تحقیق درباره افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

شور دنيا در قاره آسيا قرار دارد .[Munns, 1993] حدود 12 درصد از کل مساحت کشور ايران معادل 19 ميليون هکتار به‌صورت کشت و آيش و به‌منظور توليدات کشاورزي استفاده ميشود ]مومني، 1389[.
بادام (Prunus dulcis)، يکي از درختان ميوه مناطق معتدله بومي فلات ايران است که طبق آخرين آمار به‌دست‌آمده در سال 1390، ايران با سطح زير کشت بيش از 170 هزار هکتار و توليد 158 هزار تن، سومين کشور توليدکننده آن در دنيا محسوب ميشود [FAO, 2013]. بادام در مناطقي با زمستانهاي معتدل و تابستانهاي گرم و خشک رشد ميکند. از طرفي اكثر مناطق ايران در اقليم خشك و نيمه‌خشک قرار دارند که رشد و نمو گياهان را با محدوديت خشکي و شوري مواجه مي‌کند. معمولاً در اين‌گونه مناطق شوري آب نيز بالاست که اين امر، موجب آسيب بيشتر مي‌شود. در اين ميان ترکيب پايه و پيوندک به‌عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار در ميزان حساسيت يا تحمل به شوري در درختان ميوه کشت‌شده ازجمله بادام در نظر گرفته‌شده است .[Moreno and Cambra, 1994; Montaium et al., 1994; Noitsakis et al, 1997]
تحقيقات متعددي نشان دادهاند که آستانه تحمل به شوري اكثر درختان ميوه هستهدار ازجمله بادام نسبت به تنش شوري پايين است بطوريکه گزارش شده است که حد آستانه تحمل اين گياه، 5/1 دسيزيمنس بر متر و شيب منحني كاهش در عملکرد آن به ازاي هر واحد شوري (دسي زيمنس بر متر)، 19% است [Bernstein, 1956; Brown and Bernstein 1953]، که بر اساس معادله مانس و هافمن [1977]، در شوري 8/2 دسيزيمنس بر متر، به ميزان 25 درصد و 1/4 دسيزيمنس بر متر به ميزان 50 درصد و سرانجام در 8/6 دسيزيمنس بر متر تا ميزان 100 درصد از عملكرد آن كاسته ميشود [Maas and Hoffman, 1977]. در تحقيقات انجام‌شده در زمينه بررسي ميزان تحمل پايههاي مختلف بادام نسبت به تنش شوري مشخص‌شده است که پايه GF677 متحمل به شوري ميباشد، درحالي‌که پايه نماگارد [ P.persica X P. davidiana ]، حساسيت بالايي به شوري دارد [Montaium et al., 1994]. تحمل پايه GF677 نسبت به سطوح مختلف شوري حاصل از کلريد سديم موردبررسي قرارگرفته و نشان داده‌شده است که اين پايه نسبت به شوري متحمل است به‌طوري‌که شوري تا 60 ميلي مولار (5/5 دسي زيمنس بر متر) را تحمل ميکند [Rahemi et al., 2008]. همچنين، گزارش‌شده است که پايه GF677 از طريق مكانيسم تدافعي ايجاد محدوديت در جذب و يا انتقال سديم به قسمتهاي هوايي و نيز حفظ سطح مناسبي از پتاسيم، تحمل بالاتري نسبت به نمك کلريد سديم در مقايسه با پايه بذري تووانو1 (هيبريد بين رقم خودگرده‌افشان تونو2 و رقو ژنکو3 در شرايط گرده‌افشاني کنترل‌شده) داشته و ميتواند شوري تا 50 ميلي مولار (2/5 دسي زيمنس بر متر) را نيز تحمل کند ]اورعي و همکاران، 1390[. لذا با توجه به گزارش‌هاي موجود، از اين پايه ميتوان به‌عنوان يک پايه متحمل به شوري براي مناطقي با شوري متوسط استفاده نمود. همچنين، پژوهشهاي انجام‌يافته، نشان ميدهد که تمامي شاخصهاي رشدي بادام ازجمله خصوصيات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و غلظت عناصر غذايي در برگ و ريشههاي بادام تحت تنش شوري قرار ميگيرند که ارقام مختلف بادام، عکس‌العمل‌هاي متفاوتي به سطوح مختلف شوري نشان ميدهند Rahemi et al., 2008; Munns and tester, 2008 Moreno and Cambra, 1994; Montaium et al., 1994;] [Noitsakis et al, 1997. بنابرين تحقيق حاضر به‌منظور دستيابي به اهداف زير انجام شد.
