تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

تقسیمی

میانگین217
.۳۱۳
۳۵٫۴۸۶۱
۲٫۴۰۵۸
.۷۱۳۲
میانه218
.۴۴
۳۲٫۹۷
۱٫۹۷۵
.۷۵۶۳
نما219
۰
۸٫۰۷
۱٫۹۴
.۱۰
حداقل220
۰
.۶۹
.۲۲
.۱۰
حداکثر221
۱
۸۴٫۱۱
۸٫۳
۳٫۱۳
واریانس222
***
۳۷۸٫۰۳۴
۲٫۵۳۴
.۸۶
انحراف معیار223
***
۱۹٫۴۴۳۱۱
۱٫۵۹۱۷
.۲۹۲۸۶
چولگی224
***
.۴۴۴
۱٫۳۰۵
۱٫۴۱۶
کشیدگی225
***
-.۵۵۸
۱٫۵۸
۱۴٫۳۶۷
جدول فوق نشان دهنده آمار توصیفی از متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق دررابطه با تعداد۳۰۶ نمونه سال-شرکت می باشد که با توجه به؛

*. میزان میانگین در کیفیت اقلام تعهدی اختیاری(متغیر وابسته تحقیق) متوجه میشویم که به طور میانگین ۴۴ درصد از شرکتها (۱۳۴ نمونه سال-شرکت) دارای اقلام تعهدی با کیفیت بالا و در مقابل ۵۶ درصداز شرکتها(۱۷۲ نمونه سال-شرکت) دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین میباشند.
*. همچنین در رابطه با سایر متغیرها مقایسه بین سه شاخص مرکزی(میانگین، مد، نما) نشان دهنده وجود کشیدگی و چولگی در نسیت بازدهی ارزش ویژه است ولی در رابطه با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت درصد سود تقسمیمی چولگی و کشیدگی به میزان مطلوب میباشد که این مطلب از میزان انحراف معیار ویا واریانس به خوبی آشکار است.

۴-۳. آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۳-۱. آزمون فرضیه اوّل.
– ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.
فرضیه فوق در قالب مدل رگرسیونی لجستیک زیر مورد بررسی قرار گرفت

Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 〖M/B〗_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

M/Bit: نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(متغیر مستقل).
SIZEit: اندازه شرکت(متغیر کنترل).
FLRit: اهرم مالی(متغیر کنترل).
AGEit: عمر شرکت(متغیر کنترل).
TARit:نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس نسبت به صورتهای مالی(متغیر کنترل).

نتایج از آزمون آماری این مدل رگرسیونی در نرم افزار تحلیل آماری SPSS به شرح زیر می باشد؛

*. آزمون نسبت درست نمایی
جدول ۴-۳-۱-۱
Block 1: Method = Enter
Omnibus Tests of Model Coefficients

آماره کای دو226
درجه آزادی227
Sig.
Step 1
Step
۳۵٫۸۴
۶

Block
۳۵٫۸۴
۶

Model
۳۵٫۸۴
۶

جدول۴-۳-۱-۱ نشان دهنده نتایج از آزمون اوم نی بوس228 است. این آزمون به بررسی این میپردازد که مدل تا چه حد قدرت تبیین و کارایی دارد؟ که با توجه به مقدار آماره کای دو ۳۵٫۴۸ و مقدار sig(سطح معنادای229) ۰ نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد برازش مدل قابل قبول بوده و در سطح خطای کمتر از ۰٫۰۱ معنی دار میباشد

*. آماره والد
آماره والد مهمترین آماره برای آزمون معنادای حضور هر متغیر مستقل در مدل میباشد که میتوانیم از طریق سطح معناداری آن به این امر پی ببریم . آماره والد معادل t در رگرسیون خطی میباشد . که در تفسیر این آماره چنانچه مقدار این آماره برای هر متغیر در سطح خطای کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار باشد در آن صورت نتیجه میگیریم که وجود آن متغیر در مدل مفید و اثر آن معنی دار است.
همچنین از نتایج بدست آمده در رابطه با نسبت بختها230 میبایست در نظر داشت که؛
*-هرگاه نسبت بختها بزرگتر از عدد یک باشد تغییر متغیرهای مستقل و وابسته مثبت و هم جهت است. یعنی با افزایش مقدار متغیر مستقل مقدار متغیر وابسته نیز افزایش مییابد.
*- هرگاه نسبت بختها کوچکتراز عدد یک باشد تغییر متغیرهای مستقل و وابسته منفی و در جهت خلاف هم است.
*- هرگاه نسبت بختها برابر با عدد یک باشد متغیر مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارد و مقدار بتا با اثرآن صفر است.
حال با توجه به نتایج در جداول؛ جدول ۴-۳-۱-۲ و جدول ۴-۳-۱-۳. اینکه این آماره یک بار با فرض اینکه فقط عدد ثابت در مدل وجود دارد(step 0) و یک بار با فرض اینکه تمامی متغیرهای مدل وارد شوند بررسی شده است(step 1) که با توجه به سطح معناداری برای مقدار این آماره در هر یک از متغیرهای این نتیجه حاصل میشود که تمامی متغیرها به استثنای متغیر نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(۰٫۰۸۶) و اندازه شرکت(۰٫۰۷۷) به میزان قابل توجهی در برازش مدل مناسب بوده و همچنین نتایج بازگو کننده این مطلب است که تغییر در متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، عمر شرکت، اندازه شرکت با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری منفی و در جهت خلاف هم است و به نوعی افزایش در این متغیرها با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری پایین همراه است که در مفهوم کلی، افزایش/کاهش دراین متغیرها(نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، عمر شرکت، اندازه شرکت) با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه است. اما تغییر در متغیرهای نوع گزارش حسابرس واهرم مالی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری مثبت و هم جهت است، که به نوعی افزایش در این متغیر با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بالا همراه است که در مفهوم کلی افزایش/کاهش دراین متغیرها با کاهش/ افزیش اقلام تعهدی اختیاری همراه است.
با توجه به مطالب فوق نتیجه براین است که بین نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و کیفیت قلام تعهدی رابطه منفی وجود داردیعنی افزایش/کاهش درآن با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه است اما از لحاظ معناداری به هیچ وجه قابل اتکا نبوده و ردی بر فرضیه ما نسبت به وجود رابطه معنادار بین نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و کیفیت اقلام تعهدی محسوب میشود.
جدول ۴-۳-۱-۲
Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
Step 0
Constant
-.۲۵۰
.۱۱۵
۴٫۶۹۵
۱
.۳۰
.۷۷۹

جدول ۴-۳-۱-۳
Variables in the Equation

B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
۹۵% C.I.for EXP(B)

Lower
Upper
Step 1a
M/B *
-.۱۴۴
.۸۴
۲٫۹۴۷
۱
.۸۶
.۸۶۶
.۷۳۴
۱٫۰۲۱

AGE*
-۱٫۰۳۳
.۲۹۷
۱۲٫۱۲۸
۱

.۳۵۶
.۱۹۹
.۶۳۷

K.REPORT*

۱۶٫۳۸۵
۲

K.REPORT(1)
۱٫۰۶۵
.۲۶۹
۱۵٫۶۵۹
۱

۲٫۹
۱٫۷۱۱
4.913

K.REPORT(2)
۱٫۴۰۴
۱٫۲۱۲
۱٫۳۴۳
۱
.۲۴۷
۴٫۰۷۳
.۳۷۹
۴۳٫۸۱۴

FLR*
۱٫۹۷۲
.۸۰۸
۵٫۹۵۸
۱
.۱۵
۷٫۱۸۶
۱٫۴۷۵
۳۵٫۰۱۴

SIZE*
-.۱۵۷
.۸۸
۳٫۱۳۳
۱
.۷۷
.۸۵۵
.۷۱۹
۱٫۰۱۷

Constant*
۴٫۲۷۸
۱٫۵۹۵
۷٫۱۹۹
۱

۷۲٫۱۱۵

a. Variable(s) entered on step 1: ROE, AGE, K.REPORT, FLR, SIZE.

*. صحت پیش بینی کنندگی
همانطور که در مطالب فصل قبل بیان شد این برارزش مدل شامل مراحل زیر میشود؛
ماتریس طبقه بندی
آزمون هاسمر و لِمی شو

*. ماتریس طبقه بندی
این ماتریس در واقع بررسی میکند که عضویت در گروه ها درست صورت گرفته است یا خیر و به همین صورت تمایلات را اندازهگیری می کند.که با توجه به نتایج حاصل از جداول ۴-۳-۱-۴ و ۴-۳-۱-۵ . نشان میدهد در وضعیت کلی مدل(ورود تمامی متغیرها) درصد صحت کلی طبقه بندی که توسط مدل پیشنهاد شده است برابر با۶۵٫۷ درصد است. این بدین معناست که ۱۲۸ شرکت(۴/۷۴ درصد)از ۱۷۲ شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی پایین و ۷۳ شرکت (۵۴٫۵درصد) از ۱۳۴ شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی بالا بنحو صحیحی طبقه بندی شده اند.
جدول ۴-۳-۱-۴
Block 0: Beginning Block
Classification Tablea,b

Observed
Predicted

Quality of Discretionary Acccruals
Percentage Correct

Low Q-D
High Q-D

Step 0
Quality of Discretionary Acccruals
Low Q-D
۱۷۲
۰
۱۰۰

High Q-D
۱۳۴
۰

Overall Percentage

۵۶٫۲
a. Constant is included in the model.
b. The cut value is .500

جدول ۴-۳-۱-۵

Classification Tablea

Observed
Predicted

Quality of Discretionary Acccruals
Percentage Correct

Low Q-D
High Q-D

Step 1
Quality of Discretionary Acccruals
Low Q-D
۱۲۸
۴۴
۷۴٫۴

High Q-D
۶۱
۷۳
۵۴٫۵

Overall Percentage

۶۵٫۷
a. The cut value is .500

*. آزمون هاسمر و لِمی شو
از آزمون هوسمر و لمشو نيز براي بررسي تطابق داده ها با مدل ( توافق بین نتایج مشاهده و نتایج پیش بینی شده) استفاده مي شود معنادار نبودن اين آزمون به معناي عدم تفاوت داده ها با مدل يعني برازش داده با مدل است به نحوی که چنانچه مقدار sig بیشتر از ۵% باشد مطلوبیت برازش کلی مدل مبنی بر پیش بینی صحیح پذیرفته میشود.
با توجه به نتایج حاصل در جدول ۴-۳-۱-۶ برازش میزان پیش بینی تغییرات متغیر وابسته در سطح خطای کمتر از ۰٫۰۱ نشان بر رد شدن فرض صفر که تساوی میانگین ها و برابر صفر بودن آنها میشود که به نوعی فرض یک پذیرفته میشود و مطلوبیت برازش مدل کاملا پذیرفته میشود.

جدول ۴-۳-۱-۶

Hosmer and Lemeshow Test
Step
Chi-square
df
Sig.
1
۹٫۵۷۱
۸
.۲۹۶

همچنین نتایج حاصل از جدول ۴-۳-۱-۷ نشان از میزان ضریب تعیین نِیجل کرک دارد که این آماره مشخص می کند تاچه حد متغیرهای مستقل توانستهاند میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند231 و مقداراین آماره بین ۰ تا ۱ می باشد و هر چقدر به ۱ نزدیک باشد بهتر است که با توجه به نتایج در اینجا مقدار آن۰٫۱۴۸ است.

جدول ۴-۳-۱-۷
Model Summary
Step
-2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square
1
۳۸۳٫۶۳۵
.۱۱۱
.۱۴۸
a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

در انتها برای مقادیر مدل از نتایج جدول ۴-۳-۱-۳ استفاده می شود که با توجه به ارقام مندرج در قسمت ضرایب(B) مدل اصلی ما در فرضیه یک به صورت زیر تعریف میشود

Ln(π_i/(1-π_i ))=4.278-0.144 〖M/B〗_it-0.157 Size_it-1.033 Age_it+1.972 FLR_it+1.065 TAR_it+ε

۴-۴-۲. آزمون فرضیه دوم.
– میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری دارد.

فرضیه فوق در قالب مدل رگرسیونی لجستیک زیر مورد بررسی قرار گرفت

Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 ROE_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

ROEit: نسبت بازدهی ارزش ویژه(متغیر مستقل)
SIZEit: اندازه شرکت(متغیر کنترل).
FLRit: اهرم مالی(متغیر کنترل).
AGEit: عمر شرکت(متغیر کنترل).
TARit:نوع گزارش(اظهار نظر) حسابرس نسبت به صورتهای مالی(متغیر کنترل).

نتایج از آزمون آماری این مدل رگرسیونی در نرم افزار تحلیل آماری SPSS به شرح زیر می باشد؛
*. آزمون نسبت درست نمایی

جدول ۴-۳-۲-۱
Block 1: Method = Enter
Omnibus Tests of Model Coefficients

آماره کای دو232
درجه آزادی233
Sig.
Step 1
Step
۴۹٫۸۹۵
۶

Block
۴۹٫۸۹۵
۶

Model
۴۹٫۸۹۵
۶
.۰*

جدول۴-۳-۲-۱ نشان دهنده نتایج از آزمون اوم نی بوس است. که با توجه به مقدار آماره کای دو ۴۹٫۸۹۵ و مقدار sig(سطح معنادای234) ۰ نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد برازش مدل قابل قبول بوده و در سطح خطای کمتر از ۰٫۰۱ معنی دار میباشد.

*. آماره والد
با توجه به نتایج در جداول؛ جدول ۴-۳-۲-۲ و جدول ۴-۳-۲-۳. این نتیجه حاصل میشود که تمامی متغیرها به استثنای235 متغیر اندازه شرکت(۰٫۳۸۵) به میزان قابل توجهی در برازش مدل مناسب بوده و همچنین نتایج بازگو کننده این مطلب است که تغییر در متغیرهای؛ نسبت بازدهی ارزش ویژه، عمر شرکت، نوع گزارش حسابرس و اهرم مالی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری منفی و در جهت خلاف هم است و به نوعی افزایش در این متغیرها با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری پایین همراه است که در مفهوم کلی افزایش/کاهش دراین متغیرها(نسبت بازدهی ارزش ویژه، عمر شرکت، نوع گزارش حسابرس و اهرم مالی) با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه است. اما تغییر در متغیراهرم مالی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری مثبت و هم جهت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع متغیر مستقل، رگرسیون لجستیک، آزمون های آماری Next Entries تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی