تحقیق با موضوع پوشش زنان، ادیان الهی، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

زن به طور کامل رعايت می شده است ، به گونه اي که زنان چين در معابر عمومی جز در پرده و ملحفه ظاهر نمی شدند و در خانه نيز دارای اندرونی و بيرونی بوده اند.» 4
کتاب «زن در آینه تاریخ» پس از طرح مفصل علل و عوامل تاریخی حجاب، می نویسد: با توجه به علل ذکر شده و بررسی آثار و نقوش به دست آمده، پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط می شود؛ و به این دلایل، عقیده عده ای که می گویند «مذهب» موجد حجاب می باشد، صحت ندارد، ولی باید پذیرفت که در دگرگونی و تکمیل آن بسیار موثر بوده است. ( علی اکبر علویقی، زن در آیینه تاریخ )پیشینه حجاب در شكل چادر بر اساس شهادت و گواهی منابع حجاب ولباس، اسناد و مدارک تاریخی زیر مبین آن است که پیشینه‌ی تاریخی که حجاب در شکل چادر، به صدها سال قبل از پیدایش قاجار در ایران بر می‎گردد . حجاب در شکل چادر، علاوه بر ریشه‌ی عمیق دینی، دارای ریشه‌ی عمیق تاریخی و ملی نیز هست و صدها سال قبل از پیدایش قاجار از آن استفاده می‌شده است.
پوشاندن موی سرازدیرباز در همه دینها رواج داشته وزن ومرد کم و بیش ازآن پیروی می کنند. درآیین یهود ،مردان باکلاهک کوچک سیاه رنگی موی سررا می پوشانند ودرباب 14ازسفر پیدایش جنین می خوانیم :چون ریوقا (زن آینده او)از آمدن اسحاق به وسیله غلام خودآگاهی یافت ،برقع (روبند)برگرفته خودرابپوشاندی بدین روی ،زنان هم موی وروی ازمردبیگانه پنهان می کردند .درمیان رومیان ویونانیان باستان ،زنان بایستی بالباسهای بلند وموی پوشیده درروسری دراجتماع دیده میشدند.درشاخه کاتولیک مسیحیت ،زنان دیرنشین درلباس های روحانیت ،باموی پوشیده وروی بدون آرایش ،به کارهای مذهبی واجتماعی می پردازند. به عقیده پولس ،حواری معروف عیسی مسیح :نقاش رف زن است.پس اگر گیسو فرو گذارد این مایه بزرگواری است.
حجاب آنچنان که درآیات قرآن درسوره های مختلف آمده ،سدی برای فعالیت اجتماعی زنان وبا پیشرفت علمی ویادگیر ی وآموختن دانش برای آنها بوده است .درنخستین دوران گسترش اسلام وزندگی پیامبر ،زنان بامردان درمیدان های جنگ دوشادوشش شرکت داشتند،باهم به نمازهای دسته جمعی ومسجد می رفتند.درمیان آنان زنان شاعر،دانشمند،پزشک وبازرگان دیده شده است.
درایران قبل ازاسلام که بیشترایرانیا ن زرتشتی بودنداستفاده ازچاد ررواج داشته وپوششی بوده که موی سرزنان راپوشانده وتانزدیکی های زانومی آمده است. برای همین است که چادربیشترازآنکه سنتی عربی باشد پوششی است ا یرانی. در زمان ایرانباستان به تصاویری از بانوان ایرانی بر می‎خوریم که علاوه بر لباس، بدن خود را باچادری که شبیه به چادر زن امروز ایران است میپوشاندند.)مهدی قانع، «انسان پوشش و ریشه‎های تاریخی» 5
پارسی ها از نظر لباس همانند مادها بودند. در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: «از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی برمی خوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره نیز برمی خوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است.»6
«لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده است. پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی می پوشیدند و قد این یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است. روی این دو پیراهن چادری سرمی کردند.»7
زنان عهد هخامنشی عموماً چادر بر سر داشته و پیراهن‎های بلندی که تا مچ پای آنان رامی‎پوشانده به تن می‎کرده‎اند8
زنان عهد ساسانی، گاهی چادر گشاد و پُرچینبه سر می‎کردند که تا وسط ساق پا می‎رسیده است. نقوشی از بانوان ساسانی دربشقاب‎های نقره ساخته شده است که در آن هر یک از بانوان، چادری به خود پیچیده‎دارند.9 زنان در این دوره که احکام دینی زرتشتیان در کشور اعمال می شده است، همچنان دارای حجاب کامل بودند. در مورد پوشاک زنان چنین آمده است: «چادر که از دوره های پیش مورد استفاده بانوان ایران بوده است، در این دوره نیز به صورت مختلف مورد استعمال داشته است.»10
1-3-ضرورت واهداف تحقیق
ضرورت طرح این موضوع در این پایان نامه از آن جهت است که از ویژگیهای جوامع بشری پس از عصر روشنگری بی توجهی به مبانی اخلاقی و نادیده انگاری نیازهای معنوی بشر در سامان دهی روابط اجتماعی و تدوین مفاد حقوق مدنی بود. این رخداد تلخ در گذار از زندگی سنتی به مدرن موجب آن گردید که انسان از موضع مسئولیت پذیری و انعطاف اخلاقی فعال به موضع تاثیر پذیری منفعل کشانده شود و اندیشه های انسان محور و ظهور مکاتب اومانیسم موجباتی را فراهم ساخت که توجه جوامع بشری را معطوف بخش مادی زندگی گرداند و دین در مقابل دنیا و علم و عقل در مقابل شرع قرار گرفت . لذا حق گرائی و نقش تفکرات توحیدی در اسلوب قانونگذاری اجتماعی رو به زوال نهاد ، به گونه ای که نوع ارتباطات بشر بریده از دین و خدا محوری تعریف گردید و تفکرات نوین عصر روشنگری جدایی سیاست را از دیانت القا نمود به طوری که در مفاد و قراردادهای حقوقی و معاهدات بین المللی دیگر جایی از « حق الله » باقی نماند .
