تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

است، که به نوعی افزایش در این متغیر با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بالا همراه است که در مفهوم کلی افزایش/کاهش دراین متغیرها با کاهش/ افزیش اقلام تعهدی اختیاری همراه است.
همچنین با توجه به مطالب فوق نتیجه براین است که بین نسبت بازدهی ارزش ویژه و کیفیت قلام تعهدی رابطه منفی وجود داردیعنی افزایش/کاهش درآن با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه است و از لحاظ معناداری قابل قبول میباشد وکه این خود مبنایی بر قبول این فرضیه که بین نسبت به بین نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و کیفیت قلام تعهدی وجود رابطه معناداروجود دارد محسوب میشود.

Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 0
Constant
-.۲۵۰
.۱۱۵
۴٫۶۹۵
۱
.۳۰
.۷۷۹
جدول ۴-۳-۲-۲

جدول ۴-۳-۱-۳
Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
95% C.I.for EXP(B)

Lower
Upper
Step 1a
M/B *
-.029
.007
15.701
1
.000
.971
.957
.985

AGE*
-۱٫۱۲۲
.۳۰۴
۱۳٫۵۸۱
۱

.۳۲۶
.۱۷۹
.۵۹۱

K.REPORT*

۱۱٫۱۹
۲

K.REPORT(1)
-۱٫۰۹۸
۱٫۲۲۸
.۷۹۹
۱
.۳۷۱
.۳۳۴
.۳۰
۳٫۷۰۴

K.REPORT(2)
-.۱۸۵
۱٫۲۳۷
.۲۲
۱
.۸۸۱
.۸۳۱
.۷۴
۹٫۳۸۷

FLR*
۱٫۵۸۱
.۸۳۰
۳٫۶۲۹
۱
.۵۷
۴٫۸۶۱
.۹۵۵
۲۴٫۷۳۳

SIZE*
-.۷۹
.۹۱
.۷۵۳
۱
.۳۸۵
.۹۲۴
.۷۷۳
۱٫۱۰۵

Constant*
۵٫۵۹۵
۲٫۰۷۹
۷٫۲۴۶
۱

۲۶۹٫۰۶

a. Variable(s) entered on step 1: ROE, AGE, K.REPORT, FLR, SIZE.
*. صحت پیش بینی کنندگی
*. ماتریس طبقه بندی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد ازدواج