تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

طی پژوهشی رابطه بین جمع اقلام تعهدی را با بازده آتی بازار مورد بررسی قرار دادند نتایج پژوهش آنها حاکی از این است که اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت با بازده آتی بازار دارند، لیکن قدرت پیش بینی کنندگی مجموع اقلام تعهدی با عواملی چون انتخاب دوره زمانی، معیارهای بازده، روش برآورد، شرایط تجاری، شاخص های صرف ریسک و مدل مورد استفاده برای تفکیک اقلام تعهدی رابطه قوی دارد

طی تحقیقی هیرش لیفِر155 و همکاران(2009) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی با اندازه بازده سهام در طی سالهای 1965 تا 2005 پرداختند. نتایج از یافته های آنها نشان می دهد که بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد ضمن انیکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.

دیمیترپولس و استریو (۲۰۰۹)156طی تحقیقی با عنوان” ارتباط صورتهای مالی با ارزش و اثر آنها بر روی قیمت سهام” به بررسی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی ، سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورتهای مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی (اختیاری و غیراختیاری) اهمیت فزایندهای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت،اما اهمیت اقلام تعهدی غیراختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است. همچنین یافتههای پژوهش آنها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سودآوری مربوطترین متغیر است و هرچه مدیران در داراییهای جاری کمتر سرمایهگذاری کنند،اثر بهتر بر روی قیمت سهام آنها خواهد داشت.

چان157 و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «کیفیت سود و بازده آتی سهام» به بررسی رابطهی اقلام تعهدی با بازده آتی سهام پرداختند.بررسی آنها نشان داد، شرکتهای با اقلام تعهدی زیاد در دورهی بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش مییابد.این موضوع به وسیلهی تفکیک اجزای اقلام تعهدی و دستهبندی بر اساس اقلام اختیاری و غیراختیاری انجام شده و نتایج مشابهی به دست آمد.

فرانسیس158(۲۰۰۵) در پژوهشی طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۴ به این نتایج رسیدند که سرمایهگذارن اوراق بهادار را با توجه به اطلاعاتی که از کیفیت اقلام تعهدی دارن،قیمتگذاری میکنند.همچنین در این پژوهش نشان داده میشود که شرکتهایی که از کیفیت اقلام تعهدی ضعیفتری برخوردارند،نسبت هزینه بهره به بدهی بهرهدار در آنها بالاتر و نسبت بدهی پایینتری دارند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در توصیف تغییرات سود اهمیت دارند، ولی اثر اقلام تعهدی غیراختیاری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.

طبق تحقیقی که توسط(اوهِرا و لازدَوٌسکی 2000 ) در رابطه با یافتن معیارهای مالی که بتواند بازده بالاتری را نسبت به شاخص S&P500 داشته باشد،انجام شد؛ به بررسی ارتباط بین عملکرد قیمت سهام با معیارهای مالی سود خالص هر سهم، جریان های نقدی هر سهم و سود تقسیمی هر سهم در طی یک دوره 17 ساله از سال 1981 تا سال 1997 پرداختند. که نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب، بین افزایش یکنواخت سود هر سهم و جریان های نقدی هر سهم با تغییرات قیمت سهام شرکتها رابطه مثبت معنا داری وجود دارد؛ اما بین افزایش یکنواخت سود تقسیمی هر سهم و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار قابل توجهی نسبت به دو معیار سود هر سهم و جریانهای نقدی هر سهم وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد ، زمانی که شرکتها بتواننددر بلند مدت سود تقسیمی هرسهم، جریان نقدی هر سهم، سود خالص هر سهم را افزایش بدهند159 این موضوع می تواند، پیش بینی از افزایش جریانهای نقدی، درآمد و نهایتا سود تقسیمی باشد(91).