1) بررسي تغييرات مرفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي ژنوتيپهاي مورد مطالعه در برابر تنش شوري.
2) تأثير تنش شوري برجذب عناصر غذايي پر مصرف و کم مصرف.
3) تأثير نوع ژنوتيپ پيوند شده بر ميزان جذب عناصر غذايي توسط پايه GF677.
4) مقايسه مقاومت به شوري بين ارقام تجارتي خارجي و داخلي و ژنوتيپهاي اميدبخش پيوند شده روي پايه GF677.
5) تعيين مقاومترين رقم پيوند شده روي پايه GF677 به شوري.

فصل اول
کليات و بررسي منابع علمي

1-کليات و بررسي منابع
1-1-تاريخچه و پراكنش بادام
بادام يكي از قديمي ترين درختاني است كه در ايران كشت مي شود. بعضي از دانشمندان گياه شناس معتقدند موطن اصلي بادام، ايران است [Zohary and Maria, 2000]. گفته ميشود، خاستگاه اصلي بادام، منطقه وسيعي از ايران، تاجيكستان، افغانستان و غرب پاكستان بوده كه همراه کاروانها به يونان برده شده و بعدها توسط يونانيها به ساير بنادر درياي مديترانه انتقال و انتشار يافته است [Zohary and Maria, 2000]. بطور كلي ميتوان گفت كه بادام، بومي مناطق گرم و خشك آسياي غربي بوده و امروزه كشت آن در آمريکا، اسپانيا، ايران، مراكش، ايتاليا، پرتغال، تركيه، يونان و استراليا بطور وسيع معمول شده است [Ladizinsky, 1999]..
1-2-ميزان توليد در ايران و جهان
کشورهاي عمده توليد کننده اين محصول شامل آمريکا، اسپانيا، ايران، ايتاليا، يونان، ترکيه، مراکش و استراليا مي باشند. امروزه در بيش از 50 کشور جهان ارقام مختلف بادام کشت و کار مي شود و بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان خواروبار جهاني ايران با سطح کشت بيش از 170 هزار هکتار و توليد 158 هزار تن، سومين کشور توليد کننده بادام در دنيا محسوب ميشود. اين در حالي است که عملکرد آن 920 کيلوگرم بر هکتار است [FAO, 2013].
1-3-گياهشناسي
بادام با نام علمي Prunus dulcis درختي از خانواده Rosaceae، زير تيره Prunoidea، از جنس Prunus و زير جنس Amygdalus است. [Bailey et al, 1976]. بادام داراي 16 كروموزوم (X=8) و ديپلوييد بوده ولي در بين هيبريدهاي هلو و بادام ارقام تريپلوييد و تتراپلوييد نيز ديده ميشود [Baird et al, 1994]. در مطالعات سيتولوژيكي ارقام بادام، تفاوتي از نظر كروموزوم ديده نشده است. بادام از گياهان گلدار، نهاندانه با گل كامل بوده و داراي سيستم خود ناسازگاري ميباشد. ناسازگاري در بادام در 99 درصد حالات، از نوع گامتوفيتي تكژني است [Rushforth, 1999].
