تحقیق با موضوع شمال ایران، مواد غذایی، جنت رودبار

دانلود پایان نامه ارشد

سفید…………………………………………………………………………………………………………………………………………V. alba ssp. alba
7- گیاه بدون برگ های رزت، گوشوارک بزرگ (به طول بیشتر از cm 2) (subsect. Arosulate)………………………V. jordanii
– گیاه دارای برگ های رزت، گوشوارک کوچک (mm 16-5) (subsect. Rostratae)……….…………………………8
8- گیاه کوچک، به طول تا cm 10، پوشیده از کرک های ریز به طول mm 2/0-1/0، بدون ساقه رونده یا دارای ساقه رونده کوتاه به طول cm 1-5/0، گوشوارک ها تخم مرغی تا نیزه ای و شرابه دار، ساقه اغلب پوشیده از کرک های ریز….…………………………………………………………………………….V. rupestris
– گیاه بزرگتر از cm 10، صاف یا کرکدار، در صورت کرک دار بودن با کرک های بلند به طول mm 1-5/0، دارای ساقه رونده با طول بیش از cm 1………………………………………………………………………………………………………………..9
9- پهنک برگ کرکدار با کرکهای بلند،گوشوارک ها باریک و نیزه ای،با 7-11 شرابه که اغلب بلند تر از عرض گوشوارک هستند، ساقه بدون کرک یا ندرتا در محل گره ها کرک دار، گلبرگ ها بنفش، باریک و معمولا روی هم افتادگی ندارند، مهمیز باریک، نوک تیز و بنفش تیره. …………………………………………………………………………..V. reichenbachiana
– پهنک برگ صاف یا دارای کرک های پراکنده، مهمیز روشن…………………………………………………….………………..10
10- گل ها کاملاً سفید یا دارای خطوط تیره در گلبرگ مهمیز دار…………………………………………V. caspia ssp. caspia
– گل ها آبی تا آبی کمرنگ……………………………………………………………………………..V. caspia ssp. sylvestroides
11- گلبرگ ها بزرگتر از کاسبرگ ها، گل ها درشت به قطر تا cm 5/1………………………………………………….V. tricolor
– گلبرگ ها کوچکتر یا هم اندازه با کاسبرگ ها، گل ها کوچکتر از cm 5/1…………………………………..…………….12
12- برگه وجود ندارد یا بسیار کوچک بوده، در زیر کاسبرگ ها قرار گرفته است و دیده نمی شود، مهمیز کوتاهتر از زایده کاسبرگها……………………………………………………………………………………………………………………………….. V. occulta
– برگه وجود دارد، مهمیز بزرگتر از زایده کاسبرگ ها………………………………………………………………………………..13
13- گیاه کوچک، به طول cm 15-2، گوشوارک حداکثر به طول cm 1-5/0، لوب وسط نیزه ای باریک……………………………………………………………………………………………………..…………………..V. kitaibeliana
– گیاه بزرگ، به طول تا cm 40، گوشوارک به طول cm 3-2، لوب وسط برگ مانند و درشت……………….V. arvensis

3-2 شرح گونه های بخشه Viola
Viola odorata L.
Linnaeus, Sp. Pl.: 934 (1753). –Type: Burser Herbarium XI:1 (UPS) lectotype, sel. By Haesler, Mitt. Bot. Staatssamml. München 18: 294 (1982).
