تحقیق با موضوع عملکرد مالی، ارزیابی عملکرد، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

t )+υ_t

در ادامه پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری هریک از شرکتها، میانگین پیراسته(۵%) این مقدار را محاسبه نموده وآن را مبنای طبقه بندی شرکتها قرار می دهیم به این نحو که شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آنها مساوی ویا بالاتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین در نظر گرفته شده و در مقابل شرکتهایی که مقدار اقلام تعهدی اختیاری آنها کمتر از مقدار میانگین پیراسته این رقم در بین شرکتها باشد به عنوان شرکتهای با اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
همانطور که در مطالب قبل تشریح شد پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به صورت مقطعی45 ، و نیز مشخص شدن نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها ، شرکتها را به صورت دودوئی طبقه بندی میکنیم که در آن برای شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا عدد یک و برای شرکتهای دارای اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین عدد دو را در نظر میگیریم و به این صورت متغیر پاسخ تحقیق در رگرسیون لجستیک به صورت باینری تعریف میشود.

در ادامه برای آزمون هریک از فرضیات به ترتیب از مدل های رگرسیونی لجستیک زیر استفاده می شود که در رابطه با هر فرضیه مدل رگرسیونی مربوط به آن به صورت ترکیب-مقطعی برای ۳۰۶ نمونه سال-شرکت انجام می گیرد.
Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 〖M/B〗_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 ROE_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

Ln(π_i/(1-π_i ))=β_0+β_1 POR_it+β_2 Size_it+β_3 Age_it+β_4 FLR_it 〖+β〗_5 TAR_it+ε

iii: وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت بالا” که عدد “۱” را به خود اختصاص میدهد.
1-11i: عدم وقوع حادثه”اقلام تعهدی اختیاری با کیفیت پایین” که عدد “۰” را به خود اختصاص میدهد.

ساختار کلی تحقیق
فصل اوّل مربوط به کلیّات تحقیق؛ اعم از بیان مسئله و سوألات تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق ، روش شناسی تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمعآوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها بود که به اختصار بیان شد.
فصل دوم به بررسی ادبیات تحقیق اعم از مفاهیم و مبانی تئوریک و پیشینههای مربوط به تحقیقات انجام شده میپردازد.
فصل سوم به تشریح روش اجرای تحقیق اختصاص دارد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده و نتایج بررسی آزمون فرضیهها اختصاص دارد.
فصل پنجم به تلخیص و جمع بندی تحقیق، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات جهت استفادهکنندگان از تحقیق و تحقیقات آتی اختصاص دارد.

فصل دوم:
ادبیات تحقیق

۲-۱. مقدمّه
فصل دوم هر پایان نامه به طور معمول اختصاص به بررسی ادبیات تحقیق موضوع و همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده دارد که پیرامون این قضیه جزئیات این فصل شامل موارد زیر است؛
ابتدا در تشریح ادبیات تحقیق؛ هدف و مفهوم از گزارشگری مالی، استفادهکنندگان و نوع نیاز اطلاعاتی، مفهوم ارزیابی عملکرد مالی و انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به تفکیک مورد تشریح قرار گرفتهاند.
سپس مفاهیم مربوط به معیارهای سود آوری شرکت، ارزش بازار شرکت و همچنین سیاست تقسیم سود شرکت به تفضیل مورد تشریح قرار گرفته است و در ادامه نقش مدیریت در گزارشگری، مفهوم مدیریت سود و روشها و انگیزه های و ابزار اندازهگیری مدیریت سود که خود تشریحی از اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت این اقلام است به همراه جزئیات آن مورد تشریح قرار گرفته است.
در انتها نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته شده است.

