تحقیق درباره انحراف معیار، شاخص آماری، عناصر اقلیمی

دانلود پایان نامه ارشد

و سقم داده ها ارزیابی و بر مبنای آن مطالعات مربوطه انجام می گیرد.
بر این اساس در محدوده تحقیق و نواحی مجاور آن کلیه ایستگاههای هواشناسی از جنبه های مختلف ارزیابی گردیدو ایستگاههایی که داده های آن در تحقیق قابل استناد نبود یا ایستگاهها از نظر ابزار و فنی دقت لازم را نداشته اند. از آمار آنها صرفنظر و یا بازسازی و سپس مورد استفاده قرار گرفته اند.
از دیگر موارد قابل ملاحظه در این بخش انتخاب یک دوره پایه و مشترک و مناسب برای مطالعه است که در تحقیق حاضر خوشبختانه بیشتر ایستگاههای مورد نظر دارای آماری طولانی ومشترک بوده که بعد از آزمایش (Runtest) همگنی ایستگاهها لحاظ شد و سپس مورد استفاده واقع گردیده است. در جدول شماره () فهرست کلیه ایستگاههای مورد استفاده در طرح ارائه شده است. نزدیکترین ایستگاه مورد استفاده به حوضه مطالعاتی ایستگاه باران سنجی شهر بیجار است که در داخل حوضه ذیلکی رود قرار دارد.

جدول 4-6 مشخصات ایستگاههای محدوده مورد مطالعه و اطراف آن
ملاحظات
مشخصات جغرافیایی
نام ایستگاه
ردیف

ارتفاع m
عرض جغرافیایی
(درجه، دقیقه)
طول جغرافیایی
(درجه، دقیقه)

2-
11-37
00-50
لاهیجان
1

150
53-36
31-49
توتکابن
2

120
59-36
33-49
تاریک
3

80
00-37
17-50
هراتبر
4

1700
52-36
47-49
شاه شهیدان
5

0
12-37
40-49
گیله بردسر
6

20-
27-37
43-49
فخرآباد
7

2
16_37
37_49
رشت
8

130
00-37
38-49
براگور
9

100
00-37
40-49
شهر بیجار
10
منبع: شرکت آب منطقه ای گیلان

4-7-2. بررسی داده های بارش
جهت بررسی حوضه ذیلکی بدلیل وسیع بودن و وجود ایستگاههای اطراف از روش بررسی منطقه ای استفاده شده است بنابراین قبل از انجام هر گونه محاسبه بارش منطقه ای و محاسبات آماری باید کارهای زیر انجام گیرد:
_ انتخاب پایه زمانی مشترک، بازسازی داده های کمبود، بررسی درستی و همگنی داده ها

4-7-3. انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری
عناصر متفاوتی هواشناسی، از قبیل دما، رطوبت، فشار و باد به دلیل فرایندهای جو، غالبا ً در فواصل زمانی معین، دستخوش نوسان می شوند به این دلیل کمیت های حاصل از دیده بانیهای اقلیمی که به سری‎های اقلیمی معروف اند ماهیتی آماری دارند. در این بررسی چون بارش و آبدهی در بین عناصر اقلیمی زمانی بیشتری دارند از شاخص آماری 30 ساله در نظر گرفته شده است.

4-7-4. روشهای غیرنموداری (روش آزمون همگنی دادههای آماری”ران تست”)
یکی از روشهای ساده غیر نموداری همگنی داده ها آزمون ران تست (tset_neR) می باشد که معلوم خواهد کرد که داده های ما ساختگی نبوده و تصادفی می باشد. در این روش پس از تهیه جدول و میانگین بارندگی سالانه و پیدا نمودن دنباله ها، آن را به جدول آزمون متوالی (آزمون گردشی) انتقال می دهیم.
شکل شماره 4-1 تعیین تعداد دنباله های مجاز به روش آزمون ران تست حوضه ذیلکی رود را نشان می‎دهد.

شکل 4-1 تعیین تعداد دنباله های مجاز به روش آزمون ران تست حوضه ذیلکی رود
در جدول فوق برای تعیین تعداد دنباله های مجاز در روش آزمون توالی (ران تست) استفاده کرده ایم وbN را در ردیف بالای جدول و aN را در ردیف عمودی سمت چپ می آوریم. درمحل تلاقی خطوط عمودی و افقی که از نقاط 15 و 15 رسم می شود دو عدد نوشته شده است که عبارتند از 10 و 22 و برای تصادفی بودن داده ها U باید بین این دو عدد قرار گیرد. بنابراین داده های ایستگاههای فوق از لحاظ آماری همگن و یکنواخت می باشند.

4-7-5. انحراف معیار بارندگی حوضه
انحراف معیار نشاندهنده میزان پراکندگی داده ها بوده و هر چه مقدار آن کمتر باشد نشاندهنده نزدیکی اعداد موجود در زنجیره یا سری داده ها به یکدیگر است. انحراف معیار با استفاده از دو رابطه زیر محاسبه می‎گردد:
برای کمتر از 30 داده (برای نمونه)

برای 30 داده و بیشتر (برای جامعه)

انحراف معیار حوضه ذیلکی رود را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

با توجه به محاسبات بالا انحراف معیار حوضه ذیلکی رود 9/184 می باشد.

4-7-6. ضریب تغییرات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره پوشش گیاهی، هیدرولوژی، فیزیوگرافی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دانشجویان افسرده، شناختی – رفتاری، سبک اسنادی