گیاهانی همی کریپتوفیت74، بدون ساقه اصلی، ساقه رونده دار چند ساله، ریزوم دار ± خزنده، ریزوم بند بند متراکم، به ضخامت mm 7-3 (-2) ، منشعب، با برگ های رزت انتهایی و ساقه رونده های جانبی؛ برگ های رزت متعدد، صاف تا دارای کمی کرک پراکنده به طول mm 0/5-1/0؛ گوشوارک غشایی، تخم مرغی تا نیزه ای پهن، نوک تیز، mm 5/4-5/2 × 13-9، شرابه دار با شرابه های زیاد که هم اندازه نیستند، معمولاً به طول mm 1-0 و غده ای؛ پهنک قلبی شکل تا کروی، cm (8/2-) 2/2-1/6 (-1/1) × (3-) 2/2-4/1 (-2/1)، نزدیک به وسط پهن تر، حاشیه محدب، دندانه دار ریز با (29-) 28-20 (-18) دندانه در هر طرف پهنک، قاعده قلبی شکل، نوک کند، ساقه رونده ها خزنده، به ضخامت mm 1 و طول تا cm 30، با طول cm (6/5-) 4-2 (-1) بین گره ها، ریشه دار، در سال دوم با برگ های رزت انتهایی و جانبی؛ برگ های ساقه رونده شبیه به برگ های رزت اما کوچکتر و پهنک ها در برخی مواقع عریض تر از طول، با قاعده اغلب بریده و ناقص تا کمی قلبی شکل.
گلهای برون زاد آور شدیداً بودار؛ از رزت های برگی یا از ساقه رونده ها؛ دمگل گلهای برون زاد آور به طول cm 5-4؛ با افزایش برگ ها در زمان گلدهی یا بدون افزایش؛ برگه به طول mm 5/5-4، در نیمه بالایی یا پایینی دمگل؛ کاسبرگ تخم مرغی، نوک کند، به ابعاد mm (3-) 5/2-5/1 × 5/6-4 شامل زایده، زایده mm 5/2-1؛ گل بنفش تا بنفش پررنگ، گلبرگ ها واژ تخم مرغی، گلبرگ های بالایی mm 8-4 × (9-) 8-7؛ گلبرگ های جانبی معمولاً در دهانه دارای موهای شفاف؛ گلبرگ مهمیز دار mm (10-) 8-5 × 21-15 بجز مهمیز؛ مهمیز بنفش تیره تر از گلبرگ ها، به طول mm 4-5/2؛ گلهای درون زاد آور به طول mm 3-1، روی دمگل خوابیده؛ کپسول گرد، mm 12-8، پوشیده از کرک، بنفش یا سبز با لکه های بنفش، روی دمگل خوابیده، ناشکوفا؛ دانه ها بیضوی به طول mm 3-2، زایده برجسته و سفید [2n=20].
زمان گلدهی: فروردین تا اردیبهشت (گلهای برون زاد آور)؛ تابستان (گلهای درون زاد آور)
دورگه گیری: دورگه های V. odorata بین گونه های V. alba, V. collina و V. hirta ایجاد می شوند.
گونه های مشابه: V. odorata شبیه به V. alba می باشد.
رویشگاه: حاشیه جنگل ها، بیشه ها، شیب های علفی و گاهی در جنگل های برگ ریز؛ در مناطق گرم و کمی خشک با خاک غنی از مواد غذایی بومی شده است.
پراکندگی جغرافیایی: غرب اروپا و جنوب آلپ، به سمت شرق تا قفقاز و شمال ایران، جزایر مدیترانه ای، شمال غربی آفریقا، جزایر قناری و مادیرا، پراکنده در آسیای میانه. در اغلب نواحی معتدله به فراوانی کشت شده و بومی شده است (مرکز و شرق اروپا، شمال آمریکا، شرق آسیا).
پراکندگی در ایران: شمال، شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق
بخشی از پراکندگی در شمال ایران: گیلان: دیلمان، لارخانی، 13473-GUH تا 6-134751-GUH، یوسفی، اردیبهشت 88؛ دیلمان، 13481 – GHU تا 13492-GUH وافی و یوسفی اردیبهشت 89، آذربایجان: گردنه حیران، 13476-GUH تا 13479-GUH، قویدل پارسا، فروردین 87.

Viola alba Bess. ssp. alba
Besser, prim. fl. Galiciae austriac. 1: 171 (1809). –Type: Poland, ”In montosis et sylvaticis versus Duklam E. C.” Besser (KW).
