تحقیق با موضوع ضمن عقد، قانون مجازات، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………….68
ب: خيار تأخير ثمن ……………………………………………………………………………………………………70
ج: خيار تعذر تسليم ………………………………………………………………………………………………….75
د: انفساخ عقد در صورت تلف مبيع قبل از قبض …………………………………………………………..76
ه: امتناع موجر از تسليم عين مستأجره …………………………………………………………………………..79
ي: خودداري عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………80
گفتار سوم: ضمانت اجراي تخلف در تعهدات فرعي (عقود معاوضي) ………………………………….82
الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….82
ب: تخلف در شرط نتيجه ……………………………………………………………………………………………84
ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………85
مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراي آن در حقوق انگلستان ………………………………………92
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگليس …………………………………………………………………….92
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………92
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………92
1-تخلف در تعهدات اساسي ……………………………………………………………………………………93
2- تخلف در تعهدات فرعي …………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: ضمانت اجراي تخلف در تعهدات در حقوق انگليس ……………………………………….. 93
الف: الزام متعهد به انجام عين تعهد ………………………………………………………………………………94
ب: اقامه دعوا براي جبران خسارت ………………………………………………………………………………94
ج: اقامه دعوا براي ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….96
د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..97
ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ……………………………………………………97
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهاي آن در حقوق آمريکا ……………………………………108
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمريکا ……………………………………………………………………108
الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… 108
ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….109
1-الف: تخلف در تعهدات اصلي ………………………………………………………………………….. 109
2-تخلف در تعهدات فرعي ……………………………………………………………………………………109
گفتار دوم: ضمانت اجراهاي تخلف در تعهدات در حقوق آمريکا ………………………………………110
الف: قراردادهاي غير مشروط …………………………………………………………………………………….110
ب: قراردادهاي مشروط …………………………………………………………………………………………….111
1-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….113
2-تخلف در شرط غير مهم ……………………………………………………………………………………112
ج: غرامات ديگر غير از فسخ …………………………………………………………………………………….115
1-خسارت ترميمي ……………………………………………………………………………………………….115
2-خسارت تبعي …………………………………………………………………………………………………..116
3-خسارت تنبيهي ………………………………………………………………………………………………..116
4- خسارت اسمي ………………………………………………………………………………………………..116
5- خسارت تصفيه شده ………………………………………………………………………………………..116
گفتار سوم: ديدگاه کنوانسيون بيع بين المللي کالاها مصوب 1980 ……………………………………..118
الف: نقض اساسي ……………………………………………………………………………………………………119
ب: نقض اساسي تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….119
ج: نقض اساسي تعهد توسط خريدار ………………………………………………………………………….121
د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………122
فصل سوم: مباني فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلي
مبحث اول: مباني فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلي در حقوق ايران ……………………………….126
گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126
گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128
گفتار سوم: نظريه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130
گفتار چهارم: نظريه سير عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133
گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136
مبحث دوم: مباني فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگليس ……………………………………139
مبحث سوم: مباني فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمريکا …………………………………….140
نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………..148
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149

علامت هاي اختصاري

ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسي
ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبي
ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آيين دادرسي کيفري
ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آيين دادرسي مدني
ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت
ق.ث.ا ……………………………………………………………………………………………………………قانون ثبت اسناد
ق.ح.خ ………………………………………………………………………………………………قانون حمايت از خانواده
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدني
ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………….قانون مجازات اسلامي
ق.م.م ………………………………………………………………………………………………………قانون مسؤليت مدني
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………………….رجوع کنيد
ج ………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد
چ ………………………………………………………………………………………………………………………………..چاپ
ش ……………………………………………………………………………………………………………………………..شماره
ص …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
ع …………………………………………………………………………………………………………………………عليه السلام

چکيده
قراردادها يکي از مهم ترين مسائل حقوقي و تعهدات به عنوان بارزترين اثر قراردادها يکي از اساسي ترين پايه هاي اقتصادي جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادي از اهميت يکساني برخوردار نمي باشند؛ برخي مهم تر و برخي اهميت کمتري دارند که به تعهدات اصلي و تعهدات فرعي تقسيم مي شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعي ضمانت اجراي آنها صراحتا در قانون مدني مشخص شده است مانند ضمانت اجراي ناشي از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجراي شرط توسط ديگري در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده مي شود، در حقوق ما ضمانت اجراي تعهدات اصلي هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسي قرار گرفته اس

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع عشق و محبت Next Entries تحقیق با موضوع کامن لا، اصل لزوم قراردادها، ضمانت اجراء