تحقیق درباره استاندارد، ميليليتر، ريخته، ]امامي،

دانلود پایان نامه ارشد

افزودن آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
4) سري محلول‌هاي استاندارد (3): از محلول استاندارد 2، بترتيب مقادير 0، 1، 2، 3، 4 و 5 ميلي‌ليتر با پيپت برداشته شد و در بالن ژوژه‌ي 100 ميلي‌ليتري با آب مقطر به حجم 100 ميلي‌ليتر رسانده شد.
2-8-3-2- تعيين محتواي پتاسيم
مقدار 5 ميلي‌ليتر از عصارههاي‌ تهيه شده در بالن ژوژه‌هاي 50 ميلي‌ليتري با محلول کلروسزيم 87/0 گرم در ليتر به حجم رسانده شدند و سپس مقدار پتاسيم موجود در نمونهها با استفاده از دستگاه فليم فتومتر (JENWAY مدل PFP7)، پس از کاليبره کردن دستگاه با محلولهاي استاندارد و شاهد اندازه‌گيري و طبق فرمول زير (2-13)، بر حسب گرم درصد محاسبه شد ]امامي، 1375[.
K? = (a?D?V)/(10000?m) ? (100/D.m) (2-13)
که در آن:
a: عدد بدست آمده از منحني
D: عدد رقت
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m: وزن نمونه گياه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گياه

شکل 2-5- منحني و معادله استاندارد پتاسيم
2-8-4-سديم
2-8-4-1- آماده کردن محلول‌هاي سنجش
1) محلول کلروسزيم با غلظت 87/0 گرم در ليتر: 1/1 گرم کلروسزيم صددرصد خاص در بالن ژوژه يک ليتري ريخته شد و با افزودن آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
2) محلول استاندارد غليظ سديم به غلظت 1000 ميلي گرم در ليتر (1): مقدار 542/2 گرم کلرور سديم خشک شده در دماي 105 درجه سانتيگراد در بالن ژوژه‌ي يک ليتري ريخته شد و با استفاده از آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
3) محلول استاندارد سديم 100 ميليگرم در ليتر (2): 100 ميليليتر از محلول استاندارد بالا در بالن ژوژه يک ليتري ريخته شد و با افزودن آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
4) سري محلول‌هاي استاندارد (3): از محلول استاندارد 2، بترتيب مقادير 0، 2، 4، 6، 8 و 10ميلي‌ليتر با پيپت برداشته شد و در بالن ژوژه‌ي 100 ميلي‌ليتري با آب مقطر به حجم 100 ميلي‌ليتر رسانده شد.
2-8-4-2-تعين محتواي سديم
مقدار 5 ميلي‌ليتر از عصارههاي‌ تهيه شده در بالن ژوژه‌هاي 50 ميلي‌ليتري با محلول کلروسزيم 87/0 گرم در ليتر به حجم رسانده شدند و سپس مقدار سديم موجود در نمونهها با استفاده از دستگاه فليم فتومتر (JENWAY مدل PFP7)، پس از کاليبره کردن دستگاه با محلولهاي استاندارد و شاهد، اندازه‌گيري و طبق رابطه زير (2-14)، بر حسب گرم درصد محاسبه شد ]امامي، 1375[.
Na? = (a?D?V)/(10000?m) ? (100/D.m) (2-14)
که در آن:
a: عدد بدست آمده از منحني
D: عدد رقت
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m: وزن نمونه گياه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گياه

شکل 2-6- منحني و معادله استاندارد سديم

2-8-5-فسفر
2-8-5-1- آماده کردن محلول‌هاي سنجش
1) محلول آمونيوم موليبدات و آمونيوم وانادات: 5/2 گرم از آمونيوم هپتا موليبدات در 400 ميليليتر آب مقطر حل شد و سپس 25/1 گرم آمونيوم وانادات در 300 ميليليتر آب مقط حل گرديد و محلول آمونيوم وانادات به محلول آمونيوم موليبدات اضافه شد. بعد از خنک شدن محلول فوق، 250 ميليليتر اسيد نيتريک 65% به آن اضافه و با افزودن آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
2) محلول استاندارد غليظ فسفر به غلظت 500 ميلي گرم در ليتر (1): مقدار 197/2 گرم پتاسيم دي هيدروژن فسفات خشک شده در دماي 105 درجه سانتيگراد در بالن ژوژه‌ي يک ليتري ريخته شد و با استفاده از آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
3) محلول استاندارد فسفر 50 ميليگرم در ليتر (2): 100 ميليليتر از محلول استاندارد بالا در بالن ژوژه يک ليتري ريخته شد و با افزودن آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد.
4) سري محلول‌هاي استاندارد (3): از محلول استاندارد 2، بترتيب مقادير 0، 5، 10، 15، 20 و 25 ميلي‌ليتر با پيپت برداشته شد و در بالن ژوژه‌ي 50 ميلي‌ليتري با آب مقطر به حجم 50 ميلي‌ليتر رسانده شد.
2-8-5-2-تعين محتواي فسفر
مقدار 5 ميليليتر از عصارههاي برگ و ريشه و نمونه شاهد با پيپت برداشته شد و در بالن ژوژه 25 ميليليتري ريخته شد. سپس مقدار 5 ميليليتر معرف وانادات موليبدات به بالن اضافه شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد. در نهايت شدت رنگ ايجاد شده در نمونه شاهد، استانداردها و نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج 450 نانومتر اندازهگيري شد. در نهايت، غلظت فسفر در نمونهها طبق رابطه زير (2-15)، بر حسب گرم درصد محاسبه شد ]امامي، 1375[.
P%=a?d? 100v/200?m? Dm (2-15)
که در آن:
a: غلظت فسفر در نمونه بر حسب ميليگرم در ليتر
D: عدد رقت
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m: وزن نمونه گياه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گياه

شکل 2-7-منحني و معادله استاندارد فسفر
2-8-6-کلسيم
مقدار 10 ميليليتر از عصاره‌ي تهيه شده در ارلن ماير 100 ميليليتري ريخته شد و 40 ميليليتر آب مقطر و 8 ميلي‌ليتر سود 4 نرمال به آن اضافه شد. سپس 02/0گرم معرف پاتون ريدر به آن اضافه شد تا رنگ محلول صورتي شود، آنگاه عمل تيتراسيون با EDTA 01/0 نرمال با استفاده از بورت تا ظهور رنگ ارغواني ادامه يافت. در نهايت مقدار کلسيم موجود در نمونه ها، طبق رابطه زير بر حسب درصد گرم محاسبه شد ]امامي، 1375[.
CA? =( X?V)/(a?m?25)*(100/D.m) (2-16)
که در آن:
a : حجم نمونه پيپت شده
V : حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m : وزن نمونه گياه که خاکستر شده است
D.m: درصد ماده خشک گياهي
X : حجم E.D.T.A مصرفي براي تيتراسيون

2-8-7- منيزيم
مقدار 10 ميليليتر از عصاره‌ي تهيه شده در ارلن ماير 100 ميليليتري ريخته شد و 40 ميليليتر آب مقطر به آن اضافه شد. سپس به آن 1 ميليليتر تامپون کلروآمونيوم (75/67 گرم کلرور آمونيوم در 750 ميليليتر آمونياک غليظ حل شد و با آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد) و 10-8 قطره از معرف اريکروم بلک تي (EBT) اضافه شد تا رنگ محلول آلبالويي شود، آنگاه عمل تيتراسيون با EDTA 01/0 نرمال با استفاده از بورت تا ظهور رنگ آبي ادامه يافت. در نهايت مجموع کلسيم و منيزيم موجود در نمونهها، طبق رابطه زير (2-17)، بر حسب درصد گرم محاسبه شد ]امامي، 1375[.
Mg%+Ca? =( X?V)/(a?m?25) ? (100/D.m) (2-17)
که در آن:
a : حجم نمونه پيپت شده
V : حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m : وزن نمونه گياه که خاکستر شده است
D.m: درصد ماده خشک گياهي
X : حجم E.D.T.A مصرفي براي تيتراسيون
از تفاضل مقادير بدست آمده براي مجموع کلسيم و منيزيم و کلسيم، مقدار منيزيم نيز محاسبه شد (2-18)، ]امامي، 1375[.
Mg%=(Mg%+Ca%)-Ca% (2-18)
2-8-8- آهن
2 ميلي ليتر از عصارههاي برگ و ريشه، نمونه هاي شاهد و استاندارد در بالنهاي 25 ميليليتري ريخته شد و به آن 1/0 ميليليتر محلول احيا کننده متول، 2/0 ميليليتر محلول ارتوفنانيترولين، 7/2 ميليليتر محلول سيترات به آن اضافه شد و پس از يک ساعت شدت رنگ ايجاد شده در نمونه شاهد، استانداردها و نمونهها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج 450 نانومتر اندازهگيري شد. در نهايت غلظت آهن در نمونهها طبق رابطه زير (2-19)، بر حسب قسمت در ميليون محاسبه شد ]امامي، 1375[.
Fe ppm=a?100v/m?Dm(2-19)
که در آن:
a: غلظت آهن در نمونه بر حسب ميليگرم در ليتر
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
m: وزن نمونه گياه که خاکستر شده
D.m: درصد ماده خشک گياه

