تحقیق با موضوع عملياتي، حاشيه، نشينان

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير ها (اعتماد اجتماعي)سوالات شماره 1-11 الي 6-11 در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.
پ)مشاركت
در تحقيق حاضر منظور از مشاركت ، عبارت است از عمل يا وضعيت شركت بهره وري در چيزي ، مشاركت بر اساس رابطه خويشاوندي كه بيش از يك نفر در آن شركت داشته باشد (اكبري,28:1383).
در اين فرضيه ، مشاركت (رسمي و غير رسمي ) باعث افزايش سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان مي شودو باالعكس.
مشاركت اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير مشاركت اجتماعي در سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغيرها (مشاركت اجتماعي)سوالات 1-12 الي 8-12در پرسشنامه اين تحقيق به كار گرفته شده است.
ت)انسجام اجتماعي
در اين تحقيق منظور از انسجام اجتماعي ، به معني استحكام دروني و مترادف با وحدت اجتماعي است .و معني توافق افكار ، احساسات و اعمال تعريف مي كندكه محدت يك گروه يا يك جامعه را روشن مي سازد.
انسجام اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرايند تاثير انسجام اجتماعي بر سرمايه اجتماعي)
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير (انسجام اجتماعي )سوالات از شماره 1-13الي 5-13در پرسشنامه اين تحقيق بكار گرفته شده است.
ث)روابط اجتماعي
در اين تحقيق منظور از رابطه ، به معناي ارتباطي است از هرنوع بين دو يا چند واقعيت.معمولا” ارتباطات بين دو شخص يا گروه و نه ارتباط هاي بين دو پديده اجتماعي را مي رساند.
روابط اجتماعي سرمايه اجتماعي حاشيه نشينان
(فرآيند تاثير روابط اجتماعي بر سرمايه اجتماعي).
جهت عملياتي كردن و سنجش اين متغير (روابط اجتماعي)سوالات از شماره 1-14 الي 5- 14 در پرسشنامه اين تحقيق به كار گرفته شده است.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع پرسش نامه، اعتبار سازه Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه اجتماعی، توزیع فراوانی، فرسایش سرمایه