرکت نشان داده‏اند.
شاملو (1389) در تحقيقي که هدف آن تحقيق، بررسي رابطه ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها با در نظر گرفتن آثار متغيرهايي نظير تغييرات سود عملياتي، بازده حقوق صاحبان سهام و درصد تغييرات سود تقسيمي مي باشد. علت انتخاب معيار سود عملياتي به‏ جاي استفاده از سود خالص، قابليت بهتر سود عملياتي در انعکاس عملکرد شرکت مي باشد. براي بررسي تحقيق، اقدام به طرح سه فرضيه به شرح زير نموديم:
فرضيه اول، ميان عملکرد آتي شرکت ها و تغييرات سود عملياتي رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه دوم، ميان عملکرد آتي شرکت ها و نرخ بازده دارايي‏ها رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه سوم، ميان عملکرد آتي شرکت ها و درصد سود تقسيمي رابطه معني دار وجود دارد.
پس از جمع آوري داده هاي 50 شرکت از جمع شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران از صنايع مختلف براي 7 سال متوالي و آزمون فرضيات، مشخص گرديد که در کل ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها رابطه مستقيم وجود دارد. در بررسي جداگانه اثر هر يک از متغيرهاي فوق الذکر بر عملکرد آتي شرکت ها مشخص شد که رابطه قوي‏تري ميان تغييرات سود عملياتي و بازده دارايي ها با عملکرد آتي شرکت ها در مقايسه با رابطه درصد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، وجوه نقد، بازده سهام Next Entries تحقیق درباره سود سهام، حسابداران، اندازه شرکت، ارزش بازار