نتایج حاصل از تحقیق( یانگ2000160) از شرکتهای انگلیسی در رابطه با بررسی ارتباط بین عملکرد شرکتها و نسبتهای مالی نشان میدهد، زمانی که شرکتها گزارشهای پیچیدهای را منتشر میکنند تجزیه و تحلیل تک متغیری در بعضی مواقع قادر به ارزیابی عملکرد شرکتها نیست و این موضوع باعث ایجاد یک رابطه غیرخطی161 بین عملکرد شرکتها و نسبتهای مالی میشود. از این رو استفاده از تکنیکهای غیرخطی مانند شبکههای عصبی در ارزیابی عملکرد شرکتها بر مبنای نسبتهای مالی نتایج بهتری را پیش بینی مینماید. البته باید در نظر گرفت زمانی که از 2 متغیر استفاده میشود این موضوع منجر به ایجاد یک رابطه خطی بین عملکرد شرکتها و نسبتهای مالی میشود(257).

نتایج حاصل از بررسی پینسل162 و همکاران(۲۰۰۰)در رابطه با استفاده از مدلهای کشف مدیریت سود به صورت مقطعی163 که در مورد مدل اصلی جونز۱۹۹۱ و مدل تعدیل شده جونز ۱۹۹۵ و مدل حاشیه164 انجام شد حاکی از این است که هر سه مدل از توامندی خیلی بالایی در رابطه با کشف مدیریت سود برخوردار هستند، و زمانی که شرکتها به صورت تصافی طی سالهای نمونه انتخاب میشوند از مشخص کنندگی بسیار خوبی برخوردار هستند165.

میچلسون166و همکاران (۱۹۹۹) در آزمون ارتباط بین هموارسازی سود و عملکرد بازار به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که سودشان را هموار میکنند.میانگین بازده غیرعادی سالانه بالاتری نسبت به شرکتهایی که این کار را انجام نمیدهند داشته و شرکتهای هموارساز بتای پایینتر و ارزش بالاتری دارند.
سابرمانیام167(۱۹۹۶)در پژوهشی با عنوان “قیمت گذاری اقلام تعهدی غیراختیاری” نشان داد بازار برای اقلام تعهدی اختیاری بیشتر قائل میشود،زیرا اجزای اختیاری سود،توانایی سود در انعکاس قیمت پایه را افزایش میدهد،وی علاوه بر تأیید وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی در جریانهای نقدی و تعهدی نسبت به یکدیگر شواهدی ارائه داد که مبنای آن در بازار سرمایه امریکا این مسأله که کل اقلام تعهدی اختیاری در مقابل وجوه نقد حاصل از عملیات دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند، تأیید میشد همچنین نتیجه پژوهش وی نشان میدهد که اقلام تعهدی غیراختیاری دارای توانایی پیشبینی سودآوری آتی و تغییرات سود تقسیمی هستند و اقلام تعهدی میتواند به عنوان متغیر مهمی در ارزیابی رابطه سود و بازده در نظر گرفته شود.

فصل سوم:
روش تحقیق

۳-۱. مقدمه
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوان‌اند. تحقیق به روش علمی را، مجموعه مقررات و قواعدی دانسته‌اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع و هدف را نشان میدهد که در جايی دیگر آن را حقیقت پژوهشی نامیده‌اند. همچنین گروهی از دانشمندان ا تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سؤالات مندرج در موضوع تحقیق به دست خواهد آمد تعریف کرده‌اند. منظور از روش در تحقيق، مجموعه اصول و قوانین و کندوکاوهایی که ما را به شناخت علمی هدایت می کند یعنی ارائة مهارت‌ها و تجربه‌هايي كه دست‌يابي به هدف را آسان‌تر و عملي‌تر مي‌سازد و با صرف وقت كمتر، نتايج بيشتري به دست مي‌آيد.اين فصل به تشريح ساختار روش تحقيق میپردازد که ابتدا روش تحقيق، تعریف و تبیین جامعه آماری و حجم نمونه آماری، قلمرو؛ مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق بیان شده است، و در ادامه به معرفی از متغیرهای تحقیق، سوألات تحقیق، فرضیههای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت روش گردآوری دادهها، روش آزمودن فرضیههای تحقیق و همچنین مفروضات از روشهای آماری تحقیق مورد تشریح و تبیین قرار گرفته شده است.

