تحقیق درباره اوراق قرضه، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ارزيابي مؤثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد، ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي مالي است، به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. مفيد بودن سود، اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي نظير محققان حسابداري، قانون گذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورت هاي مالي اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورت ها است. بيور16 مي‏گويد: “محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مساله حرفه حسابداري است، زيرا نتايج آن مستقيماً مطلوبيت فعاليت حسابداري را منعكس مي نمايد”. نظريه هاي اقتصادي نقش اصلي سود شركت را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه ميدانند.
از سويي ديگر، وجود برخي از شرايط در محيط گزارشگري مالي، امکان ارزيابي مستقيم کيفيت اطلاعات به وسيله استفاده کنندگان را دشوارتر مي سازد که از آن جمله مي توان به تضاد منافع، پيامدهاي اقتصادي با اهميت، پيچيدگي اطلاعات و عدم دسترسي مستقيم به اطلاعات اشاره کرد (نيکخواه آزاد و ديگران ، 1378: 15). در اين ميان مديران مي توانند از دانش خود درباره فعاليت هاي تجاري براي بهبود اثر بخشي صورت هاي مالي به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با اين حال چنانچه مديران براي گمراه کردن استفاده کنندگان صورت هاي مالي (درون و برون سازماني) از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري اختياراتي داشته باشند، ممکن است نتيجه عکس حاصل شود که در اين صورت رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ مي دهد. امروزه مديريت سود يکي از موضوعات بحث انگيز و جذاب در پژوهش هاي حسابداري به شمار مي رود، که در ادامه به معرفي مديريت سود مي پردازيم.

2-2-2- مفاهيم مديريت سود
فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف روش استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني که مي توان از روش هاي اجرايي يک استاندارد حسابداري برداشت کرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني که تفسير يک استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يکپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت‏هاي مالي کمتر مي شود. اصول تطابق و محافظه کاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود. بنابر گفته گتشو17 (1986)، شرکت کاربايد18، سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش تعهدي حسابداري استهلاک، معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري ها و به حساب دارايي بودن بهره، افزايش داد. مديران شرکت تأکيد کرده اند که اين کار براي ارائه صورت هاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه کردن صورت هاي مالي شرکت، با ساير شرکت هاي در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحليل گران مالي و حسابرسان از اين پديده به عنوان «ترفند حسابداري» نام مي برند. اين در حالي است که تمامي اين اقدامات در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است (نوروش و ديگران ، 1384: 168).
مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و تعاريف مختلفي از آن ارائه شده است. براي نمونه از نظر گاردون و همکارانش19، اگر زماني مديران روش خاصي از روش‏هاي حسابداري را برگزينند و نوسانات سودهاي گزارش شده کاهش يابد، نتيجه مديريت سود است. آنها همچنين متذکر مي شوند که مديران در حدود قدرتشان که ناشي از آزادي عمل در چارچوب اصول و روش‏هاي پذيرفته شده حسابداري است مي توانند روي سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رويچوهيري20 ، 2006: 337). به نظر هيلي و والن21 (1999) مديريت سود هنگامي رخ مي دهد که مديران از قضاوت هاي شخصي خود در گزارشگري مالي استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغيير گزارشگري مالي دست کاري مي نمايند. اين هدف به قصد گمراه نمودن برخي از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادي شرکت با تأثير بر نتايج قراردادهايي است که انعقاد آنها منوط به دستيابي به سود شخصي مي باشد، صورت مي گيرد.
جونز و مارشا22 (2001) تعريف جامعي در خصوص مديريت سود ارائه نموده اند. به نظر آنها مديريت سود (دستکاري سود) زماني اتفاق مي افتد که مديران با استفاده از قضاوت (تشخيص) در گزارشگري مالي و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضي از ذينفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمايه گذاران و غيره) درباره عملکرد اقتصادي شرکت با تحت تأثير قرار دادن نتايج قراردادي که به ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است، در گزارشگري مالي تغيير ايجاد مي کنند.
دي23 (1988) بيان مي کند که مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي ناشي مي شود. وي حداقل دو مسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران که توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستکاري مي شود و ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند که بازار برداشت بهتري از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه‏گذاران قديمي که ايجاد کننده يک تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، به وجود مي آيد.
شيپر24 (1993) مديريت سود را دخالت عمدي در فرآيند گزارشگري مالي خارجي با قصد به دست آوردن سود، تعريف مي کند. به طور کلي مي توان گفت که مديريت سود يعني اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت در خصوص چگونگي گزارش سود جهت رسيدن به اهداف خاص به گونه اي که منطبق با اصول و رويه هاي حسابداري مي باشد. هر چند که اين تعريف ها در سطح وسيع مورد پذيرش است، اما کاربرد عملياتي اين تعريف ها، کمي دشوار است، زيرا قصد و نيت مديريت، شواهد عيني در اختيار نمي‏گذارد. در ادبيات حسابداري ارائه تعريف روشن از مديريت سود مشکل است، زيرا مرز ميان مديريت سود و تقلب هاي مالي مشخص نمي باشد. تقلب مالي، حذف يا دستکاري عمدي واقعيات اصلي يا داده هاي حسابداري است که در کنار ساير داده هاي موجود، باعث تغيير قضاوت و يا تصميم گيري استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعيين خط مشي کميسيون بورس اوراق بهادار در خصوص مديريت سود، نظريه‏هاي اخير کميسيون بورس اوراق بهادار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در حالي که بيشتر اين منابع به واژه مديريت سود اشاره داشتند، ولي هيچ کدام از اين منابع تعريف روشني از مديريت سود ارائه نداده اند. هر چند که لويت25 (1998) خاطر نشان مي سازد که انعطاف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي‏‏دهد که نوآوري هايي داشته باشد. انحرافاتي چون مديريت سود، هنگامي رخ مي دهد که افراد از اين انعطاف‏پذيري سوء استفاده مي نمايند و از اين انحرافات جهت پوشش نوسان هاي مالي واقعي استفاده مي‏شود. اين مهم باعث مي شود نتايج واقعي عملکرد مديريت آشکار نشود (نوروش و ديگران ، 1384: 169-168).
به طور وضوح، مطالعات تئوري نمايندگي بارها تحت طبقه بندي مديريت سود قرار گرفته، از اين‏ رو مديريت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثير قرار دهد براي:
بيشينه سازي پاداش ها.
اجتناب از نقص شروط بدهي‏هاي اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگيري مي کند.
حداقل نمودن گزارش درآمد براي به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابليت سياسي بالائي داشته باشد.
نمونه هاي ديگري از مديريت سود براي حداکثر نمودن قيمت سهام براي سهامداران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جايي که درآمد گزارش شده که شاخص مهمي از قيمت سهام مي باشد، مشاهده مي‏گردد. کتمان سود واقعي اهرمي است که مديريت از آن استفاده مي کند که آنها با افزودن هزينه هاي بيشتر در تنظيم سود و زيان سود را به حداقل رسانده براي اينکه حمايت دولت را بر عليه رقباي خارجي درخواست نمايد. بعضي شواهد مؤيد آن است که شرکت ها به طور متوسط از ميان تعرفه ها، سهميه ها و قراردادهاي بازاريابي با سود کم و اندک در پي وضعيت حمايتي هستند. اگر اين اثرات آماده و ارائه شود مديريت ايجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتي خواهد گنجاند. زيرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد. به هر حال پژوهش ها مؤيد اين مي باشد که مديريت سودها و درآمدها مشکل است و براي کشف و پياده کردن آن بحث و عمليات طولاني انجام گرفته است. يک نمونه از مديريت بر مبناي سود، «هموارسازي سود» مي‏باشد (کرباسي يزدي ، 1387: 206).
مديريت سود، دخالت عمدي در فرآيند گزارشگري مالي خارجي با قصد بدست آوردن سود است. انعطاف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي دهد که فرآوري هايي داشته باشد. انحرافاتي چون مديريت سود، هنگامي رخ مي دهد که افراد از اين انعطاف پذيري سوء استفاده مي نمايند و از اين انحرافات براي پوشش نوسان هاي مالي واقعي استفاده مي شود. اين مهم، باعث مي شود نتايج واقعي عملکرد مديريت آشکار نشود. اين عبارت، بر اين دلالت دارد که در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري، اگر تصميمات حسابداري براي دگرگون سازي يا پنهان نمودن عملکرد اقتصادي واقعي شرکت مورد استفاده قرار گيرد، مي‏تواند مديريت سود تلقي شود (نوروش و نيکبخت ، 1384: 169).

