تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، انعطاف پذیری، کیفیت خدمات، رهبری تحول آفرین

دانلود پایان نامه ارشد

شاخص (DRC، RCA، CMS، TM) برای اندازه‏گیری مزیت رقابتی محصول متانول ایران محاسبه شده است و عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی محصول متانول ایران در چارچوب ارائه شده توسط پورتر تحلیل شده است.

2-25-2 تحقیقات خارجی
ان جووو و ماکاچا80 ( 2015) در مقاله ای با عنوان ” کیفیت خدمات : عامل اصلی رقابت پذیری سازمانی” به بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رقابت پذیری سازمان پرداخته اند برای این کار از توزیع پرسش نامه ها در میان پاسخ دهندگان سازمانی که شامل کارکنان و مشتریان سازمان است استفاده شده است و حجم نمونه 44 نفر بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت خدمات ابزاری در جهت تسهیل مزایای جا افتادن در بازار است و زمانیکه کیفیت خدمات استاندارد باشد باعث بهبود عملکرد سازمان در بخش های ارتباط با مشتری، سود، سهم بازار و وفاداری مشتریان می شود.
ایسمایل و دیگران 81(2014) در مقاله ای با عنوان ” صلاحیت مدیریت، ارتباط کیفیت و مزیت رقابتی در میان صادرکنندگان SME ” به بررسی تاثیر کیفیت و قوام عملکرد کیفیت و پیامدهایی که برای مزیت رقابتی حتی برای حفظ سایر مزایای رقابتی می تواند داشته باشد می پردازند.در این مقاله 238 کسب و کار کوچک و متوسط در مطالعه شرکت داشته اند این مقاله از روش مدلسازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهند که کیفیت به طور قابل توجهی به مزیت رقابتی مربوط می شود.
کاستیاجی 82(2014) در مقاله ای با عنوان ” اثر فرهنگ سازمانی به سوی تعهد سازمانی، رهبری تحول آفرین و مزیت رقابتی تحکیم کسب و کار” به بررسی و تجزیه و تحلیل الگوی بین فرهنگ سازمانی ، تعهد سازمانی، رهبری تحول آفرین و مزیت رقابتی در بین 121 نفر از مدیران با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی به سمت رهبری تحول، مزیت رقابتی و فرهنگ سازمانی ، تعهد سازمانی به سمت مزیت رقابتی ، رهبری تحول به سمت مزیت رقابتی اثر مثبت و معناداری وجود دارد.
اکوما83 (2014) در تحقیق خود با عنوان «رهبری تحول گرا: پیامدها بر کسب مزیت رقابتی سازمان» با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر مزیت رقابتی با استفاده یک تحقیق توصیفی – کاربردی با طرح فرضیه‌هایی به بررسی این موضوع پرداخت و در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه شد که بین رهبری تحول و کسب مزیت رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
خان و آسیف (2013) در یک تحقیق در کشور پاکستان با عنوان : «نقش سبک رهبری و تاثیر آن روی بدست آوردن مزیت رقابتی» به تحقیق پیرامون نقش رهبری و شیوه آن بر ایجاد مزیت رقابتی پرداختند. این تحقیق به لحاظ گردآوری داده ها و شیوه تجزیه و تحلیل آن از تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق اشاره شده است که برای کسب مزیت رقابتی در سازمان، یکی از شاخص‌های اصلی شیوه رهبری سازمان است. در این تحقیق مدل‌های رهبری مورد بررسی قرار می‌گیرد و با مطرح کردن مدل‌های مطرح رهبری به بررسی تاثیر این شیوه‌ها بر کسب مزیت رقابتی می‌پردازند و در نهایت با آزمون فرضیات تحقیق، نتیجه می‌شود‌ که بین رهبری تحول گرا و ایجاد مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.
آواد و دیگران84 (2013) در مقاله ای تحت عنوان ” اولویت های رقابتی و مزیت رقابتی در تولید اردن” با هدف بررسی پیش بینی رابطه بین اولویت های رقابتی (کیفیت – هزینه – انعطاف پذیری و تحویل) و مزیت رقابتی شرکت ها در بخش صنعت کشور اردن و با بهره گیری از یک مطالعه مقطعی با استفاده از روش پرسش نامه، جمع آوری داده ها مورد هدف قرار گرفت و در جهت تست قابلیت اطمینان از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین اولویت های رقابتی و مزیت رقابتی وجود دارد. این مطالعه یکی از اولین بررسی های رابطه بین اولویت های رقابتی شرکت های تولیدی اردن و مزیت رقابتی آنهاست.
کاویتا و دیگران85 (2013) در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی اولویت های رقابتی و مزیت رقابتی میان صنایع مقیاس کوچک با اشاره به شهرستان کویم باتور86″ به بررسی رابطه بین اولویت های رقابتی و مزیت رقابتی در میان صنایع کوچک پرداختند. در این تحقیق اولویت های رقابتی شامل کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، تحویل، تمرکز مشتری ، کاردانی به عنوان متغیرهای مستقل و مزیت رقابتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.برای جمع آوری داده ها به طور تصادفی از یک نمونه مدیران سطح بالا صنایع کوچک استفاده کردند و از آزمون آلفای کرونباخ و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری بین اولویت های رقابتی و مزیت رقابتی در صنایع کوچک وجود دارد.
سینگ 87 (2013) در مقاله خود تحت عنوان ” کیفیت محصول برای مزیت رقابتی در بازاریابی ” به نقش عمده کیفیت محصول و خدمات در مزیت رقابتی در مسائل بازاریابی توجه نموده است و به عنوان یکی از استراتژی های تمایز آنرا مطرح کرده است نتایج تحقیق حاکی از آن است که باید جهت کمک به مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری و سود دهی شرکت توجه مستمر به مدیریت کیفیت عالی نمود و بدین وسیله شرکت می تواند تصویر محصول یا نام تجاری خود را در ذهن مشتری در بازار رقابتی حفظ کند.
درشانی88 (2013) در مقاله ای با عنوان “مطالعه شناخت عوامل موثر بر مزیت رقابتی برای بانک سیلون89 سریلانکا: با مرجع ویژه شعبه کاهاواتا90” به بررسی تاثیر کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها روی مزیت رقابتی پرداخته است دراین تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است و نمونه توزیع که به نمایندگی 77 درصد از مشتریان لیزینگ است با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده ها از طریق همبستگی متغیرها و رگرسیون چندگانه به منظور پاسخ به فرضیات تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج تحقیق حاکی از آن است دو متغیر مستقل کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها رابطه معنی داری با مزیت رقابتی دارند و دو متغیر مستقل دیگر یعنی فناوری و تلاشهای تبلیغاتی با مزیت رقابتی رابطه معنی داری ندارند.
ذکریا و دیگران91 (2012) در مقاله ای تحت عنوان” اولویت رقابتی، مزیت رقابتی و عملکرد شرکت های املاک و مستغلات دبی” به بررسی رابطه اولویت رقابتی با مزیت رقابتی پرداخته اند. در این مقاله شرکت های املاک و مستغلات ثبت نام شده در وب سایت بازار مالی دبی به عنوان نمونه این مطالعه انتخاب شده بودند، تعداد 66 شرکت املاک و مستغلات در وب سایت ثبت نام شده که از این 66 شرکت، 9 شرکت شامل 45 مدیر توافق کرده بودند که در مطالعه شرکت کنند.ابزار جمع آوری داده ها در این مقاله پرسش نامه است. نتایج تحقیق حاکی از این است که در میان شرکت های مورد مطالعه، هزینه و تحویل و کیفیت با مزیت رقابتی مرتبط هستند.
آسیا و دیگران 92 (2012) در مقاله ای با عنوان ” تحکیم مزیت رقابتی استراتژیک از طریق رهبری تحول آفرین ” از روش AHP برای بدست آوردن رتبه های کمی استفاده می کنند و این تحقیق بر اساس فرآیندهای رهبری انجام شده و همکاری بین دانشگاه واسا 93 ، گروه صنعتی و نیروی هوایی فنلاند انجام شده است. نتایج مطالعه، پایه ای را برای چهارچوب رهبری تحول آفرین و تراکنشی به عنوان یک حلقه کاربردی فراهم می کند و همچنین یافته ها نشان می دهند که رهبری تحول آفرین به عنوان یک منبع تصمیم گیری استراتژیک در راستای رقابت پایدار در شرکت های بزرگ می باشد.
لیم و دیگران94 (2012) در تحقیق خود با عنوان« نقش مدیران IT در توانایی شرکت برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق قابلیت IT» بر نقش مدیریت IT برای کسب سرآمدی نسبت به رقبا در فضای رقابتی تاکید کرده اند. روش تحقیق بکار رفته در این تحقیق توصیفی – کاربردی محسوب می شود که ازطریق آزمون فرضیات تحقیق و روش همبستگی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.آنها در مقاله خود با طرح فرضیه‌هایی مبنی بر معنی داری رابطه بین متغیرهای تحقیق به این نتیجه رسیدند که نوع مدیریت شرکت و رهبری در حوزه فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی تاثیر گذار است و رابطه مستقیم و معنا داری بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق وجود دارد.
پاتیار و میا95(2009) در تحقیق خود تحت عنوان «سبک رهبری تحول‏گرا، رقابت در بازار و عملکرد دپارتمان: نمونه موردی هتل‏های لوکس در استرالیا» به بررسی ارتباط میان عملکرد مالی و غیرمالی هتل‏ها، رقابت در بازار و سبک رهبری تحول‏گرا پرداخته‏اند.جامعه آماری این تحقیق 56 هتل و استراحتگاه می‏باشد که برای جمع‏آوری داده‏های خود از پرسشنامه استفاده نموده‏اند.نتایج این مطالعه نشان داده است که سبک رهبری تحول‏گرا دارای ارتباط مثبت با عملکرد غیرمالی می‏باشد که به نوبه خود ارتباط مثبتی با عملکرد مالی هتل‏ها داشت.
لاولر96 (2009) در مقاله ای با عنوان «سرمایه انسانی یک منبع مزیت رقابتی» به بحث پیرامون ایجاد مزیت رقابتی از طریق منابع انسانی سازمان پرداخت. در این تحقیق تحلیلی، با اشاره به ابعاد منابع انسانی و نقشی که این عوامل در ایجاد کارایی و اثربخشی سازمان دارند، این عوامل را با توجه به رقبای شرکت نیز مورد بررسی قرار دادند و نتیجه شد که منابع انسانی کارآمد می‌تواند به عنوان یکی از راههای کسب و بهبود مزیت رقابتی در نظر گرفته شود.
ساروس و دیگران97 (2008) در مقاله ای با عنوان «ایجاد فضای نوآوری از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی» با استفاده از تعریف مفاهیم مربوط به رهبری تحول گرا و تعریف ابعاد آن به تاثیر این ابعاد بر ایجاد جو نوآوری و خلاقیت در سازمان پرداختند. این تحقیق که در کشور استرالیا و با استفاده از نظر سنجی از 1158 مدیران بخش‌های مختلف و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر ایجاد نوآوری در سازمان پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین ابعاد رهبری تحول گرا و ایجای فضای نوآوری در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
لی و ژائو (2006) در تحقیق خود تحت عنوان «افزایش مزیت رقابتی از طریق دانش مدیریت در اجرای سیستم‌های 98 ERP» از اطلاعات 170 شرکت برای بررسی رابطه بین دو متغیر مذکور پرداختند. در این تحقیق 5 عامل دانش مدیریت در محیط رقابت برای سیستم‌هایERP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش کارکنان، یادگیری، اطلاعات و شبکه داده، به اشتراک گذاری فرآیندها بین کارکنان و دانش بررسی مسائل مانند دانش مدیریت بر کارکنان موثر است و موجب هم افزایی آنان می‌گردد.
رانکاتی 99(2005) در مقاله ای تحت عنوان “بازار های جهانی و رقابت مبتنی بر زمان” به تجزیه و تحلیل رقابت بر اساس زمان پرداخته است و اینکه از دیدگاه بازاریابی بر اساس زمان رقابت، می توان به عنوان یک استراتژی مبتنی بر پاسخ فوری به نیازهای مشتری استفاده کرد، نتایج پژوهش نشان می دهند در شرایط رقابتی بیش از عرضه ، بعد زمان از اهمیت زیادی برای اندازه گیری و ویژگی های سیستم های اندازه گیری عملکرد برخوردار است.
دریر و گرونهاگ100 (2004) در مقاله ای تحت عنوان ” عدم اطمینان – انعطاف پذیری و مزیت رقابتی پایدار” به انواع انعطاف پذیری اشاره کرده اند.این مطالعه بر روی 35 شرکتی که در دوره 1977 تا 1999 ورشکست شده بودند و 35 شرکتی که بیشترین سودآوری را در همان دوره داشته اند(بازماندگان)انجام شده است. با توجه به اینکه شرکت های مشابه بیش از چند سال مورد بررسی قرار گرفته است بنابراین امکان ساخت داده های پانل در این تحقیق وجود دارد که از آن زیرمجموعه ای از داده های مورد استفاده در این مقاله استخراج شده است.در این مقاله در قالب فرضیه ای به بررسی اینکه در محیط آشفته شرکت های با درجه انعطاف پذیری بالا بهتر از شرکت های با درجه انعطاف پذیری پایین عمل می کنند پرداخته اند و در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری یک مهارت ارزشمند است که دارای تاثیر عمده بر موقعیت رقابتی در میان شرکت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، کسب مزیت رقابتی، کسب و کار، رهبری تحول آفرین Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، پرسش نامه، انحراف معیار، جامعه آماری