لذا به رغم آنکه تمام مکاتب حقوقی بر اصولی چون نفی ظلم و تحقق عدالت اصرار می ورزیدند ، لیکن بنیان حقوق و مکاتب اجتماعی بر پایه شرک و دخالت مستقیم انسان و نفی حاکمیت الهی مقرر گردید که حاصل آن تعدد تفکرات انسان مدار،توسعه شکاکیت، نسبیت ، فردگرایی ، غلبه منافع فردی و فرعی و حزبی بر مصالح جمعی و بالاخره توسعه فرهنگ سلطه و نفی کرامت ، عزت ، استقلال ، معنویت و عدالت و عفت از جوامع بود .
این وضعیت در جهان به موازات دین زدایی از پیکره زندگی بشر، اختلالاتی را در جوامع اسلامی پدید آورد، که از آن جمله تحت الشعاع قرار دادن پوشش دینی و حتی بی اعتبارساختن لباس ملی آنان بود. اگر چه آنان با سلاح تعقل گرایی وعلم به کارزار دین آمده بودند
لیکن واقعیت ان بود که عقل وخرد، ابزاری برای توسعه اهداف آنان بیش نبود
1-4-فرضیه ها
چرا حجاب کامل زنان فقط در کشور ایران اجباری است؟ فرضیه ی تحقیق
پرسش :چرا حجاب به صورت پوشش کامل بدن به جز قرص صورت و مچ پا و مچ دست، فقط در کشور ایران اجباریست و در دیگر کشورهای مسلمان به این صورت نیست ؟ مگر کشورهای عربستان یا مصر یا ترکیه یا … مسلمان نیستند؟
پاسخ اجمالی:حجاب و پوشش زنان یکی از دستورات اسلام است. در دیگر ادیان الهی نیز چنین دستوری وجود داشته است . در قرآن مجید و بسیاری از روایات محدوده ی آن به این صورت بیان شده است که زن در برابر نامحرمان تنها می تواند صورت و دو کف دست خود را آشکار کند. بنا بر این تشریع و قانون مند شدن آن ربطی به حکومت ها و نظام های اسلامی و غیر اسلامی ندارد . حجاب تا آنجا که در حریم زندگی خصوصی افراد است، یک امر فردی و خصوصی است و کسی نمی‌تواند دخالت کرده، ولی آنگاه که به یک امر اجتماعی تبدیل شد و با حقوق دیگران ارتباط پیدا کرد، حکومت و حاکم می تواند از باب نهی از منکر و صیانت از اخلاق و معنویت جامعه، رعایت حجاب را الزامی کند و برای آن مجازات تعیین نماید، زیرا بی حجابی از محرمات الهی محسوب می گردد و طبق قاعده هر فعل حرامی قابل تعزیر است.
بنابراین آنچه بر عهده ی همه حکومت ها و نظام های اسلامی است اجرای دقیق دستورات اسلام است که متأسفانه بسیاری از دولت های اسلامی در این زمینه کوتاهی می کنند.
پاسخ تفصیلی:حجاب و پوشش زنان یکی از دستورات اسلام است که در دیگر ادیان الهی نیز چنین دستوری وجود داشته است. حجاب و پوشش زن به حدی اهمیت دارد که در قرآن مجید و بسیاری از روایات، مطرح و محدوده ی آن بیان شده است.