گیاهانی همی کریپتوفیت، بدون ساقه اصلی، ساقه رونده دار چند ساله و معمولاً بدون هرگونه رنگ قرمز و آبی (فقدان آنتوسیانین در همه بخش ها)؛ ریزوم دار و خزنده، ریزوم بند بند متراکم، به ضخامت mm 4-2، منشعب، با برگ های رزت انتهایی و ساقه رونده های جانبی؛ برگ های رزت متعدد، کرک دار به طول mm 1-5/0، پایا در زمستان؛ گوشوارک کمرنگ تا مایل به سبز، نیزه ای تا نیزه ای باریک، نوک تیز، mm 2-5/1 (-1) × 12-9 (-8)، به طور جزئی شرابه دار با شرابه های بلند، معمولاً به طول mm 1-0/5؛ پهنک قلبی شکل، cm (4-) 3-2 (-1) × (4-) 3-2 (-1)، حاشیه محدب یا مستقیم به طرف نوک برگ، دندانه دار با 15-12 (-10) دندانه در هر طرف پهنک، قاعده قلبی شکل، نوک تیز یا کمی نوک دار، ساقه رونده ها خزنده، به ضخامت mm 1 و طول تا cm 30، با طول cm (4-) 3-1 بین گره ها ± ریشه دار، در سال دوم با برگ های رزت انتهایی و جانبی؛ برگ های ساقه رونده شبیه به برگ های رزت اما کوچکتر و پهنک اغلب دارای طول و عرض برابر یا عریض تر، سه گوش، کلیوی شکل، کمی قلبی با قاعده کم عمق.
گلهای برون زاد آور شدیداً بودار؛ از رزت های برگی یا از ساقه رونده ها؛ دمگل گلهای برون زاد آور به طول cm 8-3، دارای کرک های کوتاه؛ با افزایش برگ ها در زمان گلدهی یا بدون افزایش؛ برگه به طول mm 5/0، معمولاً در نیمه پایینی دمگل؛ کاسبرگ ها مستطیلی-نیزه ای، نوک کند، به ابعاد mm (5/2-) 2-5/1 × 5/6-4 شامل زایده، زایده mm 1؛ گل کاملاً سفید یا بنفش با مرکز سفید، گلبرگ ها پهن، واژ تخم مرغی، گلبرگ های بالایی mm 6-5 × 12-9؛ گلبرگ های جانبی معمولاً در دهانه دارای موهای شفاف ؛ گلبرگ مهمیز دار mm 7-5 × 15-12 شامل مهمیز؛ مهمیز صورتی یا بنفش تیره تر از گلبرگ ها، به طول mm 4-2/5؛ گلهای درون زاد آور به طول mm 3-1، روی دمگل خوابیده؛ کپسول گرد تا سه گوش، mm 8-5، پوشیده از کرک، با رنگ یا لکه های بنفش، روی دمگل خوابیده، ناشکوفا؛ دانه ها بیضوی mm 3-2، به رنگ کرم، زایده برجسته و سفید [2n=20].
زمان گلدهی: اسفند تا اردیبهشت (گلهای برون زاد آور)؛ تابستان (گلهای درون زاد آور)
دورگه گیری: دورگه های V. alba بین گونه های V. hirta و V. odorata ایجاد می شوند.
گونه های مشابه: Viola alba از نظر کرک و گاهی بدلیل شکل برگ ها مشابه V. hirta و V. collina می باشد، امادر داشتن ساقه های رونده بلند و نداشتن آنتوسیانین (گل های سفید، دمبرگ های سبز خالص و کپسول های سبز متمایل به زرد) با هم تفاوت دارند. گاهی اوقات به V. odorata با گل های سفید شبیه هستند، اما در داشتن گوشوارک های باریک نیزه ای با شرابه های بلند و برگ های نوک تیز و کرک های بلند تر تفاوت می کند.

رویشگاه: خاک های مرطوب؛ مکان های باز و آفتابی، نقاط آفتابی جنگل های برگ ریز.
پراکندگی جغرافیایی: جنوب اروپا، شمال آلپ و ترکیه، قفقاز.
پراکندگی در ایران: شمال
بخشی از پراکندگی در شمال ایران: گلستان: پارک جنگلی گلستان، آبشار، 13394-GUH تا 13398-GUH، یوسفی، اردیبهشت 88؛ کلاله، 13399-GUH، 13400-GUH، یوسفی، اردیبهشت 88؛ حیران، 13402-GUH؛ پارک جنگلی گلستان، 13403-GUH، 13404-GUH، یوسفی، اردیبهشت 88؛ مازندران: ساری، روستای رودپشت، 13273-GUH، پورمقدم، فروردین 88؛ جنت رودبار، 1-13318-GUH، 2-13318-GUH، یوسفی؛ آلاشت، 13320-GUH تا 13322-GUH، مختاری، تیر 88؛ فیروزکوه، 13323-GUH، 13324-GUH، مختاری، تیر 88؛ جاده چالوس-کرج، مرزن آباد، یوسفی و مارکازن، خرداد 88؛ جویبار، 13421-GUH، 13422-GUH، عباسی، اردیبهشت 88؛ جواهرده، 13442-GUH، 13443-GUH، یوسفی و مارکازن، خرداد 88؛ گیلان: لاهیجان،1-13263-GUH، 4-13264-GUH، 13411-GUH، یوسفی، بهمن 87؛ 13265-GUH؛ ماسوله، 13266-GUH، 13267-GUH، رویان، اسفند 87؛ ماسوله، 13268-GUH، قنامی، اسفند 87؛ رودسر، 13269-GUH، پوراکبر، آبان 87؛ توتکابن،13274-GUH، ذوالفقار زاده، اسفند 87؛ لاکان، 13276-GUH، 13277-GUH، 13429-GUH تا 13432-GUH، یوسفی، بهمن 87 ؛ شفت، 1- 13359-GUH، 2- 13359-GUH، 13364-GUH، 1- 13465-GUH، 2- 13465-GUH، علی پور، اسفند 87؛ رشت، 13384-GUH، صایمی، اسفند 87؛ املش، 13385-GUH تا 13388-GUH، یوسفی، اردیبهشت 88؛ لاهیجان، 13389-GUH تا 13391-GUH، طبرستانی، اسفند 88؛ پره سر، 13392-GUH، 13393-GUH، شرقی، اسفند 88؛ جاده رشت-انزلی، 13410-GUH، همتی، اسفند 87؛ رحیم آباد، 13412-GUH، شعبانزاده، فروردین 88؛ ماسوله، 13414-GUH، 13415-GUH، 13261-GUH تا 13262-GUH، یوسفی و وافی، اردیبهشت 89؛ رودسر، 13416-GUH تا 13418-GUH؛ آذربایجان: گردنه حیران، 13262-GUH، قویدل پارسا، فروردین 87.

Viola sintenisii W. Becker.
W. Becker (1909) in Mitt. Thür. Bot. Ver. 25: 1-2. – Synonyms: Viola alba Besser ssp. sintenisii (W. Becker) W. Becker (1918) in Beihefte Bot. Centralbl. 36: 21; Viola armena Boiss. & Huet. ( 1856), in Diagn. ser. II 5: 48 (quoad pl. Asterabad); V. alba Freyn (1902) in Bull. Herb. Boiss. ser. 2: 839, non Besser (1809) in Primit. Fl. Galic. 1: 171.
گیاهانی همی کریپتوفیت، بدون ساقه اصلی، با ساقه رونده چند ساله، ریزوم دار و خزنده، ریزوم بند بند متراکم، به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع داده های ترکیبی، شمال ایران، ارزش گذاری Next Entries تحقیق با موضوع شمال ایران، مواد غذایی