تحقیق با موضوع عملياتي، حاشيه، نشينان

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير ها (اعتماد اجتماعي)سوالات شماره 1-11 الي 6-11 در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.
پ)مشاركت
در تحقيق حاضر منظور از مشاركت ، عبارت است از عمل يا وضعيت شركت بهره وري در چيزي ، مشاركت بر اساس رابطه خويشاوندي كه بيش از يك نفر در آن شركت داشته باشد (اكبري,28:1383).
در اين فرضيه ، مشاركت (رسمي و غير رسمي ) باعث افزايش سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان مي شودو باالعكس.
مشاركت اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير مشاركت اجتماعي در سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغيرها (مشاركت اجتماعي)سوالات 1-12 الي 8-12در پرسشنامه اين تحقيق به كار گرفته شده است.
ت)انسجام اجتماعي
در اين تحقيق منظور از انسجام اجتماعي ، به معني استحكام دروني و مترادف با وحدت اجتماعي است .و معني توافق افكار ، احساسات و اعمال تعريف مي كندكه محدت يك گروه يا يك جامعه را روشن مي سازد.
انسجام اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرايند تاثير انسجام اجتماعي بر سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير (انسجام اجتماعي )سوالات از شماره 1-13الي 5-13در پرسشنامه اين تحقيق بكار گرفته شده است.
ث)روابط اجتماعي
در اين تحقيق منظور از رابطه ، به معناي ارتباطي است از هرنوع بين دو يا چند واقعيت.معمولا” ارتباطات بين دو شخص يا گروه و نه ارتباط هاي بين دو پديده اجتماعي را مي رساند.
روابط اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير روابط اجتماعي بر سرمايه اجتماعي).
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير (روابط اجتماعي)سوالات از شماره 1-14 الي 5- 14 در پرسشنامه اين تحقيق به كار گرفته شده است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع پرسش نامه، اعتبار سازه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع خصوصی سازی، آسیب شناسی، آزمون و خطا