تحقیق با موضوع همبستگی پیرسون، عوامل اجتماعی، عوامل دموگرافیک

دانلود پایان نامه ارشد

یعنی (آگاهی، انگیزه، سبک زندگی، عوامل اجتماعی و ادراک) با ابعاد خرید مرغ سبز رابطه وجود دارد.
به این منظور از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون درجدول 4-20 آمده است.
جدول (4-21). ضریب همبستگی پیرسون تأثیر عوامل موثر بر انتخاب با ابعاد خرید مرغ سبز
متغیر
همبستگی
میزان خرید
خرید نخست
خرید سالانه
خرید ماهانه
متوسط خرید
آگاهی
پیرسون
0.392
0.434
0.317
0.305
0.402
انگیزه
پیرسون
0.928
0.959
0.757
0.786
0.932
شیوۀ زندگی
پیرسون
0.583
0.596
0.478
0.493
0.593
عوامل اجتماعی
پیرسون
0.343
0.354
0.209
0.270
0.332
ادراک
پیرسون
0.236
0.270
0.197
0.200
0.244

براساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون متغیر آگاهی با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد (مقادیر معنی‌داری در جدول پیوست 3 قابل مشاهده است).
نتایج نشان می‌دهد بیشترین همبستگی بین متغیر آگاهی با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. یعنی افرادی که آگاهی بیشتری دارند نخستین باری که مرغ سبز را خریداری کرده‌اند به چندین سال قبل برمی‌گردد. همچنین همبستگی پیرسون آگاهی با متوسط خرید 402/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد افرادی که آگاهی بیشتری دارند متوسط خریدشان نیز بیشتر است. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند. سایر همبستگی‌ها مشابه و مقادیر آنها تأثیر متوسط و یکسانی را نشان می‌دهد.
انگیزه نیز طبق نتایج حاصل از ازمون همبستگی پیرسون با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. همبستگی‌های مشاهده شده بسیار زیاد و قابل توجه است. نتایج نشان می‌دهد بازهم بیشترین همبستگی بین متغیر انگیزه با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. یعنی افرادی که انگیزه بیشتری دارند نخستین باری که مرغ سبز را خریداری کرده‌اند به چندین سال قبل برمی‌گردد. همچنین همبستگی پیرسون انگیزه با متوسط خرید و میزان خرید 932/0 و 928/0 بدست آمده است که هر دو بالای 9/0 است و نشان می‌دهد افرادی که انگیزه بیشتری دارند متوسط خرید و میزان خریدشان نیز بیشتر است. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند. همبستگی‌های مشاهده شده بین انگیزه و آخرین باری که مرغ سبز خریداری شده است نیز بالای 7/0 بدست آمده است.
شیوه زندگی انگیزه نیز طبق نتایج حاصل از ازمون همبستگی پیرسون با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان می‌دهد مانند قبل شیوه زندگی نیز بیشترین همبستگی را با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده، دارد. همچنین همبستگی پیرسون شیوه زندگی با متوسط خرید 593/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد افرادی که شیوه زندگی بیشتری دارند متوسط خریدشان نیز بیشتر است. همبستگی پیرسون شیوه زندگی با میزان خرید 583/0 بدست آمده است. بنابراین شیوه بر میزان خرید مرغ سبز و متوسط خرید ماهانه تاثیر نسبتاً زیادی دارد. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند.
عوامل اجتماعی طبق جدول پیرسون با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان می‌دهد بیشترین همبستگی بین متغیر عوامل اجتماعی با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. همبستگی پیرسون عوامل اجتماعی با متوسط خرید 332/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد عوامل اجتماعی بر متوسط خرید تأثیر متوسطی دارد. همبستگی پیرسون عوامل اجتماعی با میزان خرید 343/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد عوامل اجتماعی بر میزان خرید تاثیر متوسطی دارد. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند.
در آخر اینکه، ادراک نیز با تمامی مولفه‌های خرید رابطه مثبت و معناداری دارد. اما برخلاف سایر متغیرها میزان همبستگی همواره کوچکتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراین چون مقادیر معنی دار است می‌توان ادعا کرد همبستگی متوسط رو به پائینی بین ادراکات و مولفه‌های درنظر گرفته شده برای مصرف مرغ سبز مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بیشترین همبستگی بین متغیر ادراک با اولین باری که مرغ سبز خریداری شده وجود دارد. همچنین همبستگی پیرسون ادراک با متوسط خرید 244/0 بدست آمده است که نشان می‌دهد افرادی که ادراک بیشتری دارند متوسط خریدشان نیز بیشتر است. تمامی مقادیر در سطح اطمینان 99% نیز قابل اطمینان هستند.
بنابراین می توانیم بگوییم که هر یک از پنج عامل آگاهی، ادراک، انگیزه، سبک زندگی و اجتماعی که بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز تأثیر می گذارند، همچنین تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد خرید مرغ سبز توسط آنان دارند. پس فرضیۀ H_0 را طبق آزمون با قاطعیت می توانیم رد کنیم.
حال تأثیر عوامل دموگرافیکی را بر ابعاد خرید می سنجیم. طبق آزمون فرضیه ها، عوامل دموگرافیکی تأثیر بسیار ناچیزی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز داشتند. حال می سنجیم آیا این عوامل بر روی خرید آنان نیز تأثیر دارند. در این بخش برای اطمینان بیشتر از دو آزمون همبستگی پیرسون و تاوکندال استفاده می کنیم.
جدول (4-22). ضریب همبستگی پیرسون رابطه عوامل دموگرافیک با ابعاد خرید مرغ سبز
 عوامل دموگرافیک
میزان خرید
خرید نخست
خرید سالانه
خرید ماهانه
متوسط خرید
جنسیت
همبستگی پیرسون
0.076
0.066
0.058
0.018
0.080

مقدار معناداری
0.089
0.135
0.185
0.677
0.071
سن
همبستگی پیرسون
0.054
0.039
0.052
0.036
0.038

مقدار معناداری
0.177
0.330
0.179
0.361
0.337
درآمد
همبستگی پیرسون
0.014
0.072
0.010
0.050
0.002

مقدار معناداری
0.740
0.077
0.797
0.215
0.960
وضعیت تاهل
همبستگی پیرسون
0.078
0.059
0.071
0.061
0.029

مقدار معناداری
0.080
0.179
0.104
0.164
0.507
تحصیلات
همبستگی پیرسون
0.325
0.480
0.327
0.575
0.988

مقدار معناداری
0.062
0.028
0.038
0.022
0.001
شغل
همبستگی پیرسون
0.016
0.003
0.002
0.004
0.048

مقدار معناداری
0.702
0.933
0.969
0.915
0.237

از آنجایی که طبق نظر نصیری130، اگر متغیر ها با مقیاس اسمی و رتبه‌ای باشند شاخص تاو کندال متغیرها را دقیق تر محاسبه می کند. بنابراین برای دقت بیشتر از این آزمون نیز استفاده می‌شود.

جدول (4-23). ضریب همبستگی تاوکندال رابطه عوامل دموگرافیک با ابعاد خرید مرغ سبز
عوامل دموگرافیکی 
میزان خرید
خرید نخست
خرید سالانه
خرید ماهانه
متوسط خرید
جنسیت

همبستگی تاوکندال
0.08
0.064
0.028
0.044
0.059

مقدار معناداری
0.098
0.179
0.586
0.388
0.218
سن
همبستگی تاوکندا
0.018
0.024
0.097
0.024
0.027

مقدار معناداری
0.681
0.564
0.035
0.605
0.523
درآمد
همبستگی تاوکندال
0.066
0.073
0.1
0.03
0.075

مقدار معناداری
0.138
0.095
0.035
0.529
0.086
وضعیت تاهل
همبستگی تاوکندال
0.063
0.069
0.034
0.053
0.068

مقدار معناداری
0.191
0.147
0.51
0.303
0.154
تحصیلات
همبستگی تاوکندال
0.325
0.48
0.327
0.575
0.988

مقدار معناداری
0.062
0.028
0.038
0.022
0.001
شغل
همبستگی تاوکندال
0.014
0
0.038
0.044
0.001

مقدار معناداری
0.745
0.997
0.417
0.353
0.988

همانطور که مشاهده می‌شود ضریب همبستگی در هر دو آزمون پیرسون و تاوکندال در تمامی موارد بسیار جزئی است و همواره مقدار معنی‌داری بزرگتر از سطح خطای 5% می‌باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت ارتباط معناداری بین عوامل دموگرافیک و مصرف مرغ سبز وجود ندارد. در این میان فقط ضریب همبستگی رابطه تحصیلات با تمامی ابعاد مصرف مرغ سبز بین 3/0 تا 9/0 بوده و مقادیر معناداری نیز نشان می‌دهد این همبستگی متوسط تا زیاد مشاهده شده، معنی‌دار است. به این معنا که هرچه به سطوح بالای هرم تحصیلی حرکت می‌شود انتخاب مصرف مرغ سبز نیز بهبود می‌یابد. به نظر می‌رسد با اطمینان 95% رابطه معناداری میان میزان تحصیلات با انتخاب مرغ سبز وجود دارد.

5-1) مقدمه
جهان به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد. تغییر و تحولات در تمامی حوزه ها از سیاسی تا بازرگانی. رشد اقتصادی کشور ها در حال توسعه نظیر هند، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و…. و نیاز های بی پایان آنان با منابع غذایی و انرژی سبب شده است تا کشور هایی که در این حوزه ها مزیت دارند شروع به برنامه ریزی کنند تا منافع هنگفتی را نصیب خود سازند. کشور ما ایران در این بین با وجود منابع بیشمار فسیلی و همچنین وجود مزارع و مراتع بسیار مزیت بسیار بالای در این حوزه دارد. با این حال کشور ما، خود جزء کشورهای درحال توسعه می باشد که با رشد جمعیت روبرو است، که این امر سبب نیاز بی پایان کشور به منابع غذایی و سایر منابع می شود. بنابراین با یک برنامه ریزی دقیق می توان علاوه بر تأمین نیاز های داخلی، از این مزیت خود در سطح بین المللی منفعت کسب نماییم. یکی از این حوزه ها کشاورزی پاک یا ارگانیک می باشد. خیل عظیم مقالات و پژوهش هایی که به خصوص از سال 2010 به بعد اراﺋﻪ شده ان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع استان گیلان، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هوشین کانری، مدیریت استراتژیک، جاری سازی