تحقیق با موضوع کارایی فنی

دانلود پایان نامه ارشد

داروپخش
10
0
0
0
2488.6
0
1388

0
0
2671.61
655.07
0
1389

0
0
0
15472.07
0
1387
داروسازی روزدارو
11
0
0
0
21284.11
0
1388

0
0
14140.7
2114.7
0
1389

0
0
53364.9
17144.13
100902.31
1387
گروه دارویی سبحان
12
0
0
49561.18
13091.62
84022.2
1388

0
0
8908.3
1100.05
67206.55
1389

0
28240.03
0
775.19
0
1387
داروسازی اکسیر
13
0
0
0
0
0
1388

0
0
0
153022.6
2169107.05
1389

0
14.31
0
251.84
0
1387
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی
14
0
0
3888.14
2967.91
0
1388

0
9417.4
7028.9
0
0
1389

0
1242.92
3007.4
0
0
1387
داروسازی امین
15
0
0
0
2500.53
0
1388

0
0
5902.6
3194.9
0
1389

0
0
0
0
0
1387
داروسازی فارابی
16
0
0
0
0
0
1388

0
32210.2
0
0
0
1389

0
0
0
0
0
1387
البرزدارو
17
0
0
0
0
0
1388

0
0
0
0
0
1389

0
8321.85
9100.8
0
0
1387
داروسازی ابوریحان
18
0
0
588.35
0
0
1388

0
0
6062.58
0
0
1389

0
0
0
0
0
1387
داملران
19
0
0
0
501.17
0
1388

0
6810.6
111915.1
1102.5
0
1389

0
2086.6
0
20355.9
0
1387
کارخانجاتداروپخش
20
0
0
4092.04
20094.1
0
1388

0
0
0
40896.2
0
1389

0
14661.81
0
657.93
0
1387
ایران دارو

21
0
0
227.94
290.09
0
1388

0
0
65663
1795.9
0
1389

0
1736.36
0
0
0
1387
پارس دارو
22
0
0
0
3653.05
0
1388

0
1572.7
4471.9
3260.7
0
1389

0
9296.67
0
0
0
1387
داروسازی زهراوی
23
0
246303
0
0
0
1388

0
0
0
0
0
1389

با استناد به نتایج جداول 4-2-1 و 4-2-2 ، در ذیل به تحلیل هر یک از ارقام حاصل از جداول مذکور می پردازیم.
4-4-تجزیه و تحلیل نتایج کارایی فنی
در این بخش جهت تحلیل نتایج جداول بالا به تحلیل امتیاز کارایی چند شرکت دارویی در سال های مختلف می پردازیم:

شرکت دارویی سینا:

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، تحلیل داده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری از جرم