تحقیق با موضوع پذیرش فناوری، فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

به پژوهش می پردازند. جامعه آماري تحقيق (N) شامل 505 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود نمونه اي (n) به حجم 177نفر برآورد شد . از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده گرديد . داده هاي جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گيري از روش رگرسيون چند متغيره ،گام به گام ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که “پذيرش فناوري اطلاعات)استفاده حقيقی از اطلاعات ( اثر قابل توجهی بر “چابکی سازمان ” دارد. همچنين از میان سه متغیر بيرونی يعنی “تجربه استفاده کننده، حمايت سازمانی و کيفيت اطلاعات “؛ اثر تجربه استفاده کننده بر برداشت ذهنی کارکنان درمورد سهولت استفاده و سودمندي فنارري اطلاعات؛ بيش از دو متغیر ديگر يعنی “حمايت سازمانی و کيفيت اطلاعات ” بود.
حسنعلی بختیار نصرآبادی و لیلا لاجوردی(1392) در مقاله ای با عنوان” بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل دانش” متغیرهای فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ بازار، فرهنگ ادهوکراسی و فرهنگ قبیله ای برای بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل دانش در نظر گرفته اند. در این پژوهش از روش کمی، تنظیم پرسشنامه و نمونه گیری استفاده شده که بین 234نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شهر تهران بصورت تصادفی ساده توزیع و جمع آوری شده و از مدل معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار آماري لیزرل برای تست فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سلسله مراتب، فرهنگ بازار و فرهنگ ادهوکراسی بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استراتژی تبادل دانش تاثیر دارند. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش روزافزون آن، لازم است دانشگاهها توجه بیشتری به آن داشته باشند.
حمید رضا رضایی کلید بری و ابراهیمی دستگردی (1392) در مقاله ای با عنوان” فرایند شکل گیری دولت الکترونیک و پذیرش آن در ایران” با بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشور،به فرآیند شکل گیری و زیر ساخت های فیزیکی و ارتباطی پرداخته وهمچنین به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در کشور می پردازند.در این مقاله بیان می شود که فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز ،نمی تواند به برخورداری جامعه از مزایای دولت الکترونیک منجر شود و برای دست یابی به مزایای آن باید پذیرش آن مد نظر گرفته شود.
فاطمه شیخ شعاعی در سال 1385 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری، را بررسی کرده و یافته های پژوهش او نشان داده است که همه متغیرهای مستقل (برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، و تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات) با 99 درصد اطمینان بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند. متغیر «تصمیم به استفاده» به صورت مستقیم و پس از آن، به ترتیب متغیرهای نگرش نسبت به استفاده، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، و برداشت ذهنی از مفید بودن به صورت غیرمستقیم بیشترین تاثیر را بر استفاده از فناوری اطلاعات دارند.
بیژن خلیل مقدم در سال 1385، بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی قرن آباد در استان گلستان را بررسی کرده است. در این مقاله، تاثیر متغیرهای مربوط به پنج عامل فردی کاربران اقتصادی، اجتماعی، خانواده های کاربران، ویژگی های ICT و مشخصات مخابراتی – ارتباطی خانواده های کاربران بر پذیرش ICT مورد مطالعه قرار گرفته است. از نتایج تحلیل رگرسیون نیز چنین بر می آید که از پنج عامل یاد شده، به جز عامل اقتصادی خانواده کاربر، همه عوامل دیگر بر میزان پذیرش آی سی تی موثر بوده اند.
پذیرش فن آوری اطلاعات توسط کارکنان دانشگاه اصفهان توسط علی شائمی برزکی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که نگرش نسبت به استفاده از اتوماسیون اداری تاثیر معنی دار و مثبتی بر تمایل به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری دارد و همچنین دو مقاله سودمندی درک شده و سادگی کاربرد درک شده بر نگرش نسبت به استفاده از اتوماسیون اداری تاثیر معنی دار و مثبتی دارند که از میان این دو مولفه، تاثیر سودمندی درک شده بر نگرش بیشتر است. که این مولفه یعنی سودمندی درک شده نیز بطور مستقیم بر تمایل به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تاثیر معنی دار و مثبتی دارد و در نتیجه مشخص گردید که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد نیز بر سودمندی درک شده تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
استراتژی های پذیرش فناوری اطلاعات در بنگاههای کوچک و متوسط ایران، مطالعه موردی در کارگزاری های بیمه توسط مصطفی زمانیان انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مستقل ارائه شده در مدل بیشترین تغییرات متغیر وابسته قصد رفتاری را تبیین نموده اند. مدل یاد شده به لحاظ توصیف متغیر قصد رفتاری از پذیرش تجارت الکترونیکی، از کارایی بیشتری در مقایسه با سایر مدل های مورد بررسی برخوردار است. ضرایب تعیین محاسبه شده برای مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که عوامل رفتاری نقش مهمی در پذیرش و یا رد تجارت الکترونیکی از سوی مدیران این بنگاهها دارد.
پذیرش فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهاد کشاورزی در سال 1384 توسط مرتضی نریمانی انجام شده و نتایج این تحقیق حاکی از آن است که این فناوری در حد کم مورد پذیرش پرسنل سازمان در سطوح مختلف (مدیران ارشد، میانی، پایه و کارکنان) قرار گرفته است. اساس این نتیجه گیری تاثیرات جانبی در امر پشتیبانی از سیستم های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در این سازمان است. آمار و ارقام نشان دهنده آن هستند که پشتیبانی معنوی (ایجاد فکر، خلاقیت، تغییرپذیری و آموزش) و پشتیبانی فیزیکی (اعتبارات، نیروی انسانی متخصص، سخت افزارهای لازم) باعث توسعه کاربری فناوری اطلاعات می باشد.
همت مراد قلندری، پذیرش نظام ملی طبقه بندی و کدگذاری کالاها و خدمات (ایران کد) را در سال 1388 بررسی کرد. بر طبق یافته های این تحقیق رابطه بین سودمندی ادراک شده با هنجارهای ذهنی و سادگی کاربرد ادراک شده و بکاربری فناوری ایران کد و پشتیبانی ،مثبت می باشد و رابطه بین سادگی کاربرد درک شده با متغیرهای ذکر شده نیز مثبت ارزیابی شده است.
2-8-2- پژوهشهای خارجی
ژاو105(2011) تاثیر عامل اعتماد را بر پذیرش بانکداري با موبایل مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ضمانت بنیادي و کیفیت اطلاعات از عوامل کلیدي هستند که بر اعتماد اولیه تاثیر گذار هستند در حالی که کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم به طور قابل توجهی بر استفاده درك شده تاثیرگذار میباشد. او همچنین به این نتیجه رسید که اعتماد بر استفاده درك شده تاثیرگذار است و هر دو عامل تواما بر قصد استفاده از بانکداري با موبایل تاثیر میگذارند.
تزکان و آکوتازان 106در سال 2012 با مطالعه تمایلات پذیرش بانکداري همراه در بین افراد جوان و با ترکیب مدل پذیرش فناوری اطلاعات با فواید و ریسکهاي پذیرش بانکداري همراه ،به این نتیجه رسیدند که استفاده درك شده، ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و مزیتهاي درك شده به طور مستقیم در نگرش افراد تاثیر قابل توجهی دارند و همچنین نگرش نیز به طور مستقیم بر قصد استفاده تاثیر گذار میباشد. بعلاوه رابطه مستقیمی بین متغیرهاي سودمندي درك شده و قصد استفاده، بین سهولت استفاده و نگرش، همچنین بین ریسک مالی و ریسک زمانی و ریسک امنیتی،حریم خصوصی و نگرش شناسایی نشد.
سان107 و همکارانش در سال 2012 تاثیر وابستگی مذهبی و تعهد را بر روي قصد پذیرش بانکداري همراه اسلامی توسعه دادند. این مطالعه دریافت که بانکداري همراه اسلامی یک خدمت جدیدي می باشد که مصرف کنندگان کمی از آن اطلاع دارند و تجربه نموده اند (مخصوصا در بین غیرمسلمانان). وابستگی مذهبی و تعهد هر دو استراتژيهاي بخش بندي موثري بودند. بدلیل اینکه تفاوت هایی در تمایل به پذیرش مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین دینداران و مسلمانان غیرجدي پیدا شد. درکل، مسلمانان دیندار با معیارهاي پذیرش شان،اجتماع محور بودند در حالیکه دینداران غیرجدي بر ویژگی هاي لذت بخش بانکداري همراه اعتماد داشتند.
میتهان باروا108 در سال 2012 در پژوهشی با عنوان پذیرش دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی هند؛ با بیان اینکه هند بعنوان یک ابرقدرت رو به رشد اقتصادی ، با سرعت رعد و برق نسبت به پذیرش و اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک اقدام کرده؛ به پژوهش می پردازد. دولت غرب بنگال(واحد فدرال هند) دولت الکترونیک را در اداره بازنشستگی، به عنوان مثال: سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، برای ارائه سریع تر و کارآمد خدمات دولتی پیاده سازی کرده است. موفقیت سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی به عوامل بسیاری وابسته است و یکی از آنها پذیرش موفق کارمندان است که به طور تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش از مدل پذیرش فناوری و اعتماد برای ساخت مدل مفهومی بهره برده است. اطلاعات پژوهش از کارمند مشغول به کار بر روی سیستم ،جمع آوری و مدل با تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که عوامل مدل پذیرش فناوری و اعتماد تأیید می شوند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که سیستم ،وظایف خود را به صورت کامل انجام نمیدهد که دولت غرب بنگال باید به بررسی این امر بپردازد.

بلانچ، کاسالو، فلاویان 109،2012 در پژوهشی با عنوان یکپارچه سازی اعتماد و ارزشهای شخصی در مدل پذیرش فناوری (مطالعه موردی: پذیرش خدمات دولت الکترونیک) بیان می دارند که مدل پذیرش فناوری به عنوان یکی از بهترین چارچوبها برای درک پذیرش فناوری است که می تواند توسعه یابد و با ویژگی های مختلف بسیاری از موقعیت های گوناگون، متناسب است.
چه اونگ ، در مقاله «پذیرش اینترنت در ماکائو» به بررسی خصوصیات کاربران و غیرکاربران اینترنت پرداخته و نتایج بررسی او نشان داده است که بیشتر کاربران اینترنت، در مقایسه با غیرکاربران، مذکر و نیز جوان ترند و از تحصیلات بالاتر و درآمد ماهیانه خانوادگی بیشتری برخوردارند. متغیرهای میزان تحصیلات، جنسیت، درآمد و میزان تجارب افراد از شاخص های مهم در پیشگویی استفاده آنها از اینترنت به شمار می روند، اما متغیرهای «استفاده از رسانه های گروهی سنتی» و «میزان اهمیت اینترنت از نظر کاربر» پیش گویی کننده هایی معنی دار نبودند.
تحقیق دیگری نیز توسط لی (2003) به نام برآورد دو مرحله ای از نوآوری خدمات مبتنی بر تکنولوژی و پذیرش توسط مشتری صورت گرفته که نشان می دهد ابعاد مزایای ادراک شده، قابل اعتماد بودن و پیچیدگی به صورت مثبتی تصمیم مشتری را به پذیرش سیستم دستگاه های خودپرداز و بانکداری کامپیوتری، تحت تاثیر قرار می دهد. بعد مشاهده پذیری هیچ نوع تاثیری بر روی پذیرش سیستم دستگاه های خودپرداز و بانکداری کامپیوتری ندارد. محقق دریافت که عوامل سن، آموزش و درآمد تاثیر مثبتی بر تصمیم مشتری در استفاده از دستگاه های خودپرداز دارد. مورد مطالعه در این تحقیق دستگاه های خودپرداز و تلفن بانک می باشد. در این تحقیق از داده های ثانویه استفاده گردیده و نمونه مورد استفاده در این تحقیق مشتریان مالی می باشند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
پژوهش فرآيندي است که از طريق آن ميتوان دربارة ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. روش علمي يا روش پژوهش علمي فرآيند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين است. هر تحقيقي بدين منظور صورت ميگيرد كه بتواند از يافتههايي كه از مطالعه يك يا چند گروه كوچك به نام نمونه به دست ميآيد، تعميم‌هايي را در ارتباط با گروه بزرگتري كه جامعه ناميده‌‌ ميشود و اين گروه كوچك در واقع معرفي براي آن هستند، انجام دهد. محقق سعي دارد با کمک روشها و فنون آمار استنباطي مقادير مربوط به ويژگيهاي جامعه را برآورد کند و اين کار را به گونهاي انجام دهد که داراي اعتبار بوده و تا آنجا که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات Next Entries تحقیق با موضوع استان گیلان، جامعه آماری، قصد استفاده، فناوری اطلاعات