تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، سطح معنادار، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

املی مدل کلی تحقیق

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
مزیت.رقابتی

رهبری.تحول
.381
.103
3.702
***

مزیت.رقابتی

کارایی.هزینه
.234
.082
2.858
.004

مزیت.رقابتی

انعطاف.پذیری
.091
.038
2.405
.016

مزیت.رقابتی

کیفیت.خدمات
.318
.049
6.532
***

مزیت.رقابتی

موقعیت
-.066
.039
-1.682
.093

Var8

رهبری.تحول
1.000

Var7

رهبری.تحول
1.002
.204
4.919
***

Var6

رهبری.تحول
1.375
.234
5.880
***

Var5

رهبری.تحول
1.991
.311
6.410
***

Var4

رهبری.تحول
2.102
.324
6.478
***

Var3

رهبری.تحول
1.850
.289
6.404
***

Var2

رهبری.تحول
1.741
.283
6.149
***

Var1

رهبری.تحول
1.963
.310
6.332
***

Var22

مزیت.رقابتی
1.000

Var23

مزیت.رقابتی
.856
.140
6.102
***

Var24

مزیت.رقابتی
1.202
.173
6.958
***

Var11

کارایی.هزینه
1.000

Var10

کارایی.هزینه
1.498
.245
6.125
***

Var9

کارایی.هزینه
1.703
.281
6.070
***

Var15

انعطاف.پذیری
1.000

Var14

انعطاف.پذیری
.969
.074
13.052
***

Var13

انعطاف.پذیری
1.019
.077
13.157
***

Var12

انعطاف.پذیری
.198
.067
2.953
.003

Var18

کیفیت.خدمات
1.000

Var17

کیفیت.خدمات
.799
.061
13.042
***

Var16

کیفیت.خدمات
.922
.066
13.963
***

var21

موقعیت
1.000

var20

موقعیت
.901
.072
12.480
***

var19

موقعیت
.919
.073
12.528
***

معنی داری بارهای عاملی در مراحل قبل برای هریک از متغیرهای مکنون ارائه گردید. نتایج حاکی از آن است که رابطه تمامی متغیرهای مشاهده شده‌ی تحقیق با متغیرهای مکنون مورد تایید است و این متغیرها می‌توانند به خوبی متغیرهای مکنون تحقیق را عملیاتی کنند و آنها را مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار دهند. نکته مهم جدول فوق، معنی داری بارهای عاملی متغیرهای مکنون بر یکدیگر است. در جدول فوق با در نظر گرفتن مقدار آماره T مشاهده می‌گردد که ضرایب رگرسیونی برای تاثیر متغیر های مستقل از جمله متغیرهای (رهبری تحول‌آفرین، کارایی هزینه، ارائه انعطاف‌پذیرخدمات، ارائه خدمات با کیفیت) بر بهبود مزیت رقابتی معنا دار هستند. این نتیجه با در نظر گرفتن مقدار آماره T (بالای96/1) و سطح معناداری P (کم‌تر از 05/0) قابل استنتاج است. البته برای متغیر موقعیت (زمان) مناسب ارائه خدمات این تاثیر بر بهبود مزیت رقابتی معنادار نیست که با توجه به مطالب فوق دلیل آنرا می‌توان در مقدار آماره (T=1.682) و سطح معناداری (P=0.093) جستجو کرد. براساس نتایج مقدار آماره از 96/1 کمتر است و همچنین سطح معناداری از 05/0 بیشتر می‌باشد که این امر نشان از عدم معنی‌داری بارعاملی و عدم تاثیر متغیر موقعیت (زمان) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی از نظر پاسخ دهندگان دارد.
در جدول زیر بارهای عاملی مدل کلی تحقیق ارائه می‌شود :

جدول4-30 : بارهای عاملی مدل تحقیق

Estimate
مزیت.رقابتی

رهبری.تحول
.329
مزیت.رقابتی

کارایی.هزینه
.233
مزیت.رقابتی

انعطاف.پذیری
.173
مزیت.رقابتی

کیفیت.خدمات
.616
مزیت.رقابتی

موقعیت
-.118
Var8

رهبری.تحول
.408
Var7

رهبری.تحول
.432
Var6

رهبری.تحول
.628
Var5

رهبری.تحول
.820
Var4

رهبری.تحول
.856
Var3

رهبری.تحول
.818
Var2

رهبری.تحول
.712
Var1

رهبری.تحول
.784
Var22

مزیت.رقابتی
.576
Var23

مزیت.رقابتی
.540
Var24

مزیت.رقابتی
.694
Var11

کارایی.هزینه
.433
Var10

کارایی.هزینه
.825
Var9

کارایی.هزینه
.840
Var15

انعطاف.پذیری
.804
Var14

انعطاف.پذیری
.822
Var13

انعطاف.پذیری
.835
Var12

انعطاف.پذیری
.200
Var18

کیفیت.خدمات
.892
Var17

کیفیت.خدمات
.753
Var16

کیفیت.خدمات
.803
var21

موقعیت
.889
var20

موقعیت
.768
var19

موقعیت
.772

بررسی برازش کل مدل :
ابتدا به محاسبه درجه‌آزادی مدل می پردازیم :
جدول 4-31 : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی کلی تحقیق
300
تعداد کل نقاط
53
پارامترهایی که باید برآورد شوند
247
درجه آزادی (53-300)
درجه آزادی مثبت است بنابراین مدل نمی‌تواند اشباع شده باشد. لذا در ادامه مباحث این بخش برای برازش مدل تحقیق و باتوجه به اهمیت آماره کای اسکوئر نسبی به بررسی این شاخص می‌پردازیم. براساس خروجی‌ نرم‌افزار برای این آماره جدول زیر ارائه می‌گردد :
جدول 4- 32 : آماره کای اسکوئر مدل کلی تحقیق
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
53
992.773
247
.000
4.019
Saturated model
300
.000
0

Independence model
24
3440.994
276
.000
12.467
در مدل سازی معادلات ساختاری، آماره کای اسکوئر، روش سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می‌باشد.
شاخص كاي دو براي آزمون اين فرضيه صفر كه مدل مورد نظر در جامعه موجه است، محاسبه مي شود كاي دو معني دار دلالت بر رد فرضيه صفر دارد كه بيان مي كند آن مدل در جامعه موجود نيست (هومن، 1384).
برای رد فرض صفر از نسبت نیز استفاده می‌کنند.
نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از 5، نشان دهنده برازش مناسب است (بیرنه، 2006).
از آنجا که میزان محاسبه شده برای مدل تحقیق برابر 019/4 می باشد نشان دهنده تأیید فرض صفر و برازش کامل مدل با دادههای جامعه آماری میباشد.

4-4 آزمون فرضیات تحقیق
در این قسمت از فصل چهارم باتوجه به نتایجی که از آزمون‌های مختلف آماری و روش‌های ساختاری به دست آوردیم به آزمون فرضیات تحقیق می‌پردازیم. باتوجه به اینکه روش اصلی تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تحقیق حاضر استفاده از روش SEM است؛ لذا، برای تایید یا رد فرضیات تحقیق از نتایج آزمون‌های این روش بهره می‌بریم. اساس کار آزمون فرضیات، نتایجی است که در جدول‌های 4-29 و 4-30 ظاهر شده‌اند. قانون مورد استناد برای آزمون فرضیات باتوجه به نتایج معادلات ساختاری مراجعه به مقدار آماره T و سطح معناداری (P-Value) است. در این بخش برای هریک از فرضیات تحقیق، استدلال‌های لازم برای آزمون فرضیه ارائه می‌شود.

4-4-1 تعیین تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول‌ آفرین بر بهبود مزیت رقابتی
این فرضیه به صورت زیر بیان می‌شود : «رهبری تحول‏آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرض صفر (H0): «رهبری تحول‏آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض مقابل (H1): «رهبری تحول‏آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-33 : آزمون تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول‌ آفرین بر بهبود مزیت رقابتی
مسیر
ضریب مسیر
آماره T
P-Value
رهبری تحول آفرین ⇐ بهبود مزیت رقابتی
329/0
702/3
000/0

براساس نتایج به دست آمده از روش معادلات ساختاری (جدول 4-29 و 4-30 ) برای آزمون فرضیه اهم تحقیق که به تعیین معنی‌داری تاثیر رهبری تحول‌ آفرین بر بهبود مزیت رقابتی می‌پردازد، به بررسی مقدار آماره T و سطح معنی‌داری مراجعه می‌کنیم.
با توجه به اینکه مقدار آماره T بالاتر از 1.96 بوده و مقدار سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد، پس فرض H0 رد می شود. فرض H0 عدم وابستگی بین متغیرها و فرض H1 تایید همبستگی و رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر هاست (الوانی و دیگران، 1392).
همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد، مقدار آماره T عدد 702/3 را نشان می‌دهد که بیش از مقدار 96/1 است. همچنین مقدار عددی سطح معناداری عدد 000/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 05/0 است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین تاثیر معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد.
با استفاده از ضريب مسير، مثبت يا منفي بودن رابطه دو متغير مورد آزمون قرار مي گيرد ( زاهدی و دیگران، 1390).
ضریب مسیر این تاثیر مقدار 329/0 است که مثبت بودن آن نشان می‌دهد این تاثیر مثبت و معنادار است. بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهشی فوق تایید می‌گردد.

4-4-2 تعیین تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی
این فرضیه به صورت زیر بیان می‌شود : «کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرض صفر (H0): « کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض مقابل (H1): « کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-34 : آزمون تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی
مسیر
ضریب مسیر
آماره T
P-Value
کارایی هزینه ⇐ بهبود مزیت رقابتی
233/0
858/2
004/0
براساس نتایج به دست آمده از روش معادلات ساختاری (جدول 4-29 و 4-30 ) برای آزمون فرضیه فوق که به تعیین معنی‌داری تاثیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی می‌پردازد، به بررسی مقدار آماره T و سطح معنی‌داری مراجعه می‌کنیم. همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد، مقدار آماره T عدد 858/2 را نشان می‌دهد که بیش از مقدار 96/1 است. همچنین مقدار عددی سطح معناداری عدد 004/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 05/0 است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که کارایی هزینه‌ تاثیر معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. ضریب مسیر این تاثیر مقدار 233/0 است که مثبت بودن آن نشان می‌دهد این تاثیر مثبت و معنادار است. بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهشی فوق تایید می‌گردد.

4-4-3 تعیین تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی
این فرضیه به صورت زیر بیان می‌شود : «ارائه انعطاف‌پذیر خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرض صفر (H0): «ارائه انعطاف‌پذیر خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض مقابل (H1): «ارائه انعطاف‌پذیر خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-35 : آزمون تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی
مسیر
ضریب مسیر
آماره T
P-Value
ارائه انعطاف‌پذیر خدمات ⇐ بهبود مزیت رقابتی
173/0
405/2
016/0
براساس نتایج به دست آمده از روش معادلات ساختاری (جدول 4-29 و 4-30 ) برای آزمون فرضیه فوق که به تعیین معنی‌داری تاثیر ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی می‌پردازد، به بررسی مقدار آماره T و سطح معنی‌داری مراجعه می‌کنیم. همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد، مقدار آماره T عدد 405/2 را نشان می‌دهد که بیش از مقدار 96/1 است. همچنین مقدار عددی سطح معناداری عدد 016/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 05/0 است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که ارائه انعطاف‌پذیر خدمات تاثیر معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. ضریب مسیر این تاثیر مقدار 173/0 است که مثبت بودن آن نشان می‌دهد این تاثیر مثبت و معنادار است. بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهشی فوق تایید می‌گردد.

4-4-4 تعیین تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی
این فرضیه به صورت زیر بیان می‌شود : « ارائه خدمات با کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرض صفر (H0): « ارائه خدمات با کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری ندارد.
فرض مقابل (H1): « ارائه خدمات با کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی» تاثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول 4-36 : آزمون تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی
مسیر
ضریب مسیر
آماره T
P-Value
ارائه خدمات با کیفیت ⇐ بهبود مزیت رقابتی
616/0
532/6
000/0
براساس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، رهبری تحول آفرین، تحلیل داده