تحقیق با موضوع هیدرولیک، منحنی سنجه رسوب، رسوب معلق

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه گرفتند در مدلی که دادههاي رسوب اندازهگیري شده بر اساس زمان اندازهگیري به دادههاي ماههاي پرآب و کم آب تقسیم شدهاند، میانگین مربعات خطا نسبت به سایر مدلها کمتر بوده و بعنوان مدل بهینه انتخاب گردیده است. همچنین بیشترین میانگین مربعات خطا مربوط به مدلی است که در آن تفکیک دادهها صورت نگرفته و تنها یک رابطه رگرسیونی بین تمامی مقادیر رسوب و دبی جریان برقرار گردیده است.
صادقی و همکاران (1384) به تهیه معادله سنجه رسوب براي شاخه بالارونده و پایینرونده هیدروگراف در حوزه آبخیز زرین درخت در استان چهار محال و بختیاري پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که تفکیک دادههاي اندازهگیري رسوب بر حسب موقعیت قرارگیري آنها در هیدروگراف سیل مربوطه موجب افزایش دقت تخمین از حداکثر 78 درصد در حالت کلی به بیش از 90 درصد در هر یک از شاخهها شده که به مراتب بر دقت تخمینها افزوده و امکان تهیه رسوبنگارها را نیز مهیا ساخته است.
دستورانی(1385) با ارزیابی کارآیی بستههای نرمافزاری مختلف در شبیهسازی جریان در زیر پلها به نتیجه رسید که جهت شبیهسازی جریان در زیر پل قوسی، دو نرم افزار HEC-RAS و ISIS (خصوصا HEC-RAS) توانایی و دقت بیشتری را نشان داد لکن نتایج حاصل از MIKE11 در این مرحله فاصله زیادی با نتایج آزمایشگاهی داشت. همچنین در رابطه با شبیهسازی جریان در زیر پل مستقیم عرشهدار، هر سه نرمافزار نتایج معقولی ارائه دادند؛ نتایج HEC-RAS در مقایسه با دو نرم افزار دیگر به مقادیر آزمایشگاهی نزدیکتر بود.
مساعدي و همکاران (1385) بر اساس هیدروگراف ماهانه به بهینهسازي روابط دبی آب- رسوب معلق ایستگاههاي هیدرومتري واقع بر شاخه اصلی گرگانرود پرداختند. نتایج نشان داد که مقدار رسوب در شاخه صعودي هیدروگراف جریان براي یک دبی مشخص بیشتر از شاخه نزولی است.
پرتاني و مجدزاده (1385) با برسي روشهاي برآورد بار معلق رودخانه قزل اوزن ومقايسه آنها، معادله مناسب براي 5 ايستگاه بر روي اين رودخانه را انتخاب کرده و بار رسوب را براي ترازهاي مختلف سطح آب با گام هاي نيم متري به دو روش اصلي هيدرولوژيكي (داده هاي مشاهده شده) و روش هيدروليكي (معادلات تجربي و آزمايشگاهي رسوب) محاسبه شده و سپس با مقايسه آنها و بررسي رفتار روابط مختلف و عوامل موثر در ميزان محاسبات، معادله مناسب براي هر ايستگاه انتخاب و پس از واسنجي معادلات، يک معادله نهايي براي محاسبه بار معلق رودخانه قزل اوزن با تعيين ضرايب واسنجي ارائه نمودند.
لطيفي و حسنزاده (1385) با بررسي مقادير رسوب انتقالي در پنج ايستگاه هيدرومتري روي رودخانه گاماسياب و سرشاخههاي اصلي آن، به کمک معادلات انتقال رسوب و با آزمون چند روش به اين نتيجه رسيدند که روش تلفيق دبي متوسط روزانه جريان و منحني سنجه تک خطي کمترين ميانگين مربعات خطا و بيشترين ضريب تبيين را نسبت به ساير روشها دارا ميباشد.