شکل 2-8-منحني و معادله استاندارد آهن
2-8-9- روي
20 ميلي ليتر از عصارههاي برگ و ريشه در بالنهاي 100 ميليليتري ريخته شد و با آب مقطر به حجم رسانده شد سپس به آن 2 ميليليتر تامپون کلروآمونيوم (75/67 گرم کلرور آمونيوم در 750 ميليليتر آمونياک غليظ حل شد و با آب مقطر به حجم يک ليتر رسانده شد) و 10-8 قطره از معرف اريکروم بلک تي (EBT) اضافه شد تا رنگ محلول آلبالويي شود، آنگاه عمل تيتراسيون با EDTA 01/0 نرمال با استفاده از بورت تا ظهور رنگ سبز ادامه يافت. در نهايت ميزان روي موجود در نمونهها طبق رابطه زير (2-20)، بر قسمت در ميليون محاسبه شد ]امامي، 1375[.
Zn (mg/L)=(5?0.1?65.4?V)/10(2-20)
که در آن:
v: حجم قرائت شده از مرحله تيتراسيون

2-8-10- مس
25 ميلي ليتر از محلول که حاوي حداقل 10 ميکروگرم مس باشد در بالن ژوژه 50 ريخته شد و سپس يک قطره معرف فنل فتالئين به محلول داخل بالن اضافه گرديد و با استفاده از آمونياک 3 نرمال خنثي شد. محلول حاصل به رنگ صورتي کم رنگ درآمد. در ادامه 3 ميلي ليتر بافر به داخل بالن اضافه و خوب بهم زده شد و کاملا بي رنگ گرديد و سپس 3 ميلي ليتر زينکون به داخل بالن ژوژه اضافه و پس از بهم زدن با آب مقطر به حجم رسانيده شد در نهايت شدت رنگ ايجاد شده در نمونه شاهد، استانداردها و عصارهها پس از 20 دقيقه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (Canada BT600 Plus,)، در طول موج 620 نانومتر اندازهگيري شد. در نهايت غلظت مس در نمونهها طبق رابطه زير (2-21)، بر حسب قسمت در ميليون محاسبه شد ]امامي، 1375[.
CU (PPm) = (a?2?V)/m ? (100/D.m) (2-21)
که در آن:
a: عدد بدست آمده از منحني يا غلظت مس کمپلکس بر حسب ppm
m: وزن نمونه خاکستر شده
V: حجم محلول حاصل از انحلال خاکستر
D.m: درصد ماده خشک گياهي

شکل 2-9-منحني و معادله استاندارد مس

2-8-11- کلر
به منظور اندازه گيري کلر، 1/0 گرم از بافت‌هاي (ريشه و برگ) خشک‌شده در آون، با استفاده از ترازوي ديجيتال با دقت 001/0 گرم وزن و سپس به ارلن ماير 50 ميلي‌ليتري منتقل شدند. به نمونه‌ها 25 ميلي‌ليتر آب مقطر جوش اضافه‌شد و سپس به مدت يک ساعت روي شيکر با 120 دور در دقيقه قرار‌ گرفتند و عصاره‌ها در چند مرحله کاملاً صاف‌شدند و با آب مقطر به حجم رسانده شدند. 10 ميلي‌ليتر از عصاره ها برداشته شدند و 4 قطره دي‌کرومات پتاسيم به آنها اضافه شد و با محلول نيترات نقره 05/0 نرمال تا ظهور رنگ قرمز‌آجري تيتر ‌شدند. مقدار نيترات نقره مصرفي براي نمونه‌ها يادداشت و درصد کلر با استفاده از رابطه زير (2-22)، محاسبه شد ]امامي، 1375[.
(2-22) کلر %=حجم کل ? 100? 5/35? نرماليته نيترات نقره? ميلي ليتر نيترات نقره مصرفي/100? حجم عصاره? وزن نمونه
2-9- تجزيه و تحليل دادهها
داده هاي برداشت شده از اندازه گيريهاي مختلف با استفاده از نرم افزار SAS (نسخه 1/9)، و به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي تجزيه شدند. همچنين مقايسه ميانگينها با آزمون چند دامنهاي دانکن و نرم افزار MSTATC (ورژن 10. 2)، صورت گرفت.

فصل سوم
نتايج و بحث

3-نتايج و بحث
3-1-ارزيابي برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر صفات مورفولوژيک
نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد، برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر قطر، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد انشعابات و تراکم برگ روي شاخه اصلي (جدول 3-1)، درصد برگهاي سبز ، نکروره شده و ريزش يافته، وزن تر و خشک شاخه اصلي (جدول 3-2)، وزن تر و خشک ريشه، وزن تر و خشک اندام هوايي، نسبت وزن تر و خشک ريشه به وزن تر و خشک اندام هوايي، نسبت وزن تر به وزن خشک اندام هوايي (جدول 3-3)، وزن تر و خشک برگهاي بالايي و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دقيقه، ميليليتر، ميلي، اسيد Next Entries منابع و ماخذ مقاله مطالعات اجتماعی، تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کتاب، حقوق بشر