در بادام برگها ساده و در شاخههاي تازه تشكيل شده فصل جاري ظاهر ميشوند. شكل برگها نيزهاي، باريك، دراز و نوك تيز و كمي موج دار و بسته به ژنوتيپ، با لبههاي صاف يا مضرس ميباشد. گلهاي آن دو جنسي به رنگ سفيد يا صورتي بوده و در بهار قبل از باز شدن جوانههاي برگ ظاهر ميشوند و منظره زيبايي به درخت مي بخشند. هر گل آن شامل 5 كاسبرگ، 5 گلبرگ و 20 تا 40 پرچم است. تخمدان آن يك برچه و محتوي دو تخمك و ميوه آن شفت و به رنگ سبز و پوشيده از كركهاي فراوان است .[Rushforth, 1999]در بعضي ارقام، هر دو تخمك رشد ميكنند و در نتيجه دو دانه يا مغز در داخل ميوه به وجود مي آورند. به دليل ايجاد ميوه از يك تخمدان توسعه يافته، گرده افشاني و لقاح بايد انجام گيرد و تشكيل ميوه از طريق بكرزايي در بادام وجود ندارد. اكثر ارقام بادام از نظر گرده افشاني خود ناسازگارند و لذا دانه گرده حاصل از يك رقم نميتواند باعث باروري و ايجاد ميوه در همان رقم شود. البته در سالهاي اخير ارقام خود سازگار اصلاح و به وجود آمدهاند [Socias i Company et al., 1995].
1-4- ارزش و خواص غذايي بادام:
بادام ميوهاي است كه براي مصارف گوناگون تهيه ميشود. عمده مصرف غذايي آن در صنايع شيريني سازي، بيسكويت و شكلات ميباشد. مغز بادام به صورت خام يا بو داده مصرف آجيلي داشته و به عنوان خشكبار، جزو بهترين تنقلات محسوب ميشود. تركيب 100 گرم مغز بادام شامل 19 گرم پروتئين، 54 گرم چربي، 21 گرم كربوهيدرات، 5 گرم آب و يك گرم خاكستر گياهي مي باشد (جدول1-2). در بادام تلخ، ماده سمي وجود دارد كه گلوكوزيد سيانوژنيك آميگدالين (اسيد سيانيدريك) نام دارد. علت نام گذاري علمي بادام نيز بر اين اساس است. اگر به مقدار زيادي خورده شود، ميتواند موجب مسموميت و مرگ شود. در حدود 50 تا 70 عدد بذر بادام تلخ سبب مرگ يك فرد بالغ و7 تا 10 بذر تلخ سبب مرگ يك فرد نابالغ (بچه) ميشود و اين در حالي است كه 3 عدد بذر ميتواند مسموميت شديد ايجاد نمايد. بادام شيرين حاوي اين تركيبات نيست. از هيدروليز آميگدالين در مجاورت آب، موادي مانند قند و گلوكز و اسيد سيانيدريك (HCN) و اسانس بادام تلخ حاصل ميشود. بادامهاي تلخ جهت مصارف دارويي و عطرسازي و كمي هم در شيريني پزي به كار برده ميشوند. از فرآوردههاي جانبي بادام در صنايع شيميايي نيز استفاده ميکنند. پوست سبز بادام در آمريكا به مصرف تغذيه دام بويژه گوسالههاي كوچك ميرسد كه در رشد آنها فوق العاده موثر است. مغز بادام داراي تركيبات غذايي با ارزش از جمله انرژي، چربي، پروتئين و فيبر است كه ميزان اين تركيبات در 100 گرم مغز بادام در جدول1-2 ارائه شده [USDA, 2012].

جدول1-1- ارزش غذايي در 100 گرم مغز بادم [USDA, 2012].