مهبد و همکاران (1386) عوامل هيدروليکي خاک را در منطقه باجگاه شيراز، به روش معکوس و با استفاده از روش بهينهيابي الگوريتم ژنتيک تخمين زدند که نتايج حاصل از بهينهيابي اختلاف کمي با نتايج اندازهگيري شده داشت.
پوراغنیائی و همکاران (1386) رسوب برآوردي سالیانه از انواع روشهاي ترسیم منحنی سنجه را با نتیجه مدل پسیاك در حوزه آبخیز مادون خوزستان مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که معادله سنجه فائو کمترین اختلاف را با مدل مذکور دارد و بعنوان روش بهینه عمل میکند.
مصباحي و همکاران (1386) در تحليل خطر پذيري و مديريت سيلاب و تحليل اقتصادي آن با استفاده از نرمافزارGIS و HEC-RAS در گرگانرود ضمن بهبود روش سنتي پهنهبندي سيلاب که بر اساس يک دوره بازگشت بخصوص و ثابت، بهدست ميآمد، نحوه ايجاد نقشههاي خطر پذيري سيلاب، با يک الگوريتم و دستورالعمل مشخص و استفاده علمي و عملي از آن بيان شده است که ميتواند به عنوان نگرشي تازه ، مورد استفاده محققين و مهندسين شاغل در صنعت آب کشور قرار گيرد. نجفی (1386) به مطالعه و بررسی رسوبدهی حوزه آبخیز سد دز با استفاده از سیستم هوشمند شبکههای عصبی مصنوعی پرداخت. نتایج نشاندهنده این واقعیت است که از میان روشهای تجربی بررسی شده (شوکلیچ، بوکس و توفالتی) در این تحقیق، نمیتوان روش واحدی را به عنوان بهترین و مناسبترین روش انتخاب نمود چرا که هریک از این روشها در محل هر ایستگاه نمونهبرداری، نتایج متفاوتی را ارائه مینمایند. نتایج حاصل از کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی درشبکه رودخانهای دز دلالت بر توانایی این مدلها در برآورد بار رسوبی رودخانه داشته و بر اساس معیارهای متداول نتایج قابل قبولی ارائه نموده است. رحمانی (1386) با برآوردبار رسوبی با استفاده از مدلهای تجربی مبتنی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه کرج به این نتیجه رسید که برای بار بستر، معادله فانراین و برای بار معلق، معادله انیشتین برآورد منطقیتری را ارائه میدهند.
وروانی و همکاران (1387) با استفاده از روشهاي ترسیم منحنی سنجه و انواع ضرائب اصلاحی به ارزیابی مقادیر برآوردي 10 نوع منحنی سنجه رسوب در 5 ایستگاه هیدرومتري منتخب از مناطق اقلیمی مختلف کشور پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که کاربرد ضریب حداقل واریانس باعث افزایش صحت و دقت منحنیهاي سنجه در برآورد متوسط رسوب روزانه (MVUE) نااریب میگردد. اما این ضریب اصلاحی در برآورد رسوب جریانهاي سیلابی عملکرد رضایتبخشی ندارد.
فرخزاده و همکاران (1387 ) منحنی سنجههاي رسوب را بصورت منطقهاي مورد ارزیابی قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که بالا بودن شیب منحنی سنجه میتواند گویاي بالا بودن رسوبخیزي یک حوزه باشد. همچنین نتیجه گرفتند که در اراضی با پوشش گیاهی خوب شیب منحنی سنجه کمتر است. از طرفی هم درصد مساحت اراضی حساس به فرسایش با شیب منحنیها رابطه مستقیم دارد. در نتیجه کاهش شیب منحنیها به ازاي یک دبی جریان یکسان، مقدار رسوب کمتر خواهد بود.
صادقي و همکاران (b1387) عوامل مؤثر در روابط بين رسوبنگارها و آبنگارها و حلقههاي سنجه براي رگبارهاي به وقوع پيوسته در آبخيز مي در ژاپن را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيدند که به ازاي دبي معين، رسوب برآورد شده در شاخه صعودي هيدروگراف بيش تر از شاخه نزولي مي باشد.
عباسی و همکاران (1388) در برآورد نسبت بار بستر به بار معلق در رودخانه هاي البرز مركزي (مطالعه موردي رودخانه هاي جاجرود و طالقان) بررسي نتايج نشان مي دهد كه در هردورودخانه معادله شوكليچ بهترين معادله براي برآورد بار بستر و براي برآورد بار معلق، معادله بگنولد براي رودخانه طالقان و معادله انيشتين براي رودخانه جاجرود بهترين برآورد را براي انتقال رسوب انجام مي دهند. نسبت بار بستر به بار معلق با توجه به نتايج بهترين معادلات در رودخانه جاجرود 376 درصد و در رودخانه طالقان 14/7 درصد برآورد گرديد.
دهقاني و همکاران (1388) در تخمين بار معلق به دو روش منحني سنجه رسوب و هوش مصنوعي در رودخانه دوغ (گلستان) به اين نتيجه رسيدند که شبکه عصبي مصنوعي با دقت بالا ميتواند نسبت به روش منحني سنجه رسوب براي تخمين بار معلق مورد استفاده قرار گيرد.
فقيه (1388) در منطقه کردستان با ارزيابي شبکه عصبي مصنوعي و بهينه سازي آن با روش الگوريتم ژنتيک در تخمين دادههاي بارش ماهانه به اين نتيجه رسيد که شبکه عصبي مصنوعي در مدلسازي و برآورد مکاني بارش ماهانه از دقت بالايي برخوردار بوده و تلفيق آن با الگوريتم ژنتيک براي بهينه سازي شرايط اجراي شبکه عصبي مصنوعي مثبت ارزيابي گرديد و روش تلفيقي در اکثر موارد برتري خود را نسبت به اجراي شبکه عصبي بدون بهينه سازي نشان داد.
شوریان و همکاران (1388) در پژوهشی معادلات مناسب جهت برآورد بیلان رسوب رودخانه دز را تعیین نمودند. بهرامی و همکاران (1388) به محاسبه بار کل رسوب رودخانه فیروزآباد در محل سد هایقر با استفاده از روشهای هیدرومتری، هیدرولیکی و تجربی( MPSIAC) در قالب GIS پرداختند. در این پژوهش جهت شبیهسازی رودخانه از نرمافزار HEC-RAS استفاده شد و با استفاده از روابط موجود بار کل رودخانه محاسبه گردید و با روش تجربی مقایسه گردید.
اعلمی و همکاران (1388) برای برآورد تغییرات پایاب سد شهید مدنی، از نرمافزار HEC-RAS 4.0 استفاده کردند. در این مطالعه مسأله فرسایش و رسوبگذاری در بستر رودخانه در پایاب مخزن سد شهید مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که معادله انتقال رسوب لارسن نتایج قابل قبولتری در مقایسه با سایر معادلات حاصل میکند. همچنین باتوجه به پروفیلهای تغییرات بستر، فرسایش بیشتر در نزدیکی سد مشاهده میشود، ولی رسوبگذاری در پاییندست و انتهای محدوده مورد مطالعه بیشتر به چشم میخورد.
امامقلیزاده و همکاران (1389) در بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه شیرین دره با استفاده از مدل ریاضی HEC RAS نشان داد که معادله لارسن با داشتن خطای کمتری برای برآورد قابل قبولتری نسبت به سایر معادلهها داشته است، همچنین وضعیت هیدرولیکی رودخانه بهگونهای است که تمامی مقاطع رودخانه در وضعیت فرسایش میباشند.
غفاري و اميني (1389) به پهنه بندي خطر سيل با استفاده از امكانات مدل HEC-RAS و نرم افزار ArcView و الحاقیه HEC-geo-RAS در بازه اي به طول5/4 كيلومتر از رودخانه قزل اوزن پرداخته اند. آنها نقشه هاي پهنه بندي را براي 7 دوره 2 ،5 ،10 ،25 ،50 ، 100 و 200 ساله تهيه كردند و دریافتند كه14/86% كل سطح سيل گير 200 ساله را سيل هاي زير 25 سال تشكيل مي دهد.
عمادي و همکاران (1389) در مطالعهای باعنوان استفاده از الگوريتم ژنتيک به صورت کاهش سطح در توزيع رسوب در مخازن سدها (آلتوس اکلاهاما و سد کارده) نشان داد افزايش قابل ملاحظهاي در دقت پيشبيني روش با استفاده از پارامترهاي بهينه ميباشد. سپس با استفاده از اين روش پارامترهاي بهينه براي سد مخزني كارده كه تنها دو هيدروگرافي از آن در دسترس بود، به دست آمد و بر اساس آنها نحوه توزيع رسوبات در سال – هاي آينده پيشبيني شد.
مساعدي و همکاران (1389)، با دستهبندي مقادیر جریان، اقدام به برآورد رسوب بر اساس روش USBR در ایستگاههاي منتخب حوزه آبخیز گرگانرود کردند. نتایج نشان داد که مدل کلی حدوسط دستهها مناسبترین مدل در برآورد بار معلق میباشد. ضمن آنکه بیشترین همبستگی بین ضرایب a و b در منحنی سنجه رسوب به ترتیب با شیب متوسط حوزه و ضریب گراویلیوس میباشد.
دانندهمهر و همکاران (1389) درمطالعهی رودخانه آبسرده (لرستان) با بررسي تأثير توالي دبي روزانه در پيش بيني جريان رودخانه ها که از برنامهريزي ژنتيك استفاده شده و دقت نتايج حاصله با روش شبكه عصبي مصنوعي مورد مقايسه قرار گرفته است . نتايج، حاكي از كارايي مناسب و دقت بالاي برنامهريزي ژنتيك در مقايسه با شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني جريان رودخانهها است.
بشارت و زینیوند (1391)، با دستهبندي مقادیر جریان، اقدام به برآورد رسوب بر اساس روش USBR در ایستگاه دهنو خرمآیاد کردند. نتایج نشان داد که مدل حدوسط دستهها مناسبترین مدل در برآورد بار معلق میباشد.
نوروزی و زینیوند (1391) با دستهبندي مقادیر جریان، اقدام به برآورد رسوب بر اساس روش USBR در ایستگاه هیدرومتری کشکان دوآب ویسیان کردند. نتایج نشان داد که مدل حدوسط دستهها مناسبترین مدل در برآورد بار معلق میباشد.
وزارت نیرو (1391) با بررسی رسوب معلق در رودخانه شاهرود ( ایستگاه لوشان ) در سال 1349-1348 با استفاده از معادلات مربوطه دوره افزایش رسوب دهی را در فصل پاییز و بهار دانسته و بیشترین رسوبدهی ماهانه را متعلق به ماه اسفند که آغاز فصل پرآبی است اعلام کرد.
پيرو و همکاران (1391) در تحليل رسوب با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در مطالعه موردي بر روي رودخانه بشار ياسوج به اين نتيجه رسيدند که چنانچه بستر رودخانه نسبت به عمل فرسايش مقاوم باشد درآنصورت بدنه رودخانه شروع به ريزش كرده و باعث تعريض رودخانه خواهد شد محاسبه و تعيين حجم متوسط رسوب خروجي از رودخانه درمقاطع مختلف با استفاده از اين مدل قابل محاسبه مي باشد. رهنورد و همکاران (1391)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره احساس غربت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره زبان عربی، نزول قرآن، زبان قرآن