تحقیق با موضوع مدیریت دانش، مقایسات زوجی، کارت امتیازی متوازن، سنجش اثربخشی

دانلود پایان نامه ارشد

مسأله…………………………………………………………………………..
3-4-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح…………………….
3-4-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………
3-4-4- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش…………………………………………………………………
3-5- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………
3-5-1- بررسی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………………
3-5-1-1-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………….
3-6- معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….
3-7- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-2- مشخصات خبره‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………
4-3- پیاده سازی روش………………………………………………………………………………………………………………………………
4-3-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله……………………………………………………………………………………
4-3-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح……………………………..
4-3-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….
4-3-3- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………….

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………
5-4-1- کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-4-2 تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست‌ها
پیوست1-پرسشنامه مقایسات زوجی……………………………………………………………………………………………………………..
پیوست2- خروجی نرم افزار Super Decisions…………………………………………………………………………………………

فهرست شکل‌ها
10
شکل1-1- ساختار کلی پایان نامه …………………………………………………………………………………………….
17
شکل2-1- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………
40
شکل2-2- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت…….
46
شکل2-3- مدل اولیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
48
شکل2-4- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش……………………………………………………………..
51
شکل2-5- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………………….
54
شکل2-6- فرمت استاندار سوپر ماتریس…………………………………………………………………………………….
58
شکل2-7- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………..
59
شکل2-8- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش……………………………………………………………….
60
شکل2-9- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش……………………………………………………
62
شکل2-10-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………
65
شکل2-11-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی……………
68
شکل2-12-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن………………….
73
شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………..
78
شکل3-1-مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
106
شکل5-1-یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول
33
جدول 2-1- رویکردهای متفاوت ارزیابی مدیریت دانش……………………………………………………………..
36
جدول 2-2- شاخصهای کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………….
37
جدول 2-3- شاخصهای جهت یاب اسکاندیا……………………………………………………………………………
38
جدول 2-4- شاخصهای نظارت بر داراییهای نا مشهود………………………………………………………………
39
جدول 2–5 شاخصهای حسابداری منابع انسانی………………………………………………………………………..
40
جدول 2-6- شاخصهای متدلوژی Kp3………………………………………………………………………………….
42
جدول 2-7- شاخصهای عملکرد مدیریت دانش………………………………………………………………………..
43
جدول 2-8- شاخصهای سیستم مبتنی بر رضایت کاربر……………………………………………………………….
44
جدول 2-9- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش……………………………………………………………………
48
جدول 2-10- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه……………………………………………………………….
69
جدول 2-11- پژوهشهای انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش…………………………………………..
81
جدول 3-1-مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی…………………………………………………………………….
81
جدول 3-2 – نمونه پرسشنامه مقایسه زوجی……………………………………………………………………………….
83
جدول3-3- شاخص ناسازگاری تصادفی…………………………………………………………………………………..
85
جدول 4-1- مشخصات خبره…………………………………………………………………………………………………..
86
جدول 4-2- درجه اهمیت شاخص‌های اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………………
87
جدول 4-3- درجه اهمیت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن……………..
88
جدول 4-4- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مشتری……………………..
89
جدول 4-5- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد فرآیندهای داخلی………
90
جدول 4-6- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد نوآوری و یادگیری……
91
جدول 4-7- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مالی…………………………..
92
جدول 4-8- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعد مشتری………………………
93
جدول 4-9- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعد فرآیند های داخلی……….
94
جدول 4-10- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعد نوآوری و یادگیری…..
95
جدول 4-11- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل دانشکده‌ها در بعد مالی………………………..
97
جدول 4-12-سوپر ماتریس اولیه در بعد مشتری………………………………………………………………………….
97
جدول 4-13- سوپر ماتریس نهایی در بعد مشتری……………………………………………………………………….
98
جدول 4-14- سوپر ماتریس اولیه در فرآیند های داخلی………………………………………………………………
98
جدول 4-15- سوپر ماتریس نهایی در بعد فرآیندهای داخلی…………………………………………………………
99
جدول 4-16- سوپر ماتریس اولیه در بعد نوآوری و یادگیری………………………………………………………..
99
جدول 4-17- سوپرماتریس نهایی بعد نوآوری و یادگیری…………………………………………………………..
100
جدول 4-18- سوپرماتریس اولیه بعد مالی………………………………………………………………………………….
100
جدول 4-19- سوپر ماتریس نهایی در بعد مالی…………………………………………………………………………..
102
جدول 4-20- محاسبه شاخص مطلوبیت برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش…………………………………
103
جدول 4-21-تجزیه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، فرآیند تحلیل، تحلیل شبکه Next Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، سنجش اثربخشی، آموزش عالی، دانشگاهها