تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، تحلیل پوششی داده ها، تحلیل پوششی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ماهیت ورودی
با توجه به اینکه فرم مذکور ماهیت ورودی داشته و از مدل های سوپر کارا محسوب می شود. ابتدا به تشریح ماهیت ورودی و مدل سوپر کارا پرداخته و سپس به معرفی فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی خواهیم پرداخت.
به طور کلی مدل های تحلیل پوششی داده ها به دو گروه ورودی محور و خروجی محور تقسیم می شوند.
چارنز وکوپر و رودز (1981) کارایی را با توجه به این دو دیدگاه به صورت زیر تعریف کرده اند:
در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود نداشته باشد.

در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود نداشته باشد. (.مهرگان،1387)
آنچه که بعد از ارزیابی کارایی گرو ه ها حایز اهمیت است ،معین نمودن واحدهایی است که بهتر از دیگران عمل نموده اند یا به عبارت دیگر مبحث رتبه بندي به میان می آید، درخصوص رتبه بندي ایده هاي فراوانی مطرح گردیده است که از جمله مدل های سوپرکارایی روش اندرسون پترسون، و کارایی متقاطع از جمله روش های پیشنهادی می باشد.مدل های سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها یکی از مدل های پیشنهادی در سال 1993 توسط اندرسون و پترسون، جهت بهبود وضعیت مدل های تکنیک DEA می باشد، که در واقع علاوه بر محاسبه امتیاز کارایی برای واحدها و اعلام واحدهای کارا و ناکارا همچون مدل های سنتی CCR که توسط کوپر در سال 1976 پیشنهاد شد بود، توانایی محاسبه امتیاز واحدها یی که با احتساب امتیاز کارایی 1، کارا محسوب می شود را نسبت به هم دارد. این امتیازها می تواند بزرگتر از یک باشند.(( lee &Zue,2012 در واقع مدل های ابر کارا توانایی محاسبه امتیاز کارایی برای هر واحد و به طور همزمان اعلام رتبه بندی واحدهای مورد بررسی را دارا هستند،(Avkiran,2011,)
یکی از انواع مدل های آن مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی می باشد. همانطور که در فصول پیشین تشریح شد مفهوم بازدهی به مقیاس ثابت بیانگربدان معناست که تغییر در مقدار ورودی ها منجر به تغییر خروجی ها به همان نسبت میشود.(مهرگان،1387)

که فرم مضربی این مدل به شرح ذیل است:

از آنجایی که برای هر واحد باید یک محدودیت نوشته شود به این ترتیب مدل برنامه ریزی خطی بدست خواهد آمد که تعداد محدودیت های آن از تعداد متغیرهایش بیشتر است و از آنجا که حجم عملیات در حل سیمپلکس بیشتر وابسته به تعداد محدودیت ها ست تا متغیر ها لذا حل مسأله ی ثانویه ی مدل فوق نیازمند حجم عملیات کمتری خواهد شد که به نتیجه ی آن مدل پوششی گفته می شود که با اندکی تغییرات بر روی مدل مضربی ، مدل پوششی به صورت زیر خواهد بود:

