تحقیق با موضوع سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

طرح جامع عابرپیاده در اروپا و آمریکا انتخاب‌شده‌اند و امتیازات نیز بر اساس یک نظرسنجی انجام‌گرفته در سطح دنیا می‌باشد (کاشانی‌جو، 1389: 18).
شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری
شاخص
معیار
ایمنی
سهل‌العبور بودن مسیر
نبود سد معبر
هم‌سطح بودن مسیرهاي پیاده‌روی
مبلمان
چراغ‌های روشنایی
کف‌پوش
نماي ساختمان‌ها و مغازه‌ها
نیمکت
درختان و پوشش گیاهی کنار پیاده‌رو
فعالیت‌های اجتماعی
رفتار مغازه‌داران و کاربران با معابر
جذابیت و سرسبزي
جوي آب
ظاهر مناسب
حمل‌ونقل
دسترسی به پل‌های عابر پیاده
دسترسی به خط‌کشی عابر پیاده
دسترسی
مناسب بودن عرض پیاده‌رو
مناسب بودن مسیرهای عبور معلولین
دسترسی به سطل زباله
دسترسی به کیوسک‌های تلفن براي عموم
منبع: (کاشانی‌جو، 1389: 18)
امکانات ارتباطی
اصطلاح مکان اشاره به ارتباط مؤثر بین یک فرد و یک محیط خاص دارد. یک مکان شامل ارزش‌ها، تجربیات و معانی است. به‌طورکلی، مکان نقش مهمی را در تأثیرگذاری بر رفتار افراد، دیدگاهها، فعالیت‌ها، توسعه و رفاه، بازی میکند (توآن، 2001: 61).
یک ارتباط ذهنی بین مردم و محیط فیزیکی خود وجود دارد که ساناف81 (1973) به شرح زیر بیان کرد: «مردم با محیط فیزیکی روزمره به روشهایی با ویژگی ثابت به همان اندازه که آنها با توجه به الگوهای ثابت با خودشان و دیگران ارتباط دارند، در ارتباط هستند». به‌موازات آن، رلف82 (1976) یک مکان را به‌عنوان‌ یک حوزهی سه عنصری تعریف میکند که تشکیل‌شده است از «معانی و فعالیت‌های اجتماعی که بر روی مجمع کلی ساختمانها و فضاها طرح‌ریزی‌شده است».
جنبههای اجتماعی یک مکان به‌عنوان ترکیبی از معانی کاربردی، انگیزشی و ارزشی که توسط محیط فیزیکی به ساکنان فعلی یا آینده یک مکان منتقل‌شده‌اند، تعریف‌شده است (شوماکر و تیلور، 1983: 13).

تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی
مفهوم
شاخصها
امکانات ارتباطی
میزان امکانات (مسجد، حسینیه، سالنهای ورزشی، کلوپهای هنری) و ارتباط با آن

پایایی (قابلیت اعتماد)
ابتدا با انجام پری تست83 یعنی پخش 50 پرسشنامه طبق دستورالعمل نمونهگیری خوشهای در کل جمعیت آماری به شناسایی پایایی و روایی پرسشنامه اقدام کردیم.
پایایی به معنای آن است که آیا روش انتخاب‌شده، موضوع موردنظر را به‌طور دقیق میسنجد یا خیر؟ میزان پایایی یک ابزار اندازهگیری را میتوان با هفت روش برآورد کرد که روش آلفای کرونباخ مهم‌ترین و پرکاربردترین روش محاسبهی میزان پایایی ابزار اندازهگیری در نرمافزار SPSS است. روش آلفای کرومباخ، مستلزم تنها یکبار اجرای آزمون است. این روش بستگی به هماهنگی کارکرد آزمودنی از یک سؤال به سؤال دیگر داشته و محاسبهی آن مبتنی بر انحراف استاندارد سؤالات میباشد. درنهایت، بر اساس همبستگی درونی سؤالات، مقدار آلفا استخراج میشود. چنانچه این مقدار بیشتر از 0.7 باشد، میتوان گفت ابزار دارای پایایی بالایی است (حبیبپور، 1391: 359).
جدول آلفاي کرونباخ براي مفاهيم مورد استفاده در تحقيق
متغیرها
تعداد گويه‏ها
آلفاي کرونباخ
سلامت اجتماعی
17
0.75
امنیت اجتماعی
4
0.82
دلبستگی مکانی
8
0.80
قابلیت پیاده‌مداری
15
0.75
امکانات ارتباطی
10
0.85

روایی (اعتبار)
روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازهگیری تا چه حد چیزی را اندازهگیری میکند که ما فکر میکنیم؟ میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است. جهت تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری، از سه روش اعتبار محتوا، اعتبار ملاکی و اعتبار سازه استفاده میشود (حبیبپور، 1391: 359). در این تحقیق از اعتبار محتوایی استفاده شده است. یکی از مهم‌ترین انواع اعتبار محتوایی، اعتبار صوری (ظاهری) است. اعتبار صوری، بررسی اعتبار (معرفها، طیفها و …) ابزار اندازهگیری با استفاده از شم عام و تجربه بوده و وابسته به قضاوت محقق است که در اینجا با استفاده از نظریه‌ها و تجربیات متخصصین و شم عام استفاده شده است.

فصل چهارم
یافتهها

مقدمه
تعداد نمونه طبق اعداد جاگذاری شده در فرمول کوکران 379 نفر محاسبه شد که پس از توزیع در بین ساکنین دو محله، 4 پرسشنامه به‌صورت ناقص جواب داده‌شده بود که پرسشنامهها دریافتی به 375 پرسشنامه رسید. در این فصل دادههای جمع‌آوری‌شده از پرسشنامهها را مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار میدهیم. اطلاعات وارد نرمافزار SPSS شد و از آن آمارههای توصیفی (شامل فراوانی سن و جنس، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (شامل آزمون فرضیات از طریق آزمون t و رگرسیون) گرفته شد. پس ‌از آن با کمک نرمافزار SPSS دادهها را به نرمافزار ایموس84 داده و از طریق آن مدل معادله ساختاری ترسیم و در بخش بعد آورده شده است. درنهایت توضیحی در مورد روابط بین متغیرهای وابسته و مستقل (مدل ساختاری) و میزان اندازهگیریهای هر متغیر (مدل اندازهگیری) داده میشود.
یافتههای توصیفی
جنسیت
جنسيت
شاخص
محله لب خندق
محله مهرآوران
جنسیت
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
مرد
59
9/50
122
8/47
زن
56
3/48
130
51
بیپاسخ
1
9/0
3
2/1
مجموع
116
100
255
100

جدول 4-1 جنسیت پاسخگویان را با تفکیک دو محله نشان میدهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، بیشترین فراوانی پاسخدهندگان در محلهی لب خندق مربوط به مرد میباشد و در محلهی مهرآوران مربوط به زن.
سن پاسخگویان
فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله
شاخص
محله لب خندق
محله مهرآوران
گروه سنی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از 19 ساله
6
2/5
16
3/6
20 تا 49 ساله
84
4/72
163
9/63
50 تا 69 ساله
26
4/22
73
6/28
بیشتر از 70 ساله
0
0
3
2/1
مجموع
116
100
255
100

همان‌طور که در نمودار توزیع سن مشخص است، بیشتر مصاحبه‌شوندگان در دو محله در ردهی سنی 20-49 ساله هستند و کمترین فراوانی مربوط به بالای 70 سال.
متغیر سلامت اجتماعی
توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی
محله
سلامت اجتماعی
تعداد
درصد
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
لب خندق
بالا (1-9/2)
9
9/7
69/1

1

3

متوسط (3-9/4)
61
6/52

پایین (5-7)
44
9/37

مهرآوران
بالا (1-9/2)
41
1/16
89/1

متوسط (3-9/4)
144
5/56

پایین (5-7)
68
9/26

با توجه به جدول و نمودار فوق در هر دو محله، افرادی که ازنظر میزان سلامت اجتماعی در سطح متوسط قرار داشتند، دارای فراوانی بیشتری هستند. در محلهی لبخندق (9/37 درصد) و محلهی مهرآوران (9/26 درصد) پاسخدهندگان از سلامت اجتماعی پایینی قرار دارند و (9/7 درصد) پاسخگویان در محلهی لبخندق و (1/16 درصد) پاسخگویان از میزان سلامت اجتماعی بالایی قرار دارند.
متغیر امنیت اجتماعی
توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی
محله
امنیت اجتماعی
تعداد
درصد
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
لب خندق
بالا (1-9/2)
19
4/16
2

1

3

متوسط (3-9/4)
78
2/67

پایین (5-7)
19
4/16

مهرآوران
بالا (1-9/2)
41
1/16
2

متوسط (3-9/4)
183
8/71

پایین (5-7)
31
2/12

در جدول و نمودار بالا میزان امنیت اجتماعی پاسخدهندگان را در سه طبقهی بالا، متوسط و پایین آورده است. فراوانی افرادی که دارای میزان امنیت اجتماعی بالا، متوسط و پایین هستند، در دو محله به‌طور تقریبی یکسان است. فراوانی افرادی که دارای امنیت اجتماعی متوسط هستند، در دو محله بیشتر است. در محلهی لب خندق فراوانی میزان امنیت اجتماعی بالا و پایین یکسان است و در محلهی مهرآوران فراوانی میزان امنیت اجتماعی بالا، کمی بیشتر از فراوانی میزان امنیت اجتماعی پایین می‌باشد.

متغیر دلبستگی مکانی
توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی
محله
دلبستگی مکانی
تعداد
درصد
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
لب خندق
بالا (1-9/2)
4
4/3
5/1

1

3

متوسط (3-9/4)
51
44

پایین (5-7)
61
6/52

مهرآوران
بالا (1-9/2)
8
1/3
43/1

متوسط (3-9/4)
93
5/36

پایین (5-7)
152
6/59

نتایج یافتهها در جدول و نمودار بالا نشان میدهد که اکثر افراد موردبررسی یعنی (6/52 درصد) در محلهی لب خندق و (6/59 درصد) در محلهی مهرآوران از دلبستگی مکانی پایین برخوردارند که این مقدار در محلهی مهرآوران بیشتر میباشد. میزان دلبستگی مکانی (44 درصد) افراد محلهی لب خندق و (5/36 درصد) افراد محلهی مهرآوران متوسط است و همچنین دلبستگی مکانی (4/3 درصد) افراد محلهی لب خندق و (1/3 درصد) افراد محلهی مهرآوران بالا میباشد.
متغیر قابلیت پیادهمداری

توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری
محله
قابلیت پیادهمداری
تعداد
درصد
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
لب خندق
بالا (1-9/2)
4
4/3
28/1

1

3

متوسط (3-9/4)
23
8/19

پایین (5-7)
82
7/70

مهرآوران
بالا (1-9/2)
4
6/1
36/1

متوسط (3-9/4)
80
4/31

پایین (5-7)
155
8/60

همان‌طور که در جدول و نمودار بالا مشاهده میکنید، فراوانی افرادی که نگرش بر پایین بودن قابلیت پیادهمداری در محلهشان را داشتند، بیشتر است که این مقدار در محلهی لبخندق بیشتر میباشد. تعداد افرادی که نگرش بر بالا بودن قابلیت پیادهمداری در محلهشان را دارند، بسیار ناچیز است.
متغیر امکانات ارتباطی

توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی
محله
امکانات ارتباطی
تعداد
درصد
میانگین
حداقل نمره
حداکثر نمره
لب خندق
بالا (1-9/2)
8
9/6
63/1

1

3

متوسط (3-9/4)
58
50

پایین (5-7)
50
1/43

مهرآوران
بالا (1-9/2)
14
5/5
63/1

متوسط (3-9/4)
135
9/52

پایین (5-7)
106
6/41

فراوانی افرادی که نگرش بر این دارند که امکانات ارتباطی نظیر مسجد، حسینیه، انجمنهای محلی، سالنهای ورزشی، کلوپهای هنری در محلهشان به‌صورت زیاد وجود دارد و با آنها در ارتباط هستند، در محلهی لبخندق (9/6 درصد) و در محلهی مهرآوران (5/5 درصد) است. این مقدار با نگرش متوسط، در محلهی لبخندق (50 درصد) و در محلهی مهرآوران (9/52 درصد) میباشد و با نگرش پایین در محلهی لبخندق (1/43 درصد) و در محلهی مهرآوران (6/41 درصد) است.

تجزیه و تحلیل دو متغیره
فرضیه اول
به نظر میرسد بین سلامت اجتماعی ساکنین محلات جدید و قدیم یزد تفاوت معنیداری وجود دارد.
آمارههای گروه مورد آزمون
محله
تعداد (N)
میانگین
انحراف استاندارد
ميانگين خطاي انحراف استاندارد
سلامت اجتماعی
لبخندق
116
26/3
54/0
05/0

مهرآوران
255
47/3
56/0
03/0

آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی

آزمون لون برای برابری واریانسها
آزمون t برای برابری میانگینها

F
Sig
t
درجه آزادی
Sig. (2-tailed)

سلامت اجتماعی
فرض برابری واریانس
57/0
450/0
31/3-
369
001/0

فرض نابرابری واریانس

34/3-
518/227
001/0

سطح معنیداری آزمون لون از 05/0 بیشتر شده است، بنابراین از نتایج ردیف اول استفاده میکنیم که فرض برابری واریانس دو گروه را میپذیرد. با توجه به نتیجه آزمون t و سطح معنیداری 001/0 که کمتر از 05/0 است؛ میانگینهای دو محلهی مهرآوران (47/3 از 7) و لبخندق (26/3 از 7) تفاوت معنیداری از هم داشته و این دو محله با سطح اطمینان 95 درصد در میانگین میزان سلامت اجتماعی با هم تفاوت دارند. به‌اصطلاح، فرض صفر که دلالت بر عدم معنیداری تفاوت دارد، رد میشود.
فرضیه دوم
به نظر میرسد افزایش میزان دلبستگی فرد به محله سکونت

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سلامت اجتماعی، فضاهای شهری، فضاهای عمومی Next Entries تحقیق با موضوع سلامت اجتماعی، متغیر مستقل، ضریب تعیین