خداوند متعال در سوره ی نور در این باره می فرماید: «به زنان مؤمن بگو که چشمان خود فرو گیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینت های خود را جز آن مقدار که پیداست، آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت های خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود و یا … و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده اند دانسته شود… دراین آیه به وجوب پوشانیدن تمام زینت ها و سر و گردن در برابر نامحرمان تصریح شده است.بسیاری معتقدند که صورت و دست ها از مچ به پائین (وجه و کفین) از حکم حجاب استثنا شده اند و در آیه هم قرائنى بر این استثنا وجود دارد؛ از جمله
الف: استثنای زینت ظاهر در آیه ی فوق، خواه به معنى محل زینت باشد یا خود زینت، دلیل روشنى است بر اینکه پوشاندن صورت و کفین لازم نیست.
ب: مفهوم دستور آیه ی فوق در مورد انداختن گوشه ی مقنعه [و روسری] به روى گریبان، که منظور، پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه است و سخنى از پوشانیدن صورت در آن نیست، قرینه ی دیگرى بر این مدعا است11. شواهد تاریخى نیز نشان مى‏دهد که نقاب زدن بر صورت در صدر اسلام جنبه ی عمومى نداشته است.
ائمه ی طاهرین(ع) نیز در روایات زیادی، در توضیح و تفسیر این آیه ی شریفه، مقدار لازم حجاب و پوشش واجب را بیان کرده­اند. فضیل یسار (یکی از یاران امام صادق (ع)) می­ گوید از آن حضرت سؤال کردم: آیا ذراعین (از مچ تا آرنج دست) زن، از زینتی که خداوند فرموده است نباید آن را برای غیر شوهران­شان آشکار کنند، محسوب می­شود؟ حضرت فرمود: «بله و آنچه از بدن از خمار (روسری یا مقنعه) پائین تر است از زینت حساب می شود… .»12
همچنین مسعدة بن زراره از امام صادق(ع) نقل می کند که وقتی از حضرت در باره ی زینتی که زن می تواند آشکار کند سؤال شد فرمود: «صورت و دو کف دست.»13
البته باید به دو نکته توجه داشت:
1. از نظر اسلام، پیدا بودن صورت زن در صورتی اشکال ندارد که بدون آرایش یا همراه با آرایش های خیلی جزئی که در عرف زینت به حساب نمی آید، باشد و مفسده ای را هم به همراه نداشته باشد.14
2. در مواردی که بیان می شود که پوشیدن وجه و کفین لزومی ندارد، به این معنا نیست که نگاه و نظر به آن از طرف مرد اشکالی ندارد، چون ملازمه ای بین آن دو نیست و آنچه در اینجا بدان پرداختیم مسئله ی اول است.)
بنا بر این تشریع و قانون مند شدن حجاب زنان و تعیین محدوده آن بر عهده شارع مقدس اسلام (خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص)) بوده که به خوبی انجام شده است. آنچه بر عهده حکومت ها و نظام های اسلامی است اجرای دقیق دستورات اسلام در همه زمینه ها و مخصوصا در زمینه حجاب و پوشش زنان (به خاطر تأثیر آن در سلامت اخلاقی جامعه و استحکام بنیان خانواده ها) است.
حجاب تا آنجا که در حریم زندگی خصوصی افراد است، یک امر فردی و خصوصی است و کسی نمی‌تواند دخالت کرده و تجسس نماید، ولی آنگاه که به یک امر اجتماعی تبدیل شد و با حقوق دیگران ارتباط پیدا کرد ، حکومت و حاکم می تواند از باب نهی از منکر و صیانت از اخلاق و معنویت جامعه، حجاب را الزامی کند و برای آن مجازات تعیین نماید. بی حجابی از محرمات الهی محسوب می گردد و طبق قاعده هر فعل حرامی قابل تعزیر است و تعزیر نیز با نظرِ حاکم است، یعنی از دیدگاه فقهی حاکم شرع می تواند برای جلوگیری از گسترش محرمات الهی و بالخصوص بی حجابی، مجازات وضع کند.]
متأسفانه بسیاری از دولت های اسلامی در این زمینه کوتاهی می کنند و نتیجه آن همانا گسترش فساد اخلاقی، افزایش بی رویه طلاق و… است که در جوامع اسلامی مشهود است. شما داستان غم بار اندلس سابق و اسپانیای امروز را شنیده‌اید و حرص و ولع مراکز استعماری را برای شیوع اخلاق جنسی غرب در بین مسلمین را ملاحظه می­کنید! آیا اگر زنان و دخترکان زیباروی طناز به بازار جوانان پاک و اما پر از غریزه و هیجان و شهوت در آیند و متاع جمال و نمای خود را در چشم و خیال حساس آنان به حراج گذاشته و از آنان دل ربایی کنند، جلوگیری از آنان دخالت در حریم شخصی افراد است؟ مسلما دخالت حاکمیت اسلامی سالم به عنوان آمر به معروف و نگهبان سلامت اخلاق و معنویت دینی جامعه است ، البته به دور از افراط و تفریط.
البته از دیر باز تاکنون در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی بحمدالله زنا

پایان نامه
Previous Entries گروه همسالان Next Entries عوامل بازدارنده، ساختار کلاس