تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، رهبری تحول آفرین، تعریف مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

ا کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی».
شناخت تأثیر مثبت و معنادار « زمان مناسب ارائه خدمات » بر «بهبود مزیت رقابتی».
1-5-3 هدف کاربردی
با توجه به ماهیت تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود، هدف کاربردی این تحقیق را می توان اینگونه بیان کرد که با توجه به انجام فرضیات تحقیق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود مزیت رقابتی از جمله رهبری تحول‌آفرین، این عوامل را به عنوان شاخص های کلیدی در راستای تدوین و اجرای صحیح و موفق برنامه ریزی‌های راهبردی و میان مدت بازاریابی، در اختیار تصمیم گیرندگان حوزه بازار و مشتریان شرکت‌های تحت مطالعه قرار داد تا از این طریق بتوان به تدوین مناسب برنامه‌ریزی ها و همچنین اتخاذ سیاست صحیح در ورود به بازار هدف و کسب مزیت رقابتی مدنظر قرار داد.

1-6 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی : تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل
قلمرو مکانی : شهر کرمانشاه
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق حاضر مربوط می شود به دوره اسفند 1393- مرداد 1394.

1-7 فرضيه‏هاي تحقیق

1-7-1 فرضیه اصلی
«رهبری تحول‏آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1-7-2 فرضیه‏های فرعی
«کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
«ارائه انعطاف پذیر خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
«ارائه خدمات با کیفیت» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.
«زمان مناسب ارائه خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1-8 روش شناسی تحقیق
پژوهش پیش رو، از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ چگونگي پردازش داده‌ها و دستيابي به نتايج از نوع توصيفي می باشد و از نظر نحوه اجرا قیاسی است.
پیمایش روشی در تحقیق است که معمولا برای نظرسنجی ها استفاده می شود. مانند نظرسنجی برای پیشبینی انتخابات این ابزار فراتر از جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه است و هدف آن توصیف شرایط خاص یا نگرش عده ای درباره چیزی است(خاکی، 1391).
تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و كاربردي است. در این تحقیق برای به دست آوردن اطلاعات و داده‌های مورد نظر در جهت بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش کتابخانه‏ای و میدانی استفاده می‌کنیم. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه می‌باشد که با استفاده از ابزارهای اینترنت، پایان نامه‌ها، مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق به بررسی ادبیات و مبانی نظری شامل تعریف متغیرها و بیان پیشینه تحقیق می‌پردازیم. جهت بررسی روایی و پایایی پرسش نامه، به منظور بررسی روایی بیشتر، از نظر کارشناسان متخصص (مدیران مرتبط با حوزه بازاریابی دو شرکت همراه اول و ایرانسل) و اساتید استفاده می‌کنیم و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS بهره می‌بریم.

1-9 متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی‌
در این تحقیق پیش رو دو متغیر اصلی داریم که متغیر رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر مستقل و متغیر بهبود مزیت رقابتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود‌. ابعاد موثر بر مزیت رقابتی در این تحقیق بر اساس تحقیق لی و ژائو7 (2006) شامل : کارایی هزینه، انعطاف پذیری فرآیند/ تولید خدمات، کیفیت خدمات و زمان مورد استفاده، در نظر گرفته شده اند. همچنین برای شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی از مدل مربوط به تحقیق شهزادخان و محمد آسیف8 (2013) استفاده می‌شود‌. در شکل زیر مدل مفهومی تحقیق و نحوه تاثیر متغیر‌های مستقل بر متغیر وابسته ترسیم شده است.

(منبع مدل مفهومی : لی و ژائو، 2006؛ شهزاد خان و محمد آسیف، 2013).

1-10 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-10-1 مزیت رقابتی
تعریف مفهومی : مزیت رقابتی ارزش‏های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‏ها از هزینه‏های مشتری بالاتر باشد (پورتر9، 1990). در تعریفی دیگر؛ مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می‌سازد با کارایی بالاتر و به کارگیری روش‌های برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است )مانند وضعیت مکانی، فناوری، پرسنلی و. . . ) به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند (رود ساز و دیگران، 1391).
تعریف عملیاتی : امروزه تجزيه وتحليل عملكرد در بنگاه هاي رقابتي و موفق در سطحي فراتر از رويكردهاي مالي و رويكردهاي بهره وري محور در جريان است و مديران بنگاه ها از شاخص هاي متنوعي براي سنجش عملكرد استفاده مي كنند. بعضي از اين شاخص ها كه در گذشته نيز مورد استفاده قرارمي گرفت، مستقيماً با فرآيند توليد در ارتباط هستند كه از آن جمله مي توان به ظرفيت، كارايي و بهره وري اشاره نمود. اما دسته ديگري از شاخص ها براي تحليل عملكرد وجود دارد كه با رويكرد استراتژيك سازمان ارتباط تنگاتنگي داشته و امروزه به طور وسيعي مورد استفاده است. از اين موارد تحليل عملكرد رقابتي بنگاه بر اساس ابعاد چهارگانه رقابت در حوزه هاي كيفيت، قيمت، سرعت تحويل و انعطاف پذيري است (کریمی دستجردی و دیگران، 1389).
در تحقیق حاضر مزیت رقابتی به شاخص‌های کسب جایگاه ویژه شرکت‌های همراه اول و ایرانسل که نزد مشتریان به دست می‌آورند اطلاق می‌شود‌. مزیت رقابتی در این تحقیق به وسیله چهار شاخص شناسایی می‌شود‌ که از تحقیق لی و ژائو(2006) استخراج شده اند. این شاخص‌ها شامل : کیفیت خدمات، زمان مناسب ارائه خدمات، ارائه خدمات منعطف و کارایی هزینه می‌باشد. به عبارت دیگر، بهبود مزیت رقابتی از طریق این شاخص‌ها بررسی و اندازه گیری خواهد شد.
در این تحقیق متغیر بهبود مزیت رقابتی از طریق پرسش نامه و سوالات 22 و 23 و 24 پرسش نامه سنجیده می شود.

1-10-2 رهبری تحول آفرین
تعریف مفهومی : رهبری تحول آفرین را فرایند نفوذ و تغییرات اساسی در نگرش‌ها و مفروضات اعضاي سازمان و ایجاد تعهد براي مأموریت‌هاي سازمان و اهداف آن تعریف کرده اند (تریسی و هینکین10، 1994).
رهبري تحول آفرین فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌ها براي ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهاي سازمان به عنوان یک کل است. رهبري تحول آفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول می‌کند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان دارد (تونکه نژاد، 1385).
تعریف عملیاتی : رهبران تحول آفرین به آن دسته از رهبرانی اطلاق می‌شود‌ که درصددند تا با خلق ایده‌ها و چشم اندازهاي جدید، مسیر تازه اي از رشد و شکوفایی را فراروي سازمان قرار دهند و با ایجاد تعهد و اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان، اعضاء سازمان را براي ایجاد تغییرات بنیادین و تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب آمادگی‌ها و توانمندي‌هاي لازم جهت حرکت در مسیر جدید و فتح قله هاي بالاتر عملكرد آرماني بسيج نمايد (سنجقی، 1380).
در تحقیق حاضر با استفاده از مطالعه مبانی نظری رهبری تحول آفرین به شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت‌ رقابتی می‌پردازیم و از عوامل موثر مذکور در طراحی سوالات پرسشنامه استفاده خواهیم کرد. این عوامل به مواردی اشاره دارد که با استفاده از آنها می‌توان‌ به تحول و بهبود مزیت رقابتی در کارکنان و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های مورد مطالعه دست یافت.بنابراین در این تحقیق متغیر رهبری تحول آفرین از طریق پرسش نامه و سوالات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 پرسش نامه سنجیده می شود.

1-10-3 کارایی هزینه
تعریف مفهومی:
مديريت هزينه به عنوان يك سيستم اطلاعاتي براي ايجاد مزيت رقابتي در قسمت هزينه مورد استفاده قرار مي گيرد.هدف كلي نظام مديريت هزينه، شناسايي تأثير هزينه بر تصميمات مديريت و بالا بردن توان رقابتي شركت است(رهنمای رودپشتی، 1387).
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق متغیر کارایی هزینه از طریق پرسش نامه و سوالات 9 و 10 و 11 پرسش نامه سنجیده می شود.

1-10-4 انعطاف پذیری
تعریف مفهومی:
مي توان انعطاف پذيري را اين گونه تعريف كرد: تغييرات سريع ظرفيت در صورت بروز تغيير در تقاضا، توانايي توليد محصولات متنوع، تغييرات سريع در طراحي محصولات، معرفي سريع محصولات جديد، توانايي توليد محصولات مطابق با نياز مشتريان، توانايي تغيير در آميختة محصول (رمضانیان و دیگران، 1393).
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق متغیر ارائه انعطاف پذیر خدمات از طریق پرسش نامه و سوالات 12 و 13 و 14 و 15 پرسش نامه سنجیده می شود.

1-10-5 کیفیت
تعریف مفهومی:
محصولات با کیفیت کالا یا خدماتی هستند که قابل اطمینان اند، به این معنی که کاری برای آن طراحی شده اند را به خوبی انجام می دهند و ویژگی های متمایزی را برای بالا بردن در نزد مشتری ایجاد می کنند، زمانیکه مشتریان دریابند ویژگی های محصول یک شرکت (از نظر شکل، خصوصیات، عملکرد، بقا، قابلیت اطمینان، طراحی وسبک و …) نسبت به رقبا برای آنها ارزش بیشتری برای آنها فراهم می کند، گفته می شود کیفیت بالاتری دارد،اما اثر کیفیت بر مزیت رقابتی بدین صورت خواهد بود: محصولات با کیفیت بالا ، ارزش محصولات را در نظر مشتریان متایز می کنند و افزایش می دهند. این درک بالا از ارزش به شرکت اجازه می دهد قیمت بالاتری برای محصولاتش در نظر بگیرد.کارایی بالاتر و قیمت پایین تر با محصولات با کیفیت به دست می آید(مظلومی و دادوند، 1391).
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق متغیر ارائه خدمات با کیفیت از طریق پرسش نامه و سوالات 16 و 17 و 18 پرسش نامه سنجیده می شود.

1-10-6 زمان (تحویل) مناسب ارائه خدمات
تعریف مفهومی:
بسياري از شركت ها از طريق سرعت عمل در صدد كسب يك مزيت رقابتي اند.مفهوم زمان، به اين معناست كه محصولات و خدمات بايد درست در زماني كه مشتري به آنها نياز دارد در اختيار او قرار گيرد و معني ديگر آن سرعت عمل سازمان در توليد محصولات با ويژگي هاي ظاهري جديد، نوآوري در فن آوري و عرضه سريعتر اين محصولات به بازار و به معناي چابكي سازمان است(رهنمای رودپشتی، 1387).
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق متغیر زمان مناسب ارائه خدمات از طریق پرسش نامه و سوالات 19 و 20 و 21 پرسش نامه سنجیده می شود.

2-1 مقدمه
محیط پیرامون سازمان‌ها پویاتر از قبل شده وسازمان‌ها برای رسیدن به موفقیت ضروری است به سمت تحول حرکت نمایند. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم‌های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان وتوسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه‌های اخلاقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی شده سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد. رهبران تحول آفرین تصویری از یک چشم انداز آینده روشن ومورد نیاز راشکل می‌دهند قابلیت‌های رهبران تحول آفرین برای اجرای فرایند مناسب تحول آفرینی به سازمان‌ها جهت پاسخ سریع به شرایط رقابتی در حال تغییر اطمینان می‌بخشد سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگری جهت مناسب ومسیر آینده سازمان را مشخص سازند وانگیزه ایجاد تحول رادر کارکنان بوجود آورند. سبک رهبری تحول آفرین به ویژگی‌ها و فرایندهایی توجه می‌نماید که برای موفقیت اجرای تغییر ضروری هستند(سنجقی، 1380).
باتوجه به موضوع و هدف تحقیق کنونی تلاش می‌شود‌ تا تاثیر مثبت و معنادار عامل رهبری تحول آفرین را بر بهبود مزیت رقابتی مورد بررسی قرار دهد تا از این طریق بتوان جهت برنامه ریزی‌های بازاریابی آتی به راهکارهایی جهت بهبود مزیت رقابتی دست یافت.
براي دستیابی به مزیت رقابتی نیز، یک سازمان باید هم به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، توانایی ها، رهبری تحول آفرین، کسب مزیت رقابتی