2-2-3- انگيزه هاي مديريت سود
2-2-3-1- قرارداد بين مديران و مالکان
يکي از حوزه هاي مورد مطالعه در حسابداري اثباتي، مربوط به قراردادهاي بين مديران و مالکان بوده است. اين زمينه پژوهش با تئوري نمايندگي رابطه اي تنگاتنگ دارد. يکي از راه هاي ايجاد انگيزه در مديران اين است که سهام شرکت به آنان داده شود. راه ديگر، آن است که با توجه به قيمت سهام، بر اساس عملکرد مديران به آنان پاداش هايي پرداخت شود و يا اينکه مشاهده مي شود پاداش هايي که در ازاي عملکرد مديران داده مي شود، به سود خالص و درآمد شرکت بستگي دارد. استفاده از سود خالص و درآمد باعث مي‏شود که بتوان بين عملکرد و اجزاي تشکيل دهنده سود خالص (مانند افزايش درآمد يا کاهش هزينه ها) رابطه دقيق تري برقرار کرد. مديراني که پاداش آنها بر اساس افزايش سود خالص تعيين مي گردد داراي انگيزه مشخصي مي شوند تا از طريق دستاويز قرار دادن قوانين و مقررات حسابداري، سود را بالا ببرند. اين پديده را “فرضيه مبتني بر برنامه پرداخت پاداش” مي نامند. در اين فرآيند مديران تا آنجا که امکان دارد هزينه ها را کاهش مي دهند تا احتمال افزايش سود در آينده بالا رود. منظور کردن استهلاک به روش خط مستقيم (و نه به روش تصاعدي) نمونه اي از تصميمي است که مدير مي تواند در رابطه با بکارگيري قواعد و مقررات حسابداري اتخاذ نمايد (خسرو نژاد ، 1388: 21).

2-2-3-2- قرارداد بين مديران و بستانکاران
قراردادهاي متعارف وام (اوراق قرضه) يکي ديگر از موضوعاتي است که بسيار مورد پژوهش قرار مي‏گيرد. مي توان ثابت کرد که مدير در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است، به ويژه اگر داراي سهام شرکت باشد تصميمي نخواهد گرفت که بيشترين منافع دارندگان اوراق قرضه تأمين شود. بنابراين اغلب بستانکاران از مديريت مي خواهند تا قراردادي را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند. براي مثال، مديريت انگيزه اي براي انتشار اوراق قرضه اي ندارد که نسبت به اوراق قرضه عرضه شده اولويت داشته باشد، زيرا وي با اين اقدام ريسک اوراق قرضه جديد را کاهش مي دهد که در نتيجه قيمت آنها کاهش خواهد يافت.
در مورد فرضيه هاي مربوط به قرارداد وام، همانند فرضيه هاي مربوط به پاداش مديران، مديريت داراي انگيزه مي شود که سود هاي دوره آينده را به دوره کنوني منتقل کند، زيرا اين اقدام باعث مي شود که نسبت بدهي ها به حقوق صاحبان سهام کاهش يابد. اين پديده را فرضيه “بدهي ها به حقوق صاحبان سهام” مي‏نامند. بستانکاران در بسياري از قراردادهاي وام، نسبت هاي مالي را تعيين مي کنند و مديريت را ملزم مي‏نمايند تا به گونه‏اي عمل کند تا نسبت مزبور از حد معيني فراتر نرود. براي مثال، امکان دارد وام‏دهندگان، شرکت را ملزم نمايند تا نسبت جاري را در سطح معيني نگه دارد.

2-2-3-3- انگيزه هاي سياسي
شرکت هاي بزرگ که از نظر سياسي در معرض ديد همگان قرار دارند، داراي انگيزه هايي هستند که سودها را به دوره هاي آينده انتقال دهند. اين پديده را “گستره فرض” مي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حسابداران، بورس اوراق بهادار، انتقال اطلاعات، ارزش افزوده Next Entries تحقیق درباره نفت و گاز، ارزش بازار، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام