تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، رهبری تحول آفرین، نوآوری سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

پرسنل فناوری اطلاعات، یکپارچگی و پودمانبندی) ، مزیت رقابتی (شامل پنج متغیر پنهان زمان رسیدن به بازار ، قیمت/هزینه، کیفیت، نوآوری محصول و تحویل قابل اعتماد) و عملکرد سازمانی (شامل دو متغیر پنهان عملکرد بازار و عملکرد مالی می باشد). بر اساس مدل مفهومی، پرسش نامه سنجش شاخص ها تنظیم گردیده و از طریق پست پیشتاز بین شرکت ها توزیع گردیده است.بعد از کنترل و بررسی مندرجات پرسش نامه های تکمیل شده، تعداد 256 پرسش نامه مناسب به دست آمده است. داده های حاصل از پرسش نامه با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8.5 حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل آزمون شده اند . نتایج نشان می دهد که تمام شاخص های مربوط به هرکدام ازعوامل سه گانه به نحو معناداری عامل مربوطه را سنجیده و انعطاف پذیری زیر ساختار بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی، و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی موثر است.
میرکمالی و دیگران (1390) درمقاله ای باعنوان « بررسي رابطه رهبري تحول آفرين با يادگيري سازماني(مورد مطالعه: شركت سايپا) » عنوان کرده اند که : لازمه تغيير و تحولات مستمر سازماني در محيط‌هاي پويا و در حال تغيير امروز، وجود رهبراني بصير، راهبردي يا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرين است. به دليل توجه فزاينده به عامل رهبري در ايجاد تحولات سازماني در سطح دنيا و نقش آن در يادگيري سازماني، در اين تحقيق سعي بر آن شده رابطه متقابل رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني از طريق روش تحقيق همبستگي مورد بررسي قرار گيرد. با اين هدف 138 نفر از كاركنان ستادي شركت سايپا به صورت تصادفي انتخاب شدند. داده‌ها پس از جمع آوري بر اساس پرسشنامه‌هاي يادگيري سازماني و رهبري تحول آفرين به وسيله نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌هاي تحقيق نشان داد بين مؤلفه‌هاي رهبري تحول آفرين و مؤلفه‌هاي يادگيري سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در نهايت نفوذ آرماني(رفتار) به عنوان يكي از ابعاد رهبري تحولي، مهمترين پيش بيني كننده يادگيري سازماني محسوب مي شود. بر اساس اطلاعات در دسترس محققان، اين پژوهش نخستين در نوع خود مي باشد كه رابطه ميان رهبري تحول آفرين را با يادگيري سازماني در شركت سايپا مورد مطالعه قرار داده است.
فاریابی و دیگران (1390) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی رابطه بازارمحوري ومزیت رقابتی درگروه صنایع تراکتورسازي ایران” به بررسی رابطه بازار محوري و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازي ایران پرداخته اند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه این رابطه می باشد.براي تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظري از طریق نرم افزار لیزرل پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل براي جامعه آماري قابل استفاده می باشد.همچنین ضرایب هر یک از متغیرهاي تاثیرگذار بر آن با استفاده از معادلات ساختاري مشخص شده است.نتایج نشان می دهد که از بین سه متغیر فرهنگ بازاریابی، هوشمندي بازار و قابلیتهاي بازاریابی، هوشمندي بازار بیشترین تاثیر را بر بازار محوري دارند و از میان متغیرهاي تاثیرگذار بر مزیت رقابتی، استراتژي تمایز و حرکت پیشرو بیشترین ضرایب را به خود اختصاص داده اند که نشان از اهمیت این متغیرهاست. هم چنین طبق نتایج، رابطه بین بازار محوري و مزیت رقابتی مثبت و معنی دار و ضریب آن قابل توجه است و تاثیر مثبت کاهش هزینه روی مزیت رقابتی نیز در این پژوهش تایید گردید.در واقع از نتایج این پژوهش می توان استنباط کرد که بازار محوري یکی از ارکان اصلی و مهم وجود مزیت رقابتی در سازمان هاست.
میرکمالی و چوپانی ‌‌‌(1390) در تحقیق خود با عنوان «رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ای » که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. جهت جمع آوری داده‌های مربوط به رهبری تحول آفرین از پرسش نامه تغییریافته باس و آوالیو و برای جمع آوری داده‌های مربوط به گرایش به نوآوری سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ77 به ترتیب 92/0 و 89/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون78 و رگرسیون79 گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین به طورکلی و تمامی مولفه‌های آن با گرایش به نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بین رهبری تحول آفرین با مولفه‌های نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که از بین ابعاد رهبری تحول آفرین، سه بعد ترغیب ذهنی، ارتباطات الهام بخش و نفوذ آرمانی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون را برای توضیح تغییرات گرایش به نوآوری سازمانی(متغیر ملاک) دارند.
نیاز آذری و دیگران(1389) در تحقیقی تحت عنوان « بررسی نقش مدیریت تحول گرا در ارتقای کارایی سازمانی در واحدهای بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران» با هدف شناسايي و مطالعه نقش مديريت تحول گرا و کارآمد در تمامي عرصه ها از جمله ارتقاي کارايي سازمان، توانمندسازي استادان، شکوفاسازي استعدادهاي بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان، پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهايت ترويج روحيه همکاري در استادان و در سطح واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مازندران پرداختند. روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت واحدهاي بسيار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران هستند که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روايي صوري و محتوايي پرسش نامه مورد تاييد متخصصان و استادان مربوطه قرار گرفت و ضريب پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0.96 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق حاضر از نرم افزار spss و روش هاي آماري در سطح توصيفي و استنباطي استفاده شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه ها نشان داد که مديريت تحول گرا بر ارتقاي کارايي سازمان، توانمندسازي استادان، شکوفاسازي استعدادهاي بالقوه استادان، مشارکت استادان در تحقق اهداف سازمان، پرورش استادان خشنود و اثربخش و در نهايت ترويج روحيه همکاري در استادان در دانشگاه ها موثر بوده است.
بصیرت (1389) در پایان‏نامه خود با عنوان «بررسی تأثیر عوامل ساختاری و زیرساختاری استراتژی تولید بر رقابت‏پذیری در صنعت کاشی و سرامیک استان اصفهان» به بررسی تاثیر تصمیمات تولیدي بر عوامل رقابتی در صنعت کاشی و سرامیک در استان اصفهان پرداخته است. به بیان دیگر این تحقیق به دنبال تصمیمات ساختاري(ظرفیت، تسهیلات، تکنولوژي، ادغام عمودي) و زیر ساختاري(کیفیت، برنامه ریزي تولید، منابع انسانی، توسعه محصول جدید، ساختار سازمانی، سیستم‏هاي ارزیابی عملکرد)تاثیرگذار بر عوامل رقابتی(هزینه، کیفیت، عملکرد، تحویل، انعطاف پذیري، نوآوري) در صنعت کاشی و سرامیک می‏باشد. جهت بررسی و تحلیل این ارتباط از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده ارتباط معنا داري بین عوامل رقابتی هزینه، کیفیت، انعطاف پذیري، نوآوري و تحویل با عوامل ساختاري و زیر ساختاري می‌باشد در حالی که هیچ رابطه ایی بین عامل عملکردمحصول و عوامل ساختاري و زیر ساختاري وجود ندارد. همچنین با تحلیل پاسخ‏هاي ارائه شده مشخص می‏گردد که عامل هزینه پر اهمیت‏ترین عامل در میان عوامل رقابتی از نظر کارشناسان صنعت می‏باشد. طبق نظر کارشناسان عملکرد محصول، کیفیت و تحویل نیز در میان عوامل رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در بخش عوامل ساختاري و زیر ساختاري نیز عوامل نیروي انسانی، توسعه محصول، ارزیابی عملکرد و ساختار سازمانی مهم‏ترین و موثرترین متغیرهاي تصمیم می‏باشد.
گرگانلی دوجی و فاضلی (1388) در مقاله ای تحت عنوان ” استراتژيهاي مديريت هزينه و ايجاد مزيت رقابتي (مطالعه موردي و تطبيقي: هزينه يابي هدف و هزينه يابي كيفيت)” با هدف تبيين نظري مديريت هزينه و تكنيك هاي نوين آن با تأكيد بر هزينه يابي هدف و هزينه يابي كيفيت و نقش هريك در ايجاد مزيت رقابتي و مصون سازي سازمان ها در برابر تأثير پذيري از رقبا در محيط كسب وكار به پژوهش پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدیریت هزینه ها ازمهم ترین موضوعات اساسی در دنیای کسب و کار است بدون درک این مفهوم امکان رقابت در تجارت جهانی بسیار دشوار است. آگاهی مدیریت از بهای تمام شده محصولات در مرحله قبل تولید باعث بهبود برنامه ریزی ها و کنترل های سازمان می شود. هزینه یابی هدف با قرار دادن مشتریان در محور اصلی تعیین هزینه های ارائه کالا و خدمات در طول چرخه عمر محصول می تواند قدرت رقابت برای بنگاه اقتصادی ایجاد کند.
عابدی جعفری و آغاز (1387) در تحقیق خود با عنوان « رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی)»سعی بر آن شده است‌ که رابطه متقابل رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی از طریق روش تحقیق همبستگی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که رهبران وزارت رفاه و تامین اجتماعی‌ خود را تحول آفرین قلمداد می‌کنند، اما پیروان رهبرانشان را تحول آفرین نمی‌دانند و از لحاظ فرهنگی چه رهبران و چه پیروان انسجام و هویت پایینی را در وزارت خانه اعلام می‌دارند. این امر هشداری است به سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که قبل از ادغام فرهنگی دست به ادغام صرفا فیزیکی می‌زنند.
قره چه و ابوالفضلی (1386) نیز تحقیقی تحت عنوان «بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل راهبردی داخلی برای کسب مزیت رقابتی مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو » انجام دادند. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود که مبانی تئوریک تحقیق حاضر براساس دو نگرش موجود به منشأ مزیت رقابتی، یعنی ‌»تئوری مبتنی‌ بر منابع شرکت‌« و «تئوری سازمان صنعتی‌« تدوین شده است. از این دو نوع نگرش، تکیه ی اصلی‌ پژوهش روی تئوری مبتنی منابع است. با توجه به این مکتب، دو نوع رویکرد در شناسایی عوامل‌ داخلی راهبردی بررسی شده است :1. رویکرد وظیفه‌ای 2. رویکرد زنجیره ی ارزش. از دو رویکرد اخیر، در پژوهش مذکور از رویکرد وظیفه‌ای استفاده شده است و در این رویکرد نیز، از تجزیه و تحلیل نسبت‌ها استفاده شده است. تعیین تأثیر عواملی چون توانایی مدیریت، فروش و بازاریابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو از جمله هدف‌های این پژوهش است.
سلطانی (1385) در مقاله ای با عنوان « نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی» به تبیین الگوی سرآمدی سازمان‌ها پرداخت. این به لحاظ روش تحقیق کاربردی-توصیفی محسوب می شود و تاکید شده است که : برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راهکارهای زیادی وجود دارد که لازم است به تناسب شرایط فرهنگی، سیاسی، انسانی و ساختاری راهکارهای مناسبی به کار گرفته شود. یکی از راهکارهایی که از تناسب فرهنگی، انسانی و ساختاری بیشتری با شرایط سازمانی و کسب و کار بومی برخوردار است و درعمل نیز در بعضی از سازمان‌ها به اثبات رسیده مدل سرآمدی یا استاندارد EFQM است. استقرار مدل سرآمدی در سازمان‌ها، دارای دستاوردهای زیادی است که از آن جمله به وجود آمدن مزیت رقابتی و توجه به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان درهمه ابعاد است. برای کسب سودآوری، لازم است ابتدا در ابعاد مختلف توانمندسازهای سازمان را تقویت و از طرف دیگر نتایج حاصل از توانمندسازی‌ها را تبدیل به خدمات، کالا و محصول برتر و مشتری پسند کرد.
حسینی و احتیاطی (1385) در مقاله‏ای با عنوان «مزیت رقابتی و اندازه‏گیری آن، مطالعه موردی متانول ایران» به بررسی سیر تحول نظریه مزیت از مفهوم سنتی (مزیت نسبی) تا مفهوم نوین (مزیت رقابتی) پرداخته‏اند و متناسب با این تحول، شاخص‏های اندازه‏گیری مزیت نسبی و مزیت رقابتی معرفی نموده‏اند. چهار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کسب مزیت رقابتی، کسب و کار، رهبری تحول آفرین Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، انحراف معیار، جامعه آماری