۳-۲. روش تحقیق
همانند ساير بحث ها در علوم انساني، در مورد روش تحقيق نيز نظرات و ديدگاه هاي متفاوتي عنوان شده است (ظهوري، ۱۳۷۸، ۲۷). بر اساس هدف، تحقيقات علمي را مي توان به سه گروه بنيادي، كاربردي و علمي تقسيم كرد :
تحقيقات بنيادي؛ در جستجوي كشف حقايق و واقعيات و شناخت پديده ها و اشياء بوده كه مرزهاي دانش عمومي بشر را توسعه مي دهند و قوانين علمي را كشف نموده به تعيين ويژگي ها و صفات يك واقعيت مي پردازند.
تحقيقات علمي؛ كه آنها را حل مسئله نيز مي نامند، مستقيما براي حل يك مسئله به كار گرفته مي شوند. تحقيقات علمي نوعاً خصلت موضعي و محلي داشته و از خاصيت تعميم پذيري برخوردار نيستند.
تحقيقات كاربردي؛ تحقيقاتي هستند كه با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي هاي بشر مورد استفاده قرار مي گيرند. و اين تحقيقات نيز از نوع كاربردي است .
طرح پژوهش این تحقیق با استفاده از رویکرد پسرويدادي168 است. از طرف دیگر، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک باینری169 محسوب می شود که به صورت ترکیب-مقطعی به اجرا درآمده است. بر اساس ماهیت داده ها، این تحقیق از نوع کمی به حساب می آید و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب میآید. و به منظور بررسی فرضیه های پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات کمی و واقعی گذشته است.

۳-۳. تعریف و تبیین جامعه
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند(آذز و مؤمنی 1390: 6).
جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس فعالیت داشتهاند.

۳-۴. نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از تعدادی محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(6)
نمونه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال ۱۳۹۲-۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشتهاند همچنین انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق به صورت روش حذفی سیستماتیک با در نظر گرفتن تمامی شرایط زیر انجام گرفته شده است.
۱ . دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد.
۲.شرکتها میبایست در طی ۳ دوره انتهایی پژوهش سود ده باشند.
۳ . جزء شركتهاي سرمايهگذاري، واسطهگري مالي، بيمهها و بانكها نباشند.
۴ . طي بازه زماني مذكور تغيير سال مالي نداشته باشند.
۵ . در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد
۶ . مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت170 و اصلاحات پس از آن نباشند
پس از اعمال شرایط فوق از مجموع ۳۱۰ شرکتی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس وجود داشتند تعداد ۵۱ شرکت حاصل شد که با توجه به طول ۶ دوره مالی تعداد ۳۰۶ نمونه به صورت سال- شرکت جهت انجام روشهای آماری انتخاب به عمل آمده است.

نوع محدویت
تعداد شرکتهای حذف شده
تعداد شرکتهای باقی مانده
انتخاب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(حذف شرکتهای فرابورسی )
۲۴۸
۳۹۸
۲.حذف شرکتهایی که خارج از بازه زمانی تحقیق قرار داشتند
۸۸
۳۱۰
۳.انتخاب شرکتهایی که دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد و اطلاعات مالی آنها نیز در دسترس باشد
۹۷
۲۱۳
۴.شرکتها میبایست در طی سه دوره انتهایی پژوهش سود ده باشند.
۴۹
۱۶۴
۵ . شرکتها جزء شركتهاي سرمايهگذاري، واسطهگري مالي، بيمهها و بانكها نباشند.
۲۹
۱۳۵
۶ . شرکتها طي بازه زماني مذكور تغيير سال مالي نداشته باشند.
۱۵
۱۲۰
۷ . شرکتها در بازه زمانی تحقیق نماد معاملاتی آن در تابلو اصلی یا فرعی یا بازار ثانویه توقف بیش از چهار ماه نداشته باشد
۶۹
۵۱
۸ .شرکتها مشمول شرکتهای موضوع ماده (۱۴۱) قانون تجارت و اصلاحات پس از آن نباشند
۰
۵۱

۳-۵. قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این پژوهش از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ است.
۳-۶. قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است.

۳-۷. قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی ارتباط هریک از معیارهای مالی؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود تقسیمی Next Entries تحقیق با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری