تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، انحراف معیار، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

های موجود است.

2-26 جمع بندی
در فصل حاضر که به ادبیات تحقیق مرسوم است با استفاده از مطالعه منابع ثانویه به گردآوری مطالب مرتبط با موضوع تحقیق پرداختیم. این مطالب با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نظیر مقالات، مجلات، پایان‌نامه‌های کار شده در زمینه‌های مرتبط با موضوع و … جمع‌آوری‌شدند. از جمله موارد مهمی که در این فصل به گردآوری آنها پرداختیم، شامل : مزیت رقابتی و ماهیت آن و همچنین بررسی نظریه‌های رهبری از جمله رهبری تحول‌آفرین است که متغیر اهم تحقیق حاضر می‌باشد. یکی دیگر از بخش‌های مهم فصل دوم بررسی تحقیقات پیشین می‌باشد. اهمیت این بخش به این دلیل است که از طریق پیشینه تحقیق می‌توانیم به مبانی نظری تحقیق غنا ببخشیم. این بخش شامل دو قسمت تحقیقات داخلی و خارجی‌ می‌باشد. نتیجه این فصل را می توان در طراحی پرسشنامه و استخراج گویه‌های مربوط به هر متغیر مکنون جستجو کرد که در فصل‌های بعد در مورد آن بحث خواهیم کرد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه
روش پژوهش مجموعه ای از قاعده ها، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مساله است.مجموعه اقداماتی است که انسان را به کشف مجهول ها و حل مساله هدایت می کنند.مجموعه اصولی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیت ها باید به کار روند.هیچ دانشی بدون به کارگیری روش، قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر پژوهشی که انجام شده است وابسته به روش هایی است که مورد استفاده شده است(خاکی، 1391).
روش تحقیق، عبارت از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق، براي شناسایی مشکلات، گردآوري داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط معتبر از آنها است. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهاي شخصی و درك مستقیم نیست؛ بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1381).
پژوهشگر بايد توجه داشته باشد كه اعتبار دستاوردهاي تحقيق به شدت تحت تأثير اعتبار روشي است كه براي تحقيق خود برگزيده است(خاکی، 1386).
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ دارد در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
فرضیه ها، گمان ها، حدس ها، راه حل ها و پاسخ های احتمالی و موقتی هستند که براساس چارچوب ومبانی نظری برای مساله پژوهش مطرح می شوند، لذا پژوهشگر باید با ابزارهای ویژه، داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری گردآوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ها بپردازد و مشخص سازد کدام فرضیه باید تایید یا رد شود (خاکی، 1391).
در تحقیق حاضر با استفاده از اهداف، بیان مساله اساسی و همچنین اهمیت وضرورت انجام تحقیق روش تحقیق را تعیین می‌کنیم و با استفاده از خطوط معین شده به تعیین و شناسایی راه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده می‌پردازیم و با توجه به مطالب عنوان شده در بیان اهمیت روش تحقیق، به ذکر این روش‌ها خواهیم پرداخت. در فصل حاضر با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و با انتخاب جامعه آماري و تعيين نمونه، با توزيع پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازیم تا بتوان از این طریق به سنجش و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرداخت. بنابراین می توان گفت که: فصل حاضر به جنبه‌هاي روش‌شناسانه‌ي پژوهش اختصاص دارد و بر این اساس، متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوه‌ي سنجش آن‌ها مشخص می‌شود. افزون بر این، به شیوه‌ي نمونه‌گیري، روش‌هاي گردآوري اطلاعات و در نهایت به روش‌هاي تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره می‌شود و گویه‌هایی را که از طریق آن به سنجش متغیرها خواهیم پرداخت، مشخص خواهیم کرد و در مورد روایی و پایایی روش‌های بکار رفته بحث خواهیم کرد.
3-2 روش تحقیق
دستیابی به هدف های پژوهش، زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد.روش شناسی، پژوهش را منظم،منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند.طبقه بندی پژوهش ها به معنای ایجاد مرزهای مشخص و دقیقی بین انواع آنها نیست ، بلکه بیشتر این پژوهش ها در یک امتداد بوده و با هم وابستگی های مفهومی دارند.روش های تحقیق بر اساس معیارهای گوناگون، قابل طبقه بندی شدن هستند (خاکی، 1391).
هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد(خاکی، 1387).پیمایش روشی در تحقیق است که معمولا برای نظرسنجی ها استفاده می شود. مانند نظرسنجی برای پیشبینی انتخابات این ابزار فراتر از جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه است و هدف آن توصیف شرایط خاص یا نگرش عده ای درباره چیزی است(خاکی، 1391).تحقیق حاضر، از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ چگونگي پردازش داده‌ها و دستيابي به نتايج از نوع توصيفي است و از نظر نحوه اجرا ، قیاسی می باشد. با توجه به اینکه نظرات پاسخ دهندگان پیرامون موضوع، از طریق پرسش نامه جمع آوری می شود لذا تحقيق حاضر از نوع پيمايشي است.
در این تحقیق برای به دست آوردن اطلاعات و داده‌های مورد نظر در جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش کتابخانه‏ای و میدانی استفاده می‌کنیم. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه می‌باشد که با استفاده از ابزارهای اینترنت، پایان نامه‌ها، مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق به بررسی ادبیات و مبانی نظری شامل تعریف متغیرها و بیان پیشینه تحقیق می‌پردازیم. جهت بررسی روایی و پایایی پرسش نامه و به منظور بررسی روایی بیشتر، از نظر کارشناسان متخصص (مدیران مرتبط با حوزه بازاریابی دو شرکت همراه اول و ایرانسل) و اساتید استفاده می‌کنیم و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره می‌بریم. همچنین روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده روش معادلات ساختاری است.
مدل یابی معادلات ساختاری101، مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است (صادقی و دیگران، 1391).

3-3 متغیرهای تحقیق
در تحقیق حاضر دو متغیر اصلی داریم که متغیر رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر مستقل و متغیر بهبود مزیت رقابتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود‌. همچنین در این تحقیق با هدف شناخت تاثیر مثبت و معنادار عوامل موثر بر بهبود مزیت رقابتی، در کنار انجام آزمون فرضیه اول به آزمون چهار فرضیه دیگر می‌پردازیم که این فرضیات با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق مانند تحقیق شهزادخان و محمد آسیف (2013) و لی و ژائو (2006) که شامل عوامل : کارایی هزینه، انعطاف پذیری فرآیند/ تولید خدمات، کیفیت خدمات و زمان مورد استفاده، است، بیان شده اند. مدل مفهومی برای متغیرهای تحقیق در شکل 1-1 در فصل اول ترسیم شده است در این تحقیق به طور کلی تاثیر مثبت و معنادار 5 متغیر مستقل را بر متغیر وابسته (بهبود مزیت رقابتی) خواهیم سنجید. در جدول 3-1 متغیرهای تحقیق، نوع آنها اشاره شده است.
جدول 3-1 : متغیرهای تحقیق
ردیف
متغیر
نوع
1
رهبری تحول‌ آفرین
مستقل
2
کارایی هزینه
مستقل
3
ارائه انعطاف پذیر خدمات
مستقل
4
ارائه خدمات با کیفیت
مستقل
5
زمان مناسب ارائه خدمات
مستقل
6
بهبود مزیت رقابتی
وابسته
لازم به ذکر است که در این تحقیق از روش تحلیل عاملی102 با استفاده از نرم‌افزار AMOS Graphic 22 استفاده خواهیم کرد.ضمنا مقیاس داده های متغیرهای تحقیق (رهبری تحول آفرین، کارایی هزینه، ارائه انعطاف پذیر خدمات، ارائه خدمات با کیفیت، زمان مناسب ارائه خدمات، بهبود مزیت رقابتی) از نوع رتبه ای، و مقیاس داده های جنس، سن، تحصیلات، مشتری خدمات از نوع اسمی می باشند. در بخش‌های پیش‌رو به گویه‌های تشکیل دهنده پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی اشاره خواهیم کرد.

3-4 جامعه آماري
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آنها را با N نمایش می‌دهند (خاکی، 1391). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مديران و مسئولان شرکت‏های همراه اول و ایرانسل شهرستان کرمانشاه در سال 94-1393 می‏باشد. همچنین به دلیل آنکه در این تحقیق سعی داریم تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای تحقیق بر بهبود مزیت رقابتی را به صورت توصیفی در دوشرکت باهم مقایسه کنیم؛ لذا مشتریان خدمات این دو شرکت نیز به جامعه آماری افزوده می‌شوند و در سوالات پرسشنامه نیز در بخش نخست مشخص می‌کنیم که پاسخ دهنده، مشتری خدمات کدام شرکت است. بنابراین حجم جامعه آماری ما در بخش مشتریان دو شرکت همراه اول و ایرانسل در این تحقیق، نامحدود می‌باشد.

3-5 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه آماری
نمونه، عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. این انتخاب به گونه ای است که این مجموعه نشانه، ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر را دارا باشد و معمولا آن را با n نشان می دهند(خاکی، 1391).
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز در بخش مشتریان از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرده‌ایم.
هر گاه ساختار جمعیتی یکدست و منسجم باشد، روش نمونه گیری مناسب ،روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد(خاکی، 1391).در صورتی که کمی کردن متغیرها مجاز باشد(برای مثال بتوانیم از طیف 5 گزینه ای لیکرت103 استفاده کنیم) می‌توان با استفاده از فرمول زیر انحراف معیار را تخمین زد (مومنی و فعال قیومی، 1389).

و فرمول زیر برای محاسبه حجم نمونه استفاده می‌شود(مومنی و فعال قیومی، 1389).

در این رابطه Z، مقدار احتمال نرمال است که با توجه به جدول برابر 1.96 است. سطح خطا، انحراف معیار و دقت مورد انتظار پژوهشگر است. که در اینجا انحراف معیار 667/0 و مقدار دقت مورد انتظار پژوهشگر نیز برابر1/0 است (مومنی و فعال قیومی، 1389). برای پژوهش حاضر باتوجه به استفاده از طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت، انحراف معیار برابر است با :

و حجم نمونه مورد نظر پژوهش گر در بخش مشتریان به صورت زیر است :

باتوجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده می‌کنیم، لذا لازم است حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب باشد.
يک سوال بسيار با اهميت در تحليل عاملي تعيين حداقل حجم نمونه است. تعيين حداقل حجم نمونه لازم براي گردآوري داده‌هاي مربوط به مدل‌‌يابي معادلات ساختاري بسيار با اهميت است. با وجود آنکه در مورد حجم نمونه لازم براي تحليل عاملي و مدل‌هاي ساختاري توافق کلي وجود ندارد ، اما به زعم بسياري از پژوهشگران حداقل حجم نمونه لازم 200 مي‌باشد. جیمز استیونس104 معتقد است که تعداد نسخه مناسب برای انجام روش تحلیل عاملی 5 و حداکثر 15 برابر تعداد پارامترهاست (هومن، 1385). در این تحقیق نیز با توجه به اینکه 6 عامل کلی و 24 پارامتر وجود دارد لذا حداقل حجم نمونه تعداد 120 و حداکثر 360 نسخه می‌باشد.
بنابراین، با مشخص شدن حجم نمونه برای مشتریان (171 نفر) و با توجه به تعداد مدیران و مسئولان شرکت همراه اول که 20 نفر می باشند و تعداد مدیران و مسئولان شرکت ایرانسل که 12 نفر می باشند و با عنایت به اینکه از تمام شماری با توجه به محدود بودن تعداد مدیران و مسئولان شرکت های همراه اول و ایرانسل، جهت توزیع پرسش نامه استفاده می کنیم، بنابراین جمعا بایستی تعداد 203 پرسش نامه بین مشتریان و مدیران و مسئولان دو شرکت همراه اول و ایرانسل(روی هم رفته) توزیع شود، اما با لحاظ احتمال عدم برگشت برخی از پرسش نامه ها، جمعا تعداد 280 پرسشنامه در بین مدیران و مسئولان و مشتریان دو شرکت همراه اول و ایرانسل (روی هم رفته) توزیع شد که از این تعداد، 250 پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل شده بودند که این تعداد در محدوده مجاز (120 تا 360) قرار دارد، لذا؛ همین تعداد مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. لازم به ذکر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، انعطاف پذیری، کیفیت خدمات، رهبری تحول آفرین Next Entries تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، مزیت رقابتی