تحقیق با موضوع علوم تجربی، روایی محتوا، جامعه آماری، روش نمونهگیری

دانلود پایان نامه ارشد

ارزیاب داده شده است، به عنوان دادههای تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها، از نرم افزارEDUG6.0 استفاده شده است. وضعیت رویههای این مطالعه به این قرار است: رویهی افراد با 196سطح (98 دختر و 98 پسر) در داخل رویهی جنسیت آشیان کرده است. رویه افراد و ارزیابان و همچنین، رویه ارزیابان و جنسیت، نسبت به هم متقاطع محسوب میشوند. در مجموع، تقریباً 28 واحد از واریانس نمرات، واریانس خطای نسبی است که 90 درصد آن مربوط به منبع واریانس(RP:G) میباشد. همچنین، 73/36 واحد از واریانس نمرات، واریانس مطلق است که 70 درصد آن مربوط به منبع واریانس (RP:G) می باشد. ضرایب تعمیم پذیری به دست آمده در دو وضعیت مطلق و نسبی بالاتر از 8/0 میباشد که بیانگر مطلوب بودن دقت اندازههاست. ضریب تعمیمپذیری نسبی در حالتی که 6،5،4،3،2،1و7 ارزیاب وجود داشته باشد به ترتیب برابر 71/0، 83/0، 88/0، 91/0، 92/0 و 93/0 است. اگر ضرایب بالاتر از 8/0 مطلوب در نظر گرفته شوند، با دو ارزیاب نیز ضریب مورد نظر به دست میآید.
رحیمی (1387) به ارزیابی و تحلیل سطوح حیطه شناختی و شاخصهای روانسنجی سوالات
امتحاناتنهایی پرداخت. جامعه آماري در اين مطالعه، كليه اوراق امتحاني تصحيح شده دروس رياضي، زبان انگليسي، تاريخ، جغرافيا و آمادگي دفاعي دانشآموزان پايه سوم راهنمايي استان خوزستان در خرداد ماه 1386 ميباشد که از این میان با نمونهگیری خوشه ای، 10 منطقه آموزشی انتخاب و با نمونهگیری طبقهای از میان مناطق منتخب، 1% ورقه هاي امتحاني معادل 955 ورقه (در مجموع 4297 ورقه امتحاني) از هر درس(به غیر از درس آمادگي دفاعي) به تفکیک جنسیت به عنوان نمونه آماري تعيين گرديد. از نتایج به دست آمده در این مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طراحان در همه درسها بجز درس رياضي، به اهداف در سطوح پایين حيطه شناختي توجه داشتهاند. با در نظر گرفتن تمامي شاخصهاي مورد نظر، آزمون رياضي بيشترين و آزمون آمادگي دفاعي كمترين تطابق را با اصول سنجش و روانسنجي داشتهاند. همچنین، دروس مذکور بیشترین و کمترین ضریب اعتبار ( همسانی درونی) را به میزان (91/0–61/0) به خود اختصاص دادهاند.
به طور کلی میتوان گفت؛ در همه ی دروس، اكثر سوالات در حد مطلوب و متوسط طرح شدهاند. ضريب تميز سوالات مطلوب بوده، به گونهای که آزمون قادر به تفکیک دانشآموزان قوی و ضعیف بوده است. همچنین سوالات همسانی درونی خوبی داشتهاند به طوریکه نميتوان پيشنهاد حذف هيچ سئوالي را داد.
جزایری در سال (1384) به بررسی اعتبار نمرهگذاری معلمان در امتحانات تشریحی هماهنگ و
نهایی دوره آموزشی عمومی سال سوم دبیرستان در رشتههای علوم انسانی، ریاضی فیزیک و علوم تجربی و همچنین سال سوم راهنمایی در استان لرستان پرداخته است. در این تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، از میان اوراق امتحانات تشریحی هماهنگ و نهایی سال سوم راهنمایی و سال سوم مقطع متوسطه 10 منطقه آموزشی، 767 ورقه امتحانی مورد مطالعه قرار گرفت که از روش تحلیلی جهت نمرهگذای این اوراق استفاده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده، همبستگی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات، با استفاده از جدول آرایش رتبهبندی نمرات و مشاهده اوراق امتحانی، اطلاعات لازم گردآوری و جهت بررسی میزان اعتبار نمرهگذاری مصححان، روش گیلفورد به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق عبارتند از :
ضریب اعتبار برای دروس مورد مطالعه در رشتههای علوم انسانی و علوم تجربی 99/0 و دامنه
ضریب اعتبار برای دروس مورد مطالعه در رشته ریاضی فیزیک و سال سوم راهنمایی (99/0 – 95/0) به دست آمده است.
2/97 درصد از تغییرات نمرات اوراق امتحانی در مراحل اول و دوم تصحیح در دامنه کمتر از 25/0
است که این بیانگر اشتراک نظر و توافق بسیار بالای مصححان اول و دوم این اوراق میباشد. به عبارتی دیگر، اگر مصحح دوم حذف شود در واقع هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
اختلاف نمره مصححان با جنسیت آنها رابطه ندارد و عوامل سوگیری در تصحیح اوراق، ناشی از
تفاوتهای فردی مصححان نبوده، بلکه بیشتر مربوط به ساختار اجرایی و فرایند تصحیح اوراق امتحانی بوده است. از جمله اینکه این اوراق بدون فاصله زمانی توسط مصححان اول و دوم نمرهگذاری شده و همواره این روند از نظر مکانی و زمانی ثابت بوده است.
واحدی و فزون مهر (1384)، میزان انطباق سوالات امتحانات نهایی و داخلی سال سوم راهنمایی
را با شاخصهای روانسنجی در دروس ریاضی، جغرافیا، علوم تجربی و دینی مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این تحقیق، اوراق امتحانی کلیه دانشآموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی و داخلی سال تحصیلی 83 – 82 استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها به 51561 میرسد که از این تعداد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای، 600 ورقه (150 ورقه از هر درس نامبرده) انتخاب گردید. برای ارزشیابی این اوراق از لحاظ میزان رعایت اصول آزمونسازی،12 داور بعد از گذراندن یک دوره آموزشی به منظور رسیدن به توافق نسبی در معیارهای نمرهگذاری، از ” چک لیست ارزشیابی آزمونهای معلم ساخته ” استفاده کردند. نتایج به دست آمده از این تحقیق به صورت زیر میباشد:
به غیر از سوالات ریاضی، اعتبار سوالات امتحانی سه ماده درسی بسیار پایین میباشد. برای
محاسبه اعتبار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
روایی محتوایی سوالات امتحان نهایی و داخلی ریاضیات، علوم تجربی و جغرافیا در سطح بالا و
سوالات دینی در سطح متوسط بوده است.
سطح دشواری سوالات دروس علوم تجربی و ریاضی نسبتاً مناسب بوده، اما در دروس جغرافیا و
دینی به لحاظ دشواری، آزمون متمایل به ساده بودن میباشد.
سوالات امتحان نهایی دروس مذکور از ضریب تمیز مناسب و قابل قبولی برخوردار است. ضریب
تمیز این سوالات با استفاده از ضریب دو رشته ای نقطهای محاسبه شده است.
در طراحی سوالات امتحانات نهایی و داخلی دروس دینی، علوم و جغرافیا تنها به سطوح دانش،
فهمیدن و کاربرد حیطه شناختی توجه شده است اما در بررسی سوالات درس ریاضی، سطح ترکیب نیز در نظر گرفته شده است.
به غیر از امتحان نهایی علوم تجربی، در طراحی سوالات دیگر امتحانات نهایی و داخلی، ملاکهای
فنی و ظاهری رعایت شده است.
شاطریان محمدی (1384) به منظور تعیین میزان مهارت دبیران شهرستان قم در طراحی سوالات
امتحانی، به بررسی میزان روایی، اعتبار و شاخصهای دشواری و تمیز سوالات آزمونهای معلم ساخته پرداخته است. کلیه اوراق امتحانی ترم اول و دوم دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، عربی و زبان سال اول دوره متوسطه شهرستان قم در سال تحصیلی 84 – 1383 و همچنین کلیه اوراق امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 83 – 82 جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند. از این میان، 96 ورقه سوال امتحان و تعداد 1712 ورقه پاسخنامه با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که:
دروس مورد بررسی از روایی محتوایی و صوری خوبی برخوردارند که درس ریاضی بالاترین
میزان روایی را به خود اختصاص داده است. برای تعیین روایی محتوایی و صوری، دو متخصص در هر درس به ارزیابی سوالات پرداختند. همچنین، اکثریت سوالات دروس مورد بررسی در سطح دانش و ادراک می باشد و از سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی سوالی نیامده است.
تمامی دروس مورد بررسی از اعتبار مصححان بسیار بالایی برخوردار است. به منظور محاسبه این
نوع اعتبار، دو دبیر در هر درس، 200 ورقه پاسخنامه را مجدداً تصحیح و جداگانه نمرهگذاری نمودند. در نهایت، از ضریب توافق کندال برای بررسی میزان توافق دبیران مصحح استفاده شد.
سوالات دروس مورد بررسی از ضریب دشواری متوسطی برخوردار هستند که بیشترین و کمترین
ضریب متعلق به دروس ریاضی و زبان (60/0 ، 51/0) می باشد. همچنین به غیر از سوالات درس ریاضی که از ضریب تمیز بسیار خوبی (51/0) برخوردار است بقیه دروس از ضریب تمیز نسبتاً خوبی (35/0 تا 39/0) برخوردارند. از آنجا که بیشتر سوالات طراحی شده از نوع تشریحی بوده برای محاسبه این نوع ضرایب، از فرمولهای ضرایب تمیز و دشواری مخصوص سوالات تشریحی استفاده شده است.
سلیمانی (1384) به بررسی روایی محتوایی، شاخصهای سوالات و رعایت اصول علمی طراحی
سوالات امتحانی دروس ریاضی پرداخت. اولین گروه ازجامعه آماری این تحقیق، سوالات امتحانی دروس ریاضی مقطع متوسطه نظری مراکز آموزشی استان کرمانشاه در امتحانات پایانی خرداد ماه 83 بود که با روش نمونهگیری تصادفی، از میان آن ها 240 نمونه سوال طراحی شده به تناسب جمعیت دانشآموزی مناطق و نواحی استان در پایههای اول و دوم انتخاب و در پایه سوم به دلیل هماهنگ بودن سوالات در سطح استانی، تک نمونهای از سوالات طراحی شده از هر درس انتخاب گردید. دومین گروه جامعه آماری عبارت بود از؛ اوراق امتحانی دروس ریاضی فیزیک و علوم تجربی که در حوزههای تصحیح امتحانات نهایی، تصحیح و ارزشیابی شده بودند که از میان آن ها، تعداد 280 ورقه تصحیح شده از هر یک از دروس مورد مطالعه (جمعاً 1120 ورقه) انتخاب گردید. به منظور بررسی روایی محتوایی، از یک پرسشنامه 100 امتیازی که در مقیاس 5 درجهای تنظیم و توسط حداقل 3 ارزیاب امتیازدهی شده بود، استفاده گردید. از نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
در مجموع سوالات از روایی محتوایی نسبتاً قابل قبولی برخوردارند.
در همهی دروس، بیشتر سوالات طراحی شده، متعلق به سطوح پایین حیطه شناختی است و اصل
ترتیب سوالات از ساده به مشکل رعایت نشده است. همچنین طراحان سوال توجه کمتری به رعایت زمان تخصیص داده شده متناسب با سطح دشواری سوالات داشته اند.
هر چند سوالات، ضریب دشواری متوسطی دارند ولی از ضریب تشخیص پایینی برخوردار
میباشند.
میانگین نمره در دروس امتحاناتنهایی پایین بوده است.
حشمتی، رافع و جمشیدی نژاد (1383) با هدف تعیین میزان اعتبار آزمونها، ضریب تشخیص و
سطح دشواری سوالات به تجزیه و تحلیل نتایج امتحاناتنهایی سال سوم متوسطه خرداد 81 پرداختند. اوراق امتحانی کلیه دانش آموزان روزانه سال سوم متوسطه نظری تمام استان ها که در امتحانات نهایی 81 شرکت کرده بودند جامعه آماری این مطالعه را تشکیل میدهد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای، 75000 ورقه امتحانی دانشآموزان انتخاب شد و سوالات آن مورد بررسی قرار گرفت. در هر استان 5 منطقه (1منطقه برخوردار، 2منطقه غیر برخوردار و 2 منطقه نیمه برخوردار) و سپس در هر رشته به تفکیک جنسیت، 180ورقه امتحانی از منطقه برخوردار و 320 ورقه از مناطق غیر برخوردار و نیمه برخوردار به تصادف انتخاب گردید. دروس مورد مطالعه عبارت بودند از؛ شیمی، حسابان، جبر و احتمال، ریاضی3، فیزیک3 تجربی و ریاضی، دینی و زیست شناسی. از نتایج این تحقیق:
در مجموع اعتبار (با استفاده از آلفای کرونباخ) آزمونهای مورد مطالعه قابل توجه بوده است.
کمترین و بیشترین میزان اعتبار به ترتیب مربوط به آزمونهای فیزیک گروه تجربی(29/0) و زیستشناسی (94/0) در استان تهران میباشد. میانگین اعتبار زیستشناسی در سراسر کشور برابر 90/0 به دست آمده است.
افزایش عملکرد مناطق برخوردار نسبت به نیمه برخوردار و غیر برخوردار کمی بیش از متوسط
(با میانگین 69 درصد) است که برای درس زیست شناسی به 60% می رسد. گفتنی است تقسیم بندی مناطق بر اساس ملاکهای غیر آموزشی بوده است.
منحنی خصیصه سوال در اغلب استانها و دروس مختلف در حد قابل قبولی نیست. به طور
متوسط، 49% امتحاناتی که در سطح استانها برگزار شده است، توانایی تفکیک دانشآموزان قوی و ضعیف را از هم دارند. به بیانی دیگر، امتحانات خرداد 81 در تفکیک دانشآموزان از توانایی قابل توجهی برخوردار نیستند.
به غیر از تعداد اندکی از سوالات، ضریب دشواری سایر سوالات در دامنه بهینه قرار دارد و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع روایی محتوا، انحراف معیار، روایی سازه، استاندارد سازی Next Entries تحقیق با موضوع زیست شناسی، استان لرستان، روش تحقیق، کارشناسی ارشد