تحقیق با موضوع مدیریت دانش، سیستم مدیریت، سنجش عملکرد، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه آن اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاهها بودند و تعداد پاسخ دهندگان به 225 نفر رسید که پرسشنامه همراه با مصاحبه تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در دانشگاههای سطح شهر رفسنجان، از بین فرآیندهای مدیریت دانش، عاملهای برونی سازی، درونیسازی و اجتماعی سازی برای خلق دانش مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین فرآیندهای درونی‌سازی، برونی سازی و ترکیب بر اثربخشی مدیریت دانش در این دانشگاهها تأثیر دارد.

-صمیمی و آقایی (1384) بر مبنای بررسی تعدادی از آخرین تحقیقات مرتبط با ارزیابی مدیریت دانش، مدلی در زمینه نحوه ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش از طریق تعریف شاخصهای عملکرد و تبیین ارتباط متقابل ما بین آن‌ها پیشنهاد کردهاند.

این پژوهش به اثبات روابط مدل پیشنهادی نپرداخته است، بلکه بر اساس مطالعه جدیدترین پیشرفتهای نظری در خصوص عملکرد سیستم مدیریت دانش، به مرور تعدادی از مهمترین مطالعات موجود در ادبیات موضوع که به اندازهگیری متغیرهای مدل و همچنین تعیین ارتباط ما بین آن‌ها اختصاص یافته است، پرداخته‌اند. پیشنهاد دادهاند که حل معادلات ساختاری مدل پیشنهادی میتواند تأثیر کیفیت سیستم مدیریت دانش و کارایی دانش را بر میزان اثربخشی سیستم و همچنین میزان تأثیر موفقت سیستم بر رضایت کاربر و بهبود عملکرد شرکت را مشخص نماید .
مطالعات فوق را می‌توان در جدول ذیل خلاصه نمود:
جدول2-11-پژوهش‌های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش
شرح مختصر تحقیق
عنوان
سال
محققان
ردیف
با مرور بر ادبیات سنجش عملکرد مدیریت دانش هشت ابزار را معرفی و مقایسه نمودند و سپس پنج ویژگی را برای یک ابزار مناسب سنجش معرفی کردند.
سنجش عملکرد مدیریت دانش
2011
کواچ و وانگ
1
با استفاده از گروههای کانون و روش کیفی، مدلی را با پنج معیار کارکنان،داده،اطلاعات،دانش و خرد و30 زیر معیار را برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش ارائه نمودند.همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میزان اهمیت این معیارها را تعیین کردند که کارکنان و اطلاعات مهم‌ترین معیار شناخته شد و سپس 76 شرکت را رتبه بندی نمودند.
سنجش اثربخشی مدیریت دانش
2009
وِن
2
این تحقیق برای مقایسه عملکرد مدیریت دانش چند دانشگاه رویکردی را ارائه داده است که در آن فرآیند تحلیل شبکهای را با کارت امتیازی متوازن ترکیب نموده و سپس با شاخص سنجش عملکرد مدیریت دانش مطابقت داده است. نتایج بدست آمده وضعیت فرآیندهای مدیریت دانش را در هر یک از دانشگاه را نشان میدهد و سپس آن‌ها را رتبه بندی نموده است.
سنجش عملكرد مديريت دانش از ديدگاه رقابتي
2009
چن و همکاران
3
به ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در صنعت اتوبوس‌رانی تایوان و بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد شرکتهای اتوبوس‌رانی با استفاده از شاخص عملکرد مدیریت دانش پرداخته‌اند. به هر یک از 37 شرکت ،5 پرسشنامه داده شد. نتایج بدست آمده از 22 شرکت، نشان میدهد شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه 0.0727 الی8964 . 0 قرار دارد.
تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد
2007
وی و اچ سو
4
با بهکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای و شاخص سنجش عملکرد مدیریت دانش و سه معیار قیمت سهام،هزینه‌های R&D و نسبت درآمد به قیمت، عملکرد مدیریت دانش یک شرکت تولید کننده دستگاههای خودکار با سه رقیب اصلی آن مقایسه کرند. نتایج این تحقیق نشان داد که این شرکت برای پیشی گرفتن و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش باید خلق و درونیسازی دانش خود را بهبود دهد.
مقایسه با رقیب اصلی: مهم‌ترین وظیفه سنجش عملکرد مدیریت دانش
2007
هانگ و همکاران
5
مدلی از پنج متغیر کیفیت سیستم، کیفیت دانش اطلاعات، رضایت کاربر، مزایای درک شده از KMS، میزان استفاده از KMS به عنوان فاکتورهای جایگزین برای موفقیت سیستم مدیریت دانش ارائه کردند.در این مدل، ارتباطات متقابل مابین متغیرها بر اساس تحلیل آماری بر روی نتایج یک نظرسنجی که از تعدادی شرکت بزرگ در کشور تایوان پذیرفت،تعیین شده است.
سنجش موفقیت سیستم مدیریت دانش
2006
وو و ونگ
6
یک مقیاس چند بعدی با نام (USKMS)را به منظور سنجش میزان رضایت کاربر از سیستم مدیریت دانش توسعه دادهاند. این مقیاس شامل چهار بعد با عنوان محتوا، سهولت استفاده، سازگاری با نیازهای شخصی کاربر و سهولت در مشارکت گروهی میباشد که وجود ارتباط مستقیم مابین رضایت کاربر و تمایل او برای بکارگیری سیستم مدیریت دانش از یک سو و تمایل او برای توصیه برای دیگران درباره استفاده از سیستم مدیریت دانش از سوی دیگر، توسط دو فرضیه آماری بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.
سنجش رضایت کاربر از سیستم مدیریت دانش
2006
اونگ و لای
7
برای ارزیابی عملکرد یک سازمان در اجرای مدیریت دانش،معیاری با عنوان شاخص عملکرد مدیریت دانش(KMPI) ارائه شد و سپس برای اندازهگیری مدیریت دانش در بازار (KOSDAQ)کره و بررسی ارتباط سطح عملکرد مدیریت دانش با عملکرد شرکت از آن بکار رفت.. نتایج بدست آمده از 101 شرکت، شاخص عملکرد مدیریت دانش آن‌ها در دامنه0.26الی51. نشان میدهد.
شاخص عملکرد مدیریت دانش
2005
لی و همکاران
8
مدلی را برای سنجش موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور توسعه دادند. و نشان دادند که سیستم مدیریت دانش موفق دارای متغیّرهای: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، تمایل به کاربرد و رضایت کاربر است.
موفقیت سیستم مدیریت د

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مدیریت دانش، کارت امتیازی متوازن، سلسله مراتب، ارزیابی عملکرد Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون جدید، عامل انسانی، حقوق اجتماعی، کشورهای توسعه یافته