تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، رهبری تحول آفرین، کارایی هزینه، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیه پژوهشی رد شد و برای شرکت ایرانسل نیز سه فرضیه پژوهشی تایید و دو فرضیه پژوهشی رد شد و در نهایت از نظر تاثیر مثبت ومعنادار بیشتر (قویتر) متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز دو شرکت همراه اول و ایرانسل را بصورت توصیفی با هم مقایسه کردیم.
به‌طور کلی در این فصل به بیان نتایج تحقیق می‌پردازیم و براساس نتایج به طرح پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی خواهیم پرداخت و نتایج تحقیق را با تحقیقات مشابه پیشین مورد مقایسه قرار می دهیم و محدودیت‌هایی که در خلال تحقیق با آنها روبه‌رو بوده‌ایم را از نظر می‌گذرانیم.

5-2 نتایج آزمون فرضیات پژوهش
قبل از انجام مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات پژوهش، ابتدا به تعیین همبستگی (رابطه) مثبت و معنادار: بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و بهبود مزیت رقابتی، بین کارایی هزینه و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه انعطاف پذیر خدمات و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه خدمات با کیفیت و بهبود مزیت رقابتی، بین زمان مناسب ارائه خدمات و بهبود مزیت رقابتی، در سه حالت مجزا یعنی برای داده های حاصل از پاسخ های کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه، شرکت همراه اول به صورت مجزا و شرکت ایرانسل به صورت مجزا پرداختیم، با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری محاسبه شده توسط نرم افزار spss ، نتایج نشان داد بازای داده های حاصل از پاسخ های کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه، بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و بهبود مزیت رقابتی، بین کارایی هزینه و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه انعطاف پذیر خدمات و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه خدمات با کیفیت و بهبود مزیت رقابتی، همبستگی (رابطه) مثبت (مستقیم) و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای زمان مناسب ارائه خدمات و بهبود مزیت رقابتی، همبستگی (رابطه) منفی (معکوس) و معناداری وجود دارد.
نتایج برای تعیین همبستگی (رابطه) در شرکت همراه اول به صورت مجزا نشان داد بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و بهبود مزیت رقابتی، بین کارایی هزینه و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه انعطاف پذیر خدمات و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه خدمات با کیفیت و بهبود مزیت رقابتی، همبستگی (رابطه) مثبت (مستقیم) و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای زمان مناسب ارائه خدمات و بهبود مزیت رقابتی، همبستگی(رابطه) منفی (معکوس) و معناداری وجود دارد.
نتایج برای تعیین همبستگی (رابطه) در شرکت ایرانسل به صورت مجزا نشان داد که بین متغیرهای رهبری تحول آفرین و بهبود مزیت رقابتی، بین کارایی هزینه و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه انعطاف پذیر خدمات و بهبود مزیت رقابتی، بین ارائه خدمات با کیفیت و بهبود مزیت رقابتی، همبستگی (رابطه) مثبت (مستقیم) و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای زمان مناسب ارائه خدمات و بهبود مزیت رقابتی، همبستگی (رابطه) معناداری وجود ندارد.
در این بخش به بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم می‌پردازیم. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری SEM در جدول زیر ارائه می‌گردد. این جدول براساس جداول 4-29 و 4-30 در فصل چهارم می‌باشد.

جدول 5-1 : نتایج آزمون فرضیات تحقیق
مسیر
بار عاملی
آماره t
Sig
تایید/ رد فرضیه
رهبری تحول آفرین ⇐ بهبود مزیت رقابتی
329/0
702/3
000/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
کارایی هزینه ⇐ بهبود مزیت رقابتی
233/0
858/2
004/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
ارائه انعطاف‌پذیر خدمات ⇐ بهبود مزیت رقابتی
173/0
405/2
016/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
ارائه خدمات با کیفیت ⇐ بهبود مزیت رقابتی
616/0
532/6
000/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
زمان مناسب ارائه خدمات ⇐ بهبود مزیت رقابتی
118/0-
682/1-
093/0
رد فرضیه پژوهشی و تایید فرض صفر

جدول 5-2: نتایج آزمون فرضیات برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل
مسیر
شرکت همراه اول
شرکت ایرانسل

بار عاملی
آماره t
P-Value
تایید/ رد فرضیه
بار عاملی
آماره t
P-Value
تایید/ رد فرضیه
رهبری تحول آفرین ⇐ بهبود مزیت رقابتی
238/0
331/2
020/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
377/0
222/2
028/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
کارایی هزینه ⇐ بهبود مزیت رقابتی
370/0
882/2
004/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
301/0
198/2
038/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
ارائه انعطاف‌پذیر خدمات ⇐ بهبود مزیت رقابتی
221/0
282/2
022/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
158/0
573/1
056/0
رد فرضیه پژوهشی و تایید فرض صفر
ارائه خدمات با کیفیت ⇐ بهبود مزیت رقابتی
617/0
992/4
000/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
565/0
241/4
000/0
تایید فرضیه پژوهشی و رد فرض صفر
زمان مناسب ارائه خدمات ⇐ بهبود مزیت رقابتی
054/0-
587/0-
557/0
رد فرضیه پژوهشی و تایید فرض صفر
149/0-
482/1-
067/0
رد فرضیه پژوهشی و تایید فرض صفر
5-2-1 تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول‌آفرین بر بهبود مزیت رقابتی
در این فرضیه به آزمون تاثیر مثبت و معنادار متغیر «رهبری تحول آفرین» بر «بهبود مزیت رقابتی» پرداختیم. با استفاده از مدل معادلات ساختاری، خروجی نرم‌افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش‌یافته برای آزمون این فرضیه است. همچنین براساس نتایج حاصل در فصل چهارم (جدول 4-29 و جدول 4-30) و جدول 5-1 ، معناداری ضریب و پارامترهای به دست آمده را در مورد تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار می‌دهند. ضریب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار آماره t بیشتر از 96/1 و کمتر از 96/1- باشد. همانطور که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل 4 نشان می‌دهد برای متغیر مکنون «رهبری تحول‌آفرین» ، ضریب رگرسیونی عدد 329/0 است. همچنین مقدار آماره t برای این متغیر در معادلات ساختاری عدد 702/3 را نشان می‌دهد که مقداری بالاتر از 96/1 است . همچنین برای این فرضیه، سطح معناداری (Sig<0.05) و با توجه به مقدار مثبت ضریب مسیر و مقدار آماره می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده (منطبق بانظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه) این تاثیر مثبت و معنادار است. بعبارتی رهبری تحول‌آفرین به طور معناداری بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر دارد. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که رهبری تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. هم چنین بر اساس جدول 4 – 38 در فصل چهارم، نتایج حاصل از آزمون مدلِ اندازه‌گیری برای مدل اصلی تحقیق به صورت جداگانه نشان می‌دهد که نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان همراه اول با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد و نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان ایرانسل نیز با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد یعنی بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول به صورت مجزا و بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل به صورت مجزا دارد.در نهایت با بررسی و مقایسه بارعاملی (ضریب مسیر) محاسبه شده برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل مربوط به تاثیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی ، این نتیجه حاصل می شد که از دید پاسخ دهندگان به پرسش نامه تاثیر مثبت ومعنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل ، به صورت توصیفی از شرکت همراه اول بیشتر (قویتر) است. بحث در نتیجه آزمون:
با توجه به اینکه صنعت ارتباطات، صنعتی است تکنولوژی محور و در حال پیشرفت، بنابراین رهبران سازمانها می توانند با بهره گیری از پیشرفت هایی که در حوزه فناوری ایجاد می شوند و با استفاده از خلاقیت ها و نوآوریهای کارکنان و مدیران خود و ارائه راهکارهای جدید توسط آنها و اعمال این راهکارها، در جهت دستیابی، حفظ و بهبود مزیت رقابتی در سازمان خود و پیشی گرفتن نسبت به سایر رقبا گام بلندی بردارند.

5-2-2 تاثیر مثبت و معنادار کارایی‌ هزینه بر بهبود مزیت رقابتی
در این فرضیه به آزمون تاثیر مثبت و معنادار متغیر «کارایی هزینه» بر «بهبود مزیت رقابتی» پرداختیم. با استفاده از مدل معادلات ساختاری، خروجی نرم‌افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش‌یافته برای آزمون این فرضیه است. همچنین براساس نتایج حاصل در فصل چهارم (جدول 4-29 و جدول 4-30) و جدول 5-1 ، معناداری ضریب و پارامترهای به دست آمده را در مورد تاثیر کارایی هزینه‌ بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار می‌دهند. ضریب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار آماره t بیشتر از 96/1 و کمتر از 96/1- باشد. همانطور که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل 4 نشان می‌دهد برای متغیر مکنون «کارایی هزینه»، ضریب رگرسیونی عدد 233/0 است. همچنین مقدار آماره t برای این متغیر در معادلات ساختاری عدد 858/2 را نشان می‌دهد که مقداری بالاتر از 96/1 است . همچنین برای این فرضیه، سطح معناداری عدد 004/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 0.05 می باشد (Sig<0.05) و با توجه به مقدار مثبت ضریب مسیر و مقدار آماره می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده (منطبق بانظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه) این تاثیر مثبت و معنادار است. بعبارتی کارایی هزینه‌ به طور معناداری بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر دارد. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که کارایی هزینه تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. هم چنین بر اساس جدول 4 – 38 در فصل چهارم، نتایج حاصل از آزمون مدلِ اندازه‌گیری برای مدل اصلی تحقیق به صورت جداگانه نشان می‌دهد که نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان همراه اول با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد و نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان ایرانسل نیز با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد یعنی بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول به صورت مجزا و بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل به صورت مجزا دارد. در نهایت با بررسی و مقایسه بارعاملی (ضریب مسیر) محاسبه شده برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل مربوط به تاثیر کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی ، این نتیجه حاصل می شد که از دید پاسخ دهندگان به پرسش نامه تاثیر مثبت ومعنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول، به صورت توصیفی از شرکت ایرانسل بیشتر (قویتر) است. بحث در نتیجه آزمون:
اگر رهبران سازمانها با رصد کردن اقدامات و خدماتی که شرکت های رقیب به لحاظ تخفیفات و قیمت هایی که آن شرکت ها برای خدمات خود تعیین می کنند، بتوانند با صرف هزینه هایی، تخفیف هایی را به لحاظ مقداری، زمانی و امثال آن در نظر بگیرند که ارزش بیشتری در نظر مشتریان نسبت به شرکت های رقیب برای آنها ایجاد کند، می توانند در عوض هزینه هایی که در این زمینه متحمل می شوند در بلند مدت و کوتاه مدت ،رضایت مشتریان و حفظ و دستیابی و بهبود مزیت رقابتی را نسبت به رقبا برای خودشان به ارمغان بیاورند و این یعنی مشتری بیشتر و سودآوری بالاتر برای شرکت در عوض هزینه هایی که متحمل شده است.
5-2-3 تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی
در این فرضیه به آزمون تاثیر مثبت و معنادار متغیر «ارائه انعطاف‌پذیر خدمات» بر«بهبود مزیت رقابتی» پرداختیم. با استفاده از مدل معادلات ساختاری، خروجی نرم‌افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش‌یافته برای آزمون این فرضیه است. همچنین براساس نتایج حاصل در فصل چهارم (جدول 4-29 و جدول 4-30) و جدول 5-1 ، معناداری ضریب و پارامترهای به دست آمده را در مورد تاثیر ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار می‌دهند. ضریب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار آماره t بیشتر از 96/1 و کمتر از 96/1- باشد. همانطور که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل 4 نشان می‌دهد برای متغیر مکنون « ارائه انعطاف‌پذیر خدمات » ، ضریب رگرسیونی عدد 173/0 است. همچنین مقدار آماره t برای این متغیر در معادلات ساختاری عدد 405/2 را نشان می‌دهد که مقداری بالاتر از 96/1 است . همچنین برای این فرضیه، سطح معناداری عدد 016/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 0.05 می باشد (Sig<0.05) و با توجه به مقدار مثبت ضریب مسیر و مقدار آماره می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده (منطبق بانظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه) این تاثیر مثبت و معنادار است. بعبارتی ارائه انعطاف‌پذیر خدمات به طور معناداری بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر دارد. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که ارائه انعطاف‌پذیر خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. هم چنین بر اساس جدول 4 – 38 در فصل چهارم، نتایج حاصل از آزمون مدلِ اندازه‌گیری برای مدل اصلی تحقیق به صورت جداگانه نشان می‌دهد که نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان همراه اول با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد و اما نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان ایرانسل نشان از رد این فرضیه برای شرکت ایرانسل دارد یعنی بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول به صورت مجزا و بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از عدم تاثیر معنادار ارائه انعطاف‌پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل به صورت مجزا دارد.
جهت تعیین اینکه، به صورت توصیفی تاثیر مثبت ومعنادار ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است همانطور که قبلا نیز اشاره شد این تاثیر در شرکت همراه اول مثبت ومعنادار بوده ولی در شرکت ایرانسل معنی دار نمی باشد لذا در این قسمت جهت مقایسه دو شرکت، به صورت توصیفی نیازی به مقایسه بارهای عاملی(ضریب مسیر) محاسبه شده برای تاثیر ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی وجود ندارد.

بحث در نتیجه آزمون:
با توجه به نتایج تحقیق هرچه خدمات ارائه شده به نیازهای مشتریان نزدیکتر و هرچه توان شرکت در واکنش مناسب به تغییرات محیطی و استفاده بهینه از فرصت های پیش آمده بیشتر باشد، می تواند از این عوامل جهت بهبود مزیت رقابتی و موفقیت در بازار رقابت بهره ببرد لذا بهره گیری از فناوری روز و همگام شدن با آن در جهت ارائه خدمات برتر و با کیفیت بهتر و متناسب با خواسته و سلیقه مشتری نسبت به رقبا نظیر خدمات اینترنت همراه می تواند عاملی در جهت بهبود مزیت رقابتی قلمداد شود.
بنابراین با توجه به پویایی محیط کسب و کار در دنیای امروز و لزوم واکنش مناسب به آن تغییرات، توان شرکت ها در تغییر برنامه ریزی استراتژیک خود بر اساس فرصت ها و تهدیدها،مسئله ای بسیار مهم در شرایط رقابتی حال حاضر است.

5-2-4 تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی
در این فرضیه به آزمون تاثیر مثبت و معنادار متغیر « ارائه خدمات با کیفیت » بر« بهبود مزیت رقابتی» پرداختیم. با استفاده از مدل معادلات ساختاری، خروجی نرم‌افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش‌یافته برای آزمون این فرضیه است. همچنین براساس نتایج حاصل در فصل چهارم (جدول 4-29 و جدول 4-30) و جدول 5-1 ، معناداری ضریب و پارامترهای به دست آمده را در مورد تاثیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار می‌دهند. ضریب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار آماره t بیشتر از 96/1 و کمتر از 96/1- باشد. همانطور که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل 4 نشان می‌دهد برای متغیر مکنون « ارائه خدمات با کیفیت » ، ضریب رگرسیونی عدد 616/0 است. همچنین مقدار آماره t برای این متغیر در معادلات ساختاری عدد 532/6 را نشان می‌دهد که مقداری بالاتر از 96/1 است . همچنین برای این فرضیه، سطح معناداری عدد 000/0 را نشان می‌دهد که کمتر از 0.05 می باشد (Sig<0.05) و با توجه به مقدار مثبت ضریب مسیر و مقدار آماره می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده (منطبق بانظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه) این تاثیر مثبت و معنادار است. بعبارتی ارائه خدمات با کیفیت به طور معناداری بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر دارد. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که ارائه خدمات با کیفیت تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد. هم چنین بر اساس جدول 4 – 38 در فصل چهارم، نتایج حاصل از آزمون مدلِ اندازه‌گیری برای مدل اصلی تحقیق به صورت جداگانه نشان می‌دهد که نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان همراه اول با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد و نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان ایرانسل نیز با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد یعنی بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول به صورت مجزا و بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل به صورت مجزا دارد.
در نهایت با بررسی و مقایسه بارعاملی (ضریب مسیر) محاسبه شده برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل مربوط به تاثیر ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی ، این نتیجه حاصل می شد که از دید پاسخ دهندگان به پرسش نامه تاثیر مثبت ومعنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول ، به صورت توصیفی از شرکت ایرانسل بیشتر (قویتر) است.

بحث در نتیجه آزمون:
با توجه به نتایج تحقیق می توان کیفیت را به عنوان ابزاری مهم در بازار رقابتی قلمداد کرد. با توجه به اینکه مشتریان تصمیم گیرندگان نهایی هستند لذا در شرایطی که شرکت ها خدمات ارائه شده به مشتریان را منطبق بر نیازها، خواسته ها، سلایق و انتظارات آنها ارائه دهند، این امر منجر به حفظ مشتریان کنونی و یا جذب مشتریان جدید و موفقیت در بازار رقابت می شود.
بنابراین می توان کیفیت خدمات را از مشخصه های بقای سازمان ها در عصر رقابت در نظر گرفت.
با توجه به اینکه آگاهی مشتریان از کیفیت خدمات رقبا در حال افزایش است و با افزایش تعداد رقبا، مشتریان، دیگر پذیرای هرگونه خدمتی با سطح نازل تر از انتظارات خود نمی باشند لذا اپراتورهای تلفن همراه جهت حفظ سهم بازار و افزایش آن و بهبود مزیت رقابتی باید به مقوله کیفیت توجه جدی تری بنمایند و در چنین وضعیتی، مناسب ترین استراتژی برای اپراتورهای تلفن همراه رویکرد بهبود کیفیت خدمات است.
حال اگر اپراتورهای تلفن همراه با شناسایی دلایل نارضایتی مشتریان فعال و غیر فعال خود اقدامات لازم را جهت بهبود سطح کیفی خدمات خود و رساندن آن به سطح انتظار مشتریان انجام دهند می توان گفت گام بلندی برای موفقیت در بازار رقابتی حال حاضر برداشته اند.
از طرف دیگر با توجه به خصوصی شدن صنعت ارتباطات کشور و رقابتی تر شدن بازار این صنعت، لزوم توجه به کیفیت خدمات بیش از پیش آشکار می شود.

5-2-5 تاثیر مثبت و معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی
در این فرضیه به آزمون تاثیر مثبت و معنادار متغیر «زمان مناسب ارائه خدمات» بر «بهبود مزیت رقابتی» پرداختیم. همچنین براساس نتایج حاصل در فصل چهارم (جدول 4-29 و جدول 4-30) و جدول 5-1 ، عدم معناداری ضریب و پارامترهای به دست آمده را در مورد تاثیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار می‌دهند. ضریب به دست آمده زمانی معنادار است که مقدار آماره t بیشتر از 96/1 و کمتر از 96/1- باشد. همانطور که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل 4 نشان می‌دهد برای متغیر مکنون « زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات » ، ضریب رگرسیونی عدد 118/0- است. همچنین مقدار آماره t برای این متغیر در معادلات ساختاری عدد 682/1- را نشان می‌دهد که قدر مطلق آن مقداری پایین‌تر از 96/1 است . همچنین برای این فرضیه، سطح معناداری عدد 093/0 را نشان می‌دهد که بیش‌تر از 0.05 می باشد (Sig>0.05) و با توجه به مقدار منفی ضریب مسیر و مقدار آماره می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده (منطبق بانظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه) این تاثیر معنادار نیست. بعبارتی زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات به طور معناداری بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر ندارد. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات تاثیر معناداری بر بهبود مزیت رقابتی ندارد. هم چنین بر اساس جدول 4 – 38 در فصل چهارم، نتایج حاصل از آزمون مدلِ اندازه‌گیری برای مدل اصلی تحقیق به صورت جداگانه نشان می‌دهد که نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان همراه اول با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد و نتایج تحقیق برای داده‌های به دست آمده از مدیران و مسئولان و مشتریان ایرانسل نیز با نتایج به‌دست آمده از کل پاسخ دهندگان به پرسش نامه (250 نفر) تطابق دارد یعنی بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از عدم تاثیر معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت همراه اول به صورت مجزا و بارهای عاملی و سطح معنی داری نشان از عدم تاثیر معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در شرکت ایرانسل به صورت مجزا دارد.
در خصوص اینکه، به صورت توصیفی، تاثیر مثبت ومعنادار متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در کدامیک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل قویتر(بیشتر) از دیگری است همانطور که قبلا نیز اشاره شد هم در شرکت همراه اول و هم در شرکت ایرانسل تاثیر متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی معنی دار نمی باشد لذا در این قسمت جهت مقایسه دو شرکت، به صورت توصیفی نیازی به مقایسه بارهای عاملی (ضریب مسیر) محاسبه شده برای تاثیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی در دو شرکت همراه اول و ایرانسل وجود ندارد.

بحث در نتیجه آزمون:
براساس نتایج تحقیق هرچند از نظر پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها تاثیر معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی و همچنین در هریک از دو شرکت همراه اول به صورت مجزا و ایرانسل به طور مجزا نتیجه نشد؛ اما، می‌توان با استفاده روش‌های مناسب بازاریابی این مقوله بالقوه را به یکی از ابزارهای کسب و بهبود مزیت رقابتی تبدیل کرد.

5-3 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی
5-3-1 مقایسه نتیجه فرضیه «رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» با تحقیقات قبلی
نتایج تحقیق کاستیاجی (2014) حاکی از آن است که از رهبری تحول به سمت مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج مطالعه اکوما(2014) نیز رابطه مثبت و معنی دار بین رهبری تحول آفرین و مزیت رقابتی را مورد تایید قرار می دهد.
نتایج مطالعه شهزاد خان و محمد آسیف (2013) نیز رابطه معنی دار رهبری تحول آفرین و مزیت رقابتی را نشان می دهد.
یافته های تحقیق آسیا و دیگران (2012) نشان می دهد که رهبری تحول آفرین به عنوان یک منبع تصمیم گیری استراتژیک در راستای رقابت پایدار در شرکت های بزرگ می باشد.
نتایج مطالعه ما نیز نشان از وجود تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی و همچنین در هریک از دو شرکت همراه اول به صورت مجزا و ایرانسل به طور مجزا دارد. بنابراین یافته های ما با یافته های تحقیقات اشاره شده مطابقت دارد.

5-3-2 مقایسه نتیجه فرضیه «کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» با تحقیقات قبلی
در مطالعه رمضانیان و دیگران (1393) هشت عامل كيفيت، هزينه، تحويل، انعطاف پذيري، حفاظت از محيط زيست، نوآوري، دانش فني و تمركز بر مشتري ، اولويت هاي رقابتي تأثيرگذار بر مزيتهاي رقابتي شناخته شدند.
در تحقیق فاریابی و دیگران (1390) تاثیر مثبت کاهش هزینه روی مزیت رقابتی تایید گردید.
گرگانلی دوجی و فاضلی (1388) نشان می دهند که هزینه یابی هدف با قرار دادن مشتریان در محور اصلی تعیین هزینه های ارائه کالا و خدمات در طول چرخه عمر محصول می تواند قدرت رقابت برای بنگاه اقتصادی ایجاد کند.
یافته های مطالعه درشانی (2013) حاکی از آن است دو متغیر مستقل کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها رابطه معنی داری با مزیت رقابتی دارند.
نتایج تحقیق آواد و دیگران (2013) حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین اولویت های رقابتی (کیفیت – هزینه – انعطاف پذیری و تحویل) و مزیت رقابتی وجود دارد.
همچنین یافته های کاویتا و دیگران (2013) نشان می دهد که رابطه معناداری بین اولویت های رقابتی شامل کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، تحویل، تمرکز مشتری ، کاردانی و مزیت رقابتی در صنایع کوچک وجود دارد.
ذکریا و دیگران (2012) در تحقیقات خود نشان می دهند که هزینه و تحویل و کیفیت با مزیت رقابتی مرتبط هستند.
نتایج مطالعه ما نیز نشان از وجود تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی و همچنین در هریک از دو شرکت همراه اول به صورت مجزا و ایرانسل به طور مجزا دارد. بنابراین یافته های ما با یافته های تحقیقات اشاره شده مطابقت دارد.

5-3-3 مقایسه نتیجه فرضیه «ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» با تحقیقات قبلی
در مطالعه رمضانیان و دیگران (1393) هشت عامل كيفيت، هزينه، تحويل، انعطاف پذيري، حفاظت از محيط زيست، نوآوري، دانش فني و تمركز بر مشتري ، اولويت هاي رقابتي تأثيرگذار بر مزيتهاي رقابتي شناخته شدند.

نتایج مطالعه خوش سیما (1391) نشان می دهد که انعطاف پذیری زیر ساختار بر مزیت رقابتی موثر است.
نتایج تحقیق آواد و دیگران (2013) حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین اولویت های رقابتی (کیفیت – هزینه – انعطاف پذیری و تحویل) و مزیت رقابتی وجود دارد.
همچنین یافته های کاویتا و دیگران (2013)

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، سطح معنادار، معادلات ساختاری Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تحلیل داده، رهبری تحول آفرین، تلفن همراه