مواد
مقدار
آب
5
انرژي
598 کالري
پروتئين
19 گرم
چربي*
1/54 گرم
کربوهيدرات
5/19گرم
فيبر
3 گرم
خاکستر
3 گرم
فسفر
475 ميلي گرم
کلسيم
234 ميلي گرم
آهن
7/4 ميلي گرم
سديم
4 ميلي گرم
منيزيوم
625 ميلي گرم
پتاسيم
773 ميلي گرم
تيامين
25/0 ميلي گرم
ريبوفلاوين
91/0 ميلي گرم
نياسين
5/3 ميلي گرم
ويتامين B6
1/0 ميلي گرم
*: اسيدهاي چرب موجود در بادام بيشتر از نوع غير اشباع ميباشد كه در كاهش ميزان كلسترول خون حائز اهميت هستند.
1-5-خصوصيات پايه GF677
يكي از بهترين روشهاي حفظ خواص ژنتيكي و يکنواختي در درختان ميوه، استفاده از روش ازدياد رويشي آنها است. بالغ بر 20 سال است كه به دليل مشكلات مذكور به جاي پايههاي بذري از پايه‌هاي رويشي استفاده ميشود كه اين پايههاي جديد، عمدتاً حاصل كار برنامههاي اصلاحي هستند. پايه GF 677 دورگ طبيعي بادام و هلو است (نام GF اختصاري از Garfi كه اشاره به والد بادام اين پايه دارد و Felipe، نام محققي است كه به اين پايه دست پيدا كرده است). اين پايه يکي از اولين پايههايي بود که به روش رويشي تکثير شد ]کمالي،1374[. هيبريد هلو و بادام جهت مقاومت به كمبود آهن ناشي از آهك در بسياري از كشورها و به خصوص كشورهاي حوزه مديترانه به صورت گستردهاي استفاده ميشود. از ديگر خصوصيات اين پايهها، سازگاري خوب با هلو و بادام ميباشد[Moreno and Cambra, 1994] . اين پايه اغلب قوي بوده و براي خاكهاي خشك و فقير مناسب است و در حذف و جايگزيني باغها نيز ميتوان از آنها استفاده نمود [Socias I company et al.,1995]. پايه GF677 مانند بادام بذري مقاوم به خشكي بوده و در مناطقي كه مسئله كم آبي وجود دارد ميتوان از اين پايهها استفاده كرد. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اين پايهها علاوه بر اينكه به خشكي مقاوم هستند، در زمينهايي كه داراي زهكشي كم بوده و رطوبت خاك زياد است در مقايسه با پايه بذري بادام نيز سازش داشته و قابل توصيه مي باشد ]ايماني،1388[. طي آزمايشهايي كه در کشور فرانسه انجام شد، مشخص شده است که پايهGF677 به طور قابل توجهي محصول بادام را افزايش ميدهد که در بعضي موارد اين مقدار افزايش تا دو برابر هم ميرسد [Salvador, 2002]. از نظر اندازه ميوه نيز با اين پايه نتايج خوبي بدست آمده است. در برخي پژوهشها بيشترين وزن مغز هم به پايهGF677 نسبت داده شده است [Salvador, 2002]. مشخص شده است، پايه GF677 در مقايسه با پايه نماگارد [ P.persica X P. davidiana ]، تحمل بيشتري به شوري دارد .[Montaium et al., 1994]تحمل پايه GF677 نسبت به سطوح مختلف شوري حاصل از کلريد سديم مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که اين پايه نسبت به شوري متحمل است بطوريکه شوري تا 60 ميلي مولار (5/5 دسي زيمنس بر متر) را تحمل مي کند [Rahemi et al., 2008]. همچنين، گزارش شده است که پايه GF677 از طريق مكانيسم تدافعي ايجاد محدوديت در جذب و يا انتقال سديم به قسمتهاي هوايي و نيز حفظ سطح مناسبي از پتاسيم، تحمل بالاتري نسبت به نمك کلريد سديم در مقايسه با پايه بذري تووانو4 (هيبريد بين رقم خودگرده افشان تونو و رقم ژنکو5 در شرايط گرده افشاني کنترل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره and، of، شوري، the Next Entries تحقیق درباره شوري، گياهان، گياه، and