تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، رهبری تحول آفرین، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

مزیت رقابتی
616/0
532/6
000/0
براساس نتایج به دست آمده از روش معادلات ساختاری (جدول 4-29 و 4-30 ) برای آزمون فرضیه فوق که به تعیین معنی‌داری تاثیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی می‌پردازد، به بررسی مقدار آماره T و سطح معنی‌داری مراجعه می‌کنیم. همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد، مقدار آماره T عدد 532/6 را نشان می‌دهد که بیش از مقدار 96/1 است. همچنین مقدار عددی سطح معناداری عدد 000/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 05/0 است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که ارائه خدمات با کیفیت تاثیر معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. ضریب مسیر این تاثیر مقدار 616/0 است که مثبت بودن آن نشان می‌دهد این تاثیر مثبت و معنادار است. بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهشی فوق تایید می‌گردد.

4-4-5 تعیین تاثیر مثبت و معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی
این فرضیه به صورت زیر بیان می‌شود : «زمان مناسب ارائه خدمات » بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرض صفر (H0): «زمان مناسب ارائه خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض مقابل (H1): «زمان مناسب ارائه خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-37 : آزمون تاثیر مثبت و معنادار زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی
مسیر
ضریب مسیر
آماره T
P-Value
زمان مناسب ارائه خدمات ⇐ بهبود مزیت رقابتی
118/0-
682/1-
093/0
براساس نتایج به دست آمده از روش معادلات ساختاری (جدول 4-29 و 4-30 ) برای آزمون فرضیه فوق که به تعیین معنی‌داری تاثیر زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی می‌پردازد، به بررسی مقدار آماره T و سطح معنی‌داری مراجعه می‌کنیم. همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد، مقدار آماره T عدد682/1- را نشان می‌دهد که قدر مطلق آن کمتر از مقدار 96/1 است. همچنین مقدار عددی سطح معناداری عدد 093/0 را نشان می‌دهد که بیش‌تر از 05/0 است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که براساس داده‌های حاصل از تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها، زمان مناسب ارائه خدمات تاثیر معناداری بر بهبود مزیت رقابتی ندارد. بنابراین فرض صفر تایید و فرضیه پژوهشی فوق رد می‌شود.

4-5 مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها برای دو شرکت همراه اول و ایرانسل به صورت توصیفی
باتوجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق به دوبخش کلی تقسیم می‌شود، برای انجام مقایسه بین نتایج به دست آمده از نمرات پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه به صورت توصیفی بین دو شرکت همراه اول و ایرانسل، به بررسی جداگانه بارهای عاملی و معنی‌داری آنها در دوبخش (همراه اول و ایرانسل) می‌پردازیم و نتایج را با هم به صورت توصیفی مقایسه می‌کنیم. برای این کار از مدل کلی تحقیق استفاده می‌کنیم و با هربار انجام آزمون توسط داده‌ها به انجام روش SEM توسط نرم‌افزار AMOS برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل به صورت مجزا می‌پردازیم. نتایج آزمون در جدول زیر ارائه می‌گردد. در این جدول ضریب تاثیر (ضریب مسیر) هر متغیر (مستقل) یعنی رهبری تحول آفرین، کارایی هزینه، ارائه انعطاف پذیر خدمات، ارائه خدمات با کیفیت، زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات، به همراه مقدار آماره t بر بهبود مزیت رقابتی ارائه می‌گردد.
جدول 4-38 : نتایج آزمون فرضیات برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل
شرکت
همراه اول
ایرانسل
پارامتر
بارعاملی
آماره t
P-Value
بارعاملی
آماره t
P-Value
رهبری تحول آفرین
238/0
331/2
020/0
377/0
222/2
028/0
کارایی هزینه
370/0
882/2
004/0
301/0
198/2
038/0
ارائه انعطاف پذیر خدمات
221/0
282/2
022/0
158/0
573/1
056/0
ارائه خدمات با کیفیت
617/0
992/4
000/0
565/0
241/4
000/0
زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات
054/0-
587/0-
557/0
149/0-
482/1-
067/0
نتایج حاصل از آزمون مدلِ اندازه‌گیری برای مدل اصلی تحقیق به صورت جداگانه نشان می‌دهد که نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان همراه اول با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد؛ یعنی بارهای عاملی و سطح معنی داری برای همه متغیر ها (به جز متغیر زمان مناسب ارائه خدمات) نشان از تاثیر مثبت و معنادار این متغیرها بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول به صورت مجزا دارد یعنی فرض صفر رد و فرضیه پژوهشی تایید می شود. اما برای آنالیز مدل توسط داده‌های مربوط به بخش دوم (ایرانسل)، این معنی داری برای تاثیر مثبت متغیرهای رهبری تحول‌آفرین، کارایی هزینه و ارائه خدمات با کیفیت وجود دارد یعنی فرض صفر رد و فرضیه پژوهشی تایید می شود؛ اما، برای متغیرهای ارائه انعطاف پذیر خدمات و زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات این تاثیر (بر بهبود مزیت رقابتی) معنادار نیست یعنی فرض صفر تایید و فرضیه پژوهشی رد می شود. که نسبت به نتایج همراه اول یک متغیر (ارائه انعطاف‌پذیر خدمات) دیگر (به جز متغیر زمان مناسب ارائه خدمات) دارای عدم تاثیر معنادار بر بهبود مزیت رقابتی است.
در این قسمت از فصل چهارم بررسی می شود که به صورت توصیفی تاثیر مثبت ومعنادار هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است که با استفاده از بارهای عاملی(ضریب مسیر) به دست آمده از تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (بهبود مزیت رقابتی) که به طور مجزا برای دو شرکت همراه اول و ایرانسل در جدول 4 – 38 محاسبه شده است می توان این موضوع را تعیین و مقایسه ای بین دو شرکت مذکور به صورت توصیفی انجام داد.
جهت تعیین اینکه تاثیر مثبت ومعنادار متغیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل به صورت توصیفی قویتر(بیشتر) از دیگری است به سراغ بار عاملی(ضریب مسیر) محاسبه شده برای تاثیر متغیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل می رویم که بار عاملی مربوط به تاثیر متغیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی برای شرکت همراه اول برابر با 238/0 محاسبه شده است که از بار عاملی محاسبه شده برای تاثیر متغیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل که برابر با 377/0 است کمتر است بنابراین نتیجه می گیریم که از دید پاسخ دهندگان به پرسش نامه تاثیر مثبت ومعنادار متغیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل ،به صورت توصیفی از شرکت همراه اول بیشتر (قویتر) است.
به همین ترتیب در خصوص اینکه به صورت توصیفی، تاثیر مثبت ومعنادار متغیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است به سراغ بار عاملی (ضریب مسیر) محاسبه شده مربوط به تاثیر متغیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل می رویم که بار عاملی مربوط به تاثیر متغیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی برای شرکت همراه اول برابر با 370/0 محاسبه شده است که از بار عاملی محاسبه شده برای تاثیر متغیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل که برابر با 301/0 است بیشتر است بنابراین نتیجه می گیریم که از دید پاسخ دهندگان به پرسش نامه تاثیر مثبت ومعنادار متغیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول از شرکت ایرانسل،به صورت توصیفی بیشتر (قویتر) است.
جهت تعیین اینکه به صورت توصیفی، تاثیر مثبت ومعنادار ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است همانطور که قبلا نیز اشاره شد تاثیر ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول مثبت و معنی دار بوده ولی در شرکت ایرانسل این تاثیر معنی دار نمی باشد لذا در این قسمت جهت مقایسه دو شرکت به صورت توصیفی نیازی به مقایسه بارهای عاملی(ضریب مسیر) محاسبه شده برای تاثیر ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی وجود ندارد.
برای مقایسه اینکه، به صورت توصیفی تاثیر مثبت ومعنادار متغیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است به سراغ بار عاملی (ضریب مسیر)محاسبه شده مربوط به تاثیر متغیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی برای دو شرکت همراه اول و ایرانسل می رویم که برای شرکت همراه اول برابر با 617/0 محاسبه شده است که از بار عاملی محاسبه شده برای تاثیر متغیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل که برابر با 565/0 است بیشتر است بنابراین نتیجه می گیریم که از دید پاسخ دهندگان به پرسش نامه، به صورت توصیفی تاثیر مثبت ومعنادار متغیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول از شرکت ایرانسل بیشتر (قویتر) است.
در خصوص اینکه، به صورت توصیفی تاثیر مثبت ومعنادار متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است همانطور که قبلا نیز اشاره شد هم در شرکت همراه اول و هم در شرکت ایرانسل ، تاثیر متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی معنی دار نمی باشد لذا در این قسمت جهت مقایسه دو شرکت به صورت توصیفی نیازی به مقایسه بارهای عاملی (ضریب مسیر) محاسبه شده برای تاثیر متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در دو شرکت همراه اول و ایرانسل وجود ندارد.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه
یافته های اصلی، گمشده های ما هستند که در فرآیند تحقیق در پی آنها بوده ایم و یافته های فرعی دستاوردهایی بوده است که ناخواسته در مسیر پژوهش برای پژوهشگرحاصل آمده اند. یافته های اصلی پژوهش در واقع فرضیه های ما هستند که سرنوشت آنها معلوم شده است. سرنوشتی که می توان آنرا در دو حالت کلی مشخص کرد:رد فرضیه – تایید (نه اثبات) فرضیه. این دو حالت، فرضیه ها، برای پژوهشگر ایجاد دانش می کنند.برخلاف تصور پاره ای از افراد، وقتی فرضیه ای رد می شود آشکار می شود که برای مساله (پرسش) چنین جوابی را نمی توان در نظر داشت و خود این نکته بیانگر رسیدن به این آگاهی است که چه راهی را باید برای یافتن پاسخ و راه حل مساله تجربه نکرد.درباره فرضیه هایی هم که تایید می شوند (چنانچه ویژگی های یک فرضیه خوب را دارا باشند) پژوهشگر خواهد فهمید که برای مساله چه راه هایی را می توان در نظر داشت.آنچه در این جا مهم است رابطه مساله اصلی و مساله های فرعی و با فرضیه اصلی (کلی/اهم) و فرعی در تحلیل یافته هایی است که حاصل شده اند هر چه این تقسیم اصلی به فرعی منطقی نباشد امکان ارائه راه حل از طریق یافته ها، کمتر می شود (خاکی، 1391).
در تحقیق حاضر در طی 4 فصل پیش به بررسی کلیات، ادبیات و پیشینه تحقیق، معرفی روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و سپس تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از پرسشنامه پرداختیم. ابتدا با استفاده از پیشینه و مبانی نظری تحقیق به گردآوری اطلاعات پرداخته شد و براساس آن در فصل اول پنج فرضیه برای تحقیق حاضر تدوین گردید. در طی مراحل مشخصی در فصل سوم طراحی پرسشنامه در دستور کار قرار گرفت و باگردآوری داده‌ها از جامعه آماری به تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور انجام آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. روش مورد استفاده در فصل چهارم برای تحلیل داده‌ها استفاده از روش معادلات ساختاری است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل چهارم نشان از تایید چهار فرضیه پژوهشی و رد یک فرضیه تحقیق دارد و در بخش آزمون فرضیات برای هرکدام از دو شرکت همراه اول و ایرانسل به طور مجزا به این نتیجه رسیدیم که برای شرکت همراه اول چهار فرضیه پژوهشی تایید و یک

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، سطح معنادار، معادلات ساختاری Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تحلیل داده، رهبری تحول آفرین، تلفن همراه