تحقیق با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

به دست آمده، ميتوان سوپرماتريس نهایی111 را محاسبه كرد و اولويتهاي نهايي هر گزینه را به دست آورد. براي محاسبه سوپرماتريس نهایی، كافي است سوپر ماتريس تصادفي را به توان بي نهايت (يا عدد خيلي بزرگي) رساند. به این علت كه، هنگام رسم شبكهاي از عناصر و دستهها بعضي از تأثيرات به صورت مستقيم و آشکارا بوده ولي بسياري از تأثيرات پنهان در شبكهاي از وابستگيها وجود دارد كه به خاطر عدم وجود ارتباط مستقيم رسم نميگردند از قابليتهاي بسيار مهم يك روش تحليل شبكهاي اين است كه از اين تأثيرات شبكهاي چشم پوشي نمينمايد. لذا بايستي بر روي سوپرماتريس موزون تغييراتي داد تا بتوان همه اين تأثيرات را آشكار ساخت و به عبارت ديگر تعديل نمود. مثلاً، در حالتي كه معیار a مستقیماً b را تحت تأثیر قرار میدهد و b نیز معیار c را تحت تأثیر قرار میدهد؛ تأثیر a بر c در سوپرماتریس موزون موجود نیست. براي به دست آوردن يك چنين تأثير غيرمستقيمي با واسطهگري يك معیار كافي است سوپرماتریس موزون را به توان دوم برسانيم.
در حالتي كه دو معیار به واسطه دو معیار ديگر به يك ديگر متصل شده باشند براي به دست آوردن اين تأثير سه مرتبهاي كافي است سوپرماتریس موزون را به توان سه برسانيم و به همين ترتيب براي مراتب بالاتر ارتباطات غيرمستقيم، توانهاي بالاتري از سوپرماتریس موزون لازم ميباشد. لذا در اين حالت دنبالهاي از توانهاي سوپرماتریس موزون را خواهيم داشت كه هر يك مبين اوزان درجهاي از ارتباطات بين ملاكها خواهند بود. مسلم است كه هر چه سوپرماتریس موزون را به توان بزرگتري برسانيم اختلاف بين عناصر ستونها كمتر ميشود. در اين قسمت تصميمگيرنده است كه تعيين ميكند چه تواني كفايت ميكند. از آن جا كه در نهايت براي تصميمگيرنده وزنهاي متعلق به گزینهها لازم است پس مرتبهاي از توان كه در آن عناصر تمامی ستونهای سوپر ماتریس با هم برابر شوند كفايت خواهد كرد (یاکسل و دگدوایرن، 2007؛ وو و همکاران، 2008). ساعتی با استفاده از ماتریسهای احتمالی و زنجیره مارکف اثبات میکند که وزن نهایی عناصر، از رابطه زیر بدست می آید (دری و حمزه ای،1389).
W=lim┬(k→∞)⁡〖w^(2k+1) 〗
بهطورکلی، سوپر ماتریس نهایی از رابطه (2-6) محاسبه میشود:
( موزون سوپرماتریس)^(2k+1) نهایی سوپرماتریس=
K از مجموعه اعداد طبیعی بوده و مقدار آن می‌تواند بطور دلخواه افزایش یابد تا اینکه به همگرایی حاصل شود یعنی کلیه عناصر موجود در یک سطر (یا ستون) یکسان شوند.

گام چهارم. انتخاب بهترین گزینه
بردار اولویت گزینهها در سطر گزینه سوپرماتریس نهایی یافت میشوند. گزینهای كه بيشترين وزن را كسب كرده به عنوان گزینهی مطلوب انتخاب ميشود که توسط محاسبات و عملیاتهای ماتریسی به دست آمده است. (یاکسل و دگدوایرن، 2007؛ وو و همکاران، 2008).
2-5-دانشگاه مازندران:
دانشگاه مازندران هم اکنون، بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی دولتی استان به شمار میرود، دارای سابقه‌ای بالغ بر 35 سال است که هسته اولیه آن را موسسه آموزش عالی اقتصادی و اداری – مدرسه عالی علوم کشاورزی- موسسه آموزشی کشاورزی گرگان- مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر(دانشگاه شمال) تشکیل دادهاند که در سال 1358 و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی یافته است.
این دانشگاه هم اکنون در آستانه 35 سالگی دارای 10 دانشکده علوم پایه، هنر و معماری، حقوق و علوم سیاسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم اقتصادی و اداری، فنی و مهندسی، علوم ریاضی، شیمی و الهیات و معارف اسلامی در مجموعهی پردیس است و حدود 12 هزار دانشجو در 85 رشته مقطع کارشناسی ، 1800 دانشجوی کارشناسی ارشد در 60 رشته گرايش و500 دانشجو در مقطع دكترا در30 رشته گرايش تحصيل مي‌كنند.کار آموزش و تدریس دانشجویان را 270 عضو هیأت علمی بر عهده دارند.

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده :
مرور ادبیات و بررسی مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت دانش نشان داده است روشها و مدلهای زیادی برای سنجش مدیریت دانش وجود دارد که برخی تحقیقات با توجه به موقعیت، از آن‌ها برای سنجش اثربخشی، موفقیت و عملکرد آن استفاده میکنند. در این قسمت به توضیح برخی تحقیقات انجام شده در این زمینه میپردازیم که تعدادی از تحقیقات به بررسی روشها و ابزارها و یا استفاده از آن‌ها پرداختهاند و تعدادی دیگر هم مدلهایی را در این زمینه ارائه دادهاند.

2-5-1 تحقيقات خارجي:
– کواچ و وانگ (2011) در مقاله‌ای با عنوان “سنجش عملکرد مدیریت دانش” مروری بر ادبیات سنجش عملکرد مدیریت دانش داده‌اند و رویکردهای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش را در دو دسته کمی و کیفی طبقه بندی نمودند. سپس به معرفی و مقایسهی هشت ابزارهای سنجش عملکرد مدیریت دانش پرداختند. در نهایت هم پنج ویژگی را برای یک ابزار ارزیابی عملکرد مناسب، بیان کردند و رهنمودهایی را هم برای تحقیقات آینده پیشنهاد دادند. ویژگیها به صورت زیر است:.
1- هم معیارهای کمی و هم معیارهای کیفی را مدنظر قرار دهد.
2-اجرای آن آسان باشد.
3-به صورت تجربی تست شود.
4-نتایج باید واضح و معنادار باشد و گیج کننده نباشد.
5-قادر به نشان دادن فرصتهایی برای بهبود جهتگیری آینده و پیش بینی نتایج بعد از بهبود باشد.

– وِن112 (2009) مدلی را با 5 معيار اصلي كاركنان، داده، اطلاعات، دانش و خرد و 30 زير معيار براي سنجش اثربخشي مديريت دانش سازماني ارائه داد(شکل2-7). این تحقیق علاوه بر بهکارگیری ادبیات مربوطه، از گروه‌های کانون، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل پرسشنامهای استفاده کرده است که این روشهای کیفی و کمی را یکپارچه کند تا وابستگی وزنها از سطوح و شاخصهای مختلف را بیابند. جامعه آماری آن در مجموع 350 شرکت پیشرفته در صنعت گردشگری تایوان است. نمونه تجربی با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهبندی انتخاب شد. نتایج به دست آمده از روش (AHP) و ترکیب نظرات 10متخصص ، رتبهبندی را به ترتیب اهمیت به صورت اطلاعات، کارکنان، خرد، دانش، داده است. اطلاعات و کارکنان در مدیریت دانش مهمترین معیارها بودند .نرخ جریان و بهکارگیری از شبکه مهمترین شاخص در اطلاعات بودند و نرخ تفکیک کارکنان مهم‌ترین شاخص در کارکنان بود.

– چن و همکاران (2009) در مقالهاي با عنوان” سنجش عملكرد مديريت دانش از ديدگاه رقابتي” رويكردي براي اندازهگيري عملكرد مديريت دانش دانشگاه فناوري از ديدگاه رقابتي ارائه كرده است. اين رويكرد فرآيند تحليل شبكهای كه يك تئوري براي تصميمگيريهای چند معياره است را با کارت امتیازی متوازن تركيب كرده سپس با شاخصهاي اندازهگيري عملكرد مديريت دانش تطابق داده شده است. اين مقاله، متدلوژی سنجش عملكرد مديريت دانش سازمان را با توجه به رقباي اصلي آن، معرفي كرده است. اين رويكرد براي ارائه اطلاعات اثربخش براي بهبود مديريت دانش، افزايش كيفيت تصميمگيري و به دست آوردن يك جهت يابي واضح در كسب مزيت رقابتي كسب و كار است. همچنين اين روش ميتواند به عنوان ابزاري براي اندازهگيري مديريت دانش كل سازمان به کار گرفته شود. و نتایج آن نشان داد که در بین شاخصها بعد نوآوری و یادگیری و فرآیندهای داخلی از اهمیت بیشتری دارند و همچنین سازمان برای موفقیت خود در برابر رقبای خود باید فرآیند ذخیره و بهکارگیری دانش را بهبود دهد.

-هانگ و همکاران113 (2007) در مقالهای تحت عنوان “مقایسه با رقیب اصلی: مهم‌ترین وظیفه سنجش عملکرد مدیریت دانش” از تئوری تصمیمگیری چند معیاره استفاده کردهاند و با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای روشی را برای مقایسه عملکرد مدیریت دانش یک شرکت با رقبای اصلی آن ارائه دادهاند. سپس از آن روش برای سنجش عملکرد مدیریت دانش یک شرکت تولیدکننده دستگاههای خودکار با سه رقیب اصلی آن استفاده کردند. این مدل از سه سطح هدف، معیارها و گزینهها که همان رقبای اصلی هستند تشکیل میشود. نتایج این تحقیق نشان داد که این شرکت برای پیشی گرفتن و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش باید خلق و درونی سازی دانش خود را بهبود دهد.

سطح اول

– وی و اچ سو114)2007) به ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در صنعت اتوبوس‌رانی تایوان و بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد شرکتهای اتوبوس‌رانی با استفاده از شاخص عملکرد مدیریت دانش پرداختهاند. در صنعت اتوبوس رانی کشور تایوان 37 شرکت اتوبوس‌رانی به ارائه خدمات در این خصوص میپردازند. پنج پرسشنامه بین مدیران واحدهای سازمانی آن شرکتها توزیع شد که طیف لیکرت 7 تایی در پرسشنامه 44 سوالی این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج بدست آمده از 22 شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه 0.0727 الی8964 . 0 نشان میدهد.
– وو و ونگ115(2006)، موفقیت سیستم مدیریت دانش را به طور مستقیم اندازهگیری نمیکنند بلکه آن را مفهومی چند وجهی میدانند که با استفاده از چند متغیر جایگزین قابل ارزیابی است. این دو محقق که در مطالعه خود از نتایج تحقیقات موجود در حوزه سیستمهای اطلاعاتی الگوبرداری نمودهاند. مطابق مدلی که در شکل(2-9) نمایش داده شده است از پنج متغیر به عنوان فاکتورهای جایگزین برای موفقیت سیستم مدیریت دانش استفاده میکنند. در این مدل، ارتباطات متقابل مابین متغیرها بر اساس تحلیل آماری بر روی نتایج یک نظرسنجی که از تعدادی شرکت بزرگ در کشور تایوان پذیرفت، تعیین شده است.

شکل2-9-مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت سیستم مدیریت دانش

برای اندازهگیری مقدار متغیرهای مدل فوق، پرسشنامهای هم طراحی کردند که برای پاسخگویی به آن از مقیاس هفت گزینهای لیکرت استفاده شده است. در واقع مدل مذکور موفقیت سیستم مدیریت دانش را از پنج بعد مختلف مورد تحلیل قرار میدهد. در این مدل کیفیت سیستم و کیفیت دانش یا اطلاعات آن به عنوان متغیرهای مستقلی که دارای تأثیر مستقیم بر میزان رضایت کاربر هستند، شناخته شده است.
-اونگ و لای116 در سال 2006، با توجه به ضرورت تدوین معیاری برای اندازهگیری اثربخشی سیستمهای مدیریت دانش در سازمانها، یک مقیاس چند بُعدی با نام (117USKMS) را به منظور سنجش میزان رضایت کاربر از سیستم مدیریت دانش توسعه دادهاند. آن‌ها ابزار مذکور را با اعتقاد بر این امر ابداع نمودهاند که روشهای موجود برای ارزیابی میزان رضایت کاربر از سیستمهای اطلاعاتی، در خصوص سیستمهای مدیریت دانش قابل تعمیم نیست. این مقیاس شامل چهار بعد با عنوان محتوا، سهولت استفاده، سازگاری با نیازهای شخصی کاربر و سهولت در مشارکت گروهی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامهای متشکل از شانزده آیتم اندازهگیری و پاسخ هر پرسش با استفاده از مقیاس لیکرت هفت گزینهای ارزیابی میشود. در تحقیق مذکور، وجود ارتباط مستقیم مابین رضایت کاربر و تمایل او برای بکارگیری سیستم مدیریت دانش از یک سو و تمایل او برای توصیه برای دیگران درباره استفاده از سیستم مدیریت دانش از سوی دیگر، توسط دو فرضیه آماری بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.

– لی و همکاران (2005) برای ارزیابی عملکرد یک سازمان در اجرای مدیریت دانش، معیاری با عنوان شاخص عملکرد مدیریت دانش(KMPI) ارائه دادند که شامل فرآیندهای خلق، ذخیره، تسهیم، بهکارگیری و درونیسازی دانش میباشد. سپس برای اندازهگیری مدیریت دانش در بازار (KOSDAQ118)کره و بررسی ارتباط سطح عملکرد مدیریت دانش با عملکرد شرکت، از آن استفاده کردند. جمعآوری دادهها هم از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد 250 شرکت صورت گرفت. نتایج بدست آمده از 101 شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه 0.26الی0.51نشان میدهد.

-هالاوی119 (2005) پایان نامهی دکتری خود را با عنوان «موفقیت سیستمهای مدیریت دانش» انجام داده است. هدف این پژوهش، توسعهی مدلی در سازمانهای دانش محور است که بتواند برای سنجش موفقیت سیستم مدیریت دانش در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مقایسات زوجی، سلسله مراتب، مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن Next Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، سلسله مراتب، ارزیابی عملکرد