تحقیق با موضوع پرسش نامه، اعتبار سازه

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه فرآيندي است كه به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يك فرآورده آموزشي(طرح ها ، روش ها و برنامه هاي درسي)انجام مي شود(بورگ و گال51 ،1989 به نقل از سرمد و همكاران،1380).
نهايتا” با توجه به نكات و ديدگا هاي ارائه شده ، تحقيق حاضر به علت كاربرد نتايج آن در حل مسائل و مشكلات حاشيه نشيني ، كاربردي است.و از طرفي چون نتايج پژوهش مسئولين خدمات شهري را به شناخت بيشتر شرايط و كمك به فرآيند تصميم گيري رهنمون مي نمايد، از نوع تحقيقات توصيفي مي باشد.به عبارت ديگر به منظور تحقق هدف هاي مطرح شده در پژوهش و پاسخ به سوالات پژوهشي با توجه به ماهيت و اهداف اين تحقيق از طرح پيمايشي كه از روش هاي توصيفي مي باشد استفاده شده است.

3-3.جامعه آماري
جامعه آماري هر تحقيقي ، مجموعه اي از افراد يا واحدهايي است كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند(سرمدو ديگران،177:1380)اساسا”جامعه آماري تحقيق بنا به ضرورت موضوع و مسئله تحقيق مشخص مي شود، اما مسئله تحقيق تنها عامل تعيين كننده جمعيت نيست ،بلكه عوامل ديگري نظير محدوديت هاي عمل ،امكانات ، هزينه هاي زماني و عدم دستري ايده آل به جامعه آماري ،مطلوب دخيل مي باشند.بنابراين با توجه به مسئله تحقيق و پس از در نظر گرفتن ابعاد گوناگون آن مي توان جامعه آماري را مشخص نمود.جامعه آماري اين تحقيق ساكنان شهر اهواز در محلاتي كه احتمال حاشیه نشین بودن آنها زياد بود مي باشدکه همگی در صفت حاشیه نشین بودن مشترک هستند. تحقيق حاضر افراد ساکن در مناطق : ملاشيه ، كوت عبدالله و سيد صالح حاشیه های شهر اهواز می باشند .

3-4.تعيين حجم نمونه
در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران52 استفاده شده است. طبق فرمول کوکران انجام گرفته از 400 نفر ساکن در مناطق حاشیه نشین،نمونه گیری به عمل آمد.
فرمول كوكران جهت نمونه گيري:

n= (t^2 (PQ/d^2 ))/(1+1/N (t^2 PQ/d^2 -1) )

حجم نمونه =n مجهول
سطح اطمينان =t^2 〖1.96〗^2
احتمال وجود صفت =P 5/0
احتمال عدم وجود صفت =Q 5/0
ضريب اطمينان(احتمال خطا) =d 05/0
جامعه آماري =N 92000

n= (1.〖96〗^2 ((5% 5%)/(./.5^2 )))/(1+1/92000 (1.〖96〗^2 ((5%).(5%))/(./.5^2 )-1) )=383

اما از آنجائيكه معمولا” در تحقيقات به برخي از پرسشنامه ها به طور كلي پاسخ داده نمي شود و يا به دليل عدم دقت پاسخگويي اطلاعات موجود در آنها قابل استفاده نمي باشد ، تصميم گرفته شده كه بيشتر از حجم نمونه برآورده شده ، پرسش نامه توزيع شود و به جاي 383 نفر 430نفر مورد تحقيق قرار گيرند.در نهايت بعد از حذف پرسش نامه هاي ناموفق و غير قابل استفاده ، پرسش نامه هاي مربوط به 400نفرمبناي كار قرار گرفتند.
3-4-1.شيوه نمونه‌گيري
براي دست يابي به اطلاعات مورد نياز و همچنين انجام مصاحبه و تكميل پرسشنامه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.كه در ميان افراد ساکن در مناطق حاشیه ای مختلف شهر اهواز توزيع و جمع آوري شده است .
3-4-2.ابزارگردآوری تحقيق
ابزار جمع‌آوري اطلاعات و داده ها در اين تحقيق از دو بخش اسنادي و ميداني تشكيل يافته اطلاعات بخش نظري به روش اسنادي و با مراجعه به منابع تهيه شده است و اطلاعات ميداني پرسشنامه بوده است.پرسش نامه ها به گونه اي تدوين شده است كه توسط پاسخگو و راهنمائي مختصري از سوي پرسشگر تكميل شود.
همچنين براساس مبانی نظري تحقيق و پيشينه، سوالات به صورت بسته و نيز با استفاده از تکنیک طیف لیکرت طراحي شد.

