تحقیق با موضوع عرضه کننده، استان گیلان، پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق، به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
1 ) تحقیقات کاربردی92: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند (سرمد و دیگران ، 1381).
2 ) تحقیقات بنیادی2: هدف اساسی این تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی ، نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند.
3 ) تحقیق و توسعه93: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرحها، روشها و برنامه درسی) انجام می شود.
ب) تحقیقات علمی بر اساس نحوه گرد آوری داده ها ی مورد نیاز را می توان به دو دسته تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد .
1 ) تحقیق آزمایشی94: به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده میشود. برای این منظور، گروههای آزمایشی و گواه، مورد نظر قرار میگیرند و از طریق آنها تفاوتهای میان آزمودنی ها کنترل میشود (سکاران، 1380). ویژگی های این نوع تحقیق آن است که :
متغیر های مستقل دستکاری می شود.
سایر متغیر ها به جز متغیر وابسته ثابت نگاه داشته و کنترل می شوند.
تأثیر های متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.
2 ) تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)95 : شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف نمودن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده های مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن. تحقیقات توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیقات پیمایشی96
تحقیق همبستگی97
اقدام پژوهی98
بررسی موردی99
علی مقایسهای100.
برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش پیمایشی به کار می رود. تحقیق پیمایشی را به سه دسته تقسیم می کنند : 1- روش مقطعی101، 2- روش طولی102 3- روش دلفی103.
روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها دربارۀ یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری انجام می شود. این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد (سرمد و دیگران، 1381). بدیهی است برای موضوع خاص، تنها یک روش تحقیق وجود ندارد. با توجه به موضوع مورد مطالعه روش یا روشهای تحقیق متناسب با آن را محقق باید به کار گیرد، و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد. روش تحقیق به کار برده شده از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، از آن جهت که تصویری از وضعیت موجود ارائه میدهد تحقیق توصیفی است که از شاخه روشهای پیمایشی می باشد. پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می کند تا ” آنچه هست ” را بدون هیچ گونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (نادری و سیف نراقی، 1373). بعضی از مشخصات تحقیقات توصیفی عبارتند از :
تجربی نمی باشد. زیرا با روابط میان متغیر های دستکاری نشده در موقعیت های طبیعی سر کار دارد.
در این تحقیق ها فرصیه هایی ساخته و آزمودنی می شوند.
برای رسیدن به تصمیمات یا قوانین کلی، روش های منطقی استدلال استقرایی، قیاسی بکار می رود.
در این تحقیقات اغلب از روش های نمونه گیری استفاده می شود تا هنگام استنباط خصایص جامعه، از روی مشاهدۀ نمونه بتوان خطای آن را برآورد کنند.
متغیر ها و روشها را هر اندازه که ممکن است دقیق و کامل توصیف می کند، به گونه ای که سایر پژوهشگران بتوانند تحقیق را تکرار کنند..
3-3) مراحل انجام تحقیق
در تحقیق حاظر پس از تهیۀ طرح تحقیق و مطالعه و جمع آوری مبانی نظری آن، الگوی مفهومی عوامل موثر بر انتخاب مصرف کنندگان ارگانیک طراحی گردید، سپس پرسشنامه ای برای نمونه آماری تحقیق تهیه شد و در ادامه پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها ی حاصل از آنها نتیجه گیری و پیشنهادات اراﺋﻪ گردید. در شکل (3-1) این مراحل اراﺋﻪ شده است.

شکل (3-1). مرحل انجام تحقیق
3-4) روش گردآوری (جمع آوری) اطلاعات
برای تکمیل مباحث فصول مختلف در تحقیق حاضر از دو روش زیر استفاده شده است :
1 – روش کتابخانهای104 : در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق و پیشینه آن از کتابها ، پایان نامه ها ، مقالات و پایگاهای اطلاعاتی استفاده شده است .
2 – روش میدانی105 : از ابزار پرسشنامه106 برای گردآوری نظریا مشتریان (اطلاعات اولیه) استفاده شد .
3-4-1) ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه از سؤالاتی است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد؛ این پاسخ، داده مورد نیاز محقق تحلیل می کند. از طریق سؤالهای پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد. به تجربیات قبلی فرد پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد، آگاهی یافت (خاکی، 1388).
3-5) جامعه آماری107
جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (سرمد و دیگران، 1381). در این تحقیق جامعه آماري کلیه مصرف کنندگان و افرادي مي باشد كه براي انتخاب و خرید مرغ سبز وارد فروشگاه های عرضه کننده ﺁن در استان گیلان مي شوند.
روش و طرح نمونه برداری
به منظور تسریع و تسهیل و صرفه جویی در وقت و هزینه، و برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش نمونه گیری استفاده شده است. بطور کلی، نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور ، 1380). در صورتی که نمونه نماینده واقعی جامعه نباشد، به عبارت دیگر اگر نمونه دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت.
3-6) نمونه آماری
نمونه آماری تعداد محدودی از جامعه آماری هستند که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه می باشند. موضوع مهم اين است كه هرگز نبايد آن را كوچك شمرد. انتخاب نمون هاي بزرگتر از حد نياز براي حصول نتايج مورد نظر سبب اتلاف منابع ميشود، درحاليكه نمونه هاي خيلي كوچك اغلب، پژوهشگر را به نتايجي سوق ميدهد كه فاقد استفاده عملياتی است (آذر و مومني، 1380). همانگونه که ذکر شد، جامعه آماري تحقیق، کلیه مصرف کنندگان و افرادي مي باشد كه براي انتخاب و خرید مرغ سبز وارد فروشگاه های عرضه کننده ﺁن در استان گیلان مي شوند. برای آنکه گروه نمونه معرف جامعه آماری باشد، نمونه گیری از در فروشگاه و یا داخل نمایندگی های عرضه کننده مرغ سبز در سراسر استان گیلان انجام گرفته است. برای اطمینان از معرف بودن گروه نمونه به تعداد حجم نمونه و روش نمونه گیری توجه شده است. برای نیل به این هدف نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از فروشگاه های عرضه کننده مرغ سبز در سطح استان انتخاب شده است. با توجه به اینکه درباره تعداد جامعه و شاخص های اندازه گیری آن اطلاعات دقیق در دسترس نیست، بنابراین برای برآورد حجم نمونه از فرمول برآورد نسبتی با سطح اطمینان 95% و خطای حدی 05/0 و بیشینه واریانس با مقدار 5/0 استفاده شده است. با توجه به شاخص های اشاره شده حجم نمونه به تعداد 384 نفر برآورد می شود. فرمول انتخاب حجم نمونه و شاخص های لحاظ شده آن به صورت زیر است:
N=(z^2 1-α/2×p×q)/ε^2 =((1.96)^2 (0.5×0.5))/〖(0.05)〗^2 ≅384
Z: مقدار متغیر استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمینان
P: برآورد صفت مشهود متغیر در جامعه
q: برآورد مشهود نبودن صفت متغیر در جامعه
ϵ: مقدار اشتباده مجاز در اندازه گیری مشاهدات متغیر در جامعه
بر همین اساس تعداد 400 پرسشنامه در فاصله زمانی یک ماه به دو صورت توزیع گردید. دسته اول پرسشنامه ها توسط خود محقق با حضور در فروشگاه ها و نمایندگی های عرضه کننده مرغ سبز و درخواست از افراد و بازدید کنندگان از فروشگاه ها، جهت همکاری در تکمیل آن جمع آوری شد و دسته دوم به علت بزرگی وسعت استان گیلان از افراد و آشنایان ساکن در مناطق مختلف استان و همچنین حضور محقق در شهرها و درخواست از دارندگان فروشگاه ها و نمایندگی های عرضه جهت همکاری در تکمیل فرآیند تحقیق، از طریق درخواست آنها از مشتریانشان جهت تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد که در نهایت از مجموع این دو روش 389 پرسشنامه دریافت و جمع آوری شد و از این تعداد 378 پرسشنامه معتبر استخراج شد.
3-7) ابزار سنجش و متغیر های تحقیق
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از :
پرسشنامه108؛
مشاهده109؛
مصاحبه110.
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه سوالات مکتوبی است که حول متغیر های یک ﻣﺴﺄلۀ تحقیق تنظیم شده، ساخته می شود که به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می شود. در تنظیم پرسشنامه اصول کلی زیر باید رعایت شود (سرمد و دیگران، 1381):
سوالات پرسشنامه باید بر اساس اهداف و یا سوال های تحقیق تنظیم گردد.
پرسشنامه باید پاسخ دهنده را جذب نموده و سوالات آن برای او جالب باشد.
پرسشنامه باید تا حد امکان کوتاه باشد و داده های مورد نیاز پژوهشگر را فراهم آورد.
دستورالعمل تکمیل پرسشنامه باید کوتاه بوده و حاوی کلیۀ اطلاعات مورد نیاز پاسخ دهنده برای کامل کردن پرسشنامه باشد.
منابع مورد استفاده در تهیۀ پرسشنامه:
مطالعات نظری انجام شده، که در این بخش از مقالات و پایان نامه های ثبت شده در وبسایت های Emerald، Wiley و Taylor & Francis استفاده شده است.
استفاده از نظرات استاد راهنمای محترم در ساخت و تنظیم و اولویت بندی سوالات.
مقیاس های اندازه گیری واحد هایی هستند که برای سنجش کیفیت ها در ابزار های گردآوری اطلاعات به کار می روند. مقیاس های اندازه گیری عبارتند از:

مقیاس های اسمی111 یا عددی؛
مقیاس های ترتیبی112؛
مقیاس های فاصله ای113؛
مقیاس های نسبی114.
مقیاس های اسمی صورت دو ارزشی و چند ارزشی دارند و پایین ترین سطح دقت را دارا می باشند و به وسیله آنها فقط می توان بود یا نبود صفتی را سنجید.
با مقیاس های ترتیبی می توان علاوه بر تشخیص وجود یا عدم وجود صفت، نسبت به سنجش و شدت و ضعف آن نیز اقدام کرد. البته نمی توان فواصل بین درجات را نیز مشخص کرد.
مقیاس های فاصله ای ضمن برخورداری از همۀ خصوصیات مقیاس های ترتیبی، فواصل بین دو عدد در این مقیاس مشخص است.
مقیاس های نسبی همان مقیاس های فاصله ای است با این تفاوت که دارای نقطۀ صفر مطلق است و به عنوان مبدأ سنجش مورد استفاده قرار می گیرد (حافظ نیا، 1382).
در این تحقیق صرفاً از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش متغیر های تحقیق به استثنای عوامل دموگرافیکی، مابقی از مقیاس ترتیبی در قالب طیف 5 تایی لیکرت115 استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس گسترش بخشیدن به حوزۀ انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه های بیشتر برای آن می باشد. بدین معنا که از پاسخگویان خواسته می شود یکی از گزینه ها را انتخاب کنند. از جمله مزایای مقیاس لیکرت:
ساخت و ادارۀ آن بسیار ساده است.
سادگی دستورالعمل ها، استفاده از آن را در مصاحبه های مکاتبه ای امکان پذیر می سازد.
در پرسشنامه تحقیق حاضر از 44 گزاره در دو بخش برای بررسی نظرات مصرف کنندگان مرغ سبز استفاده شده است، که بخش اول آن شامل 11 گزاره مربوط به ویژگی های دموگرافیکی و خرید افراد می باشد و بخش دوم شامل 33 گزاره می باشد که، نظر مصرف کنندگان را دربارۀ هر کدام از متغیر های بررسی کرده، که میزان اهمیت هر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع خرید مصرف کنندگان، زیست محیطی، رفتار خرید Next Entries تحقیق با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، قابلیت اعتماد