تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تلفن همراه، انعطاف پذیری، بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

ان می دهد که رابطه معناداری بین اولویت های رقابتی شامل کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، تحویل، تمرکز مشتری ، کاردانی و مزیت رقابتی در صنایع کوچک وجود دارد.
دریر و گرونهاگ (2004) در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که انعطاف پذیری یک مهارت ارزشمند است که دارای تاثیر عمده بر موقعیت رقابتی در میان شرکت های موجود است.
نتایج مطالعه ما نیز نشان از وجود تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی و همچنین در شرکت همراه اول به طور مجزا دارد بنابراین یافته های ما در این قسمت با یافته های تحقیقات پیشین اشاره شده مطابقت دارد اما در شرکت ایرانسل به طور مجزا ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر معنادار ندارد بنابراین یافته های ما در شرکت ایرانسل به طور مجزا با یافته های تحقیقات اشاره شده مطابقت ندارد.

5-3-4 مقایسه نتیجه فرضیه «ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» با تحقیقات قبلی
در مطالعه رمضانیان و دیگران (1393) هشت عامل كيفيت، هزينه، تحويل، انعطاف پذيري، حفاظت از محيط زيست، نوآوري، دانش فني و تمركز بر مشتري ، اولويت هاي رقابتي تأثيرگذار بر مزيتهاي رقابتي شناخته شدند.
مظلومی و دادوند(1391) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.
نتایج تحقیق مطهر(1391) حاکی از آن است که بر اساس نظر خبرگان پاسخگویی به مشتري بالاترین اولویت و کیفیت، کارایی و نوآوري به ترتیب اولویت هاي بعدي در کسب مزیت رقابتی هستند.
نتایج تحقیقات ان جووو و ماکاچا ( 2015) نیز نشان می دهد که کیفیت خدمات ابزاری در جهت تسهیل مزایای جا افتادن در بازار است.
در مطالعه ایسمایل و دیگران (2014) یافته ها نشان می دهند که کیفیت به طور قابل توجهی به مزیت رقابتی مربوط می شود.
یافته های مطالعه درشانی (2013) حاکی از آن است دو متغیر مستقل کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها رابطه معنی داری با مزیت رقابتی دارند.
سینگ (2013) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که باید جهت کمک به مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری و سود دهی شرکت توجه مستمر به مدیریت کیفیت عالی نمود و بدین وسیله شرکت می تواند تصویر محصول یا نام تجاری خود را در ذهن مشتری در بازار رقابتی حفظ کند.
نتایج تحقیق آواد و دیگران (2013) حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین اولویت های رقابتی (کیفیت – هزینه – انعطاف پذیری و تحویل) و مزیت رقابتی وجود دارد.
همچنین یافته های کاویتا و دیگران (2013) نشان می دهد که رابطه معناداری بین اولویت های رقابتی شامل کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، تحویل، تمرکز مشتری ، کاردانی و مزیت رقابتی در صنایع کوچک وجود دارد.
نتایج تحقیق ذکریا و دیگران (2012) حاکی از این است که در میان شرکت های مورد مطالعه، هزینه و تحویل و کیفیت با مزیت رقابتی مرتبط هستند.
نتایج مطالعه ما نیز نشان از وجود تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی و همچنین در هریک از دو شرکت همراه اول به صورت مجزا و ایرانسل به طور مجزا دارد. بنابراین یافته های ما با یافته های تحقیقات اشاره شده مطابقت دارد.

5-3-5 مقایسه نتیجه فرضیه «زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» با تحقیقات قبلی
در مطالعه رمضانیان و دیگران (1393) هشت عامل كيفيت، هزينه، تحويل، انعطاف پذيري، حفاظت از محيط زيست، نوآوري، دانش فني و تمركز بر مشتري ، اولويت هاي رقابتي تأثيرگذار بر مزيتهاي رقابتي شناخته شدند.
نتایج تحقیق آواد و دیگران (2013) حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین اولویت های رقابتی (کیفیت – هزینه – انعطاف پذیری و تحویل) و مزیت رقابتی وجود دارد.
همچنین یافته های کاویتا و دیگران (2013) نشان می دهد که رابطه معناداری بین اولویت های رقابتی شامل کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، تحویل، تمرکز مشتری ، کاردانی و مزیت رقابتی در صنایع کوچک وجود دارد.
نتایج تحقیق ذکریا و دیگران (2012) حاکی از این است که در میان شرکت های مورد مطالعه، هزینه و تحویل و کیفیت با مزیت رقابتی مرتبط هستند.
نتایج مطالعه رانکاتی (2005) نشان می دهد که در شرایط رقابتی بیش از عرضه ، بعد زمان از اهمیت زیادی برای اندازه گیری و ویژگی های سیستم های اندازه گیری عملکرد برخوردار است.
در مطالعه ما وجود تاثیر معنادار زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی و همچنین در هریک از دو شرکت همراه اول به صورت مجزا و ایرانسل به طور مجزا تایید نشد. بنابراین یافته های ما با یافته های تحقیقات اشاره شده مطابقت ندارد.

5-4 پیشنهادات کاربردی تحقیق
5-4-1 پیشنهادات کاربردی براساس فرضیات تحقیق
در این قسمت از تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده از فرضیات به ارائه چند پیشنهاد می‌پردازیم.
5-4-1-1 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه « رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. »
باتوجه به تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین سازمان بر بهبود مزیت رقابتی در بازار خدمات تلفن همراه و با در نظر گرفتن ابعاد و آیتم‌های رهبری تحول‌آفرین پیشنهاد می‌شود که:
مدیران استراتژیک و رهبران فکری در سازمان بیش از پیش به اهمیت در نظر گرفتن خدمات مورد نظر مشتریان توجه کنند. همچنین، در اولویت قرار دادن منافع مشتریان به منافع شرکت باید به عنوان یک اصل در شرکت مورد نظر قرار گیرد، هرچند حساسیت این موضوع به عنوان یکی از چالشهای بنگاه های بازرگانی و خدماتی در عصرکنونی مطرح است، اما در نظر گرفتن این فاکتور در کوتاه مدت ومیان مدت می‌تواند بر بهبود مزیت رقابتی و جایگاه شرکت در بازار خدمات مفید باشد.
کارکنان و نیروی انسانی در هر سازمانی منشا اصلی مزیت رقابتی هستند. در نظر گرفتن این فاکتور نیز توسط رهبری سازمان می‌تواند در بازه‌های زمانی بلند مدت برای شرکت در ارائه خدمات صحیح و مطابق با فناوری روز مفید باشد. رفتار رهبری سازمان به عنوان رکن اصلی سازمان از جهات مختلف می‌تواند موجب بهبود مزیت رقابتی در میان سایر رقبا گردد.
رهبری سازمان از جدیت و توجه کافی در بکارگیری فنون و روش‌های بازاریابی برخوردار باشد تا از این طریق بتوان اهداف و ماموریت سازمان را برای اجزای سازمان (مدیران میانی و کارکنان) توجیه و ابلاغ کند و در بلند مدت بتوان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت.
رهبری سازمان حس اشتراک افکار را در میان گروه‌های کاری مختلف اعم از برنامه‌ریزان راهبردی و مدیران ستادی بیدار کند و از طریق نظرخواهی از مشتریان و مدیران سطوح مختلف در سازمان بتواند فاصله میان خدمات مورد انتظار مشتریان با خدمات ادراک شده را کاهش داد که این موضوع هدف اصلی بازاریابی مدرن و یکی از اصول دست‌یابی به مزیت رقابتی و کسب جایگاه مناسب در بازار و ذهن مشتریان بازار هدف است.
رهبران سازمان زمان لازم برای راهنمایی و آموزش اعضا در جهت گسترش توانایی ها و توانمند کردن کارکنان اختصاص دهند و افراد با نیازها،ایده ها و خلاقیت های مختلف را برای دستیابی به موفقیت در بازار رقابت و بهبود مزیت رقابتی در نظر بگیرند.
رهبران سازمان از کارکنان بخواهند مشکلات را از زوایای مختلف بررسی کنند و به مشکلات به عنوان مسائل قابل حل نگاه کنند و در پیشنهاداتی که ارائه می دهند از خلاقیتهایشان استفاده کنند.رهبران سازمان ها نیز از پیشنهادات کارکنان در جهت رفع موانع و مشکلات و بهبود مزیت رقابتی در بازار بهره ببرند.

5-4-1-2 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»
ی براساس نتایج حاصل از فرضیات تحقیق، تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه‌ بر بهبود مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت، برهمین اساس و مطابق با مطالب مطرح شده در تحقیق، جهت بهبود مزیت رقابتی به شرکت‌های خدمات تلفن همراه پیشنهاد می‌گردد که:
نسبت به کاهش هزینه تمام شده خدمات و حساسیتی که مشتریان به این آمیخته بازاریابی دارند بیش از پیش اهمیت دهند. شکی وجود ندارد که در اکثر موارد قیمت یک کالا یا محصول می‌تواند عامل جذب یا دفع مشتریان باشد. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که خدمات ارائه شده در یک محیط رقابتی عرضه شود.
ضروری است برای ایجاد جایگاه مناسب در بازار و کسب مزیت مدیران باید نسبت به ارائه خدمات طرح‌های خلاقی ارائه دهند. از جمله پیشنهادات ما برای این موضوع برگزاری جشنواره‌های مختلف با ارائه تخفیفات است که تخفیف ارائه شده چنانچه به صورت قابل لمس برای مشتری باشد می‌تواند موجب سرآمدی شرکت در میان سایر رقبا شود که این امر موجب بهبود مزیت رقابتی می‌گردد.
فعالیت های فاقد ارزش افزوده را شناسایی و اینگونه فعالیت ها را اصلاح یا حذف کنند.
با بکارگیری سیاست های تشویقی نظیر اعطای جوایز یا لحاظ کردن تخفیف های مختلف، مشترکین را به استفاده هرچه بیشتر از خدمات ارائه شده خود ترغیب کنند و از این طریق نسبت به رقبا به مزایای رقابتی دست پیدا کنند.
مشترکین خود را بر اساس میزان مصرف آنها طبقه بندی کنند و متناسب با خصوصیات هرگروه خدمات و تخفیف های مناسبی به آنها ارائه نمایند و از این طریق نسبت به رقبا به مزایای رقابتی دست پیدا کنند.
مشترکین قدیمی خود را شناسایی کنند و خدماتی با قیمت کمتر به آنها ارائه نمایند (در راستای سیاست حفظ مشتری).
برای خانواده هایی که همگی اعضای آن خانواده از خدمات آن اپراتور استفاده می کنند، در مکالمات یا پیامک های ارسالی آنها به همدیگر تخفیفاتی را در نظر بگیرند. این قضیه باعث تشویق خانواده ها جهت استفاده از خدمات یک اپراتور می شود.
تعرفه مکالمات خارج شبکه را کاهش دهند.
یک نکته مهم درباره اپراتورهای خارجی تلفن همراه این است که این شرکت ها گوشی های تلفن همراه را به طور قسطی، همراه با خدمات به مشتریان خود عرضه می کنند یعنی افراد در کنار استفاده از خدمات این اپراتورها می توانند گوشی تلفن همراه دلخواهشان را نیز انتخاب کنند.بنابراین به اپراتورهای داخلی تلفن همراه نیز پیشنهاد می شود که از این سیاست تشویقی جهت بهبود مزیت رقابتی استفاده کنند. ضمن اینکه این کار مسیر درآمدزایی دیگری را نیز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های تولید کننده گوشی تلفن همراه در اختیار اپراتورها قرار می دهد.

5-4-1-3 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»
د از دیگر پیشنهادهای این تحقیق می توان به موضوع ارائه انعطاف پذیر خدمات اشاره کرد. پیشنهادات ما باتوجه به موضوع تحقیق و نتایج براساس نظر پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه به شرکت‌های اپراتور تلفن همراه این است که:
بتوانند با تغییرات فناوری، خدمات خود را به‌روز کنند. موضوعی که در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است استفاده از خدمات اینترنت همراه می‌باشد که بسیار مورد توجه است. باتوجه به رشد فناوری در ساخت تلفن همراه و امکان استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت نسل جدید (نسل سه و چهار139) پیشنهاد می‌گردد برای عقب نماندن از قافله رقابت هرچه سریعتر نقاط تحت پوشش این خدمات در سطح شهرها و روستاها برای افزایش سهم بازار و کسب جایگاه برتر، گسترش یابد.
رضایت مشتریان خود را به طور منظم بررسی کنند و با توجه به شکایات آنها و شناسایی نیازهای حال حاضر و آینده آنها، برنامه ریزی جامعی در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان به گونه ای بهتر از رقبا برای بهبود مزیت رقابتی و موفقیت در بازار رقابت انجام دهند.
تحقیقات بازاریابی را به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رقبا در جهت واکنش مناسب (پاسخگویی) در مقابل آنها برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی انجام دهند.
خدماتی به روز و نوآورانه تر از رقبا جهت پیشی گرفتن از آنها در میدان رقابت ارائه دهند.
با طبقه بندی مشترکین به رده های مختلف سنی، شغلی و تحصیلی بتوانن

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کارایی هزینه، سطح معنادار، معادلات ساختاری Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تحلیل داده، رهبری تحول آفرین، تلفن همراه