تحقیق با موضوع مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، سلسله مراتب، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانهای دانش محور به کار برده شود، بود .سیستم مدیریت دانش موفق دارای متغیّرهای: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، تمایل به کاربرد و رضایت کاربر بود که موفقیت سیستمهای مدیریت دانش را میسنجید. یافته‌ها نشان داد که این مدل، پتانسیل کاربرد در مطالعات سیستمهای مدیریت دانش آینده دارد.
-چن و چن (2005) در تحقیقی با عنوان “ارزیابی عملکرد مدیریت دانش” با مرور بر ادبیات و بررسی مقاله‌ها در زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت دانش از سال 1995تا 2004 توانستند آن‌ها را در هشت دسته طبقه بندی کنند که شامل: تجزیه و تحلیل کیفی، تجزیه و تحلیل کمی، تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی، تجزیه و تحلیل شاخصهای غیر مالی، تجزیه و تحلیل عملکرد داخلی، تجزیه و تحلیل عملکرد خارجی، تجزیه و تحلیل سازمان محور و تجزیه و تحلیل پروژه محور.

2-5-2- تحقيقات داخلي :
-ابراهیمیان و همکاران (1391) در مقالهای با عنوان بررسی اثربخشی مدیریت دانش پس از بررسی پنج اصل مدیریت دانش نشان دادند موفقیت و اثربخشی مدیریت دانش در سازمانها بستگی به تعهد کامل سازمان‌ها و کارکنان به پنج اصل مدیریت دانش دارد که این پنج اصل شامل تشخیص اهمیت و ارزش مدیریت دانش توسط سازمانها و تمامی کارکنان؛ برخورداری مدیریت دانش از ترکیب مناسب کارکنان و فناوری؛ ایجاد فرهنگ یادگیری، مبادله و تسهیم دانش؛ در نظر گرفتن مدیریت دانش به عنوان فرآیندی مستمر و جدی؛ تأثیر مدیریت دانش بر بهبود کارکنان ، شرایط کاری و سازمانها میباشد. همچنین این مقاله به دنبال ترکیب و پیشنهاد توانمندیهای مدیریت دانش در فرآیندهای مختلف مدیریت دانش، به منظور اثربخشی مدیریت دانش الگوی مفهومی را به صورت شکل (2-10) ارائه دادهاند که میتواند در شناسایی عناصر شکلدهنده و توسعه دهنده توانمندیهای مدیریت دانش برای اثربخشی مفید باشد. بر اساس یافتههای تحقیق هر چه توانمندیهای مدیریت دانش(فناوری،ساختار، فرهنگ، تخصص، یادگیری و اطلاعات) تشویقکننده و حمایتکنندهی فرآیندهای مدیریت دانش (کسب،تولید،ذخیره وکاربرد) باشند اثربخشی مدیریت دانش بیشتر خواهد بود و سازمانها میتوانند به اهداف تعیین شده با اثربخشی بیشتری دست یابند.

-نهاوندی و همکاران(1390) در مقاله‌ای با عنوان “تعيين و اولويت بندي معيارهاي مؤثر بر اثربخشی مديريت دانش در سازمان‌های تحقيقاتي ایران با رویکرد تطبیقی (فازی و قطعی) “پس از مطالعه ادبیات موضوع و دریافت نظرهای متخصصان از طریق مصاحبهها عمیق و بررسی آنها، سنجههای تأثیرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش را در مراکز پژوهشی استخراج کردند. در این پژوهش دادهها، بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی توسعه یافته فازی، به عنوان یک فرآیند تصمیمگیری چند شاخصه تحلیل شدند. در مجموع 34 زیر معیار در قالب 6 معیار اصلی (منابع انسانی، مدیریت -ساختار، خلق و جمع آوری دانش، حفظ و بقا دانش، انتقال دانش، بهکارگیری و به روز رسانی دانش) جهت ارزیابی اثربخشی مدیرت دانش در مراکز پژوهشی مشخص شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که معیار”منابع انسانی” بیشترین اهمیت را در بین معیارها را دارد و در نهایت هم از این مدل برای ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش 9 مرکز پژوهشی در ایران استفاده شد.

– موسيخاني و نادي (1390) در مقالهای تحت عنوان “ارزيابي عملكرد سيستم مديريت دانش بر اساس كارت امتيازي متوازن و با استفاده از روش ارزيابي جامع فازي” به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در وزارت راه و ترابری پرداختند. روش استفاده شده در اين پژوهش روش ارزشيابي است. اين پژوهش در وهله اول، به اولويتبندي شاخصهاي ارزيابي عملكرد سيستم مديريت دانش وزارت راه و ترابري و تعيين وزن آن‌ها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و سپس به ارزيابي عملكرد سيستم مديريت دانش وزارت راه و ترابري بر اساس كارت امتيازي متوازن (BSC) با استفاده از روش ارزيابي جامع فازي پرداخت. بر اساس نتايج به دست آمده، در بین ابعاد کارت امتیازی متوازن بُعد مالی و کاربر اهمیت بیشتری داشتند و همچنین عملكرد اين سيستم در وزارت راه و ترابري از سطح متوسط برخوردار بود و در پایان نیز پيشنهاداتي براي بهبود آن ارائه شد.

-در تحقیقی بردبار و کنجکاو منفرد (1390) به ارزشیابی و آسیبشناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی پرداختند. این تحقیق با هدف بررسی منافع و مسائل مدیریت دانش، تبیین مؤلفههاي ارزیابی مدیریت دانش، بررسی وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههاي آن در مؤسسات آموزش عالی در دانشکدههاي مدیریت سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد صورت گرفته است. در این تحقیق پس از بررسی مبانی نظري که عمدتاً از مطالعه ادبیات و تحقیقات مربوطه حاصل شد، مدل مفهومی طراحی گردید که عناصر آن را میتوان در شکل (2-11) مشاهده کرد:

شکل2-11-مدل مفهومی، ارزیابی و آسیبشناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

جامعه آماري این تحقیق شامل اعضاي هیئت علمی دانشکدههای مدیریت دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و یزد میباشد. برای جمع آوری دادهها ، پرسشنامهای شامل 5 سوال جمعیت شناختی و 31 پرسش مربوط به متغیرهاي مورد توزیع شد. لازم به ذکر است به منظور پاسخگویی به سوالات از طیف 5 مرتبهاي لیکرت از “بسیار کم” تا “بسیار زیاد” استفاده شده است و همچنین نمونهگیري با استفاده از روش تصادفی ساده انجام گرفت و حجم نمونه 37 نفر تعیین شد. برای تجزیه تحلیل دادهها هم نرمافزارهاي. Excel و SPSS بکارگرفته شد. نتایج نشان داد که وضعیت مدیریت دانش در هر سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تربیت مدرس و یزد نامطلوب میباشد و فقط وضعیت بعضی از مؤلفهها در آن‌ها مطلوب است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه سطح معنی داری حاصل از آزمونt برای مدیریت دانش در هر سه دانشگاه کمتر از05/0 به دست آمد، لذا فرضیههای تحقیق مبنی بر وضعیت مطلوب مدیریت دانش در آنها رد شد. البته در دانشگاه تربیت مدرس مؤلفه‌های ایجاد و نگهداری دانش، مؤلفه ایجاد دانش در دانشگاه تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند.

-اسلامی کرم شاهلو (1389) در مقالهای تحت عنوان “ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن” با مرور بر ادبیات مربوط به مدیریت دانش و کارت امتیازی متوازن چارچوبی را برای ارزیابی مدیریت دانش یک سازمان ارائه داد. در این چارچوب با توجه به چهار چشم انداز کارت امتیازی متوازن و اهداف مربوط به آن‌ها ، شاخصهایی را برای ارزیابی مدیریت دانش در هر چشم انداز در نظر گرفته شد.

-ساعی و همکاران (1389) به ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیازی متوازن پرداختهاند در ضمن عوامل کلیدی موفقیت در هر یک از جنبههای کارت امتیازی را هم معرفی کردند و سپس از آن‌ها برای ارائه مدلی جهت ارزیابی مدیریت دانش در “سیستم مکانیزه آموزش دانشگاه علم و صنعت” استفاده کردند. براي سنجش اعتبار مدل فوق و وجود رابطه صحیح بین جنبه‌های کارت امتیازي متوازن پرسشنامه تدوین و بین (کاربران سیستم مدیران ارشد، مسئولین آموزش دانشکدهها، کارشناسان) توزیع شد. پس از جمع آوري پرسشنامه و ثبت اطلاعات در نرم افزار SPSS به بررسی نتایج تحلیلی آن با استفاده از آزمون مربع کاي پرداختند. مطابق با این مدل، تأمین منابع مالی جهت جذب متخصصین فناوري، افزایش دانش فنی کارکنان و توسعه زیرساخت‌ها زمینه ساختار جذب متخصصین، حفظ، آموزش و انگیزش کارکنان میباشد و این فاکتورها منجر به بهبود مستمر فرایندها و شناسایی موانع موفقیت خواهد شد که این امر سبب تسریع در رسیدن به اهداف دانشگاه از بکارگیري سیستم مکانیزه آموزش، که تهیه گزارشهاي سریع، دقیق و قابل اعتماد حوزه خدمات آموزشی، سهولت دسترسی، دقت در محاسبات، امنیت اطلاعات است، میگردد.

-میرفخرالدینی و همکاران (1388) از مدل ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش که ون (2009) با استفاده از گروههای کانون، فرآیند سلسله مراتبی و پرسشنامه برای توسعه یک مدل برای ارزیابی ارائه کرده است برای ارزیابی و رتبه بندی اثر بخشی مدیریت دانش در شرکتهای کوچک و متوسط استفاده کردند. جامعه آماری پژوهش مجموعه صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی استان فارس انتخاب کردند و نمونهگیری با استفاده از تکنیکهای آماری و به صورت تصادفی ساده انجام گرفت (40 شرکت). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و از روشهای کمی و کیفی با کمک نرم افزار spss. برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشانگر میزان اثر بخشی این شرکتها و الویت بندی آنها بر اساس نمره اثربخشی مدیریت دانش و با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. نتایج آزمون، مهمترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اثربخشی مدیریت دانش را اولویتبندی نموده و رتبهبندی شرکتهای مورد مطالعه را از نظر نمره اثربخشی مدیریت دانش در چهار سطح نشان میدهند.

– لطیفی و موسوی ( 1387 ) برای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم دانش در شرکتهای نرم افزاری ایران از شاخص عملکرد مدیریت دانش که توسط لی و همکاران (2005) انجام شده استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم پروژههای فناوری اطلاعات در دست اجرا شرکتهای نرمافزاری که دارای رتبه 1و2و3 اعلام شده توسط شورای عالی انفورماتیک در رشته تولید و پشتیبانی نرم افزار سفارش مشتری هستند، تشکیل داده شده است. روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهای متناسب با حجم و در داخل هر طبقه به صورت تصادفی ساده می‌باشد . نمونه آماری از 18 شرکت و 163عضو پروژه تشکیل شده و برای جمعآوری داده هم از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش با بهکارگیری شاخص عملکرد مدیریت دانش، تحلیل عاملی،آزمون میانگین در مقایسه با عدد ثابت، تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. نتایج بدست آمده از 18 شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها برابر با 0.5 نشان میدهد که با حد وسط شاخص ارزیابی یکسان است.

-خدیور و همکاران (1386) در مقالهای با مرور تحقيقات انجام شده در حوزه اندازهگيري سرمايههاي ناملموس يا دانشي ضمن معرفي اکثر روشهاي موجود در اندازهگيري سرمايههاي معنوي و دانش سازماني ،20 روش به عنوان نمونه بررسي و در سه رویکرد اندازهگيري دانش در محصول و فرآيند، اندازهگيري ارزش دانش درون سازمان و مبتني بر اندازهگيري جايگاه سازمان از نظر فرآيندهاي مديريت دانش طبقهبندی شده‌اند. همچنين به منظور مقايسه بين مدلهاي معروف اندازهگيري دانشي ، شاخصهایی با نظر ۳۳ نفر خبره که در زمينه داراييهاي معنوي سازمان ، مديريت دانش ، اقتصاد يا حسابداري صاحب نظر بودند استخراج شده است .اين شاخص‌ها شامل پوشش سه حوزه مديريت دانش(انسان، ساختار، تکنولوژي)، امکان مونيتورينگ مداوم، اقتضايي بودن، قابلیت پیش بيني و سناریوسازی، تحلیل هزینه، مبتنی بودن بر مدل، پیشنهادسازی براي بهبود، قابليت عمومي و جهانی شدن هستند. در ادامه با طراحي پرسشنامه ۱۱ سوالي که در آن هر شاخص از طريق يک يا چند سوال مورد پرسش قرارگرفته بود بین همان افراد خبره توزیع شد. سر انجام اين مدلها با هم بر اساس شاخصها، مقایسه و نقاط قوت و ضعف مربوط به آن‌ها پس از انجام تحليلهاي آماري تعيين شد و همچنين سه رويکرد شناسايي شده توسط آناليز امتيازات به دست آمده تایید شد. نتایج این تحقیق به مديران در انتخاب روش مناسب اندازهگيري براي سازمان خود کمک میکند.

-خوش سیما و همکاران (1384) در بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای فرآیندهای مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند، سپس به اندازهگیری فرآیندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا (برونی سازی، درونی سازی، اجتماعی سازی و ترکیب) و اثربخشی آن پرداخته‌اند. در نهایت هم ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی آن را با استفاده از رگرسیون گام به گام و همبستگی تفکیکی مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این تحقیق دانشگاه ولی عصر (عج)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه اسلامی کار رفسنجان و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد Next Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سنجش عملکرد، دانشگاهها