۲-۲. اهداف گزارشگری مالی
صورتهای مالی گزارشهای حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دورهای (معمولا سه ماه یا سالیانه) منتشر میشوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از داراییهای شرکت و تأمین مالی برای آن داراییها را ارائه میدهند (بِرک و همکاران 2012: 18). این موضوع برای شرکتهای سهامی عام که با توجه به شرایط و قوانین وضع شده هر کشور ملزم به ارائه و بایگانی اطلاعات خود در کمسیون اوراق بهادار و بورس46مربوطهشان هستند مصداق دارد که در این بین می بایست گزارشهای حسابداری با توجه به یک سری اهداف تهیه شودند که بر این اساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی میتواند در فرایند تصمیمگیریهای اقتصادی استفادهکنندگان مفید واقع شده مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشد، این استانداردهای دستوری،”ویژگیهای کیفی”اطلاعات حسابداری نامیده شده میتوانند بر میزان سودمندی اطلاعات بیفزایند(اعتمادی و همکاران 1391: 102) .یعنی به نوعی هدف گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایهگذاران، بستانکاران و سایر استفادهکنندگان را در اتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند(اعتمادی و همکاران 1391: 102).

۲-۳. استفادهکنندگان از اطلاعات مالی
استفادهکنندگان صورتهای مالی به اشخاصی اطلاق میشود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورتهای مالی استفاده میکنند، و با تجزیه و تحلیل این گزارشهای مالی قضاوتهای خود را از عملکرد مالی شرکتها انجام و در نهایت اقدام به تصمیمگیریهای اقتصادی میکنند. گروههای اصلی استفادهکننده از صورتهای مالی شامل سرمایهگذاران (اعم از سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه)، اعتبار دهندگان(اعطا کنندگان تسهیلات مالی)، بستانکاران تجاری، تحلیلگران مالی و در نهایت مدیران شرکتها هستند.
سرمایهگذاران؛ به عنوان تأمین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایهگذاریهای خود می باشند. اینان به اطلاعاتی نیار دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیمگیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: 756).
اعطا کنندگان تسهیلات مالی؛ علاقهمند به اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند توان واحد تجاری را در بازپرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی ارزیابی کنند(756).
بستانکاران تجاری؛ در غالب فروشندگان کالا و خدمات، برعکس اعطاکنندگان تسهیلات مالی به وضعیت واحد تجاری در کوتاه مدت علاقهمند هستند مگر آنکه واحد تجاری از مشتریان عمده آنان بوده و ادامه فعالیت آنان به تداوم معاملات با واحد تجاری متکی باشد(757).
تحلیلگران مالی؛ از آنجا که گاهاً سرمایهگذاران خود تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را انجام میدهند، اما اغلب به گزارش تحلیلهای مالی کارشناسان(تحلیلگران) که در شرکتهای کارگزاری بورس و شرکتهای سرمایهگذاری فعالیت میکنند اتکا میکنند(لَشِر 2008: 64)، واین موضوعباعث میشود تحلیلگران مالی با در نظر داشتن ارتباط مستقیم از فعالیت شغلیشان با این گزارشها به عنوان یکی از استفادهکنندگان اصلی ازصورتهای مالی محسوب شوند.
مدیران؛ شرکتها به عنوان آخرین گروه از استفادهکنندگان از صورتهای مالی که خود مسئول تهیه و ارائه این گزارشها هستند، توجه خاصی به این گزارشهای میکنند مبنی بر اینکه آنها با بررسی نتایج به دنبال نقاط ضعف و قوت عملکرد خود هستند و این فرآیند به آنها نشان میدهد که در کجا بیشتر تلاش کرده تا اینکه بتوانند مشکلات را حل و عملکردشان را بهبود دهند(لَشِر 2008: 64) .

۲-۴. مفهوم ارزیابی عملکرد مالی
سنجش از میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر فعالیتی دارای ارزش بازخوردی و بازنگری خیلی با اهمیتی است مبنی بر اینکه؛ ارزش بازخوردی مربوط به ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده گذشته و ارزش بازنگری مربوط به ارزیابی تصمیمات در حال اتخاذ است. سنجش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیتهای یک شرکت در قالب اصطلاح “ارزیابی عملکرد”در دو حیطه مالی و غیر مالی تعریف وشاخهبندی میشود. در حیطه عملکرد مالی شاخصهای مالی و در حیطه عملکرد غیرمالی شاخصهای غیر مالی (شاخصهای تولیدی، شاخصهای بازاریابی، شاخصهای اداری و… (مهرانی و رسائیان 1388: 94) مورد استفاده قرار میگیرند.
در حیطه مالی منظور از سنجش عملکرد شرکتها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات ،به منظور اخذ تصمیمات منطقی است(طالب نیا و حسین پور 1389: 25) که به عنوان نیاز مشترک همه استفادهکنندگان از صورتهای مالی مورد توجه است.البته به این مفهوم که هریک از استفادهکنندگاندر تجزیه و تحلیلهای خود از صورتهای مالی شرکتها عملکرد مالی آنها را از طریق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد سنجش قرار داده و سپس با نتایج برآمده از آن تصمیمگیریهای نهایی خود را انجام میدهند.

۲-۵. انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی
با توجه به اینکه سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه میشود،از نظر بسیاری از استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود (طالب نیا و حسین پور 1389: 25)اما این سنجش و ارزیابی عملکرد
می بایست از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که در این رابطه تحلیلگران مالی جهت نظم بخشیدن به نیازه ای مختلف استفاده کنندگان در رابطه با مفهوم ارزیابی کلی از وضعیت مالی ونتایج عملیات به محاسبه تعدادی از نسبتهای مالی می پردازند که این نسبتها به نوعی نکات قوّت و ضعف شرکتها را خلاصه میکنند(برِلی و مِیِر47 2003: 817)، که در مفهوم کلی این نسبتهای مالی محاسبه شده به همراه ارقام نهایی هریک از گزارشهای مالی48 به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها49 محسوب میشوند.

در یک دستهبندی کلی، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به طور معمول در دوسته کلی اعم از معیارهای سنتی و معیارهای توسعه یافته نوظهور تقسیم میشوند و از آنجا که معیارهای سنتی با تاکید بر سود حسابداری هستند به عنوان معیارهای حسابداری و معیارهای توسعه یافته نوظهور که با تاکید به سود اقتصادی هستند به عنوان معیارهای اقتصادی نام برده میشوند

۲-۶. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شامل مواردی از قبیل سود خالص شرکت و سایر ارقام از گزارشهای مالی50 به همراه نسبتهای مالی محاسبه شده است، که این نسبتهای مالی با توجه به موضوعیت خود در پنج طبقه(لَشِر 2008: 83). اعم از نسبتهای نقدینگی، نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها، نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها، نسبتهای سودآوری و نسبتهای قیمت بازار تفکیک میشوند.که در یک تعریف کوتاه به شرح زیر می باشند؛
۲-۶-۱. سود خالص51
سود خالص به عنوان رقم انتهایی در صورت حساب سود وزیان، به عنوان معیاری از سودآوری شرکت در طی یک دوره محسوب می شود(برک و همکاران 2012: 33) و نشاندهنده مجموع درآمدها از حقوق صاحبان سهام یک شرکت52است(34) و به عنوان یکی از با اهمیتترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد توجه بسیاری از استفادهکنندگان است از این بابت که این رقم در محاسبه بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی استفاده میشود.

۲-۶-۲. نسبتهای نقدینگی53
نسبتهای نقدینگی از جمله معیارهایی هستند که توانایی شرکت را در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت ارزیابی میکنند(دیلِن54 و همکاران 2013: 3970)، و از توجهات اصلی، وام دهندگان و تأمین کنندگانی بشمار میرود یعنی کسانی که کالاها و خدمات را به صورت نسیه به شرکت ارائه مینمایند(لَشِر 2008: 83). از جمله این نسبتها می توان به نسبت جاری و نسبت آنی اشاره کرد.

۲-۶-۳. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها55
این نسبتها بیان کننده بهرهوری56 بنیادی یک شرکت هستند، که بوسیله آن آغاز فعالیت میکند(لَشِر 2008: 84)،که به تعریفی میزان موفقیت یک شرکت در ایجاد درآمد از طریق داراییهای مصرفی، دریافت مطالبات و فروش سرمایهگذاری ارزیابی میکنند(دیلِن و همکاران 2013: 3970). از جمله این نسبتها میتوان به متوسط دوره وصول مطالبات، گردش کالا، گردش دارایی ثابت و گردش مجموع داراییها اشاره کرد که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش بازار Next Entries تحقیق با موضوع قیمت بازار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام