تحقیق با موضوع پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نخواهد بود. با استفاده از این مورد در این متن، سهولت استفاده ادراک شده کاربرد تصور مشتری دال بر مسئله است که بانکداری با استفاده از ATM شامل حداقل تلاش خواهد بود. در حالیکه سودمندی ادراک شده به تصور مشتری در روابط با نتیجه سیستم بانکداری ATM اشاره داشته است و سهولت استفاده ادراک شده کاربرد به تصوراتی در مورد نتیجه نهایی این فرآیند و کاربرد نهایی بانکداری ATM اشاره دارد. براساس مدل پذیرش تکنولوژی، سهولت استفاده ادراک شده کاربرد اثر دوگانه ای بطور مستقیم و غیرمستقیم بر نیت مشتری در استفاده از سیستم ATM در بانک دارد. اثر غیرمستقیم آن بر نیت از طریق سهولت استفاده ادراک شده کاربرد است و تأثیر مستقیم آن از طریق سودمندی ادراک شده است (Davis, 1989: 329).
با درنظر گرفتن این تئوری جامع در حوزه پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی (ATM) تئوری سیستم های اطلاعاتی است که از چگونگی پذیرش و استفاده تکنولوژی توسط کاربران مدل برداری می کند. این مدل نشان می دهد که وقتی کاربران با تکنولوژی جدیدی روبرو می شوند، تعدادی از فاکتورها بر تصمیم گیری آنها در مورد چگونگی و زمان استفاده آن اثر می گذارند.
سودمندی ادراک شده که توسط فِرِد دیویز تعریف شده است «درجه ای است که نسبت به آن فرد معتقد است که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد او را ارتقاء خواهد داد. فاکتور دیگری که توسط دیویز مطرح شد به سهولت استفاده ادراک شده کاربرد مربوط می شود که توسط دیویز به شکل زیر تعریف شده است: درجه ای است که نسبت به آن فرد معتقد است استفاده از یک سیستم خاص مستلزم تلاش چندانی نخواهد بود.» مدل پذیرش تکنولوژی توسط فرد دیویز و ریچارد باگوزی ارائه شده است (Davis, 1989: 330). این مدل ساختاری از مطالعه آجزن و تئوری عملکرد منطقی فیشبن می باشد. این تئوری (TRA) مدل مهمی از روان شناسی اجتماعی است که بر توضیح رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی تأکید دارد.
مدل پذیرش تکنولوژی بسیاری از معیارهای تمایل تئوری عملکرد منطقی را با معیارهای پذیرش تکنولوژی، آسانی کاربرد و سودمندی عوض می کند. تئوری عملکرد منطقی و مدل پذیرش تکنولوژی هر دو دارای عناصر قوی رفتاری هستند.تصور می شود وقتی فردی تصمیم به عملی می گیرد، بدون محدودیتی آزادی عمل خواهد داشت. در یک محیط اجرایی طبیعی، محدودیت های زیادی وجود دارد مثل توانایی محدود، محدودیت زمانی، محدودیت های محیطی و سازمانی یا عادات ناخودآگاه که آزادی عمل را محدود خواهند کرد. حقیقت محض این است که تکنولوژی های جدید مثل سیستم های ATM پیچیده می باشند و عنصر نامشخصی در ذهن تصمیم گیرندگان با توجه به پذیرش موفق آنها وجود دارد. افراد تمایل و نیت هایی در جهت یادگیری نحوه کاربرد تکنولوژی جدید قبل از شروع مصرف آن از خود نشان می دهند. نیت های رفتاری در استفاده از تکنولوژی می تواند نادرست باشند و یا فاقد اعتبار باشند و یا صرفاً بعد از تلاش اولیه برای یادگیری و نحوه کاربرد تکنولوژی مطرح می شوند. بنابراین، کاربرد واقعی نتیجه مستقیم یا فوری این نیت ها نمی باشند (Ndubisi, 2006).
در مدل پذیرش تکنولوژی فرض می شود که دو عقیده خاص سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده کاربرد می توانند کاربرد واقعی ATM را پیش بینی کنند. سودمندی ادراک شده و آسانی کاربرد، مشخصه های کلی کاربرد واقعی سیستم می باشند. دیویس و همکارانش (1989) آنها را مجموعه های عقیدی توصیف کرده اند که به راحتی به کاربرد مختلف سیستم قابل تعمیم می باشند. آنها معتقد بودند که توانایی ارزیابی صحیح مشخصه های پذیرش کاربر در شروع فرآیند رشد می تواند به پذیرش کاربرد واقعی سیستم اثر بگذارد این عمل باعث می شود مؤسسان بتوانند سیستم های نامناسب را جدا کنند و مابقی را اصلاح کنند و خطر انتقال سیستم های نهایی را کاهش دهند که از طرف کاربران طرد شدند.
دیویس دلیل تئوری قوی را برای ابزار سودمندی ادراک شده و آسانی کاربرد خود ارائه کرده است و از روش دقیق رشد استفاده کرده است. این ابزار تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته اند و محققان زیادی آنها را بررسی کرده اند. دیویس (1989)، آدامز و همکارانش98 (1892) و سابرامانیان99 (1994) معتقد بوده اند که از این ابزار تا حد زیادی در سازمان ها برای ارزیابی تکنولوژی ها و مقایسه بین کاربران و پیش بینی کاربرد واقعی استفاده می‌شود. سابرامانیان (1994) به این نکته پی برد که سودمندی ادراک شده و آسانی کاربرد صحیح می باشند و اینطور نتیجه گیری کرد که محققان سیستم های اطلاعاتی می توانند از این ابزار در زمینه های مختلف تکنولوژی و سازمانی استفاده کنند. بسته های نرم افزاری ابرازی هستند که از آنها برای اهداف و وظایف کاربر نهایی استفاده می شود.
مفهوم «سودمندی» نشانگر یک هدف است. کاربردها را در صورتی می توان «مفید و ثمربخش» تصور کرد که در انجام اهداف کاربر نهایی نقش داشته باشند و در صورتی می توان «آسان» تصور کرد که تلاش لازم برای کاربرد آن متناسب با قالب مرجع کاربر نهایی متعادل باشد. گودهو100 (1992: 177) به هدف، به عنوان وظیفه کاربر نهایی اشاره کرده است. او معتقد بود که مشخصه های وظیفه بر نیت رفتاری در استفاده تکنولوژی و کاربرد واقعی سیستم نهایی تأثیر دارند (Kigongo, 2005).
تحقیقات قبلی دلایلی را دال بر تأثیر قابل ملاحظه سهولت استفاده ادراک شده کاربرد بر نیت کاربرد بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر سودمندی ادراک شده آن ارائه می کند (برای مثال: آگاروال و پراساد 1999؛ دیویس و همکاران 1989؛ ونکاتش101، 1999؛ ونکاتش و موریس، 2000؛ رامایا و آفاکی102، 2004؛ رامایا 2006). سیستم های اطلاعاتی که کاربران کاربرد آن ها را آسان تصور می کنند احتمال پذیرش و کاربرد را افزایش خواهند داد (تئوت و همکاران 1999). سهولت استفاده ادراک شده کاربرد براساس تحقیقات بر رفتار تأثیر دارد. بطور مثال پذیرش تکنولوژی اطلاعات از طریق دو روش معمولی صورت می گیرد: (1) تأثیر مستقیم بر نیت افراد و (2) تأثیر غیرمستقیم بر نیت افراد از طریق سودمندی ادراکی.
سهولت استفاده ادراک شده کاربرد،تأثیر مثبتی بر نیت رفتاری داشته است. در تحقیق قبلی که توسط گفن و همکاران103 (2003: 10)، و وانکاتش و دیویس (2000: 188) انجام شده است، مشخص شد که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی ادراک شده بر نیت رفتاری تأثیر دارند. سودمندی ادراکی، تصورات فرد را از نوآوری توصیف می کند و تأثیر زیادی بر رفتار فرد داشته است که از طریق سازگاری، واکنش، منافع سنی و هنجارسازی ذهنی انعکاس داده می شود. در هر حال سهولت استفاده ادراک شده کاربرد، تصور و درک فرد را در مورد میزان آسانی یادگیری و کاربرد نوآوری توضیح می دهد و شامل تأیید، پیچیدگی و تغییر می باشد. در این مدل فرض می شود که تصورات کارتر به رفتار پذیرش منتهی می شوند که نتیجه سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی ادراک شده می باشد که سرانجام کاربرد واقعی سیستم را مشخص خواهد کرد.
مطالعات سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی ادراک شده نشان می دهند که سودمندی باعث می شود فرد مشکلات مربوط به استفاده از تکنولوژی را دست کم بگیرد زیرا از آن فرآیند به خودی خود لذت می برد و آنها را مشکل تصور نمی کند (Vanketesh, 2000: 189). علاوه بر این مطالعات انجام شده روی تئوری انگیزه دِسی (Desi 1975) یا مطالعه دیویز و همکاران روی مدل انگیزه پذیرش تکنولوژی این مسئله را ثابت کرده است. دلیل این امر این است که سیستم هایی که کاربرد آنها آسان تر تصور می شود، مفید به نظر می رسند (تو و همکاران 1999). باندرا (1986) رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی ادراک شده را با نشان دادن خود تأثیری نشان می دهد.بنابراین سهولت استفاده ادراک شده کاربرد (خود تأثیری) تأثیر زیادی بر سودمندی ادراک شده دارد.
در هرحال،می توان تصورکرد که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد به انگیزه ذاتی تأثیر دارد. در عوض انگیزه ذاتی برسهولت استفاده ادراک شده کاربردتأثیردارد.باتوجه به مدل پذیرش تکنولوژی،نتیجه،مدل توقع فرآیند،انگیزه ذاتی برسهولت استفاده ادراک شده کاربرد وسودمندی ادراک شده تأثیردارند (Vanketesh, 2000: 189).
با توجه به تعریف سودمندی ادراک شده در بافت تحقیق ما، از آنجاییکه سیستم های اطلاعاتی به موقع مطرح می شوند ما سیستم بانکداری ATM را طبقه بندی می کنیم. در نتیجه، «سودمندی ادراکی» به تصور مشتری دال بر این موضوع اشاره دارد که استفاده از ATM به عنوان سیستم بانکداری بازده، نیازهای بانکداری مشتری را افزایش می دهد. این تصورات بر تمایل مشتری در جهت سیستم بانکداری ATM و نیت او در استفاده از سیستم ATM اثر می گذارند. در مدل پذیرش تکنولوژی تصور می شود رابطه مستقیم ضعیفی بین سودمندی ادراک شده و تمایل و رابطه مستقیم مؤثر بین سودمندی ادراک شده و نیت رفتار وجود دارد (دیویس و همکاران 1989). این امر با تمایل مشتریان در استفاده از سیستم بانکداری ATM قابل توضیح می باشد زیرا این سیستم بسیار مفید بوده است اگرچه مشتریان تأثیر مثبتی در جهت استفاده از آن نشان ندادند. علاوه بر این، رابطه بسیار قوی بین سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی وجود دارد که تمایل مشتری را در جهت استفاده از سیستم بانکداری ATM تعیین می کند. براساس مدل پذیرش تکنولوژی، سودمندی ادراک شده تحت تأثیر سهولت استفاده ادراک شده کاربرد است زیرا هرچه کاربرد تکنولوژی آسان تر باشد، می تواند مفیدتر باشد. البته تحقیق جامعی روی جامعه سیستم ارتباطی انجام شده است که دلایلی دال بر تأثیر قابل ملاحظه سودمندی ادراک شده بر نیت کاربرد ارائه می کند(برای مثال: آگاردال و پرایساد 1999، دیویس و همکاران 1989، ونکاتش 2000 و 1999، ونکاتش و دیویس 2000 و1996، موریس 2000). دلیل نهایی برای آنکه چرا مردم از سیستم های بانکداری اینترنتی استفاده می کنند این است که آنها کاربرد سیستم های فوق را در مبادلات بانکی مفید می دانند (Kigongo, 2005).

2-5-2 سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و نیت رفتاری در استفاده از تکنولوژی
سهولت استفاده ادراک شده کاربرد یک سیستم خاص، به این معنا است که یک سیستم مناسب در ذهن مشتری مطرح می باشد در نتیجه مشتری احساس خوبی در مورد آن سیستم دارد و در نتیجه این امر به نیت رفتاری مشتری در استفاده از آن تأثیر می گذارد. گانگ و زو104 (2004: 369) سهولت استفاده ادراک شده کاربرد را درجه ای می داند که نسبت به آن کاربر مربوطه انتظار دارد سیستم هدف تلاش چندانی نیاز نداشته باشد. سیستمی که آسان تصور شود به طور خودکار بر رفتار فرد تأثیر خواهد گذاشت (Gong & Xu, 2004: 369).
تحقیق گسترده در طی دهه اخیر دلایلی بر تأثیر قابل ملاحظه سهولت استفاده ادراک شده کاربرد بر نیت کاربرد بطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق اثرگذاری بر ثمربخش ادراکی ارائه کرده است. بعلاوه، برخی محققین به این نکته پی بردند که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد تأثیر مثبت قابل ملاحظه ای بر نیت رفتاری دارد (Gong & Xu, 2004: 369).
همچنین، مشتریان بانک به احتمال زیاد زمانی سیستم بانکداری پیوسته را می پذیرند که کاربرد آن آسان باشد. مقاله ای که توسط رامایا و همکارانش انجام شد ،نشان داد که سهولت استفاده ادراک شده کاربرد تأثیر قابل ملاحظه ای بر نیت کاربرد بانکداری اینترنتی دارد. این نتیجه مطابق با یافته های تحقیقات رامایا و همکاران (2002)، آدامز و همکاران (1992) و دیویز و همکارانش (1989) می باشد (Kigongo, 2005).
با درنظر گرفتن شاخصه های کاربرد سیستم ATM، مشتریان می توانند تشخیص دهند چگونه کاربرد آن را ارتقاء دهند. در مدل پذیرش تکنولوژی براساس تئوری فیشبن و آجزن در مورد عملکرد منطقی، تصور می شود که تمایل فرد به نشان دادن واکنش و ارزیابی اندرسن نتایج حاصله بر نیت رفتاری استفاده از سیستم تأثیر دارند.
در مدل پذیرش تکنولوژی، سهولت استفاده ادراک شده کاربرد تأثیر مثبتی بر سودمندی ادراک شده دارد. بعلاوه، سهولت استفاده ادراک شده کاربرد و سودمندی ادراک شده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی، موسسات مالی، محیط یادگیری Next Entries تحقیق با موضوع دولت الکترونیک، پذیرش فناوری، زیست محیطی، مدل پذیرش فناوری