3-5.شيوه امتياز دهي
شيوه امتياز دهي پرسش نامه ها ، بدين صورت است كه سوال هاي مربوط به هر شاخص ،شاخص هاي كنترل اجتماعي ، اعتماد اجتماعي ، مشاركت رسمي و غير رسمي و انسجام اجتماعي ( روابط اجتماعي)هر كدام 5 گزاره است كه به شرح ذيل ارزش گذاري شده است.
1-كاملا” موافقم = 5 4-كاملا” مخالفم = 2
2-موافقم = 4 5-مخالفم =1
3-نظري ندارم = 3
شاخص هاي مربوط به شاخص روابط اجتماعي .
1-هر روز =5 1-خانواده =5
2-1يادوباردرهفته =4 2-كساني كه باآنهازندگي مي كنيم =4
3-1يادوباردرماه =3 3-دوستان =3
4-گاه گاهي =2 4-همسايه ها =2
5-هرگز =1 5-هيچكس =1
هميشه =5
اغلب =4
بلي فقط بندرت =3
بلي فقط يكبار =2
خير =1

3-6.روش تحليل داده ها
در اين تحقيق به منظور تجزيه و تحليل داده ها كه با ارائه پرسش نامه ها جمع آوري گرديده است با استفاده از نرم افزار Spss كار تجزيه و تحليل داده ها انجام و براي انجام فرضيه ها سطح معني داري 05/0 تعيين شده است و از روش هاي آماري ذيل استفاده شده است.
3-6-1.روش هاي آماري توصيفي
همانند اندازه هاي گرايش به مركز (ميانگين)،اندازه هاي پراكندگي (انحراف معيار استاندارد)اندازه هاي رابطه اي (ضريب همبستگي پيرسون)و همچنين از جداول و توزيع هاي فراواني.
3-6-2.روش هاي استنباطي
نتايج بدست آمده از جامعه آماري با استفاده از آمار استنباطي تجزيه و تحليل مي شود.يعني بر اساس رفتار و وضعيت كل جامعه تبيين مي گردد.در اين پژوهش از آزمون t ، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است.

3-7.اعتبار و روايي تحقيق
براي آنكه بتوان به نتايج اندازه گيري اطمينان نمود و به عبارتي ادعا نمود كه داده هاي حاصل از اندازه گيري ، قابل اطمينان هستند .اندازه گيري بايد داراي دو خصوصيت باشديكي اعتبار وديگري دقت است .با توجه به اهميت اين دو مفهوم در تحقيقات اجتماعي ،در اين قسمت سعي شده است كه اعتبارو دقت اندازه گيري حاضر نيز به صورت زير مورد توجه قرار گيرد.
3-7-1.اعتبار
مفهوم اعتبار به اين سوأل پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حدي خصوصيت مورد نظر را مي سنجد.بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري ، نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت.ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصوصيت ويژه داراي اعتبار باشد.در حالي كه براي سنجش هاي همان خصوصيت بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد.به طور كلي ارزيابي اعتبار نسبت به روايي بسيار غامض است.چون خطاه هاي سيستماتيكي كه بر روي اعتبار اثر مي گذارند از خطاهاي تصادفي به سختي قابل تشخيص است و همچنين اعتبار اندازه گيري عموما” به ملاحضات تئوريكي وابسته است. و دير يا زود مي بايستي در مورد ماهيت مفهوم مورد اندازه گيري و معناي آن از خود سوأل كنيم و اينكه آيا تعريف عمليات باز نمود واقعي معناي مورد نظر است يا خير. روش هاي مختلفي براي سنجش اعتبار وجود دارد . يكي از اين روش ها اعتبار سازه اي مي باشد.اعتبار سازه اي با رابطه ي بين ابزار اندازه گيري و يك چارچوب كلي تئوريك جهت تعيين اين نكته كه تا چه حد وسيله ي اندازه گيري مفاهيم و پيش فرض هاي تئوري به كار گرفته شده را منعكس مي كنند ، سر وكار دارد.در تحقيق حاضر از اعتبار سازه بهره گرفته شده است.به اين ترتيب كه در مدل اندازه گيري ضرايب متغير هاي مشاهده شده بر روي متغيرهاي پنهان ، به عنوان اعتبار آن شخص در نظر گرفته شده است.يعني هر چه ضرايب حاصل شده بالا باشد اعتبار سازه افزايش مي يابد.
3-7-2.روايي
يكي از ويژه گي هاي فني اندازه گيري روايي است.مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني مي دهد .
معمولا” ضرايب روايي از صفر (عدم ارتباط)تا 1+ (ارتباط كامل)است .ضريب روايي نشانگر آن است كهتاچه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات اندازه گيري و ويژگي هاي متغير و موقتي را مي سنجد.براي محاسبه ي ضرايب روايي ابزار اندازه گيري ، شيوه هاي مختلفي به كار برده مي شود.مناسب ترين روش براي سنجش روايي طيف ليكرت ضريب آلفاي كرونباخ است.اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه مختلف را اندازه گيري مي كنند به كار مي رود. در اين گونه ابزار ، هر چه آلفا بيشتر باشد روايي مقياس بيشتر خواهد بود .براي محاسبه ضريب آلفاي گرونباخ ابتدا بايد واريانس هر زير مجموعه ي سوألات پرسشنامه (يا زير آزمون)و واريانس كل را محاسبه نمود.
تعداد زير مجموعه سوالات پرسش نامه يا آزمون يا تعداد گويه ها =y
واريانس زير آزمون jام =〖sj〗^2
واريانس كل آزمون =s
واريانس جمع نمره هاي هر پاسخ گو =〖St〗^2

ra=〖y/(y-1) (1-(∑_j^2▒sj)/s^2 )〗^

حداقل شدت اين ضريب بين دانشمندان به ميزان 5/0 مورد اختلاف است.اندازه آلفا به پايايي گويه ها بستگي دارد.براي افزايش مقدار آلفاو در نتيجه افزايش مقدار پايايي مقياس ، بايد همه گويه هاي ناپايدار را حذف كرد.بدين منظور بايد ديد با حذف هر گويه ي معين مقدار آلفا چقدر تغيير مي كند.براي آزمون پايائي پرسشنامه ، به وسيله ي يك مطالعاتي مقدماتي(پيش آزمون)اطلاعات پرسشنامه از 50 نفر از جمعيت مورد مطالعه را تكميل نمودند. سپس به كمك كامپيوتر و نرم افزار Spss آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد.با توجه به اينكه آلفاي كرونباخ بيش از 68/0 بدست آمد كه عدد مطلوبي است و نشان مي دهد كه گويه از هم سازي و پايداري دروني بسيار بالايي برخوردار هستند.لذا كار تحقيق را با همان گويه هاي اوليه تدوين شده ادامه داديم .و در نهايت آلفاي كرونباخ براي اين پژوهش 906/0 بدست آمد كه كه عدد بسيار مطلوبي است.

3-8.قلمرو زماني
تحقيق حاضر سال 91-90 مي‌باشد.

3-9.قلمرو مكاني
قلمرو مكاني تحقيق حاضر شهر اهوازاست.

3-10.واحد تحليل وسطح مشاهده
باتوجه به موضوع تحقيق كه به افراد اشاره دارد ،‌ واحد تحليل يا واحد مشاهده که در مورد آن اطلاعات جمع آوری می شود وسطح مشاهده که اطلاعات ازآن منبع جمع آوری می شود، هر دو فردحاشیه نشین مي باشد به عبارتي اطلاعات راجع به افراد از خود فرد تهيه مي شود .

3-11.استخراج
پس از تکميل پرسشنامه ها ،مرحله استخراج آغاز شد.به اين منظور ابتدا سوال باز شغل گروه بندی وساير سوالات بسته باتوجه به قطب های مثبت ومنفی سوالات کدگذاری گرديد .درمرحله بعد داده ها وارد نرم افزارSpss گرديد وبه کمک آزمونهای همبستگی ناپارامتريک که برای متغيرهای کمی کاربرد دارند،فرضيات آزمون شد ومقايسه ميانگين برای مقايسه ميانگين پراکندگی يک متغير در گروههای متفاوت استفاده گرديد و به تحليل داده ها پرداخته شد .نتايج حاصل در فصل بعد مورد بررسی قرار می گيرد.

3-12.تعريف متغيرهاي تحقيق
3-12-1.تعاريف نظري متغير وابسته
الف)سرمايه اجتماعي
در اين تحقيق منظور از سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگي هاي زندگي اجتماعي ، شبكه ها و هنجارها و اعتماد است.كه مشاركت كنندگان را قادر مي سازدتا به شيوه اي موثرتر اهداف مشترك خود را تعقيب كنند(پاتنام،56:1996).
ب)حاشيه نشينان
منظور از حاشيه نشينان در اين تحقيق كساني هستند كه در محدوده اقتصادي شهر ، زندگي مي كنندولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي شهر نشده اند(زاهد زاهداني,6:1369).
3-12-2.تعاريف نظري متغيرهاي مستقل
الف)كنترل اجتماعي
در اين تحقيق منظور از كنترل اجتماعي فرآيندي است كه از طريق آن ، هرگاه شخصي از مرتبه فعلي فلان هنجارها عدول كند ، رفتار وي دوباره به همان مرتبه اعاده داده مي شود.و هر گاه به كلي از هنجار ها عدول كندمجددا”به رعايت كامل هنجارها سوق داده مي شود.
كنترل اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير كنترل اجتماعي بر سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغيرها سوالات شماره 1-10 الي 5-10 كه در پرسشنامه هاي این تحقيق طراحي و بكار گرفته شده است .
ب)اعتماد اجتماعي
در اين تحقيق منظور از اعتماد اجتماعي يعني اعتماد داشتن به جامعه و تكيه كردن بر اعتماد و تاثير آن بر فرآيند توسعه ، هر جا كه سطح اعتماد بالا باشد مشاركت و همياري مردم نيز در عرصه هاي اجتماعي بيشتر و آسيب هاي اجتماعي كمتر است.
اعتماد اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير اجتماعی اجتماعي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حاشیه نشینی، توزیع فراوانی، سرمایه اجتماعی Next Entries تحقیق با موضوع عملياتي، حاشيه، نشينان