مقدار بدست آمده برای θ میزان کارایی را برای بنگاه r مشخص می کند و برای ارزیابی کاراییn شرکت باید n بار حل گردد.
که در آن:
. تعداد شرکت های دارویی،
تعداد ورودی ها و تعداد خروجی ها می باشد .
خروجی تمام n تا واحد است، خروجی واحد تحت بررسی است.
به همان ترتیب ورودی برای تمام n تا واحد، ورودی واحد تحت بررسی می باشد.
نشان دهنده ی وزن مجموعه های مرجع برای شعب ناکاراست.
یک واحد تصمیم گیرنده وقتی کاراست که:
1=θ باشد.
=0= باشد.
همان طور گفته شد مدل های ورودی محور، مدل هایی هستند که با ثابت نگه داشتن خروجی ها،ورودی ها را کاهش می دهد. با توجه به اینکه مدل انتخابی ورودی محور است،پس واحد های ناکارا باید با در نظر گرفتن واحد های مرجع،با ثابت نگه داشتن خروجی ها(درآمد فروش)، با فر ض بدست آوردن همان میزان خروجی از ورودی های خود (مواد مستقیم،دستمزد مستقیم،سربار تولید و هزینه های توزیع،فروش و عمومی اداری) را کم کنند.
همان طور که در فصل دوم اشاره شد،کارایی فنی را اینگونه تعریف کردیم که: از مفاهیم اقتصاد نشأت گرفته شده و نشان دهند ه ی جنبه هایی از کارایی اقتصادی است. این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد بنگاه است.) (Joo.et all,2011,p532 کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر خروجی از ورودی های به کار گرفته شده، می باشد(.مهرگان،1387)
که در این پژوهش برای محاسبه ی کارایی فنی از مدل فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی استفاده شد.
با توجه به انکه که امروزه بسیاری از مدلهای بهینه سازی تحقیق در عملیات ،اعم از مدلهای خطی و غیر خطی به مدد نرم افزار های کامپیوتری به سادگی قابل تجزیه وتحلیل می باشند، با توجه به افزایش فعالیت های انسان،بهره گیری از کامپیوتر برای بالا بردن سرعت و دقت محاسبات در اجرای الگوریتم های مدل های بهینه سازی اجتناب ناپذیر است. نرم افزار های تخصصی مرتبط با هر علم به دو دسته ی سطح پایین و بالا تقسیم می شود. نرم افزار های سطح پایین یرای کاربران غیر حرفه ای طراحی شده اند که ساده اند اما قابلیت برنامه نویسی ندارند،در حالی که نرم افزار های سطح بال امکان برنامه نویسی برای کاربران وجود دارد که نرم افزار های سطح پایین شامل …TORA,DS,WINQSB،و نرم افزار های سطح بال شامل GAMS،DEA SOLVER,LINGO…، میباشند.(طلوعی و اشلقی،1389،ص4) که در این پژوهش از نرم افزار GAMS8 برای حل مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده شد.

3-6-2-ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه،نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود.چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.
اين ضريب همبستگي مبتني بر كوواريانس دو متغير و انحراف معيار هاي آنها ميباشد كه ميتوان از برآوردهاي آنها براي محاسبه ضريب همبستگي پيرسون استفاده كرد.

که در واقع فرمول بالا با فرمول زیر تشریح می شود:

روش محاسبه با استفاده از اعداد خام :

ضریب همبستگی پیرسون بین -1 و 1 تغییر می کند.

r =1 بیانگر رابطه ی مستقیم کامل بین دو متغیر است، رابطه ی مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش (کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد.
r = -1 بیانگر رابطه ی معکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد. رابطه ی معکوس یا منفی نشان می دهد که اگر یک متغیر افزایش یابد متغیردیگر کاهش می یابد و بالعکس.
زمانی که ضریب همبستگی برابر صفر است نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه ی خطی وجود ندارد. برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از نرم افزار SPSS استفاده می شود.(حبیب پور ، صفری،1388 (

3-6 – 3-آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری
بخش اعظم فرضیه های پژوهشی در مدیریت و علوم رفتاری به منظور مقایسه دو جامعه آماری انجام می گیرد. ای نوع فرضیه ها را “فرضیه های تطبیقی9” گویند. برای آزمون این نوع فرضیه ها (چگونه میانگین پذیر باشند) و تعیین صحت و سقم آنها می توان از مراحل آزمون فرض آماری برای میانگین دو جامعه استفاده کرد.مراحل آزمون را به ترتیب شرح می دهیم.

فرضیه ها:
فرضیه های آماری برگرفته از فرضیه های پژوهشی و نقیص آن هستند.با توجه به فرضیه پژوهشی و نقیص آن،فرضیه های آماری یکی از این تعاریف را خواهند داشت.

آماره آزمون: به خاطر داریم که آماره نااریب برخوردار است.توزیع به شرایط تخمین تفاضل میانگین دو جامعه بستگی دارد که به این صورت تفکیک پذیر است:

الف-وقتی واریانس جامعه معلوم و داده ها توزیع نرمال دارند :

ب-وقتی واریانس جامعه مجهول و داده ها توزیع نرمال دارند :

3-7 -شاخص ها/فرضیه ها
در این مرحله شاخص های ورودی و خروجی که جهت سنجش کارایی شرکت های دارویی با “فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی” با کار خواهیم برد را یادآور می شویم.

شکل شماره 3-1لیست ورودی،خروجی ها

که تعاریف عملیاتی آنها در فصل اول آورده شده است. همچنین در گام بعدی جهت بررسی رابطه عملکرد شرکت ها(کارایی محاسبه شده توسط تکنیک DEA) با بازده سهام شرکت ها،تعریف عملیاتی بازده سهام نیز در فصل اول آورده شده است.
3-8- فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالعات دیگری که در این حوزه صورت گرفته و با استناد به مقالات دادخواه و همکاران(1389) و اوکیران (2011) و بکالی (2009) فرضیات پژوهش را استخراج کرده و با آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
بین کارایی نسبی شرکت های دارویی (تجزیه و تحلیل از روش DEA )و بازده سهام این شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد.
بازده سهام شرکت های دارویی کارا از بازده سهام شرکت های دارویی ناکارا بیشتراست.
حال در ذیل به تشریح گام های محاسباتی و روش کار پژوهشمان می پردازیم:

3-9 -گام های محاسباتی پژوهش

3-10 -جمع آوری داده ها
در این بخش در قالب جداول، داده های مورد نیاز پژوهش که از صورت های مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،با استناد بر سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است را معرفی می نماییم.
داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها به ملیون ریال:
جدول 3-1-1 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1387
درآمد فروش
(y_1 )
هزینه های فروش، عمومی و اداری
(x_4 )
سربار تولید
(x_3 )
دستمزد مستقیم
(x_2 )
مواد مستقیم
(x_1 )

شرکت های مواد دارویی
ردیف
286923
12921
29355
12928
121294
داروسازی سینا
1
274792
22682
36791
13256
90076
داروسازی اسوه
2
145438
18009
34507
8459
33615
فراورده های تزریقی ایران
3
438771
22081
64752
15512
210398
کیمیدارو
4
346060
33921
39921
15484
190673
دارویی رازک
5
389868
12600
35509
12491
262057
داروسازی کوثر
6
171227
16217
14378
11613
109402
داروسازی تهران دارو
7
1094094
42125
65434
17537
416760
داروسازی جابربن حیان
8
230309
8113
17686
4745
147932
شیمی دارویی داروپخش
9
308661
21772
27901
9714
123570
تولید مواد اولیه ی داروپخش
10
196159
7209
14676
20745
100903
داروسازی روز دارو
11
165301
7881
97450
29183
313885
گروه دارویی سبحان
12
981259
78131
64701
24913
491765
داروسازی اکسیر
13
253475
13872
35420
9917
91406
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
14
225334
14054
38295
9246
116506
داروسازی امین
15
756566
23697
48772
9282
481986
داروسازی فارابی
16
403594
14581
41315
11537
126033
البرز دارو
17
323078
26326
52898
10824
165926
داروسازی ابوریحان
18
248858
14865
19145
7703
90581
داملران
19
853328
52839
130622
63034
350104
کارخانجات داروپخش
20
116257
9078
18942
6298
56559
ایران دارو
21
246326
17677
25977
8836
132145
پارس دارو
22
661016
21933
31153
9860
404663
داروسازی زهراوی
23

جدول 3-1-2 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1388
درآمد فروش
(y_1 )
هزینه های فروش، عمومی و اداری
(x_4 )
سربار تولید
(x_3 )
دستمزد مستقیم
(x_2 )
مواد مستقیم
(x_1 )

شرکت های مواد دارویی
ردیف
367580
23194
35336
15988
134332
داروسازی سینا
1
565465
30937
44602
14055
115929
داروسازی اسوه
2
174499
25117
34274
17803
35090
فراورده های تزریقی ایران
3
498833
22759
68730
14801
234227
کیمیدارو
4
394943
55947
38541
16827
177711
دارویی رازک
5
424078
11419
41587
13137
280391
داروسازی کوثر
6
226488
18719
25927
12512
153535
داروسازی تهران

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، تحلیل داده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری از جرم