تحقیق با موضوع متغیر تعدیل گر، تعدیل کنندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ت محیطی
4-3-4- بررسی نقش تعدیل کنندگی وقت شناسی
نتایج بدست آمده از نقش تعدیل کننده وقت شناسی در نرم افزار lisrel در جدول 4-7 آورده شده است.
جدول 4-7: نقش تعدیل کننده وقت شناسی
متغیر پیش بین
متغیر تعدیل گر
متغیر وابسته
ضریب مسیر
ارزش t
نتیجه
سودمندی
وقت شناسی
تمایل به استفاده
**0.21
3.921
تائید
نگرش
وقت شناسی
تمایل به استفاده
**0.30
4.063
تائید
اعتماد
وقت شناسی
تمایل به استفاده
0.06
1.151
رد

شکل4-14) نقش تعدیل کننده وقت شناسی

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع استان گیلان، جامعه آماری، قصد استفاده، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، مدل مفهومی، عملکرد شرکت، مدل ساختاری